U bent hier

– Wegens de coronamaatregelen werd deze vraag om uitleg via videoconferentie behandeld.

De heer Maertens heeft het woord.

Het stadiondossier in Brugge beroert heel veel harten, zeker als je supporter van Club of Cercle bent. Wees gerust, ik ben geen van beide. Maar het dossier is ook wel van belang voor deze commissie. Het is er in de plenaire al over gegaan, twee weken geleden, denk ik. Er is het ruimtelijk aspect en het voetbalstadion, maar het heeft ook een belangrijke impact op een bedrijventerrein dat noodzakelijk is voor een 25-tal bedrijven die zouden moeten wijken voor de nieuwe zeesluis van Zeebrugge. Dat is natuurlijk van belang.

Als het arrest van de Raad van State inhoudt dat het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) niet kan worden gehandhaafd, betekent dat ook dat er geen extra bedrijventerrein komt aan de Blankenbergse Steenweg en Sint-Pietersplas, waar die bedrijven zouden moeten komen. Het heeft dus een grote impact op het project van de nieuwe zeesluis in Zeebrugge. Want die bedrijven moeten natuurlijk weg zijn eer die zeesluis kan worden gerealiseerd.

Minister, wat is uw reactie op dat arrest? We kennen het antwoord van uw collega van Ruimtelijke Ordening, maar wat is uw reactie inzake de impact op de nieuwe zeesluis? Welke impact zou dit arrest kunnen hebben op de planning voor de realisatie van de nieuwe zeesluis in Zeebrugge?

Als daar geen bedrijventerrein kan komen, welke mogelijkheden ziet u dan voor de herlokalisatie van die bedrijven in het kader van de realisatie van de nieuwe zeesluis? We kennen intussen het standpunt van de minister en de Vlaamse Regering om toch voluit voor dat voorstel te gaan, en het GRUP wat aan te passen als het gaat over waterhuishouding en gelaagd parkeren. En dan hoopt de Vlaamse Regering te kunnen doorzetten met dit gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Maar stel dat het niet kan, welke alternatieven ziet u dan voor de herlokalisatie van die bedrijven, opdat die nieuwe zeesluis eindelijk kan worden gerealiseerd?

Minister Peeters heeft het woord.

Minister Lydia Peeters

Wat het planningsproces als dusdanig betreft, verwijst u inderdaad terecht naar collega Demir, omdat zij daarrond ook al uitspraken heeft gedaan in de plenaire vergadering. Daar ga ik mij verder niet over uitlaten.

Wat specifiek de bedrijven betreft die moeten worden geherlokaliseerd in het kader van de procedure ‘complexe projecten’ voor de bouw van de nieuwe sluis in Zeebrugge: door de realisatie van die zeesluis en de bijhorende Nx zullen een 25-tal bedrijven inderdaad moeten worden geherlokaliseerd. Een aantal van die bedrijven zullen binnen het havengebied een nieuwe bedrijfslocatie krijgen. Een aantal andere zullen buiten het havengebied worden gelokaliseerd. Op dit moment is de trajectbegeleider aan zet. Die volgt op dit ogenblik de nodige gesprekken met al die bedrijven, om hun noden en wensen in kaart te brengen.

Parallel met die gesprekken rond hun noden en wensen wordt ook bekeken welke locaties geschikt zijn om die bedrijven te vestigen. Zo wordt onder meer samen met de stad Brugge en de West-Vlaamse Intercommunale (WVI) gekeken of een deel van het bedrijventerrein De Spie ten noorden van Brugge een mogelijkheid is voor enkele bedrijven die niet aan de haven gebonden zijn of niet onmiddellijk binnen het havengebied moeten liggen.

Het is uiteraard jammer dat een traject voor ruimtelijke planning met het oog op de ontwikkeling van een regio eindigt met een procedure bij de Raad van State. Maar de locatie die nu door het arrest van de Raad van State gevat is, met name het bedrijventerrein langs de Blankenbergse Steenweg, heeft tot nu toe nooit in de scope gezeten voor de herlokalisatie van die 25 bedrijven die moeten worden verplaatst voor de nieuwe zeesluis.

We bekijken, samen met de stad Brugge en met de West-Vlaamse Intercommunale (WVI), of een deel van de fee voor deze bedrijven kan worden aangewend. Het arrest heeft niet echt een impact op de procedure voor complexe projecten met betrekking tot de nieuwe zeesluis.

De heer Maertens heeft het woord.

Minister, u kunt het juist hebben, maar ik hoor en lees toch dat het terrein aan de Blankenbergse Steenweg voor een aantal bedrijven in de haven wel degelijk een alternatief zou kunnen zijn. Ik laat in het midden of dat al dan niet nog kan doorgaan. We zullen dat zien als het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) definitief wordt vastgesteld. Minister Demir heeft dat voor januari 2021 vooropgesteld. Mocht de procedure kunnen doorgaan om aan de Blankenbergse Steenweg te bouwen en in bedrijventerreinen te voorzien, zou dat een goede zaak voor de Brugse regio zijn. Er is een tekort aan bedrijventerreinen en industriegrond. Dat zou een oplossing kunnen zijn voor een aantal bedrijven die nu in de haven zitten.

