U bent hier

– Wegens de coronamaatregelen werd deze vraag om uitleg via videoconferentie behandeld.

De heer Dochy heeft het woord.

Voorzitter, minister, collega's, mijn vraag over impulsaankopen van huisdieren is reeds ingediend in november vorig jaar, maar ze blijft vandaag meer dan ooit actueel. Toeval is hier enigszins mee gemoeid.

Begin november verschenen in diverse kranten artikels over dierenasielen die overspoeld worden door jonge dieren. De aanleiding hiervan blijkt de coronacrisis te zijn. Na een tijdje ziet men in dat men niet de juiste keuze heeft gemaakt en is men niet bereid de dieren te houden. Een lockdown doet wat met een mens. Nu er voor de tweede maal heel wat mensen ‘veroordeeld’ zijn tot een bestaan in de zetel of het dichtstbijzijnde park, wordt er veel afleiding gezocht. En dat leidt bij velen tot de aankoop van een dier. De impact van deze crisis op ons mentaal welzijn valt niet te ontkennen. Tijdens de eerste lockdown voelde een groot deel van de bevolking zich eenzaam, en tijdens de tweede is dat ook zo.

Minister, onze jongerenpartij JONGCD&V vraagt of het mogelijk is om een sensibiliseringscampagne op te starten om mensen af te raden te impulsief een huisdier aan te kopen. Een huisdier kan zeker in deze coronatijden belangrijk zijn tegen vereenzaming. Het houden van een huisdier is echter een engagement. Een dier kan veel liefde geven, maar moet ook zorg en liefde terugkrijgen. Als dat geen mooi statement is.

Op de website www.huisdierinfo.be vinden we heel wat nuttige informatie terug. Het lijkt ons toch een waardevol signaal om een extra campagne te voeren.

Minister, krijgt u gelijkaardige feedback vanuit de administratie en de dierenasielen over het terugsturen van impulsief aangekochte dieren? Zult u eventueel een sensibiliseringscampagne opstarten om mensen af te raden te impulsief een dier in huis te nemen ?

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

De berichten hierover zijn erg uiteenlopend. Sommige asielen en kwekers kenden een fikse toename van de aanvragen voor adoptie of aankoop, maar anderen zegden dan weer dat er een daling was. In de totaliteit is er geen opvallende stijging van nieuwe honden. In de data van DogID, waar nieuwe honden moeten worden geregistreerd, is er geen opmerkelijke toename of daling.

Dat wil niet zeggen dat er geen aandacht moet zijn voor ondoordachte en impulsieve aanschaf van gezelschapsdieren. Reeds in 2016 werd een sensibiliseringscampagne gestart. Deze leuke campagne werd gefaseerd gevoerd met filmpjes en met advertenties op bus en tram. De toenmalige minister voor Dierenwelzijn was ook bevoegd voor de mobiliteit, wat een en ander faciliteerde. Er was ook een campagne op de sociale media met filmpjes over hond, kat en cavia’s. Om de mensen correct te informeren over de noden van een dier, werd de website www.huisdierinfo.be opgezet.

Er is algemene informatie, maar ook dierspecifieke info met fiches per diersoort waarop staat wat de specifieke noden zijn: waar moet je op letten, wat zijn de kosten die hiermee gepaard gaan, welke verzorging en welke voeding zijn nodig? Dit om ervoor te zorgen dat mensen niet voor een onaangename verrassing komen te staan wanneer een huisdier moet worden opgenomen in huis en wat dat allemaal met zich meebrengt. Voor mensen die al over een huisdier beschikken, zijn er de huisdierwijzers en extra themapagina's die de juiste informatie geven zodat men nog beter voor het dier kan zorgen. Tegelijk hebben we een Facebookpagina gestart, die geregeld informeert over de noden van een dier en de verplichtingen als eigenaar. Die campagne blijven we op regelmatige basis herhalen. Die is echt gewoon leuk.

Recent nog heb ik het project ‘Oog in oog’ opgestart, dat gratis lespakketten ter beschikking stelt aan het kleuter- en het lager onderwijs. Ik probeer gebruik te maken van mijn combinatie van bevoegdheden Dierenwelzijn en Onderwijs om daarbij de jonge kopers aan te spreken. Dikwijls worden dieren in huis gehaald op vraag van de kinderen. Aan jezelf ken je soms de halve wereld. Het kan ook gebruikt worden voor het secundair onderwijs, maar die fase volgt nog. De boodschappen die we meegeven via de campagne, geven we ook mee via de lespakketten, altijd goed geduid. We proberen kinderen spelenderwijs wat bij te brengen over de stappen die je moet ondernemen vooraleer je overgaat tot het aankopen van dieren. Daarbij geven we bijvoorbeeld ook mee om altijd te kijken naar het aanbod in de asielen.

