U bent hier

– Wegens de coronamaatregelen werd deze vraag om uitleg via videoconferentie behandeld.

Mevrouw De Vreese heeft het woord.

Goedemorgen, er zijn nog vragen over de brexit vandaag, dus ik zal het specifiek hebben over de beveiliging van de haven in Zeebrugge. We zitten hier met een aantal West-Vlamingen rond de tafel, ook mevrouw Van Volcem is er, dus dit kan een boeiend debat worden.

Er verscheen net in de media dat er misschien een nauw pad naar een brexitakkoord bestaat. Laat ons dat hopen. Voor de Vlaamse economie en export is dat cruciaal. We moeten ervoor zorgen dat de haven van Zeebrugge optimaal is voorbereid op het vlak van beveiliging, douaneformaliteiten en transmigratie. Een schakel daarbij zit in de contacten met het Verenigd Koninkrijk en de Britten. Eind 2018 hebben toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Jambon en staatssecretaris Francken een bezoek gebracht aan de minister van Binnenlandse Zaken, twee keer zelfs. Er werd heel wat bereidwilligheid vastgesteld om samen de beveiliging van de haven aan te pakken en in extra middelen te voorzien. Ik kan dat bevestigen, want ik was er telkens bij. Een gezamenlijke aanpak stond voor de Britten duidelijk centraal.

De Haven van Zeebrugge en de bedrijven hebben reeds stevige inspanningen geleverd om zich voor te bereiden op de brexit, maar ook om in de beveiliging te voorzien. We moeten hen werkelijk daarin maximaal ondersteunen. De beveiliging van de haven is een werk voor alle niveaus. De brexit zal een enorme impact hebben, ik heb het al gezegd, op zowel de douaneverplichtingen als de transmigratie. Hij kan een zware impact hebben, niet alleen op de parkings maar ook op de haven.

Eind november stelde staatssecretaris voor Asiel en Migratie Mahdi dat men gestart is met onderzoekende gesprekken om terug een soort administratief politioneel afhandelingscentrum in Zeebrugge te plaatsen. Er wordt ook bekeken hoe er samengewerkt kan worden met het Verenigd Koninkrijk om droneteams op te richten in de strijd tegen mensenhandel en -smokkel. 

In uw beleids- en begrotingstoelichting Mobiliteit en Openbare Werken 2021 stelt u dat in 2021 eveneens een strategische visie wordt ontwikkeld op toekomstige dronetoepassingen binnen de maritieme dienstverlening.

Minister, inzake het uitwerken van een strategische visie op toekomstige drone-toepassingen binnen de maritieme dienstverlening, zoekt u overleg met het Verenigd Koninkrijk? Is dat noodzakelijk? Zo ja, over welke toepassingen? 

Bent u van oordeel dat de samenwerking met het Verenigd Koninkrijk inzake droneteams in de strijd tegen mensenhandel en -smokkel ook een maritieme en/of mobiliteitscomponent kan bevatten? Zo ja, welke? 

Minister Peeters heeft het woord.

Minister Lydia Peeters

Er wordt gewerkt aan een strategische visie inzake dronetoepassingen binnen de maritieme dienstverlening. Nu, hier ligt het accent wel volledig op het SAR-verhaal (search and rescue). Bijkomend moet ik ook heel duidelijk stellen dat de beveiliging van de haven geen Vlaamse bevoegdheid is. Dat zit bij de federale collega’s.

De drones die worden gebruikt in de strijd tegen de mensenhandel en -smokkel kunnen in bepaalde gevallen wel worden gebruikt voor SAR. Hierbij gaat het om de zoektocht naar kleine bootjes die tot nu toe altijd vertrokken vanaf de Westkust: De Panne, Koksijde. Daarop kan men dan vaak transmigranten vinden. In het kader van reddingsoperaties wordt dan wel van die drones gebruik gemaakt.

U vraagt of wij verder inzetten op de samenwerking met het Verenigd Koninkrijk inzake de droneteams. Hier moet ik opnieuw zeggen dat dat federale materie is. Het inzetten van drones voor het opsporen van afgedreven vluchtelingenbootjes aan de Westkust zit niet rechtstreeks bij ons. Alleen in het kader van reddingsoperaties wordt daar wel mee gebruik van gemaakt.

Ten tweede werd er op 27 november nog een overeenkomst gesloten tussen het Verenigd Koninkrijk en de Vlaamse diensten, dat een verdere samenwerking voor de maritieme SAR duidelijk vastlegt. In deze samenwerkingsovereenkomst is nog geen sprake van drones, maar in de toekomst zullen we kijken hoe dat verder loopt. Ik denk dat de uitkomsten van de strategische visie daar van belang zullen zijn. Daar wordt op dit moment volop aan gewerkt.

