U bent hier

– Wegens de coronamaatregelen werden deze vragen om uitleg via videoconferentie behandeld.

De heer Dochy heeft het woord.

Minister, de Vlaamse Codex voor Dierenwelzijn is een van de belangrijke speerpunten uit uw beleidsbrief Dierenwelzijn voor de periode 2019 tot 2024. We zitten natuurlijk nog met de wetgeving van 1986. Er zijn een aantal aanpassingen en diverse regelingen tussengekomen. Het is uw ambitie om die codex op te stellen in functie van de helderheid voor de gebruikers. We kunnen dat alleen maar toejuichen.

Minister, wat is het stappenplan om tot deze vernieuwde Vlaamse Codex voor Dierenwelzijn te komen? Welke stappen werden reeds ondernomen en wanneer denkt u deze nieuwe Vlaamse Codex voor Dierenwelzijn te kunnen voorstellen? Wie wordt er in de voorbereiding van de Vlaamse Codex voor Dierenwelzijn betrokken? Hoe zal de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn worden betrokken?

Mevrouw De Vroe heeft het woord.

Gelet op de grote maatschappelijke impact van deze codex, ligt het in de logica der dingen dat alle betrokken stakeholders zouden worden betrokken bij de opmaak ervan. De Raad voor Dierenwelzijn bevat heel wat stakeholders, bijvoorbeeld de dierentransporteurs en de slachthuizen. Anderen zitten daar niet in. Het is dus belangrijk om een breed draagvlak te krijgen en om zoveel mogelijk mensen daarbij te betrekken. Dat zou nuttig zijn voor een goede opmaak van de codex.

Wat is de actuele stand van zaken van de codex? Welke acties werden al ondernomen voor de opmaak ervan? Welke acties zijn in uitvoering? Volgens welk plan van aanpak zal de codex worden aangepakt in een regie van de dienst Dierenwelzijn? Werd reeds een oplijsting gemaakt door de dienst Dierenwelzijn met een overzicht van de sterke en minder sterke punten van de huidige Dierenwelzijnswet? Welke buitenlandse dierenwelzijnsregels zullen worden geconsulteerd?

Zult u bij het opstellen van de Vlaamse Codex voor Dierenwelzijn overleg plegen met alle stakeholders uit de hele relevante voedingsketen, inclusief de schakels die niet vertegenwoordigd zijn in de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn, zoals de transportsector en de slachthuizen? Het is evident dat de dierenrechtenorganisatie er ook bij is. Hoe ziet u de concrete rol van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn bij het opstellen van de codex? Wanneer zal het advies van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn gevraagd worden?

Mevrouw Claes heeft het woord.

Minister, de huidige Dierenwelzijnswet dateert van 1986. In de voorbije jaren is er heel wat veranderd door toedoen van veranderende inzichten en verwachtingen op het vlak van dierenwelzijn. Daardoor is het nu geen samenhangend geheel. Daarom stel ik deze vraag. Het is de bedoeling om er verandering en waar nodig verbetering in aan te brengen, voor een diervriendelijker beleid.

Ik besef dat dit een enorme uitdaging zal zijn. Dat gaat ook heel technisch worden, maar het is tegelijkertijd ook een opportuniteit. Vorig jaar gaf u tijdens de bespreking van de beleidsnota aan dat dit een van de grootste uitdagingen zal zijn voor deze legislatuur.

Hoe zal de Vlaamse Codex voor Dierenwelzijn worden uitgewerkt? Wat is de huidige stand van zaken? Wat zijn het plan van aanpak en de vooropgestelde timing?

Welke actoren worden betrokken bij het uitschrijven van deze codex?

Welke opportuniteiten ziet u bij het uitwerken van een Vlaamse Codex voor Dierenwelzijn? Worden er nieuwe elementen aan toegevoegd?

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

Het is mijn bedoeling om de Dierenwelzijnswet, die ondertussen 35 jaar oud is, te herschrijven. Dat houdt in dat er aanvullingen zullen worden aangebracht, maar ook herformuleringen, en mogelijk hier en daar een schrapping van bepalingen die voorbijgestreefd zijn. Er worden bijvoorbeeld, als het gaat over de hond als trek- en lastdier, vreemde bewoordingen gebruikt. Er wordt verwezen naar de melkkar. Dat ligt toch al enige tijd achter ons.