In het kader van de recente heisa op TikTok en YouTube wil ik nog meegeven dat het allereerste dat je moet doen, is: kijken naar het gigantische aanbod dat bestaat bij de asielen. Ga eerst naar www.adopteereendier.be en doe dat op regelmatige basis. Alleen al als het gaat over honden, staan daar een achthonderdtal dieren. Er zijn soms pieken en dalen, maar het zijn er steeds rond de achthonderd, met daarbij alle rassen en alle leeftijden die je maar kunt vinden, dus eigenlijk voor elk wat wils. Daar vind je zeker en vast de beste vriend voor het leven.

De heer Dochy heeft het woord.

Minister, dank u wel voor het antwoord. Het is natuurlijk belangrijk om de dieren die in de asielen geplaatst zijn, opnieuw een thuis te geven. U spreekt over achthonderd dieren. Als ik goed ingelicht ben, gaat de markt van de puppy's over een 130.000 dieren per jaar, wat toch een gigantisch aantal is.

Ik ben blij dat u een campagne hebt en daar misschien ook een nieuwe impuls aan zult geven met betrekking tot de sensibilisering voor het bewust aankopen en houden van een huisdier. Maar het is misschien ook wel interessant in het kader van de hedendaagse actualiteit omtrent de problematiek, om te informeren, zoals u terecht zegt, over de mogelijkheid om bij asielen dieren te verkrijgen maar er ook op te wijzen dat, wanneer mensen een aankoop van een huisdier willen doen, ze dat bij geregistreerde en erkende handelaren en kwekers moeten doen. Soms worden die mensen die goede bedoelingen hebben in diskrediet gebracht. Er zijn natuurlijk een aantal malafide kwekers, maar er zijn ook heel wat mensen die dat op een goede manier doen, die de regels volgen, die geregistreerd zijn en die door uw diensten gecontroleerd worden. Zij zijn vragende partij voor extra controles bij mensen die niet geregistreerd zijn of in elk geval bij de handel van buitenlandse honden die naar hier gebracht worden.

Er is inderdaad heel wat werk, enerzijds voor de inspectiediensten maar anderzijds ook op het vlak van sensibilisering.

Minister, u spreekt over de cijfers van DogID, maar beschikt u ook over cijfers van de asielen in hun geheel? Ik wil daarover ook wel via een schriftelijke vraag indienen, want u zult die cijfers waarschijnlijk niet uit het hoofd kennen, maar misschien kunt u ze gewoon aan de leden van de commissie overmaken. Op die manier kunnen we zien of er, verspreid over de laatste maanden en jaren, al dan niet een stijging is van het opnemen van dieren in asielen, eventueel als gevolg van een impulsieve aankoop.

Mevrouw Claes heeft het woord.

Tijdens de coronalockdown en de coronacrisis zijn de dierenasielen in de media gekomen met de melding dat meer mensen geïnteresseerd zijn om bijvoorbeeld een hond te adopteren. Zij vrezen dat, als het gewone leven weer zijn gang gaat, als mensen weer naar kantoor moeten en minder tijd zullen hebben voor hun honden, er opnieuw een stijging zal zijn van het aantal asieldieren.

De minister had het over de website huisdierinfo.be, beheerd door de dienst Dierenwelzijn. Die is heel informatief en duidelijk. Aan de hand van een vragenlijst kom je erachter of je geschikt bent, of je voldoende ruimte hebt en wat een dier vraagt, zowel voor katten, honden als andere huisdieren. Er is ook de Dierenwelzijnswet van 1986, die duidelijk wijst op de verantwoordelijkheid die mensen dragen. Iedere persoon die een dier houdt, verzorgt of te verzorgen heeft, heeft die verantwoordelijkheid. Er loopt al jaren een sensibiliseringscampagne en ik ben blij te vernemen dat u die wilt voortzetten.

