U bent hier

– Wegens de coronamaatregelen werd deze vraag om uitleg via videoconferentie behandeld.

De heer Annouri heeft het woord.

Acerta heeft in augustus het deelplatform ‘Bridge’ gelanceerd waarbij het mogelijk wordt om werknemers te delen met andere werkgevers. Dat biedt tal van voordelen voor zowel de werkgever en de werknemer als de arbeidsmarkt in het algemeen. Werkgevers kunnen hun personeel behouden, moeten niet overgaan tot tijdelijke werkloosheid en kunnen talenten van elders inzetten. Voor werknemers wordt de kans ook kleiner dat ze ontslagen worden of in tijdelijke werkloosheid belanden en bovendien kunnen ze ervaring opdoen in een andere omgeving en zo nieuwe competenties ontwikkelen of talenten ontdekken.

Wat de arbeidsmarkt betreft, komt er bij een gerichte en doordachte matching een betere afstemming tussen het arbeidstekort en het overschot in verschillende sectoren. Aangezien ik dit een heel prikkelende gedachte vind, heb ik hierover een aantal vragen.

Minister, hebt u ondertussen contact gehad met of bent u betrokken bij het project van Acerta? Bent u op de hoogte van andere, gelijkaardige deelplatformen? Bent u van plan zelf gelijkaardige initiatieven te nemen of te ondersteunen?

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

Mijnheer Annouri, u weet dat de bevordering van jobmobiliteit en loopbaantransities in het kader van een duurzame loopbaan een belangrijk thema van mijn beleidsnota Werk en Sociale Economie is.

Ik ben zeker op de hoogte van het initiatief van Acerta. Het Departement Werk en Sociale Economie (WSE) heeft op mijn vraag al op 19 augustus 2020 een eerste overleg met de initiatiefnemers gehad. Dit is gevolgd door een overleg tussen Acerta en mijn kabinet eerder deze week.

Een aantal gelijkaardige initiatieven waarvan ik op de hoogte ben, zijn gestart door Accenture, Agoria, Headminer, Experience@Work en Zorgnet-Icuro. Zij hebben ingezet op digitale platformen die de uitwisseling van personeel faciliteren. Ik vind dat een uitstekende zaak. Federgon heeft de formule van de transitietrajecten gelanceerd. Hiermee kunnen werknemers met een aangepast traject op maat en met loopbaancoaching van de ene naar de andere job worden begeleid. De werknemers worden door een erkend uitzendkantoor tewerkgesteld.

Het is niet vanzelfsprekend jobmobiliteit op deze manier tot stand te brengen. Zowel aan de kant van de werkgever als aan de kant van de werknemer kunnen factoren dit belemmeren. Het moet ook worden gerealiseerd binnen het bestaande wettelijke kader, de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid en het decreet betreffende de uitzendarbeid. Er moet een evenwicht worden gevonden tussen de flexibele inzet van mensen en de verhindering van koppelbazen die de reglementering op malafide wijze zouden omzeilen.

Tijdens de coronacrisis is de vraag naar flexibiliteit veel meer op de voorgrond gekomen. Om die reden was het tussen 1 april 2020 en 30 juni 2020 eenvoudiger om vaste werknemers ter beschikking van andere werkgevers te stellen. Een aantal platformen hebben hier gebruik van gemaakt. Ik denk dat we die nieuwe initiatieven op een aantal punten in goede banen kunnen leiden en ik wil zelf initiatieven nemen. Ik overloop even vijf voorbeelden.

De adviescommissie voor uitzendactiviteiten volgt het thema op. De commissie gaat na hoe de deelplatformen conform de wetgeving kunnen werken. We bekijken dat met de sociale partners.

Daarnaast loopt vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF) het project ‘SWITCH: Werkplekuitwisseling voor werknemers’. Werknemers kunnen hun competenties en talenten versterken door in een nieuwe werkomgeving mee te draaien. De acht SWITCH-projecten zijn op 1 januari 2019 van start gegaan en lopen tot 31 december 2020. Daar zullen we interessante informatie uit kunnen halen.

VDAB zet in zijn nieuw project ‘van werk-naar-werk’ proactieve stappen in de richting van werkgevers die door de coronamaatregelen in moeilijkheden zijn gekomen. We willen het personeelsbeleid van de werkgevers versterken, zodat transities van medewerkers duurzaam worden ondersteund. We richten ons specifiek op de sectoren horeca, luchtvaart en evenementen, want dat zijn zwaar getroffen sectoren.

In de nieuwe generatie sectorconvenants doe ik een appel aan sectoren om meer op jobmobiliteit in te zetten. We willen eigenlijk een intersectorale reflex krijgen om transities over sectoren heen gemakkelijker te maken.

Tot slot heb ik een onderzoek door het Vlaams Interuniversitair Onderzoeksnetwerk Arbeidsmarktrapportering (VIONA) gelanceerd waarin wordt onderzocht hoe we werk-naar-werktransities zo goed mogelijk kunnen ondersteunen. Dat onderzoek loopt tot april 2021 en zoomt specifiek in op factoren die de jobmobiliteit belemmeren. Als het onderzoek door VIONA is afgerond, is het de bedoeling om een aantal beleidsopties naar voren te schuiven.

Mijnheer Annouri, ik hoop dat u niet enkel mijn enthousiasme over het platform hebt gezien, maar dat u ook een aanzet ziet tot heel concrete beleidsmatige initiatieven om – met bescherming van de werknemer, want dat is prioritair – ook die jobtransities positief te benaderen. Dit kan vermijden dat mensen plots in langdurige werkloosheid terechtkomen.

De heer Annouri heeft het woord.

Minister, ik wil me bij uw antwoord aansluiten. Ik vind het zelf een uitstekend initiatief. Dat zijn zaken die we zeker moeten aanmoedigen. U hebt heel duidelijk geantwoord op mijn vraag of u van plan bent zelf gelijkaardige initiatieven te nemen. Dat is een goede zaak. Het stemt me gelukkig.

Ik denk dat we als commissie – en ik kijk naar de voorzitter – gewoon de resultaten van het ESF SWITCH-project moeten bespreken als die bekend zijn. We zien welke impact dat heeft gehad. Zeker in april als het VIONA-onderzoek is afgelopen, moeten we bekijken wat daaruit komt en dat bespreken. Ik heb geen bijkomende vragen, maar dit is zeker ‘to be continued’ omdat het versterkt en onderzocht moet worden.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.