U bent hier

– Wegens de coronamaatregelen werd deze vraag om uitleg via videoconferentie behandeld.

De heer Ronse heeft het woord.

Ik heb gisteren – zoals steeds – de plenaire vergadering uiteraard heel nauwgezet gevolgd. Minister, u zei daar dat er enkel actuele vragen worden gesteld over tijdelijk werklozen wanneer de cijfers slecht zijn en niet wanneer de cijfers goed zijn. Ik wilde daarover eigenlijk wel een actuele vraag stellen, maar dat was niet mogelijk omdat deze vraag om uitleg over tijdelijk werklozen al op de agenda stond van deze commissie. 

Ondertussen is de vraag om uitleg die ik ingediend had, al een stuk achterhaald. De aanleiding daarvoor was namelijk de brief die u zou sturen naar werkgevers om aan te dringen op extra opleiding voor tijdelijk werklozen. Op dat moment kenden we ook enkel het cijfer van 3000, maar ondertussen hebben we vernomen dat er al 21.000 tijdelijk werklozen een opleiding volgen. Ik wil u en VDAB feliciteren met dat aantal. Ik vind dat heel sterk en heel positief. Ik ben blij dat we toch een aantal lessen getrokken hebben uit die eerste golf en dat we er nu in slagen om meer tijdelijk werklozen een opleiding te laten volgen.

Minister, ik denk dat de vragen die ik ingediend had, ondanks de gewijzigde situatie, nog steeds overeind blijven.

Zullen er naast het contacteren van werkgevers nog andere maatregelen worden genomen om mensen in tijdelijke werkloosheid te bereiken en te versterken?

Naast Help De Helpers zijn er nog andere initiatieven. We doen niet enkel aan opleiding van tijdelijk werklozen, we hebben er ook voor gepleit om hen in te zetten op plaatsen waar er momenteel een tekort is. Hoe zit het met die initiatieven? Is er daarover al cijfermateriaal beschikbaar?

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

Collega Ronse, ik ben blij dat deze vraag om uitleg vandaag op de agenda staat. Ik wil eerst een positief element meegeven. Mensen die tijdelijk werkloos zijn, zijn onvrijwillig tijdelijk werkloos. Eigenlijk willen ze gewoon blijven werken. Ze kunnen er niet veel aan doen dat ze tijdelijk werkloos zijn. Ik ben het wel met u eens dat dit een ideale periode is om zich bij te scholen. Ik begin stilaan gelukkig te worden als ik zie dat de cijfers inzake de deelname aan opleidingen op korte tijd sterk in stijgende lijn gaan.

In onze meest recente communicatie hebben we tijdelijk werklozen gevraagd naar hun noden en verwachtingen, om zo het aanbod van VDAB en de partners hier beter op te kunnen enten. Het is de eerste keer dat we zo’n gepersonaliseerd aanbod geven. Ik vind het dan ook heel belangrijk om feedback te krijgen over wat mensen goed en slecht vonden, over zaken waardoor ze zich aangesproken voelden en waardoor niet. Dat bevragen we nu.

In de nabije toekomst moeten we ons ook voorbereiden op het postcoronatijdperk, wanneer mensen hetzij opnieuw aan de slag kunnen gaan, hetzij definitief werkloos worden. Vandaar dat met de sociale partners in het kader van het relanceplan is gewerkt aan extra capaciteit bij VDAB in functie van de opleiding en begeleiding van een mogelijk groeiend aantal mensen dat werk zoekt.

Ik doe binnen mijn bevoegdheden het maximale om tijdelijk werklozen te verleiden om hun loopbaan in handen te nemen. We hebben het ook al gehad over de loopbaancoach en de begeleidingsmogelijkheden die er zijn, want voor veel tijdelijk werklozen is het een zeer onzekere periode.

Help De Helpers is geen platform van VDAB. Dit platform gaat uit van het agentschap Zorg en Gezondheid. Het doel van Help De Helpers is het bij elkaar brengen van vrijwilligers met de zorgsector tijdens de coronacrisis.

VDAB richtte recent helpindezorg.be op. Werkgevers kunnen via de landingspagina hun tijdelijke vacatures voor niet-medisch gekwalificeerde opdrachtenplaatsen. Vorige week plaatsten werkgevers 443 vacatures voor deze functie op de landingspagina. De landingspagina richt zich ook op tijdelijk werkzoekenden. We zien daar een vervullingspercentage van 75 procent. Dat is niet slecht. En een positief neveneffect is dat VDAB sinds de oprichting van de landingspagina over werken in de zorgsector, 3400 vacatures ontvangen heeft voor medisch gekwalificeerde jobs. Ook hier is er een hoog vervullingspercentage: 76 procent.

Door de heel gerichte acties van VDAB leren heel wat werkgevers en sectoren het aanbod van VDAB beter kennen. Dat is niet alleen goed voor de tijdelijk werklozen maar ook voor de 190.000 niet-werkende werkzoekenden die Vlaanderen heeft.

Ik ben positief over de aanpak van VDAB in de coronacrisis, waardoor nieuwe paden worden verkend die vroeger minder evident leken te zijn.

