U bent hier

– Wegens de coronamaatregelen werd deze vraag om uitleg via videoconferentie behandeld.

De heer Vanlouwe heeft het woord.

Voorzitter, minister, naar aanleiding van de goedkeuring van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en BRUZZ stelde de vzw Vlaams-Brusselse Media een beleidsplan op. Als ik het goed voor heb, is dat opgesteld door BRUZZ zelf om de doelstellingen uit de hernieuwde samenwerkingsovereenkomst te operationaliseren. Het is een beetje vreemd dat dat beleidsplan er kwam nog voor de samenwerkingsovereenkomst werd afgesloten.

Het is een belangrijk strategisch document, dat richting moet geven aan de langetermijnvisie in de ontwikkeling van BRUZZ. Ik ben er nog steeds fier op en zeer dankbaar voor aan collega Brouwers en collega Ampe dat wij aan de kar hebben getrokken om daar een voorstel van resolutie over goed te keuren dat een breed draagvlak had in ons parlement en de leidraad is voor de uitbouw van BRUZZ, dit net zoals de beheersovereenkomst voor de VRT, waar collega Brouwers zeer hard aan heeft gewerkt.

Ik heb toch mijn bedenkingen, niet zozeer bij de beheersovereenkomst, maar veeleer bij het beleidsplan. Dat beleidsplan is blijkbaar opgesteld voor de beheersovereenkomst is afgesloten. Ik heb soms de indruk dat het beleidsplan niet in overeenstemming is met de prioriteiten die de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Parlement ten aanzien van BRUZZ hebben aangegeven. Ik spreek hier, voor alle duidelijkheid, over het beleidsplan en niet over de beheersovereenkomst.

Ondanks een aantal uitstekende beleidslijnen die aansluiten bij de doelstellingen in de beheersovereenkomst, wens ik de aandacht te vestigen op volgens mij en mijn fractie ontbrekende acties. Ik zie niet echt aandacht voor een correct en kwaliteitsvol gebruik van het Nederlands, wat we van een openbare omroep verwachten. We moeten eerlijk zijn: BRUZZ is een vorm van openbare omroep. Het limitatief gebruik van andere talen dan het Nederlands is ook niet opgenomen. We hebben dat sluimerend zien toenemen op BRUZZ. Daar is heel wat kritiek op gekomen. We vinden op geen enkele manier een verstevigde aandacht voor het pluralisme en de objectiviteit in de berichtgeving. Ik heb de kritiek van de Vlaamse Vereniging van Journalisten (VVJ) gelezen. Wat ik vooral verwacht, is objectiviteit, neutraliteit en pluralisme in de berichtgeving van BRUZZ. Het interne controlesysteem wordt hier niet vermeld. Ik verwijs opnieuw naar de VRT, waar de audit van Audit Vlaanderen toch het een en het ander aan het licht heeft gebracht. Het verwondert me dat hierover niet wordt gesproken. BRUZZ moet aan zelfkritiek durven te doen. Er wordt amper voorzien in bijkomende aandacht voor de versterking van de band tussen Brussel en Vlaanderen. Ook de ambassadeursrol waarover we het al een paar keer hebben gehad, wordt niet echt duidelijk gemaakt.

Ik zal blijven benadrukken dat we zeker lovenswaardige initiatieven zien. We ondersteunen uiteraard het digitale aanbod en de lokale inbedding, maar er is een gebrek aan focus op de kerntaken van BRUZZ, namelijk de kwaliteitsvolle, objectieve, Nederlandstalige informatieverstrekking, de band tussen Vlaanderen en de hoofdstad en uiteraard ook het Vlaams-Brussels netwerk, dat uitgebreid bestaat.