Ik vraag in de eerste plaats de input van mijn dienst Dierenwelzijn, die dagelijks met die wet aan de slag gaat. Ook in functie van praktische problemen die zich stellen bij de uitrol op het terrein en in de beoordeling van toestanden in de omgang van de mensen met hun dieren. De dienst Dierenwelzijn heeft ook nog eens op grond van de contacten – en we hebben daar een netwerk met andere dierenwelzijnsadministraties in binnen- en buitenland – toch nog wat expertise die kan worden ingebracht en suggesties die kunnen worden gedaan. Nu neemt men de wetgeving door van een aantal landen die op dat vlak hoog staan aangeschreven. Dan kijken we vooral naar Noord-Europa: Zweden, Denemarken, Duitsland en Ierland. Daarnaast zijn er ook Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Australië. Ook Zwitserland heeft misschien goede regelgevingen, en Noorwegen en tot slot ook Oostenrijk. Dat is een vrij ruime bron van inspiratie.

De Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn heeft aangegeven dat ik zal worden betrokken. Ook dierenrechtenorganisatie GAIA heeft voorstellen bezorgd. Ik treed ook in overleg met stakeholders uit de landbouwsector: het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) en Boerenbond.

De Dierenwelzijnswet is federaal uitgewerkt als een kaderwet die wordt uitgevoerd met uitvoeringsbesluiten. Die filosofie wil ik natuurlijk behouden bij het uitschrijven van de codex. Dat houdt in dat de algemene lijnen in de codex zullen staan. De details van de dierenwelzijnsregels kan ik in de besluiten opnemen. Dat is een gebruikelijke ratio. Het staat sowieso alle belangenorganisaties vrij om hun bezorgdheden en wensen kenbaar te maken. We bekijken natuurlijk alle suggesties. Eenmaal de inventarisatie, die momenteel lopende is, afgerond is, en alle consultaties gebeurd en verwerkt zijn, wordt gestart met de effectieve uitwerking in het voorjaar van 2021, om dan hopelijk bij u terecht te komen, bij het allerhoogste gezag, zodat we daar een gedegen discussie aan kunnen wijden.

De heer Dochy heeft het woord.

Minister, ik heb goed proberen te luisteren. Uw formulering was nogal voorzichtig. Ik meen dat u gezegd hebt dat de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn heeft aangegeven te willen betrokken worden. Bedoelt u daarmee dat de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn tot vandaag nog niet betrokken is? U zegt dat alle actoren input kunnen geven. Zijn zij bevraagd? Of is dat nu een oproep tot alle actoren die zich geroepen voelen om input te geven? Dan hebben we het over de dierentransporteurs, de landbouworganisaties, de dierenwelzijnsorganisaties. Ik meen toch dat GAIA reeds betrokken zal zijn? Kunnen de anderen die betrokken willen worden, van de oproep van vandaag gebruikmaken om hun grieven en ideeën aan u over te maken en daarover eventueel met u in overleg te treden?

Mevrouw De Vroe heeft het woord.

Ik had dezelfde vragen als collega Dochy, ik ga ze dus niet herhalen. De voorzichtigheid in de bewoordingen van de minister was mij ook niet onmiddellijk duidelijk. Ik stelde al in het begin dat ik het belangrijk vind dat er een breed draagvlak is, dat alle stakeholders worden betrokken bij de opmaak van die codex. Ik heb ook gehoord dat de betrokken actoren worden opgeroepen om input te bezorgen. Ik heb gehoord dat de belangrijkste dierenbeschermingsvereniging, GAIA, ook al zelf voorstellen heeft overgemaakt. Minister, ik vraag mij ook wel af op welke manier men verder zal worden geconsulteerd. Zult u aan GAIA vragen stellen en een onderzoeksopdracht geven? Zult u zelf de transportsector en de slachthuizen consulteren? Hoe gaat u dat aanpakken? Het is belangrijk om dat in een grondige dialoog te laten gebeuren, om dat tot een zeer goed einde te volbrengen. Ik kijk dus uit naar uw antwoord.

Mevrouw Claes heeft het woord.

Ik ben blij dat er beweging is in dit dossier. Het zal zeker geen gemakkelijke oefening zijn. Het vraagt veel overleg, betrokkenheid en studiewerk om tot een sluitend kader te komen. Een van mijn vragen ging zijn of er ook, over de grenzen heen, naar het buitenland wordt gekeken. Dierenwelzijn stopt niet aan de grens met Vlaanderen. Ik ben blij, minister, dat u bereid bent om te kijken naar goede voorbeelden uit het buitenland. U sprak over Zweden, Nederland en Noorwegen. Zelfs aan Vlaamse kant wordt er inspiratie gehaald. U spreekt ook met verschillende partners met expertise. Ik begrijp ook dat u niet iedereen bij deze oefening kunt betrekken. Maar het is wel positief dat u openstaat voor voorstellen.

