U bent hier

– Wegens de coronamaatregelen werd deze vraag om uitleg via videoconferentie behandeld.

De heer Vandenhove heeft het woord.

Voorzitter, minister, collega's, mijn vraag overlapt een beetje met de toelichting die straks volgt. Ik zal mijn vraag dus kort houden.

We hebben er al een aantal keren over gedebatteerd. Het is goed dat u dierenasielen zult subsidiëren met de bedoeling ze meer te professionaliseren. Nu draaien de asielen vooral op vrijwilligers en donaties. Het is goed dat het ontwerp van decreet straks wordt behandeld.

Minister, voor de structurele financiering maakt u in 2021 1,2 miljoen euro vrij om de dierenasielen in Vlaanderen te ondersteunen. Dierenasielen zullen een vast basisbedrag krijgen, met daarop een uniforme vergoeding voor de opvang van inbeslaggenomen dieren en extra ondersteuning.

Minister, u bepaalt de verdeelsleutel voor de subsidie in functie van de beschikbare opvangcapaciteit. Hoe wordt deze verdeelsleutel bepaald? Wordt hierover overlegd met de dierenasielen? Is er al meer duidelijkheid over wat de verdeelsleutel zal worden?

Het dierenasiel bezorgt de dienst Dierenwelzijn driemaandelijks een overzicht van de verblijfsduur onder beslag, per opgevangen dier. Binnen de maand betaalt de dienst Dierenwelzijn de vergoeding aan het asiel. Wordt er met de sector overlegd over het tarief van de vergoeding? Werd er al een cijfer geplakt op deze vergoeding?

Mijn derde vraag is kort en u kunt ‘ja’ of ‘neen’ antwoorden. Mijn voorstel zou ‘ja’ zijn, maar u zult wellicht ‘neen’ antwoorden. Blijft het werken met het beheersysteem 'Animal Shelter' voor dierenasielen een voorwaarde voor financiering? Moeten dus de dierenasielen die iedereen voor waren en een eigen systeem hebben, zich aanpassen?

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

Door het belang van dierenasielen voor een goed gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid heb ik in het regeerakkoord laten opnemen dat er vanuit de Vlaamse overheid een structurele financiële ondersteuning zal worden voorzien met het oog op professionalisering. Ik heb het al vaak gezegd: goede intenties en dierenliefde zijn niet genoeg om een goede, kwalitatieve opvang van dieren te hebben.

Tot dusver zijn er immers nooit structurele subsidies gegeven aan de erkende dierenasielen vanuit het Vlaamse of federale niveau. Vorig jaar was er dan voor het eerst een impuls van 3000 euro voor elk asiel, maar dit was nog maar een eenmalige maatregel. Het was een opstap om te kunnen overgaan tot een structurele ondersteuning.

De verdeling van de subsidies is in die zin gericht op een verdere professionalisering van de asielen. Er wordt een basissubsidie van 3000 euro verleend als aan een aantal basisvoorwaarden voldaan wordt.

Die voorwaarden hebben dan betrekking op het verzekeren van permanentie, een gezond beleid en de beschikbaarheid om in beslag genomen dieren te kunnen opvangen. Die basissubsidie wordt aangevuld met een subsidie die gebaseerd is op de opvangcapaciteit van het asiel. Het erkende dierenasiel in kwestie komt in aanmerking voor die twee pijlers van de subsidie als het voldoet aan de volgende voorwaarden. Ten eerste moet het computerprogramma 'Animal Shelter' gebruikt worden, net om te kunnen beschikken over zulke fijnmazige data. We hadden het er daarstraks over. Men vraagt om een fijnmazig beleid te voeren, maar dat kan ik enkel doen als ik beschik over data van de asielen. Daarom stel ik de voorwaarde dat het softwareprogramma 'Animal Shelter' gebruikt moet worden. Een tweede voorwaarde is dat de te adopteren dieren aangeboden moeten worden via de website www.adopteereendier.be, om ervoor te zorgen dat we een zo groot mogelijk Vlaams platform hebben waar alle geïnteresseerden terechtkunnen. Het ging daarstraks over de broodfok. Daarvoor bestaat een perfect alternatief: adopteereendier.be. Zo kunnen we iedereen aanraden om eerst die website te raadplegen vooraleer zich tot een dierenwinkel of kweker te wenden.

