U bent hier

– Wegens de coronamaatregelen werd deze vraag om uitleg via videoconferentie behandeld.

Mevrouw Sleurs heeft het woord.

Recent publiceerde de Hoge Gezondheidsraad het vernieuwde advies betreffende de Belgische richtlijnen voor immunisatie tijdens de zwangerschap. Tal van experten benadrukten tijdens het recente symposium daaromtrent het belang van vaccinaties, tetanus en andere, tijdens de zwangerschap.

Welke nieuwe sensibiliseringsacties hebt u gepland om het bereik en de toegankelijkheid van informatie voor de meest kwetsbare zwangere vrouwen te verhogen? Graag wat toelichting.

De vaccinatiegraadstudie dateert van 2016. In de beleidsnota is er geen sprake van een nieuwe studie. Plant u hieromtrent initiatieven? Zo ja, graag wat meer uitleg.

Minister Beke heeft het woord.

Minister Wouter Beke

Voor de vaccinatie van zwangere vrouwen zijn er een aantal communicatietopics die regelmatig terugkomen en we zullen dergelijke elementen ook blijvend mee overwegen bij de opmaak van de jaarlijkse communicatieplanning. In Vlaanderen wordt hetzelfde beeldmateriaal gebruikt door de verschillende actoren, zowel huisartsen, kinderartsen als gynaecologen.

Voor griepvaccinatie wordt nu al jaarlijks extra aandacht gevraagd voor vaccinatie van zwangere vrouwen. Het materiaal en filmpje van de campagne ‘zorg-dat-je-niets-mist-door-griep’ is steeds beschikbaar op de website van Zorg en Gezondheid, www.laatjevaccineren.be. Tevens wordt het belang van de vaccinatie tegen tetanus, difterie en kinkhoest zeer regelmatig herhaald. Ook hier biedt www.laatjevaccineren.be blijvende informatie.

Kind en Gezin stimuleert eveneens deze vaccinaties bij zwangere vrouwen die met een jong kind op raadpleging komen. Ze bieden via hun website wat algemene informatie aan over ‘Vaccinatie en zwangerschap’. Specifiek in verband met griepvaccinatie zijn er eerste stappen gezet om in samenwerking met Zorg en Gezondheid zwangeren die het meest sociaal kwetsbaar zijn een gratis vaccin aan te bieden.

Algemene vaccinatie-informatie voor wie zwanger wil worden of dat al is, is ten slotte beschikbaar op de website www.gezondzwangerworden.be van de Vlaamse overheid en in de folder ‘Zwangerschap en vaccinaties - Een vroege bescherming voor je baby’. Die folder is te downloaden van www.laatjevaccineren.be.

De cijfers in de vaccinatiegraadstudie van 2016 waarnaar u verwijst, gingen deels over een periode toen de combinatievaccins nog niet ter beschikking waren. Mogelijk is de vaccinatiegraad bij zwangere vrouwen ondertussen toch al wat verhoogd.

Dit voorjaar werd een overheidsopdracht toegewezen om een nieuwe vaccinatiegraadstudie uit te voeren. Deze zal tevens al een basis zijn voor de evaluatie van een aantal elementen uit het actieplan bij de gezondheidsdoelstelling vaccinatie 2012-2020.

De uitvoering van de opdracht werd jammer genoeg vertraagd door de lockdown en andere elementen van de COVID-19-epidemie. De resultaten worden verwacht in het voorjaar 2022.

Mevrouw Sleurs heeft het woord.

Minister, ik dank u voor uw antwoord.

Mevrouw Saeys heeft het woord.

Ik wil gewoon nog eens benadrukken dat vaccinatie tijdens de zwangerschap zeer belangrijk is. Vooral van belang is dat huisartsen en gynaecologen daarop drukken. Ze moeten voldoende informatie meegeven. Dat zal nog meer effect hebben dan een sensibiliseringscampagne naar het brede publiek.

Mevrouw Groothedde heeft het woord.

Minister, ik ben het gedeeltelijk oneens met de collega en eens met u. ik heb een bijkomende vraag.

Minister, welke gerichte acties worden er ondernomen tegen desinformatie specifiek bij die groepen? Desinformatie muteert snel en is zeer pervers en specifiek toegespitst op bepaalde groepen zodat het moeilijk is om daartegen in te gaan met een monolithische overheidscommunicatie. Wat gaat u daaraan doen?

Minister Beke heeft het woord.

Minister Wouter Beke

Collega, straks is er een vraag om uitleg over de verspreiding van fake news. Ik stel voor dat we daar dan op terugkomen uit respect voor de collega die de vraag om uitleg heeft ingediend.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.