Minister, die punten staan duidelijk centraal in de beheersovereenkomst. Ik neem aan dat dit zeker uw verdienste is. Ik zie dit onvoldoende vertaald in het beleidsplan. Wat leeft bij de Brusselse Vlamingen? Op welke manier komen de Vlaamse gemeenschapscentra aan bod? Hoe komen Muntpunt, de Koninklijke Vlaamse Schouwburg (KVS), die vele Vlaamse initiatieven en de lokale dienstencentra aan bod? Ik heb tijdens het debat al vermeld dat BRUZZ op geen enkele manier heeft meegewerkt aan De Warmste Week, een prachtig initiatief van de openbare omroep dat BRUZZ heeft laten passeren. Het is bijzonder jammer dat hier geen aandacht aan is besteed, want ik weet dat heel wat mensen in Brussel hebben bijgedragen. Bij gebrek aan een privé-initiatief, moet BRUZZ informeren. Ik kan enkel vaststellen dat BRUZZ in het beleidsplan weinig uiting lijkt te geven aan de betrokkenheid bij de promotie van of de samenwerking met het Vlaams-Brussels netwerk.

Wie het beleidsplan leest, zal daar de term ‘Brusselse Vlamingen’ niet terugvinden. Daar zit een doelbewuste strategie achter. Die term is niet te vinden in het beleidsplan en in de berichtgeving. Het is net alsof de Vlaming in Brussel uitgestorven is en zich vooral geen Vlaming meer mag noemen. Op die manier werkt BRUZZ mee aan een bepaalde stroming. Als democraat heb ik daar geen probleem mee, maar ik wens niet dat een bepaalde stroming met overheidsgeld wordt gepusht. Ik heb niets tegen een stadsidentiteit, ik geloof daar zelf in.

Ik ben uiteraard ook Brusselaar, maar ook Vlaming en Europeaan. Ik heb een Belgische identiteitskaart, zeg ik daar dan altijd bij. Die identiteit wordt altijd door BRUZZ gepusht, terwijl dat volgens mij toch iets meer is dan wat je als stadsidentiteit kunt omschrijven.

Minister, zult u in overleg met BRUZZ aanpassingen aan het beleidsplan aanbrengen opdat dit document beter aansluit bij de kerntaken, beschreven in de samenwerkingsovereenkomst en onze resolutie? Op welke manier zal binnen BRUZZ de controle op objectiviteit en neutraliteit worden versterkt? Zal hier eveneens worden gekeken naar een eventuele externe doorlichting, zelfkritiek die het alleen maar beter kan maken? Zult u BRUZZ duidelijk maken dat een doorgedreven meertalig aanbod geen doel van het medium behoort te zijn en hen herinneren aan de limitatieve en afgebakende mogelijkheden op dat vlak? Zal BRUZZ mee kunnen genieten van de instrumenten die de VRT inzet om haar eigen onpartijdigheid en neutraliteit te meten? Hoe zal BRUZZ zorgen dat een breed geschakeerd palet aan opinies aan bod komt op zijn media? Welke concrete projecten of initiatieven zal BRUZZ ontwikkelen om de band tussen Brussel en Vlaanderen te versterken in de eigen werking en de berichtgeving?

Minister Dalle heeft het woord.

Minister Benjamin Dalle

Collega Vanlouwe, sta me toe vooraf te zeggen dat we over een aantal elementen in de schoot van de Vlaamse Regering een beraadslaging hebben gehad over de samenwerkingsovereenkomst, die uiteindelijk trilateraal is goedgekeurd, door de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC). Dat is een zeer intens traject geweest. Ik waardeer het feit dat jullie vanuit het parlement een resolutie hebben aangenomen om de grote betrokkenheid van het parlement daarin mee te geven, zoals ook het geval is voor de VRT, waar dat traject natuurlijk decretaal is omschreven. Dat is niet het geval voor de VGC.

Het meerjarenplan 2021-2025 werd opgesteld parallel aan de besprekingen van de opmaak van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst en werd unaniem goedgekeurd door de bestuursorganen van BRUZZ. Dat is eigen aan BRUZZ, en bijvoorbeeld ook aan de VRT. Ze hebben natuurlijk ook voor de strategische en operationele planning bestuursorganen die daar autonoom over kunnen oordelen, uiteraard met respect voor de beheersovereenkomst, respectievelijk de samenwerkingsovereenkomst.

Het beleidsplan legt de strategische doelstellingen voor de komende vijf jaar vast in uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst en werd mee geagendeerd op de ministerraad in het kader van de goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst.