Wat betreft de subsidie op grond van het aantal opvangplaatsen, wil ik nog het volgende zeggen. Via ministerieel besluit zal inderdaad de verdeelsleutel worden bepaald die zal worden toegepast op het bedrag van 300.000 euro. Per diersoort wordt er een eenheidsparameter voor de opvangcapaciteit vastgesteld en daartegenover wordt dan een bedrag geplaatst. Het principe is dat de subsidies eerlijk verdeeld worden en dat ze in hun totaliteit een groot bedrag – 300.000 euro – vertegenwoordigen.

Voor de vergoeding voor de opvang van in beslag genomen dieren worden de forfaitaire dagtarieven aangehouden die we tot dusver gehanteerd hebben. Die vergoeding, gecombineerd met de subsidie, zal ervoor zorgen dat de dierenasielen meer zullen ontvangen dan ze tot dusver kregen.

Mijn kabinet heeft onlangs overleg gehad met een delegatie van de Limburgse asielen die bezwaar maakten tegen het gebruik van 'Animal Shelter'. We hebben het er al over gehad. Elk asiel heeft zijn eigen softwareprogramma. Velen vinden wat men al kent en waarmee men gewoon is te werken, beter. Dat begrijp ik allemaal wel. Maar wij willen nu zorgen voor een softwaresysteem dat gelijk is in heel Vlaanderen en dat ons toelaat om een veel beter dierenwelzijnsbeleid te voeren op grond van fijnmazige data. Daarvoor heb we zo’n soort programma nodig. Ik begrijp dat het niet zo leuk is om de eerste stap te zetten en aan de slag te gaan met een nieuw softwaresysteem dat wel wat aanpassing vergt. Dat hoeft overigens niet te betekenen dat afscheid genomen moet worden van het eerdere programma, ze kunnen aanvullend werken. Ik denk dat het programma 'Animal Shelter' al wel zijn deugdelijkheid bewezen heeft. Ik hoor alleszins geen klachten van de dierenasielen die hiermee aan de slag gegaan zijn.

De heer Vandenhove heeft het woord.

Dank u wel, minister. Ik heb begrepen dat de betrokken dierenasielen op uw kabinet geweest zijn en dat de discussie afgesloten is.

Wat ik nog wil vragen, is welke timing u vooropstelt. Ik begrijp dat er een ministerieel besluit komt, waarin de bedragen opgenomen zullen worden. Is daarvoor een timing voorzien?

Ik heb ook nog een kleine correctie, minister. U zei dat geen enkele gemeente een structurele subsidie zou hebben voorzien. In Limburg werd dat wel gedaan, zowel door de provincie als door enkele gemeenten.

Mevrouw Sterckx heeft het woord.

Minister, ik wil u bedanken omdat u uw inzicht veranderd hebt. Ik heb namelijk op 17 juli 2020 een schriftelijke vraag gesteld waarin ik u vroeg of u de asielen zou verplichten om 'Animal Shelter' te gebruiken om zo tot uniformiteit te komen.

U hebt daar toen op geantwoord dat u het gebruik van 'Animal Shelter' niet zou verplichten maar wel zou blijven aanmoedigen. Nu zult u het toch verplichten als een van de voorwaarden waaraan men moet voldoen om extra subsidies te kunnen krijgen. Ik ben er alleen maar voorstander van dat u van gedachten bent veranderd en dat u toch naar uniformiteit zult streven binnen de asielen, zodat er ook meer professionalisering kan komen.

Mevrouw Rombouts heeft het woord.

Minister, ik ga ervan uit dat u dadelijk verduidelijking geeft op de vraag van mevrouw Sterckx, maar ik meende dat het geen verplichting zou zijn voor erkenning dan wel om eventuele ondersteuning te verkrijgen. Die uitklaring is toch belangrijk. Kunnen dierenasielen in de toekomst ook nog erkend worden als ze geen gebruik maken van het systeem of wordt dat uitgesloten?

U weet dat wij sterk vragende partij zijn voor ondersteuning van dierenasielen. We hebben het ook ondersteund om dit in het regeerakkoord vast te klikken. Minister, u hebt daar de nodige budgetten voor en u werkt aan de uitwerking ervan. Daar is een studie over geweest en u hebt een aantal punten aangegeven waarop u de structurele uitbouw wilt baseren.

De spreiding van dierenasielen is een belangrijk element en er moet ook oog zijn voor de verschillende diersoorten. Is dat ook een element dat u meeneemt in het besluit omtrent ondersteuning van dierenasielen? Voorziet u om, daar waar nog hiaten zijn, de opstart van asielen extra te ondersteunen? Dierenasielen vormen immers het sluitstuk in het dierenwelzijnsverhaal. Hoe zult u garanderen dat er voldoende spreiding is en dat de diversiteit van diersoorten voldoende aan bod komt?