De heer Ronse heeft het woord.

Minister, ik dank u voor uw antwoord. Ik heb nog een bijkomende vraag. Die vervullingspercentages zijn eigenlijk goed, 75 procent of meer, dat is grote onderscheiding. Gaat het dan over mensen in tijdelijke werkloosheid die deze invullen of gaat het over mensen die een ander statuut genieten, zoals de klassieke werkloosheid of langdurige ziekte?

Ik ben het met u eens dat VDAB die paden succesvol heeft verkend. Die cijfers beginnen de goede richting uit te gaan: 21.000 opleidingen, dat is echt goed. Toch vind ik dat er nog altijd een constructiefout zit in het hele systeem van tijdelijke werkloosheid, de Vlaamse uitzonderlijke inspanningen buiten beschouwing gelaten. Ik heb ook een aantal aanzetten op papier gezet die ik vanmiddag in een conceptnota zal voorstellen. Daarbij kijken we ook voor een stukje naar het Nederlandse systeem. We kopiëren het niet volledig, maar halen er de goede zaken uit. Ik zal u die conceptnota ook bezorgen.

Mevrouw Malfroot heeft het woord.

Minister, ik heb ook nog een vraagje over de cijfers waar de heer Ronse het over heeft. Hebt u cijfers over het aantal tewerkstellingen van die tijdelijk werklozen in privé-initiatieven en in overheidsinitiatieven? Ik heb hier al gehoord dat bijvoorbeeld voor het woonzorgcentrum dat in handen is van de stad, het niet zo evident is om personeel aan te werven omdat de personeelsformatie dat niet toelaat, of omdat er nog een lopende werfreserve is. Dit zou dus vooral gericht zijn op de privécentra. Hebt u daar meer informatie over?

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

Collega Ronse, er zijn 190.000 werkzoekenden. We focussen dus niet alleen op mensen die tijdelijk werkloos zijn maar ook op mensen die gewoon een job aan het zoeken zijn. Het gaat dus over iedereen.

Ik heb uw conceptnota al gelezen. Ik vind het goed dat er wordt nagedacht over een positief federaal normatief kader, maar ik vind dat het systeem van de loonsubsidie in Nederland niet te veel mag worden geromantiseerd om meerdere redenen. Ik heb daar al over gesproken met de evenementensector. Aangezien men in Nederland geen tijdelijke werkloosheid heeft, is men verplicht om alle werknemers in dienst te houden en krijgt men dan een loonsubsidie. In Nederland is een ontslagronde voorafgegaan aan het moment van de aanvraag van de loonsubsidie. Bij ons zijn mensen beter beschermd omdat ze in tijdelijke werkloosheid zitten.

Wij zijn nu zelf intra-Vlaams aan het onderzoeken of dit een interessant systeem kan zijn voor bijvoorbeeld de evenementensector. Ofwel zet men mensen op tijdelijke werkloosheid, ofwel is er een loonsubsidie. Ik ben bereid om daarover na te denken, maar tijdelijke werkloosheid vervangen door een loonsubsidie zou heel lastig zijn voor de bescherming van de mensen. Vergeet ook niet dat die loonsubsidie niet voor 100 procent een subsidie is, dat is een percentage van de loonkost. Alles heeft dus voor- en nadelen, maar ik ben er zeker toe bereid om daar met een open geest naar te kijken.

Mevrouw Malfroot, ik heb daar eigenlijk geen cijfers over en als overheid kan ik dat ook moeilijk doen. Zeker wanneer het gaat over tijdelijke jobs, moet men niet noodzakelijk de werfreserves uitputten, maar dat hangt een beetje af van overheid tot overheid. Ik heb geen Vlaams cijfer over hoe het wel of niet kan. Elk lokaal bestuur moet dat op zijn eigen manier bekijken.

Wat we wel zien, is dat veel tijdelijk werklozen in dat kader aan de slag zijn als vrijwilliger.

De heer Ronse heeft het woord.

Ik ben positief verrast en blij met de opening om het systeem mee te onderzoeken. Ik ben het er ook mee eens dat het Nederlandse systeem niet alleenzaligmakend is, maar ik heb ook nooit gezegd dat ik het voor 100 procent zou kopiëren. Het kan ook naast ons bestaande systeem bestaan. Een keuzemogelijkheid zou een goede optie kunnen zijn. Dat is ook een beetje de reden waarom ik die conceptnota heb ingediend, namelijk om het debat te starten en iemand uit Nederland daarover te horen spreken, zowel een bedrijf als iemand van een overheid. Ik wil ook sectoren daarover horen. Ik denk dat er toch een aantal interessante zaken aan zijn.

Wanneer alle faillissementen zullen kunnen worden uitgesproken en de tijdelijke werkloosheid afgelopen zal zijn, zullen we helaas worden geconfronteerd met een heel grote instroom binnen de klassieke werkloosheid. Dat is een moment waarop we ons moeten voorbereiden. Vandaar die voortdurende aandacht voor de tijdelijke werkloosheid waar ik de nadruk wil leggen op het bereiken van die mensen. Maar we gaan in de goede richting en dus ben ik tevreden.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.