U bent hier

– Wegens de coronamaatregelen werd deze vraag om uitleg via videoconferentie behandeld.

De heer Van Rooy heeft het woord.

In 2018 bestelde toenmalig federaal minister van Financiën, N-VA’er Johan Van Overtveldt, u wel bekend, een allesomvattende studie …

Minister-president Jan Jambon

Een goede vriend zelfs.

… naar de impact van migratie op de Belgische economie en financiën. De focus moest liggen op niet-EU-burgers en op de kosten of opbrengsten van alle mogelijke migratiekanalen, van asiel tot gezinshereniging, voor de arbeidsmarkt en de overheidsfinanciën. Op het vlak van gehanteerde methodiek is intussen geweten dat de studie een brede, macro-economische benadering zal hebben en zal focussen op de impact op de sociale zekerheid, de arbeidsmarkt en de productiviteit.

Wat de arbeidsmarkt betreft, wordt er gekeken naar data van 2009 tot 2016, waaronder scholingsgraad, socio-economisch statuut (SES), gezinssamenstelling, activiteitsector en inkomen. Qua budgettaire impact wordt in kaart gebracht wat burgers betalen aan en ontvangen van de staat, waaronder personenbelasting, sociale bijdragen en sociale uitkeringen. Die resultaten worden uitgesplitst naar criteria als leeftijd, herkomst of nationaliteit of het aantal jaren dat een persoon al in België verblijft.

Het valt dus te verwachten – wij kijken daar, hopelijk samen met u, al zeer lang naar uit – dat deze studie ook voor Vlaanderen, bevoegd voor met name Inburgering en Integratie, Onderwijs, een deel van Gezondheidszorg, Wonen en Tewerkstelling, interessante gegevens en wellicht conclusies zal bevatten. Om politieke redenen is de deadline helaas reeds een aantal keren opgeschoven, maar volgens het kabinet-De Croo zouden de resultaten van deze studie in het najaar eindelijk kunnen worden verwacht.

Zult u de resultaten van deze studie opvragen bij uw federale collega’s?

Indien deze studie voor Vlaanderen interessante en relevante gegevens bevat, zullen de diverse vakministers van de Vlaamse Regering dan van deze gegevens gebruikmaken om beleidsmatige conclusies te trekken en desgevallend het gevoerde beleid bij te sturen?

Bent u desgevallend bereid om een dergelijke studie specifiek voor Vlaanderen te laten uitvoeren? Indien nee, waarom niet?

Minister-president Jambon heeft het woord.

Minister-president Jan Jambon

De analyse van de Nationale Bank van België (NBB) over de economische impact van de immigratie in België, waarbij de focus ligt op de overheidsfinanciën en de arbeidsmarkt, zal worden gepubliceerd in een speciale editie van het Economisch Tijdschrift van de NBB, die zal worden uitgebracht in november 2020. De studie zal alle meest voorkomende kanalen van migratie behandelen, zoals gezinshereniging, arbeidsmigratie, internationale bescherming en regularisatie.

Het spreekt voor zich dat, zodra bekendgemaakt wordt dat deze studie van de Nationale Bank beschikbaar is, de betrokken ministers van de Vlaamse Regering en hun diensten de resultaten daarvan aandachtig zullen doornemen en analyseren, ieder wat zijn of haar bevoegdheden betreft. De Vlaamse ministers houden uiteraard rekening met alle relevante gegevens met betrekking tot hun bevoegdheden om, met het regeerakkoord als uitgangspunt – altijd met het regeerakkoord als uitgangspunt –, het beleid uit te stippelen, indien nodig bij te sturen en uit te voeren. Dat geldt dus ook voor de resultaten van deze studie.

Ik wil uiteraard niet vooruitlopen op de resultaten en op de graad van detail van de studie. Als uit de analyse zou blijken dat de studie op bepaalde punten onvoldoende uitgediept is naar Vlaanderen toe, kunnen de betrokken vakministers van de Vlaamse Regering nagaan wat de meest aangewezen werkwijze is om aan die eventuele lacunes tegemoet te komen. Maar het is te vroeg om daarover nu reeds uitspraken te doen. Ik weet niet hoe gedetailleerd die studie is en of ze een regionale of provinciale opdeling maakt, dus laat ons eerst de resultaten van de studie afwachten. Het is echt niet lang meer wachten: volgende maand zou die studie klaar zijn.