Tijdens het hengelen naar reacties bij mensen die hier iets mee te maken hebben, is tegelijkertijd de suggestie gekomen om de bestaande transportzone in de haven meteen uit te breiden. Ik denk dat de suggestie om die uitbreiding opnieuw op de politieke agenda te plaatsen uit Voka-middens kwam. Heeft die concrete vraag u al bereikt? Wat kunt u daarover zeggen? Wat kunnen we doen om de transportzone alsnog uit te breiden?

Mevrouw Van Volcem heeft het woord.

Mijnheer Maertens, op één vlak kan ik u zeker volgen. Er is in de Brugse regio, waar de haven ligt, echt nood aan bedrijventerreinen. We kunnen nergens nog een hectare aansnijden. De oplossing met De Spie betekent 17 hectare, maar er is natuurlijk veel meer vraag dan aanbod. Ik wil dan ook de steun vragen van de minister van Omgeving, een lid van de N-VA, om voor de nodige remediëring te zorgen. Dat is de oplossing voor het economisch leven in onze regio.

Als gewezen schepen van Ruimtelijke Ordening weet ik natuurlijk dat een herziening van de transportzone geen sinecure is. Het betreft een herbevestigd agrarisch gebied. Iedereen die iets van ruimtelijke ordening afweet, weet dat het aansnijden van een herbevestigd agrarisch gebied uiterst moeilijk is. We hopen op De Spie en op andere locaties. We hebben die 30 hectare aan bedrijventerreinen aan de Blankenbergse Steenweg eigenlijk nodig voor de toekomst van onze stad. Bedankt om hier mee voor te pleiten. Ik denk dat we op dezelfde lijn zitten. Ik weet niet goed wat de minister van Mobiliteit daaraan kan doen. Ik denk dat het vooral om minister Demir gaat.

Minister, ik heb wel een vraag over de timing en het procesverloop in verband met de nieuwe zeesluis. Kunt u iets meer toelichting geven? Zit dat op schema? Wanneer mogen we die sluis verwachten?

Mevrouw Fournier heeft het woord.

Mevrouw Van Volcem, ik was niet van plan het woord te nemen, maar u hebt het net over de stand van zaken in verband met de Visartsluis gehad. Een tweetal weken geleden heb ik hierover een schriftelijke vraag ingediend. Ik zou hierover nu graag al een stand van zaken krijgen, maar ik heb ook een schriftelijke vraag ingediend. Ik wil gewoon even melden dat ik ook bezig ben met de vooruitgang van dit dossier.

Minister Peeters heeft het woord.

Minister Lydia Peeters

Mijnheer Maertens, naar aanleiding van een persartikel ben ik kort na het arrest gecontacteerd met de vraag of de vernietiging van het GRUP een impact op de herlokalisatie van de bedrijven heeft. Zoals ik al heb vermeld, zijn de 25 bedrijven die moeten worden geherlokaliseerd, nooit in de scope van het GRUP geweest. Ik heb geen vraag van Voka gekregen. Ze hebben nooit deel van de scope uitgemaakt en er is geen probleem.

Wat betreft het dossier van complex project, mevrouw Van Volcem en mevrouw Fournier, weet u dat dat op dit ogenblik lopende is. U weet ook dat er tegen het voorkeursbesluit helaas een procedure gestart is bij de Raad van State. Maar dat neemt niet weg dat wij volop bezig zijn met de uitwerkingsfase. Daarin wordt het hele financiële aspect verder onderzocht, maar onder andere ook het verhaal van de herlokalisatie van de bedrijven en ook de woningen die zouden moeten verdwijnen. Dat zit allemaal mee in dat verdere verhaal. Daar is die trajectbegeleider voor aangesteld. Het is en blijft alleszins onze bedoeling om in deze legislatuur de bouw van de sluis aan te vatten. Maar ik weet natuurlijk niet wat de Raad van State gaat beslissen. Gelukkig is er geen schorsingsprocedure ingesteld, alleen een vernietiging van het voorkeursbesluit. We kunnen daar op dit ogenblik niet op vooruitlopen. Er wordt naarstig doorgewerkt in dat dossier. We gaan ook verder met de herlokalisatie van de bedrijven. En we hopen natuurlijk dat alles zo snel mogelijk in orde komt.

De heer Maertens heeft het woord.

Bedankt voor uw antwoord, minister.

Mevrouw Van Volcem, het is wel van belang dat de minister die bevoegd is voor het havenbeleid, zeer goed weet dat er een aantal bedrijven geherlokaliseerd moeten worden. Ik ben misschien verkeerd ingelicht, maar ik heb het daarnet nog eens opgezocht en het is wel degelijk zo dat de bedrijvenvereniging van de haven samen met Voka heeft gecommuniceerd dat dat een probleem werd voor die 25 bedrijven die een nieuwe locatie moesten krijgen, vandaar de aanleiding om deze vraag te stellen. Maar ik neem er akte van dat dat eigenlijk niet klopt en dat er voor die bedrijven een andere locatie wordt gezocht en dat dat terrein aan de Blankenbergse Steenweg helemaal niet in de scope zat. Bedankt.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.