Ik hoor uit uw antwoord dat er heel veel inspiratie is uit het buitenland en dat heel veel Europese landen ook bezig zijn met dierenwelzijn. Zodra deze oefening klaar is, kunnen we Dierenwelzijn misschien internationaler bespreken en aankaarten. U had het daar al over in dit Vlaams Parlement en ook in de pers. Zal u in de toekomst initiatieven nemen op Europees vlak om tot een meer geharmoniseerde regelgeving rond dierenwelzijn te komen?

Mevrouw Rombouts heeft het woord.

Ik sluit mij bij deze vraag aan, ook in opvolging van de vraag die ik heb gesteld bij de bespreking van de beleidsnota. Minister, toen werd gesteld dat als we een codex rond dierenwelzijn willen maken, het erop lijkt dat we de bestaande regelgeving in een modern kleedje proberen te steken en vooral alles ook bij elkaar te brengen, zodat niet alles versnipperd of verdeeld zit. Dat is meestal de bedoeling van een codex. U antwoordde toen dat dat duidelijk de bedoeling was. Maar ik verneem nu dat u ook naar het buitenland kijkt. Het is op zich natuurlijk positief om daar inspiratie te halen. Maar vervolgens verwacht u ook input van diverse partners. Ik sluit mij aan bij de vraag van de collega’s, om zeker duidelijk te maken aan de partners wat u daar precies verwacht. Maar het doet mij denken dat u veel ruimer wilt gaan dan enkel het samenbrengen van bestaande regelgevingen en de modernisering ervan.

Klopt mijn aanvoelen op dat vlak? Wilt u dus ruimer gaan dan alleen het samenbrengen van bestaande regelgeving?

Mijn tweede aanvullende vraag gaat over uw timing. U wenst eerst een inventaris te maken, die u in het voorjaar van 2021 zult afronden en die u daarna in regelgeving zult omzetten. Begrijp ik dat goed? Kunnen wij die inventaris krijgen en wordt die ook gedeeld met partners? Voor uw belangrijke opdracht kan het voor ons en voor de partners waarvan u input verwacht, nuttig zijn daarover te beschikken om u de juiste advisering te kunnen geven. Kunnen wij dus als parlement beschikken over die inventarisatie en kunnen partners dat ook?

Mevrouw Sterckx heeft het woord.

Ik wil mij ook aansluiten bij de vraagstellers. Wallonië heeft al een Waalse codex voor dierenwelzijn. Wij kunnen als Vlaanderen niet achterblijven. Onze huidige wetgeving is te versnipperd en onsamenhangend. Dat brengt onduidelijkheid en verwarring met zich mee. Wij kijken met zijn allen uit naar de Vlaamse codex. Voor het dierenwelzijn zal hij heel belangrijk zijn. Ik heb daarbij dezelfde vraag als collega Rombouts: kunnen wij beschikken over de inventaris waarover u sprak? Klopt het dat er in de loop van 2021 al een eerste overleg zal zijn in deze commissie?

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

Zoals ik al heb gezegd, is de doelstelling: aanvullen, herformuleren, mogelijk schrappen van voorbijgestreefde bepalingen. We zitten nog in de voorbereidende fase. De cel beleid is de basis aan het leggen om gewoon het gesprek te kunnen aangaan. Het staat iedereen vrij om al input te geven. Er komt in elk geval inspraak. Maar nu, ‘first things first’, zitten wij in de voorbereidende fase. De start van de effectieve uitwerking is voor het voorjaar van volgend jaar.

De heer Dochy heeft het woord.

Ik kan het niet laten, mevrouw Sterckx: het is mooi dat Vlaams Belang het niet kan laten een voorbeeld te nemen aan Wallonië in het kader van de wetgeving voor dierenwelzijn.

Minister, dank u voor uw duidelijkheid. Wij vernemen dat de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn tot vandaag nog niet betrokken is en dat er ook nog geen uitnodiging is gestuurd naar de actoren in de sector. U zegt daar open voor te staan. Ik doe dus een oproep aan alle actoren die zich betrokken voelen, om input te geven en overleg te vragen.

Mevrouw Claes heeft het woord.

Ik kijk uit naar het resultaat en ik wens de minister alvast veel succes.

De vragen om uitleg zijn afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.