U bent hier

Wegens de coronamaatregelen werd deze vraag om uitleg via videoconferentie behandeld.

Mevrouw De Rudder heeft het woord.

Op 22 mei 2019 werd een protocolakkoord gesloten over de programmatie van achttien bijkomende NMR-toestellen (nucleaire magnetische resonantie). Voor het Vlaamse Gewest betekent dit negen extra toestellen. Het akkoord stelt dat de federale overheid er zich toe engageert om zo snel mogelijk alle procedurele stappen te nemen om het koninklijk besluit (KB) van 25 april 2014 aan te passen.

Vlaanderen kan dus negen bijkomende NMR-toestellen verdelen over de algemene ziekenhuizen in Vlaanderen. In de vroegere schriftelijke vragen hierover is te lezen dat zeven toestellen toebedeeld zouden worden aan ziekenhuizen die nog niet beschikken over een NMR-toestel en dat de twee andere toestellen op basis van criteria toebedeeld zouden worden. Op de agenda van de Vlaamse ministerraad van vrijdag 10 juli 2020 stond de principiële goedkeuring van deze negen NMR-toestellen.

Het protocolakkoord dateert reeds van 2014 en voorziet erin dat elk algemeen ziekenhuis over een NMR-toestel dient te kunnen beschikken.

Is er witte rook en heeft de Vlaamse Regering op vrijdag 10 juli beslist aan welke ziekenhuizen deze negen NMR-toestellen toekomen?

Zo ja, op basis van welke criteria zijn de laatste twee toestellen toebedeeld?

Minister Beke heeft het woord.

Minister Wouter Beke

Het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van een aanvullende programmatienorm voor toestellen voor magnetischeresonantietomografie in het Vlaamse Gewest werd principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 10 juli 2020.

Dit besluit bepaalt een bijkomende programmatienorm voor de toekenning van een NMR-toestel. Dit besluit wordt nu voor advies voorgelegd aan de Raad van State en zal, na definitieve goedkeuring door de Vlaamse Regering, de basis zijn waarop de ziekenhuizen een aanvraagdossier kunnen indienen.

Op dit ogenblik is er geen beslissing genomen aan welke ziekenhuizen de negen NMR-toestellen zullen toekomen.

De Vlaamse Regering wil wel, in uitvoering van de aanvulling van 5 november 2018 van het protocolakkoord eerst de vijf ziekenhuizen in Vlaanderen, die nog niet over een dienst beschikken waarin een magnetischeresonantietomograaf werd opgesteld, de mogelijkheid bieden tot verkrijgen van een erkenning voor de exploitatie van een dienst medische beeldvorming waarin een magnetischeresonantietomograaf wordt opgesteld, evenals de twee ziekenhuizen die over een erkende dienst beschikken, maar geconfronteerd werden met de vernietiging van de planningsvergunning van 2015 en geen nieuwe vergunning verkregen na toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 maart 2019.

Op deze wijze kan elk Vlaams ziekenhuis over een dienst medische beeldvorming beschikken, waarin een magnetischeresonantietomograaf wordt opgesteld, en wordt de doelstelling van het protocolakkoord van 24 februari 2014, aangevuld door het protocolakkoord van 5 november 2018, bereikt.

Na toepassing van dit besluit zal duidelijk zijn hoeveel NMR-toestellen er nog beschikbaar zijn. Op dat ogenblik zullen nieuwe criteria ontwikkeld worden voor de toekenning van de resterende NMR-toestellen.

Mevrouw De Rudder heeft het woord.

Dank u wel, minister, voor uw antwoord en voor het goede nieuws voor de vijf ziekenhuizen die nog geen NMR-toestel hadden.

Ik ben heel blij dat die beslissing is genomen. Als ik dan even voor het Waasland mag spreken, is het AZ Nikolaas al jaren vragende partij voor een tweede toestel. Door de lange wachttijden organiseerde het ziekenhuis ook al eens een petitie in 2016 tijdens De Nacht van de NMR om zijn vraag kracht bij te zetten. Hierover werd ook al een hoorzitting in het Vlaams Parlement georganiseerd. Vlaanderen beschikt gemiddeld over 1 NMR-toestel per 95.000 inwoners, terwijl het Waasland het met 1 toestel per 250.000 inwoners moet stellen. Ik ben daarom heel blij met uw antwoord.

Ik weet dat in het verleden daarover ook al een aantal parlementsleden vragen hebben gesteld, maar ik wilde toch nog een bijkomende vraag stellen: wanneer denkt u dat we het advies van de Raad van State mogen verwachten zodat de bestelling van het nieuwe NMR-toestel door de betrokken ziekenhuizen kan gebeuren?

De heer Daniëls heeft het woord.

Ik ben blij dat mijn schriftelijke vragen en die van mevrouw Sleurs tijdens de vorige legislatuur goed zijn gelezen, net als het verslag van de hoorzitting in 2018. Dat is zeer goed om te weten.