Ik heb een YouTubefilmpje gevonden van het leven van Max in dertig seconden. Dat wijst ook op het doordacht aankopen van huisdieren en het feit dat er jaarlijks meer dan tienduizend dieren in het asiel belanden. Indien men overweegt om een dier in huis te nemen, dan moet men daar goed over nadenken. Deze week kwam het verhaal van de twee internetfenomenen in de media, jonge influencers die een impulsaankoop hebben gedaan. Ze zouden zogezegd niet veel tijd hebben gehad om een jonge bordercollie aan te schaffen en daarom hadden ze een impulsaankoop gedaan van een chowchow. Dat heeft natuurlijk voor veel beroering gezorgd. Ook GAIA (Global Action in the Interest of Animals) heeft daarop gereageerd, omdat die aankoop gebeurde bij een broodfokker. Het is maar een van de vele voorbeelden waarbij men zich niet goed informeert. Ik denk daarbij aan de aard van verzorging die het huisdier nodig heeft, de huisvesting of de kweker. Zulke praktijken zijn betreurenswaardig.

Ik hoop dat we blijven inzetten op het informeren van niet alleen maar jonge mensen over zulke praktijken, zodat de goede verzorging wordt gegarandeerd. De medewerkers en vrijwilligers van dierenasielen doen hun uiterste best om toekomstige eigenaars van huisdieren te informeren en te sensibiliseren om zulke impulsaankopen te vermijden.

Mevrouw De Vroe heeft het woord.

Minister, ik dank u voor het antwoord op de vraag van de heer Dochy. Er zijn inderdaad beweringen in de media geweest dat heel wat mensen ondoordacht huisdieren hebben aangeschaft tijdens de coronacrisis en dat daardoor onze asielen overspoeld zouden zijn.

Ik wens mij aan te sluiten bij de bijkomende vraag van de heer Dochy. Ik had daarover ook al een aantal schriftelijke vragen gesteld, om extra cijfermateriaal te kunnen krijgen. Het is belangrijk dat de commissieleden die info ontvangen, zodat we kunnen zien wat de feiten zijn en ze kunnen staven aan detailcijfers die meer zijn dan het cijfer dat u daarnet hebt aangehaald.

Kunnen wij de objectieve cijfers krijgen die u al beschikbaar hebt of die u hebt aangevraagd en nog moet ontvangen?

Bij de eerste lockdown was er een verbod op het adopteren van dieren in onze asielen. In hoeverre heeft dat een invloed gehad op het aantal honden in de asielen? Die dienden daar natuurlijk langer te blijven. Hebt u daar cijfers over?

Minister, u weet dat wij www.adopteereendier.be een goed initiatief vinden. Wij vinden ook dat dit blijvend moet worden bekendgemaakt. Het is nodig om sensibiliseringscampagnes daarover regelmatig te herhalen. Dit geldt ook voor huisdierinfo.be. In mijn directe omgeving heb ik gemerkt dat heel wat mensen met veel goede bedoelingen huisdieren hebben aangekocht, maar inderdaad, zij weten niet altijd bij wie en waar zij terechtkunnen. Zij laten zich nog altijd dikwijls leiden door Facebookpagina’s en dergelijke. Eigenlijk doen zij ongeïnformeerd aankopen. Daarover moeten dus, los van de covidperiode, op regelmatige basis, sensibiliseringscampagnes worden opgezet. Mensen worden zo gedesinformeerd via alle socialemediakanalen. Zij denken dat dat waarheid is. Daar is nog een taak weggelegd.

Over het onderwijsprogramma ‘Oog in oog’ heb ik u de vorige weken in de commissie al aangesproken. Ik ben ook schepen van Onderwijs in de Vlaams-Brabantse gemeente Kampenhout, zoals u weet. Ik heb mijn directies eens gevraagd of ze ‘Oog in oog’ al kenden en gebruikten. Ik heb kunnen vaststellen dat men dat nog niet kende. Het is dus belangrijk om dat beter bekend te maken. Na mijn eerste tussenkomst daarover in deze commissie is dat misschien al gebeurd, maar u kunt dat misschien nog eens extra benadrukken.

Mevrouw Rombouts heeft het woord.