Mevrouw De Vroe heeft het woord.

Straks staat het ontwerp van decreet op de agenda met betrekking tot de professionalisering van dierenasielen. We zullen dit dan uitvoerig bespreken. Minister, we zijn er grote voorstander van. Ik wens mij dan ook aan te sluiten bij de bijkomende vragen van mevrouw Sterckx en mevrouw Rombouts. Op dat vlak is nog enige verduidelijking nodig.

Mevrouw Claes heeft het woord.

Ik wil ook kort aansluiten, omdat we dat punt inderdaad straks nog uitgebreid zullen bespreken.

De minister heeft eind vorig jaar bekendgemaakt dat dierenasielen structureel ondersteund zullen worden. Daarvoor wordt nu 1,2 miljoen euro vrijgemaakt. Er stond in het persartikel dat dat bedrag verder kan stijgen of worden uitgebreid. Denkt u dat het bedrag voldoende zal zijn? Hoe bent u tot dit bedrag gekomen? Hoe ziet u het stijgende budget voor de komende jaren? Hebt u daar al rekening mee gehouden? Verwacht u een stijging van het aantal opgevangen of inbeslaggenomen dieren?

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

Het budgettaire plaatje is natuurlijk een raming, omdat we daar moeilijk op kunnen vooruitlopen. We weten bijvoorbeeld niet hoeveel dieren er opgevangen zullen moeten worden. Die 1,2 miljoen euro is een raming. Als dat niet voldoende is, dan kunnen we nog altijd bijpassen. Gelukkig hebben we het Dierenwelzijnsfonds waaruit we kunnen putten en desgevallend gaten kunnen dichtrijden wanneer dat nodig is.

Er is een ongelijkmatige spreiding van asielen over het hele land. Ik heb het dan nog niet over specifieke diersoorten. De opvang van honden of katten is betrekkelijk populair.

Voor een aantal vergeten diersoorten, nutsdieren en landbouwdieren hebben we veel minder opvang. Die probeer ik nog een duwtje in de rug te geven, maar het blijft natuurlijk wel een vrij initiatief. We kunnen niet gaan decreteren dat in die of die provincie op die of die locatie een asiel moet komen en welke diersoorten dat dan moet opvangen. Dat kunnen wij niet opleggen. Ik probeer wel een beetje dierenasielen en opvanginitiatieven te steunen, zoals in Lennik de Ark van Pollare. Dat is een goed initiatief, dat zich ook richt op de veel minder gekende en populaire diersoorten. Daar vind je schapen, ezels, kalkoenen, kippen, noem maar op: dat is een brede waaier. Je ziet daar dat er echt nood is aan zulke heel brede opvanginitiatieven.

Het is wel belangrijk dat elke gemeente zich affilieert met een dierenasiel. Wanneer er dieren in beslag worden genomen, weet de politie onmiddellijk waar ze terechtkunnen en ontstaat er een contractuele relatie tussen de gemeenten en de asielen of opvanginitiatieven die ze ter zake erkennen. Die nabijheid zorgt ook voor wat meer controle. Daar wordt niemand slechter van.

Met het besluit van de Vlaamse Regering ben ik een beetje vooruitgelopen op de feiten. Ervan uitgaand dat u het ontwerp van decreet dat nu voorligt zou goedkeuren, heb ik, om een beetje sneller te kunnen gaan, al op 18 december 2020 een besluit voorgelegd dat juridisch gezien nog geen rechtsgrond heeft, maar dat wel een rechtsgrond zal hebben als u, hopelijk, in al uw wijsheid overgaat tot de goedkeuring van dat ontwerp van decreet. Dan hebben we rechtsgrond om in de Vlaamse Regering over te gaan tot een definitieve goedkeuring. Dat is de ratio.

'Animal Shelter' wordt niet verplicht opgelegd aan alle erkende asielen. Wij werken met een wortel en niet met een stok. Het is geen erkenningsvoorwaarde. Het is wel een voorwaarde om in aanmerking te komen voor de structurele financiële ondersteuning. Het is veeleer de tactiek van de verleiding, eerder dan te proberen om dat door de strot te drammen. Wanneer de asielen in kwestie zo obstinaat vasthouden aan het eigen beheersysteem en 'Animal Shelter' afwijzen, zelfs ten koste van een structurele financiële ondersteuning, ja, dan zou ik dat natuurlijk betreuren. Die keuze moet men dan maar maken. Maar het lijkt mij alleszins beter om te werken met de wortel dan met de stok.

De heer Vandenhove heeft het woord.

Ik heb daar niets meer aan toe te voegen.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.