Als ik het goed voorheb, minister, zijn het AZ Lokeren, het AZ Sint-Vincentius Deinze, het H. Hartziekenhuis Mol, het Ziekenhuis Maas en Kempen in Maaseik en de Sint-Jozefskliniek Izegem de vijf ziekenhuizen die geen NMR-toestel hebben. Ze voldoen aan artikel 3 van het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering dat afgelopen vrijdag werd goedgekeurd. Ik neem aan dat die vijf nagenoeg zeker zijn, om niet te zeggen zeker.

We hebben 9 toestellen. Dan zijn er nog de 2 waarvan de toekenning van de aanvraag in het verleden vernietigd werd. Ik neem aan dat die er ook bij zijn. Dan hebben we er nog 2 over. Dat zijn dan die toestellen die vanaf 2021 kunnen worden toegekend op basis van de zorgstrategische planning en de ziekenhuisnetwerken. Ik haal er toch de cijfers uit het Waasland nog even bij, want Lokeren is natuurlijk Sint-Niklaas niet. De scanner in Sint-Niklaas draait momenteel 23 op 24 uur. Zoals u weet, hebben we in Sint-Niklaas 1 NMR-toestel per 810 bedden. In Vlaanderen is dat gemiddeld 1 toestel per 400 bedden. Daarnaast geef ik u nog 2 cijfers mee: voor een hersenscan moet men daar nu 3 maanden wachten, en voor een borstscan in het kader van een erfelijke aandoening moet men 5 maanden wachten. De eerste vraag vanuit Sint-Niklaas naar een extra NMR-toestel dateert uit 1992. Ik neem aan dat u in dat kader toch ook absoluut rekening zult houden met die cijfers, los van het potentieel misbruik van CT-scans – maar daar zal mevrouw Sleurs nog iets meer over zeggen.

Ik wil toch aandringen dat men het ruimere verhaal van het Waasland, met zowel het AZ Lokeren als het AZ Nikolaas, meeneemt, samen met de schriftelijke vragen die ik samen met mevrouw Sleurs in 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 en 2020 hierover heb ingediend.

Mevrouw Wouters heeft het woord.

Minister, in het protocolakkoord staat dat de betrokken overheden zich ertoe verbinden de situatie na de indienststelling van deze achttien extra toestellen te analyseren en indien nodig na te denken over een bijkomend aanbod.

Na hoeveel tijd zal de situatie opnieuw geanalyseerd worden? Welke criteria zullen er gebruikt worden om te beslissen of er al dan niet een bijkomend aanbod nodig is?

Mevrouw Sleurs heeft het woord.

Minister, ik wil u ook gewoon even op het algemeen belang van voldoende MRI-toestellen voor de volksgezondheid wijzen. Als er in de verre toekomst ooit nog toestellen verdeeld moeten worden over de ziekenhuizen, dan hoop ik dat u het belang van een MRI-scan voor een goede diagnostiek van de gezondheid in het achterhoofd houdt. Dat wilde ik gewoon even benadrukken en ik wil u daarop attent blijven maken.

Minister Beke heeft het woord.

Minister Wouter Beke

Bedankt voor uw opmerking, mevrouw Sleurs, dat is inderdaad zo.

Ik kan niet vooruitlopen op wat de Raad van State zal zeggen, maar de criteria zijn duidelijk. De ziekenhuizen die nog geen NMR-toestel hebben, zijn het AZ Lokeren, het AZ Sint-Vincentius Deinze, het H. Hartziekenhuis Mol, het Ziekenhuis Maas en Kempen in Maaseik en de Sint-Jozefskliniek Izegem. Ik weet niet wanneer de Raad van State hierover zijn advies zal geven. Ik hoop ‘as soon as possible’, maar daarover kan ik geen definitief uitsluitsel geven. Zoals gezegd, zullen we dan ook voor de andere ziekenhuizen de nodige procedures voorzien zodat de toestellen op de juiste manier kunnen worden toegewezen.

Mevrouw De Rudder heeft het woord.

Bedankt. Ik wil nogmaals herhalen dat de beslissing van de Vlaamse Regering zeer goed nieuws is voor de zorg in het algemeen. Ik wil nogmaals de aandacht vestigen op de vraag van het AZ Nikolaas in de hoop dat het ziekenhuis in de toekomst een beroep kan doen op een tweede toestel, want dat zal een meerwaarde betekenen voor het Waasland. Ik hoop, minister, dat die andere toestellen ook goed verdeeld zullen worden, maar daarin heb ik het volste vertrouwen. U hebt dus niet alleen mij blij gemaakt vandaag, maar ook alle patiënten die nu een beroep zullen kunnen doen op een NMR-toestel in de ziekenhuizen waar er nog geen was.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.