Minister, wij hebben deze vraag een aantal maanden geleden al eens besproken in de commissie. Wij vroegen aandacht voor de impulsaankopen naar aanleiding van corona. We moeten vaststellen dat er heel wat berichten opduiken waaruit blijkt dat de cijfers van impulsaankopen gestegen zouden zijn, dat er meer dieren in de asielen terechtkomen. U zegt nu dat u dat niet vaststelt in de cijfers. Ik wil hier de vragen van collega Dochy en collega De Vroe toch wel bijtreden, om daar meer gegevens over te hebben, en om te vragen om daar ook transparant over te kunnen communiceren. Dat is superbelangrijk om een juiste inschatting te kunnen maken.

Op basis van verschillende berichten hebben we al gevraagd of het mogelijk is om extra campagnes te doen. U hebt verwezen naar de permanente, doorlopende campagnes. Die zijn goed. Daar staan we achter. Maar als we in een gezondere periode komen, waarin we zouden ervaren dat er toch meer impulsaankopen zouden zijn, lijken extra campagnes toch wel belangrijk. Hiervoor wil ik extra aandacht vragen, want als er een volledige heropleving zal komen van ons maatschappelijk leven zal er minder tijd zijn. Dat zou een bedreiging kunnen vormen voor het zorgen voor de huisdieren die werden aangeschaft.

Ik blijf dus een beetje op mijn honger zitten wat betreft die cijfers. Ik wil ook naast de permanent lopende campagne extra aandacht vragen richting de heropstart van het maatschappelijk leven, en aandacht vragen voor de permanente zorg voor die dieren bij elke huisdierhouder.

Wat betreft het onderwijspakket: elk initiatief om mensen ervan bewust te maken hoe ze moeten omgaan met dieren en/of huisdieren is belangrijk. Maar in dezen zou ik ook ergens aandacht voor willen vragen. Het ontsluiten van de informatie voor kinderen is heel belangrijk. En de vraag komt inderdaad vaak van de kinderen. Je moet hen vanaf jonge leeftijd bewustmaken. Maar hiervoor moeten we niet enkel op het onderwijs rekenen – er worden al heel veel taken neergelegd bij leerkrachten, bij het onderwijs. De informatie kan ook op maat worden gemaakt, zodat de gezinnen en de ouders de kans krijgen om op een speelse manier digitale informatie in de thuissituatie te gebruiken. In welke mate is dat element meegenomen?

Wat betreft het aankopen en het adopteren van een dier, wil ik het punt van collega Dochy mee onderstrepen. Ik vind het heel belangrijk dat we de erkende kwekers, de erkende fokkerijen en erkende diensten die op een goede manier werken en waarop controles gebeuren, effectief naar voren kunnen schuiven. Want ik stel vast dat er in de communicatie van vandaag heel veel informatie bij elkaar wordt gebracht, maar dat transparantie en een gelijke behandeling niet altijd worden gewaarborgd. Ik vind dat de overheid de rol heeft om daar goede informatie over te verspreiden. Iedereen die onder een duidelijke controle en erkenning valt, zou op een gelijkwaardige behandeling moeten kunnen rekenen.

Mevrouw Almaci heeft het woord.

Goedemorgen, collega’s en minister. Aan wie ik nog niet heb kunnen spreken: mijn beste wensen – het is tenslotte nog altijd begin januari.

Minister, collega's, we hebben het eind december ook al gehad over dit onderwerp. Ik heb toen een vraag gesteld over het risico op een piek in de aankopen van huisdieren die voor heel wat mensen geweldige knuffelcontacten zijn in deze eenzame tijden, op momenten dat je geen mensen kunt zien, maar die zelf natuurlijk ook aandacht nodig hebben.

Huisdieren zijn trouw, houden je actief, geven je veel vriendschap. Maar het zal ook na corona in de omgekeerde richting zo moeten blijven. Ik heb daar toen aandacht voor gevraagd. Ik weet niet of het op die korte termijn kan. Maar de bezorgdheid van toen delen we nog altijd met z’n allen. Er is echter een mismatch tussen wat er in de pers is gekomen en de berichten vanuit het veld, met de cijfers die we hebben. Laten we hopen dat er geen stijging is, maar de berichten vanuit het veld maken ons wel ongerust. Want het aanvoelen is nu toch sterk dat wat we normaal in de zomervakantie zien, die piek in dieren die naar asielen worden gebracht, zich als gevaar aandient voor na corona.