De heer Van Rooy heeft het woord.

Dank u wel voor uw antwoord.

November, dat is bijna zover, dus ik ben net zoals u zeer verheugd. Ik ben er ook wel verheugd over dat u bereid bent – als ik dat toch zo mag samenvatten – om meer studiewerk te laten uitvoeren, mocht die studie inderdaad niet voldoende gedetailleerd zijn en niet voldoende uitgesplitst zijn wat Vlaanderen betreft. U hebt ook bevestigd dat het inderdaad mogelijk is dat ministers hun beleid zullen aanpassen op basis van de conclusies van die studie. Ik mag hopen dat dat ook echt zo is, minister-president Jambon, want in het verleden zijn er al een aantal studies geweest in binnen- en buitenland naar de kostprijs van migratie en die wijzen toch al te vaak uit dat er eerder een kost aan verbonden is dan een opbrengst, zeker met bepaalde migratiestromen.

Ik denk bijvoorbeeld aan een recente studie van de bank ING van 2018. Daarin concludeerden de economen van die bank dat de instroom in onze Vlaamse steden van een te geringe sociaal-economische kwaliteit is, waardoor het financiële draagvlak van onze steden – Antwerpen en Brussel werden erin genoemd – almaar kleiner wordt omdat er steeds meer mensen bij komen die eerder sociale voorzieningen nodig hebben dan dat ze financieel via belastingen iets of veel bijdragen aan onze samenleving.

Minister-president, ik ben met u in blijde verwachting en ik hoop echt dat u zich eraan zult houden om als het nodig is een extra studie te laten uitvoeren voor Vlaanderen en dat u bereid bent om het beleid wat betreft de instroom van onder andere asielzoekers effectief bij te sturen op basis van die resultaten.

Mevrouw De Vreese heeft het woord.

Minister-president, zoals u reeds hebt aangehaald, is de studie inderdaad reeds meerdere malen uitgesteld. Ik hoop echt dat we aan de hand van de studie een zo compleet mogelijk beeld krijgen van de economische impact van migratie op Vlaanderen en op België en dat we die wel degelijk in november krijgen. Ik denk dat het belangrijk is om aan de hand van de objectivering van het cijfermateriaal te kijken welke impact dat heeft op onze Vlaamse bevoegdheden. Het zal u niet verbazen dat ik persoonlijk zeer benieuwd ben naar de economische impact van de illegale transitmigratie op onze economie. Ik ben zelf Brugse. De Zeebrugse bedrijven halen aan dat hier enorme economische schade door wordt geleden. Ook op dat vlak kan objectivering van cijfermateriaal nuttig zijn om op basis daarvan nog verder maatregelen te kunnen nemen.

Minister-president, net zoals u, denk ik dat het zeer belangrijk is om nu nog even af te wachten en dan aan de hand van de resultaten van de studie hier verder op in te gaan.

Ik heb geen vragen gehoord. Minister-president, wenst u nog iets toe te voegen?

Minister-president Jan Jambon

Neen.

De heer Van Rooy heeft het woord.

Mag ik misschien tot slot nog een klein vraagje stellen?

Dat was voor de vorige ronde, maar doet u maar.

Minister-president, als die studie zal uitwijzen dat bepaalde migratiestromen ons meer kosten dan ze opbrengen, bent u dan bereid om als minister-president met de Vivaldiregering in overleg te gaan om de migratiestromen beter te controleren en te sturen?

Minister-president Jambon heeft het woord.

Minister-president Jan Jambon

Ik ga vooral niet in op hypothetische vragen. Stel u voor dat uit die studie zou blijken dat de migratie meer zou opbrengen dan ze kost, dan weet ik ook niet of ik de migratie zou aanmoedigen. Laten we dus de studie afwachten en ze bekijken. We zullen wel zien wat dan aangewezen is.

De heer Van Rooy heeft het woord.

Dat volstaat voor mij.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.