Mevrouw De Vreese heeft het woord.

Inderdaad, in het kader van die search and rescue denk ik dat het zeer interessant is om ook met het Verenigd Koninkrijk te kijken hoe die drones in dat verhaal passen. Dat lijkt mij terecht. Als we spreken over grootschalige search and rescue-operaties, is het natuurlijk zo dat het hele verhaal van mensensmokkel daar een belangrijk onderdeel in is, jammer genoeg. We willen hopen dat dat binnenkort toch vermindert, ook door de inspanningen die Frankrijk levert. Want het zijn vaak ook bootjes vanuit Frankrijk die afdrijven richting onze wateren.

Ik heb nog een bijkomende vraag. U hebt gezegd dat die strategische visie eraan komt. Maar hebt u daar ook een timing voor?

Mevrouw Van Volcem heeft het woord.

Ik ben blij dat u dat zeer goed opvolgt. Een veilige haven is natuurlijk ook belangrijk voor de kansen van de haven. Als het niet echt veilig is, zullen sommigen een beetje bang zijn, en niet meer via Zeebrugge passeren.

Wat een belangrijk aandachtspunt is, is het feit dat de veiligheid van de haven een federale bevoegdheid is. De premier is daar ook reeds op bezoek geweest, en ook minister Verlinden is op bezoek geweest om heel wat maatregelen te nemen. De reden is dat men bij de vele files naar aanleiding van de brexit vreest dat de mensensmokkel nog meer zou kunnen aanwakkeren. Men zal buiten het havengebied proberen om in de vrachtwagens te klimmen tijdens de files, op randparkings en zo meer. Minister, wat kunt u binnen uw beleidsdomein doen om die problematiek en de beveiliging van de haven buiten het havengebied aan te pakken?

Minister Peeters heeft het woord.

Minister Lydia Peeters

Bedankt voor de bijkomende vragen. Mevrouw De Vreese, de specifieke timing rond de strategische visie heb ik nog niet onmiddellijk. Ik vraag het alleszins na. Aangezien men daaraan aan het werken is, hoop ik dat we dat zeker in de loop van volgend jaar zullen hebben. Vandaag moet ik u het antwoord schuldig blijven, maar ik vraag het na.

Mevrouw Van Volcem, u zegt terecht dat de beveiliging van de haven een federale bevoegdheid is. Buiten het havengebied en het transport – en ik denk dat dat straks nog terugkomt naar aanleiding van uw vraag rond het brexitverhaal en het noodplan dat we daarvoor hebben uitgerold – weet u dat we ten volle inzetten op die extra bewakingsopdrachten, ook al is dat strikt genomen niet onze taak. Tijdens de vorige legislatuur zijn we daarmee gestart, om een antwoord te kunnen bieden op de transmigrantenproblematiek. Na de provinciale ronde, samen met voormalig minister van Binnenlandse Zaken, hebben we opnieuw heel wat bijkomende maatregelen genomen inzake de bewaking van onze dienstenzones en de plaatsen waar onze vrachtwagenchauffeurs hun rustpauze nemen. We gaan daar nog heel wat meer in investeren. U weet dat we ook extra budget hebben uitgetrokken in ons investeringsplan om tegemoet te komen aan de verzuchtingen her en der.

Als u dus vraagt naar specifieke maatregelen buiten het havengebied, dan kan ik verwijzen naar die bewakingsopdrachten. Zeker als het brexitverhaal landt en het noodplan effectief uitgerold moet worden, zal er een optimale samenwerking moeten zijn tussen onze verkeersdiensten – het verkeerscentrum bedoel ik dan –, onze lokale politiediensten, de wegpolitie en onze private bewakingsdiensten, om optimaal in te zetten op de beveiliging van iedere betrokkene binnen de logistieke sector, maar eigenlijk ook van iedereen. Die inklimming, daar is uiteraard niemand bij gebaat, dus dat zal allemaal heel strikt worden opgevolgd.

Mevrouw De Vreese heeft het woord.

Minister, dan denk ik dat ik in een toekomstige commissie wel zal horen wat de timing daaromtrent is. Collega Van Volcem loopt inderdaad een beetje voorop op de vraag die nog op de agenda staat, maar het is wel een terechte vraag: hoe gaan we ook buiten de haven bekijken op welke manier de Vlaamse overheid een rol kan spelen? Er zijn namelijk naar aanleiding van de brexit heel wat meer inklimmingen. Maar dat is iets voor straks, denk ik.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.