Ik sluit mij aan bij de vragen of er wat fijnmaziger gegevens kunnen worden ontwikkeld. Die gegevens dienen om het beleid fijnmaziger te kunnen maken. Wat dat betreft is het zeer goed – dat wil ik echt benadrukken – dat we al een aantal websites hebben die die sensibilisering doen. Maar we zouden ook kunnen nadenken over een systeem waarbij mensen die via het internet kopen, waar toch heel gemakkelijk impulsaankopen kunnen worden gedaan – of het nu gaat over designerpuppy’s of iemand die dat ziet via een influencer –, een soort van bedenktijd krijgen. Op een of andere manier – in Nederland sprak men in 2014 over een bijsluiter voor het aankopen van een dier – zouden we een periode kunnen voorzien waarin mensen beter en diepgaander moeten nadenken. Heel veel asielen doen dat nu al. Als mensen komen met de vraag om een dier mee te nemen, vragen zij naar de motivatie, naar de omgeving waarin dat dier terechtkomt, om te zien of het niet iets is dat men snel snel beslist, om dan vast te stellen dat men noch de ruimte, noch de tijd heeft om met dat dier om te gaan. Via internet is dat natuurlijk veel moeilijker. En als men niet via een sensibiliseringswebsite is gegaan, zoals www.huisdierinfo.be, dan is er geen enkele manier om die mensen te bereiken.

Uiteraard zijn de permanente campagnes zeer goed, maar ik vroeg me af of we er toch niet op die manier over kunnen nadenken om, in samenwerking met de aanbieders op internet, hiervan werk te maken. Een vertragend mechanisme is het niet, maar men zou toch wat diepgaander moeten nadenken over de aankoop die men doet via een medium dat zeer snel gaat. Het is een suggestie, het moet zeker niet dát worden.

Ik denk dat we iets creatiever moeten nadenken om te zorgen dat men toch de ‘ampleur’ beseft van het binnenhalen van een dier dat veel affectie geeft, maar ook veel affectie nodig heeft.

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

Dit is alvast – met een lokaal fotomodel – de campagne die we hebben uitgerold op de bussen. (Minister Ben Weyts toont affiches en tabellen)

Dat was met een cavia, we hebben er zo ook een met een hond en met een kat. ‘De perfecte klik’. U kunt het misschien niet lezen, maar daar staat ook: ‘Adopteereendier.be’. Het is die campagne die we ook zullen herhalen, die is goed gedaan door dat communicatiebureau.

Een tweede zaak die ik u ook graag zou meegeven, zijn de cijfers. Dat zijn cijfers van Zetes. Wanneer een hond van eigenaar verandert bij een kweker of bij een asiel, moet de DogID, het paspoort, worden aangepast. Hier ziet u de grafiek van de evolutie van het aantal geregistreerde wijzigingen, dat de honden dus van eigenaar veranderen. Dit is op maandbasis. Men ziet dan dat dat toch betrekkelijk constant is. Op maandbasis is dat altijd ongeveer zevenduizend à achtduizend registraties. Dat wat de cijfergegevens betreft.

Hier wordt natuurlijk geen onderscheid gemaakt tussen kweker, verkoper en/of asiel. Wat de asielen betreft, is het een oud zeer dat we ter zake niet altijd fijnmazige data hebben, eenvoudigweg omdat we hen daartoe niet kunnen verplichten. De asielen zijn natuurlijk private organisaties, we kunnen hen niet verplichten om daarover te rapporteren. Desondanks doen we dat altijd wel. Dan moet je wat corrigeren, want de ene houdt dat al beter bij dan de andere. Maar om daar fundamenteel aan tegemoet te komen, hebben we een soort boekhoud- en beheersysteem laten ontwikkelen. Dat heet ‘Animal Shelter’ – ik denk dat daarop straks nog wordt teruggekomen in enkele vragen. We koppelen daar ook een subsidie aan. We gaan nu overgaan naar structurele financiering van de asielen, maar een van de voorwaarden is wel dat men aansluit bij dat beheersysteem ‘Animal Shelter’. Dat laat ons toe om op reguliere basis correcte data te hebben van die asielen. Het voordeel voor de asielen is dus dat dat een boekhoudkundig systeem is waarmee ze heel hun asiel kunnen runnen. Dat is heel praktisch ingesteld. Het laat ons ook toe om bepaalde data centraal, vanuit onze administratie, te kunnen trekken, natuurlijk geanonimiseerd, dat spreekt voor zich. De privacy is dus gewaarborgd. Maar daar kunnen wij dan zien wat de evolutie is op het vlak van het aantal dieren dat moet worden opgevangen, zelfs over welke rassen het gaat.

