U bent hier

– Wegens de coronamaatregelen werd deze vraag om uitleg via videoconferentie behandeld.

Mevrouw Sleurs heeft het woord.

Minister, ik wil ook de problematiek van de vrouwelijke genitale verminking nog eens onder de aandacht brengen. Sinds begin vorig jaar, maart 2019, heeft de Vlaamse Regering een soort samenwerking met de vzw GAMS ter preventie van vrouwelijke genitale verminking. Die subsidiëring moet worden herzien. Daartoe heeft GAMS een eindrapport gepubliceerd, met toch wel zeer positieve resultaten, maar ook wel enkele bedenkingen.

Een van de algemene conclusies is dat de vooropgestelde streefwaarden sterk afhankelijk zijn van het al dan niet aanwezig zijn van een regionale werking. Zo kunnen Antwerpen en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest goede cijfers voorleggen. Limburg en West-Vlaanderen hebben het moeilijker, maar daar is het convenant dan ook pas later in 2019 gestart. Naar ik had vernomen, zou dit rapport worden besproken met het agentschap Opgroeien, ook ter evaluatie van deze subsidiëring, die toch wel belangrijk is, denk ik, voor het bestrijden van een belangrijke problematiek.

Minister, heeft dat gesprek reeds plaatsgevonden? Bent u op de hoogte van de resultaten daarvan? Hoe staat het verder met de verdere samenwerking met en subsidiëring van de vzw GAMS? Komen er bijsturingen? Graag had ik wat toelichting daarbij gehad.

Minister Beke heeft het woord.

Minister Wouter Beke

De vzw GAMS werd op 17 september 2020 ontvangen door het agentschap Opgroeien in het kader van de jaarlijkse opvolging naar aanleiding van de rapportage van de vzw. Over het algemeen kan gesteld worden dat de rapportage van de vzw GAMS accuraat was, in de zin dat de vzw goed en met een kritische blik aangeeft welke realisaties ze al dan niet volgens de vooropgestelde indicatoren verwezenlijkt heeft. Dat schept vertrouwen voor de verdere ontwikkelingen.

Het klopt dat de resultaten verschillend zijn over de provincies of regio’s heen, afhankelijk van de aanwezigheid en de sterkte van de lokale samenwerkingsverbanden, alsook van de mogelijke fysieke inbedding. Die verschillen zullen er vermoedelijk ook in de nabije toekomst nog zijn, aangezien de opbouw van de dienstverlening en de aansluiting op het lokale netwerk de nodige tijd vergen. De vzw is dan ook blijvend op zoek naar lokale aanknopingspunten.

Zoals u aangaf, was de vzw GAMS zinnens om in Hasselt te starten met inloopspreekuren of permanenties. Dat werd door de covidmaatregelen evenwel tijdelijk opgeschort. De effectieve start is daar dus sterk vertraagd.

Met betrekking tot de opstart in Brugge is uit het overleg met het agentschap gebleken dat er op basis van de beschikbare cijfers meer potentiële noden zijn in Oostende en Kortrijk. De vzw heeft geanticipeerd en heeft reeds contact gelegd met Kortrijk, wat positief werd onthaald. De gesprekken zijn daar lopende.

Daarbuiten zijn er geen formele bijsturingen. Wel werden er een aantal afspraken gemaakt met betrekking tot registratie en rapportage. De eenmalige contactmomenten mogen mee geregistreerd en apart opgenomen worden in de cijfers, om een beter integraal beeld te krijgen op de gehele werking.

Het voorstel van de vzw GAMS om de adviesmomenten en contactmomenten met professionals binnen het luik van de deskundigheidsbevordering van actoren op te nemen, werd aanvaard door het agentschap Opgroeien. Met betrekking tot de individuele begeleiding zal in een volgende rapportage de evolutie zichtbaar worden, waardoor ook de impact van de subsidie zichtbaar moet worden.

Mevrouw Sleurs heeft het woord.

Bedankt voor uw antwoord, minister. Zoals u beaamt, hebben ze inderdaad zelf een kritische rapportage gemaakt en zijn ze zich bewust van hun lacunes. Ik ben blij te horen dat het door de Vlaamse Regering verder zal worden ondersteund. Het is immers een belangrijke problematiek. Ik denk dat we alle kennis en expertise van vzw GAMS daar ook in moeten betrekken.

Ik ben dus tevreden met de verdere werkzaamheid. Ik hoop dat de covidcrisis hun werkzaamheden niet te veel meer zal dwarsbomen en dat deze samenwerking in alle regio's van Vlaanderen verder kan worden uitgebouwd. Ik heb geen verdere vragen, minister.

Mevrouw Schryvers heeft het woord.

Het is toch wel belangrijk dat elke vrouw en elk meisje, waar men ook woont in Vlaanderen, op dezelfde bescherming kan rekenen. Er zijn heel wat stappen gezet. We hebben daarover een aantal jaren geleden trouwens ook een resolutie goedgekeurd in het Vlaams Parlement. En die wees al op samenwerking tussen heel wat organisaties. Dat is meteen ook mijn vraag, minister, of er goed kan worden gekeken welke partnerorganisaties en professionele netwerken er eventueel bijkomend kunnen worden ingezet in die regio waar het nodig is, om GAMS te versterken in hun werking.

Minister Beke heeft het woord.

Minister Wouter Beke

Dat moet ik eens bekijken. Ik kan dat niet zo rechtstreeks zeggen. Ik zal u die informatie overmaken, mevrouw Schryvers.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.