Het monitoringproces van de overheden en rapporteringsverplichtingen van BRUZZ zijn geregeld in de samenwerkingsovereenkomst zelf. Dat staat in afdeling 2 van de overeenkomst. Naast de samenwerkingsovereenkomst en het beleidsplan, zijn er de jaarlijkse werkingsprogramma’s die het beleidsplan en de operationele doelstellingen concretiseren. Deze documenten zijn complementair en dekken zowel de kerntaken van BRUZZ als de prioritaire meerjarige strategische beleidsuitdagingen en maken deel uit van de monitoring. Het is met die achtergrond dat zowel de samenwerkingsovereenkomst als het beleidsplan tot stand is gekomen en door de Vlaamse overheid goedgekeurd.

Uw tweede vraag gaat over de controle op objectiviteit en neutraliteit. Dit aspect is tijdens de voorbije werkingsperiode van BRUZZ meermaals aan bod gekomen. BRUZZ heeft daarop in de laatste jaren verschillende maatregelen genomen in verband met redactionele kwaliteit en objectieve verslaggeving, en in zijn dagelijkse werking verankerd. De afspraken en verplichtingen werden in de nieuwe samenwerkingsovereenkomst nog verder geformaliseerd. Dat is te vinden in de artikelen 16 en 17 van de goedgekeurde samenwerkingsovereenkomst.

Zo bepaalt artikel 16, paragraaf 2 dat BRUZZ de in dit artikel opgesomde kwaliteitselementen en -instrumenten in zijn meerjarenbeleidsplan incorporeert en rapporteert over de toepassing ervan in zijn jaarlijkse functionele verantwoording.

Dit is dus effectief sterk geïncorporeerd in onze samenwerkingsovereenkomst.

Uw derde vraag heeft betrekking op meertaligheid. In dat verband verwijs ik graag naar de duidelijke omschrijving in de samenwerkingsovereenkomst. Zowel in de overwegende bepalingen als in artikel 8 en artikel 9 van de overeenkomst staat heel duidelijk bepaald dat meertaligheid geen doel op zich is, maar een middel kan zijn om de opdracht van BRUZZ beter te vervullen, onder meer om mensen dichter bij elkaar te brengen en om hen bij het Nederlandstalige netwerk in Brussel – het Vlaamse netwerk, zo u wilt – te brengen.

U stelde ook een vraag over de neutraliteitsmonitoring van de VRT. Daar zijn we dit jaar heel intens mee bezig. Dat is een boeiend en uitdagend traject. Op dit moment is niet voorzien dat ook BRUZZ daarin meegenomen wordt. De focus ligt op de openbare omroep. We zullen daar via de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) een overheidsopdracht voor uitschrijven. Ik sluit natuurlijk niet uit dat, als dat een succesvol traject is dat inderdaad nuttige informatie oplevert, ook BRUZZ kan bekijken of die methodiek zinvol is voor de eigen rapportering.

Ook de vraag om te zorgen voor een breed geschakeerd palet aan opinies in de media van BRUZZ werd opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst en zal ook – daar ga ik van uit – uitgevoerd worden.

Tot slot was er uw vraag naar initiatieven om de band tussen Brussel en Vlaanderen te versterken in de eigen werking. Op dat vlak kan ik erop wijzen dat BRUZZ onlangs stappen heeft gezet om meer en duidelijker aanwezig te zijn op VRT.nu, de website en de app van de VRT. Daarnaast wil BRUZZ ‘de Week van BRUZZ’, het weekoverzicht op televisie, aanbieden aan alle regionale omroepen en omgekeerd ook het beste van de Vlaamse regionale omroepen aanbieden aan de kijkers van BRUZZ. In dat verband, collega Vanlouwe, zult u wel gezien hebben dat de versterking van de regionale omroepen in heel Vlaanderen en ook in Brussel een van de beleidsprioriteiten is inzake media. Dit is ook een manier om de sterke producten die we hebben in Vlaanderen bij onze regionale omroepen en ook in Brussel meer met elkaar in verband te brengen en meer bekend te maken in de respectieve regio’s.