We kunnen dus een veel fijnmaziger beleid voeren. Dat wordt nu uitgerold. We zullen het straks nog over de financiering en een deel van het decreet hebben. Ik denk dat we een goede fundamentele omslag kunnen bewerkstelligen. We houden de asielen een wortel voor waarbij ze in ruil voor een structurele ondersteuning vanuit de Vlaamse overheid een beter systeem krijgen, maar dat zorgt er ook voor dat wij op onze beurt fijnmazigere data kunnen verwerven.

Ten tweede is er de discussie rond de TikTokkers. Misschien is het uiteindelijk wel goed dat hier wat aandacht rond gegeneerd wordt. Verschillende populaire kranten hebben heel het verhaal en ook de kritiek daarop meegenomen. De betrokkenen zijn ondertussen wel wat tot inzicht gekomen. Ze hebben mij ook gecontacteerd en gevraagd om samen een pedagogisch filmpje te maken. Ik heb hen in een asiel uitgenodigd en we zullen daar zo’n filmpje opnemen. Ik wil echt de gelegenheid te baat nemen om de boodschap te verspreiden om in eerste instantie naar een asiel te gaan. Ga naar een asiel, ga naar de website www.adopteereendier.be, waarop we zoveel mogelijk asielen laten connecteren. Ze bieden alleen al zo’n achthonderd honden van ongelooflijk veel verschillende rassen aan. Je vindt daar altijd wel een dier dat voor jou geschikt is. Is dat niet onmiddellijk het geval, kom dan na een maand nog eens kijken. Hou die website gewoon in de gaten en dan krijg je het volledige aanbod van zowat alle asielen in heel Vlaanderen te zien.

Ten derde is er de campagne 'Oog in oog'. We proberen dat project zoveel mogelijk kenbaar te maken. Ik nodig eenieder uit om daar de eigen onderwijsinstanties op te wijzen. Dat is een prima lespakket waarbij je kinderen spelenderwijs vertrouwd maakt met dierenwelzijn. Ze zijn zelf vragende partij. Ik ben het lespakket zelf in enkele scholen gaan doceren en dan stel je vast dat dat in heel vruchtbare aarde valt. Kinderen vinden het fantastisch om daaromtrent les te krijgen. We zorgen er dan ook nog eens voor dat er een huisdier wordt meegenomen. Dat maakt het allemaal fantastisch. Dat is een ervaring die de kinderen bijblijft.

De heer Dochy heeft het woord.

Ook van mijn kant bedankt voor de informatie en de aanpak, minister.

We hebben daarnet een foto van u gezien. U was vroeger bevoegd voor De Lijn. Als minister bevoegd voor het dierenwelzijn biedt dit misschien ook wat extra perspectieven gelet op het feit dat u nu als minister ook bevoegd ben voor het onderwijs. Dat betekent misschien dat er in het onderwijs wat extra impulsen op het vlak van informatie kunnen worden gegeven, zoals mevrouw Rombouts ook al suggereerde. Zo betrek je de kinderen in de sensibiliseringscampagne.

Ik ondersteun uw oproep om je tot asielen te richten als je een aankoop wilt doen. Dan kunnen de mensen van de asielen ook wat informatie uitwisselen en kunnen de kopers bewust worden gemaakt van de keuze die ze maken om een dier aan te kopen.

Er zitten misschien 800 honden in de asielen, maar we zien dat er meer dan 8500 of 8600 eigenaarswissels per maand zijn. Dat is gigantisch veel. Dat betekent dat er naast de asielen nog een bijkomende behoefte is. Daarom wil ik ook oproepen om de geregistreerde kwekers nog even duidelijk in het daglicht te stellen, zodat je het onderscheid maakt tussen de geregistreerde, bonafide kwekers, die hun best doen, de dieren verzorgen en de kweekprogramma’s volgens de in de vorige legislatuur aangescherpte wetgeving volgen, ten opzichte van de zogenaamde broodfokkers, die  dieren importeren die niet volgens bepaalde foklijnen worden gefokt en met inteelt worden geconfronteerd. Ik hoop in elk geval dat wij samen overtuigd zijn van het feit dat die bonafide kwekers het goed doen en dat die mensen ook de mogelijkheid moeten krijgen om hun aanbod te doen aan mensen die graag een huisdier willen houden.  

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.