BRUZZ-magazine wordt natuurlijk niet alleen in maar ook buiten Brussel verspreid. De webstek van BRUZZ, bruzz.be, wordt ook breed geconsulteerd in de rest van Vlaanderen. De volgende maanden zal de verspreiding van BRUZZ-magazine worden geëvalueerd en geoptimaliseerd.

De heer Vanlouwe heeft het woord.

Dank u wel, minister, voor uw antwoord. Ik blijf zeker nog bepaalde bedenkingen hebben met betrekking tot dat beleidsplan. We hebben het daarnet al gehad over de terminologie. Ik ga dat niet herhalen. Dat blijft mij opvallen dat daar een bepaalde stroming bestaat die eigenlijk die band met Vlaanderen, met de Vlaamse Gemeenschap probeert door te knippen. Ik stel dat toch vast in de berichtgeving maar ook zeker in dat beleidsplan van BRUZZ.

Ik stel vast dat u inderdaad zegt, en ik blijf dat ook zeker benadrukken, dat BRUZZ een absolute meerwaarde heeft in het medialandschap in Vlaanderen en zeker in onze stad. Ik vind wel dat het zich moet houden aan een aantal voorwaarden als het die Vlaamse subsidies wil blijven ontvangen. Laat me eerlijk zijn: BRUZZ kan niet functioneren zonder subsidies. Voor alle duidelijkheid, ik bedoel daarmee niet de greep op de redactie, mochten sommigen dat denken. Maar ik verwacht absoluut dat BRUZZ zich houdt aan wat er in het Vlaams Parlement en in de beheersovereenkomst is vastgelegd met betrekking tot het limitatief gebruik van andere talen. Ik verwijs hiervoor naar het magazine dat telkens een opinie in drie talen publiceert, evenals eentalige artikelen met korte samenvattingen in het Nederlands maar wel overwegend eentalige artikelen in het Nederlands met vertaling in het Frans.

Maar je kunt je daar toch wel vragen bij stellen.

Ik kijk er alvast naar uit dat er voor de neutraliteitsmonitoring een overheidsopdracht zal worden uitgeschreven. Ik denk dat het goed is dat dat ook voor BRUZZ als openbare omroep voor Brussel zal worden opgenomen. Ik kijk zeker ook uit naar de evaluatie van het magazine. We leven in een andere tijd. We weten dat er in Brussel een bepaald ouder publiek is dat zeer graag het magazine leest maar dat er tegelijkertijd in deze digitale tijden ook heel wat jongeren zijn die dat papieren magazine nooit ter hand zullen nemen en dit enkel volgen via de app. Ik kijk zeker uit naar de evaluatie. Ik hoop dat de evaluatie zich niet beperkt tot het magazine maar verder gaat over BRUZZ-televisie en -radio.

Minister, wat mij opvalt, en wat ik blijf benadrukken, is dat BRUZZ een jongerenzender lijkt te zijn, zowel de radio als het magazine. Maar het feit dat BRUZZ een radio, televisie, magazine en site heeft, geeft mogelijkheden om divers te zijn en om zich ook te richten tot het oudere publiek, tot jongeren, en tot veertigers en vijftigers. Ik hoop dat BRUZZ daar ook rekening mee houdt. Het moet niet enkel de hippe zender zijn voor jongeren, het moet ook rekening houden met dat brede, diverse publiek van ouderen, jongeren, nieuwkomers, anderstaligen, wat mij betreft onder beperkte voorwaarden. Bij de evaluatie moet daarmee rekening worden gehouden.

Mevrouw Brouwers heeft het woord.

Het is een interessante vraag van collega Vanlouwe, maar ze komt misschien een beetje vroeg. Ik heb de hele tijd het idee gehad dat die overeenkomst nog maar net gesloten is en het beleidsplan nog maar net opgesteld. Ik denk dat we BRUZZ de kans moeten geven om ten volle aan alle voorwaarden die enigszins zijn opgelegd te voldoen en dat we het daar misschien binnen een jaar, als zij rapporteren in deze commissie, verder over kunnen hebben. Ik wil ons wat behoeden voor het ingrijpen op de onafhankelijkheid van redacties. Collega Vanlouwe, het is goed dat u daarnet gezegd hebt dat dat niet de bedoeling is. Je zit daar altijd met een spanningsveld. Dat vind ik toch belangrijk.

Minister, heb ik het goed begrepen dat de uitwisseling tussen BRUZZ en de regionale omroepen zal worden versterkt? Ik neem immers aan dat er al eens bepaalde items worden uitgewisseld. Hoe zal dat precies gaan? Ik hoef u niet te vertellen dat er soms een ander spanningsveld is tussen de regionale omroepen, zoals RINGtv, en BRUZZ. Hoe zal dat precies werken? Wordt dat geen eenrichtingsverkeer van de sterke broer die zwaar gesubsidieerd is door Vlaanderen naar de regionale omroepen die het niet zo gemakkelijk hebben? Minister, ik weet dat u alles doet om hen te helpen waar mogelijk, maar hoe ziet u dat juist? Of moeten we daar later eens op terugkomen?

Minister Dalle heeft het woord.

Minister Benjamin Dalle

Collega Brouwers, het is natuurlijk een tweerichtingsverkeer. Het gaat enerzijds over BRUZZ dat ‘De Week van BRUZZ’ wil aanbieden aan alle andere regionale omroepen, en omgekeerd, dat het beste van de Vlaamse regionale omroepen ook wordt aangeboden aan de kijkers van BRUZZ. BRUZZ is redactioneel verantwoordelijk voor wat zij aanbieden van de andere regionale omroepen. Het is positief dat ze het beste brengen.

De andere regionale omroepen zijn uiteraard vrij om de reportages van BRUZZ of van andere regionale omroepen te integreren. Een verdringing door het grote broertje is uiteraard helemaal niet mijn doelstelling. Wat ik wel zeer zinvol vind, is de samenwerking tussen de regionale omroepen op het vlak van technologie. Dat gebeurt al en we zullen dat nog versterken. Ze kunnen samen innoveren, bijvoorbeeld op het vlak van crossmedialiteit of crossmediale metingen, een belangrijk dossier dat we de komende jaren moeten realiseren. Ook inhoudelijk kan worden gekeken hoe elkaars reportages verrijkend kunnen zijn. De doelstelling is dat er uitwisseling kan zijn. De redactionele autonomie is gegarandeerd. Het is inderdaad een aandachtspunt voldoende aandacht voor het eigen zendgebied te hebben. Wat van andere regionale omroepen wordt overgenomen, moet aanvullend en ondersteunend zijn. Het mag zeker geen verdringing worden door het grotere broertje, zoals het hier wordt omschreven.

De heer Vanlouwe heeft het woord.

Mevrouw Brouwers, ik dank u voor uw opmerkingen. Het is nu te vroeg en we zullen de beheersovereenkomst later evalueren, maar ik had het wel degelijk over het beleidsplan dat is opgesteld en dat zal worden uitgevoerd. Daar gaat mijn bezorgdheid om. Als politici hebben we natuurlijk de mogelijkheid om onze doelstellingen door middel van een resolutie in de beheersovereenkomst op te nemen, maar het beleidsplan gaat van BRUZZ zelf uit. Ik hoop natuurlijk dat BRUZZ, als Vlaams-Brussels medium, rekening zal houden met de decretale opdracht. We hebben destijds in een decreet gegoten wat we van BRUZZ als openbare omroep verwachten. Ik hoop dat BRUZZ rekening zal houden met wat in het Vlaams Parlement is goedgekeurd. We hebben intern en in het Vlaams Parlement lang gedebatteerd over de taken en over wat exact van BRUZZ wordt verwacht. Dat heeft een breed draagvlak gekregen. Uiteindelijk hoop ik dat BRUZZ op een correcte wijze uitvoering aan de beheersovereenkomst zal geven. Ik kijk vooral uit naar het neutraliteitsonderzoek en naar de evaluatie van BRUZZ. Dit wordt zeker vervolgd.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.