U bent hier

Wegens de coronamaatregelen werd deze vraag om uitleg via videoconferentie behandeld.

 Mevrouw van der Vloet heeft het woord.

Aan de voorzieningen binnen de Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)-sector werd gevraagd om tegen 15 juni een actieplan uit te werken over hoe zij de heropstart van hun werking zagen en hoe ze dat ook zouden toepassen. Het was de bedoeling dat die voorzieningen vanaf 1 juli ook effectief overschakelden naar het nieuwe normaal.

Wanneer een voorziening merkt dat er drempels zijn, dan kunnen ze contact opnemen met de koepels of het VAPH om advies te vragen en ook om hen te helpen om de drempels weg te werken.

Naast de terugkeer naar het nieuwe normaal is er bij de vergunde zorgaanbieders nog steeds de flankerende maatregel lopende, zodat personen met een beperking wier budget ten gevolge van extra zorg overschrijdt, recht heeft op 8,5 procent extra budget om zorg in te kopen. Al denk ik dat het ondertussen al 17 procent is. De voucher loopt ondertussen wel gewoon verder bij de vergunde zorgaanbieder zonder dat de individuele overeenkomsten volledig worden uitgevoerd.

Minister, is die heropstart van de voorzieningen in de VAPH-sector opgevolgd? Wie volgde dat op en op welke manier?

Is er al zicht op de drempels waarop men stoot? Hoe worden die meldingen bijgehouden? Hoe loopt de opvolging van deze meldingen en op welke manier wordt hierop geanticipeerd?

Minister, we krijgen meer en meer signalen dat het vraaggestuurde van de persoonsvolgende financiering (PVF) onder druk komt te staan door de flankerende maatregelen en hoe de vergunde zorgaanbieders daarmee omgaan. Bent u daarvan op de hoogte en hoe gaat u hierop inspelen?

Kunt u meer duidelijkheid geven tot hoelang de flankerende maatregelen binnen de vergunde zorgaanbieders nog blijven lopen?

Minister Beke heeft het woord.

Minister Wouter Beke

De heropstart werd tot nog toe opgevolgd door een wekelijkse bevraging, waarbij werd bevraagd in welke mate er opnieuw bezoek mogelijk was, er opnieuw dagbesteding werd aangeboden, en er opnieuw ambulante en mobiele begeleidingen plaatsvinden. Het VAPH verzamelde de gegevens, die door de voorzieningen werden ingegeven in een onlineformulier.

Uit die gegevens kan geconcludeerd worden dat er inderdaad een beweging is naar het nieuwe normaal. De cijfers zijn terug te vinden op www.vaph.be/maatregelen-coronavirus/cijfers.

Verschillende vormen van ondersteuning waren tijdens de periode van strikte maatregelen tot een minimum beperkt. Voor meer uitgebreide cijfers verwijs ik naar de website van het VAPH. Daar vindt u ook het aantal mensen dat vanuit de residentiële setting naar huis ging of van thuis naar een residentiële setting. Het gaat hier zowel om mensen die voor korte periode wijzigden van verblijfplaats als om mensen die voor iets langere tijd wijzigden. In de week van 29 mei ging het om 623 mensen, in de week van 19 juni waren dat er 2315.

Ook zette het VAPH een wekelijks overleg op met de gebruikersverenigingen, bijstandsorganisaties en werkgeverskoepels. Op deze manier was er voeling met de sector en werden ook de praktische problemen besproken en oplossingen gezocht. Ook vanuit het kabinet volgden we dat van nabij op. Ook binnen de werkgroepen van de taskforce werd mee opgevolgd en kon er ook over de verschillende sectoren heen worden afgestemd.

Vanuit het kabinet namen we initiatief om samen met gebruikers, bijstandsorganisaties, werkgeverskoepels en het VAPH een methodiek te ontwikkelen om dit gericht op te volgen. Alle partijen werken hieraan mee omdat iedereen hetzelfde doel voor ogen heeft: een snelle, veilige terugkeer naar de normale werking. De methodiek bestaat uit een gerichte monitoring die mogelijke knelpunten blootlegt waarom er niet kan worden doorgestart. Op basis van de resultaten zullen werkgeverskoepels, het VAPH en bijstandsorganisaties, ieder binnen hun eigen expertise, meewerken om deze mogelijke knelpunten op te lossen.

Vanaf de week van 6 juli loopt er een gewijzigde bevraging, waarbij voorzieningen cijfermatig dienen door te geven aan hoeveel personen ze opnieuw volledig ondersteuning geven volgens de individuele overeenkomst, aan hoeveel personen ze opnieuw gedeeltelijk ondersteuning geven volgens de overeenkomst en aan hoeveel personen ze nog geen ondersteuning geven volgens de overeenkomst. Er wordt hierbij ook gepeild naar de reden van het eventueel nog niet (volledig) uitvoeren van de overeenkomsten.

De resultaten van de eerste gewijzigde bevraging zijn nog in verwerking bij het VAPH. De globale gegevens zullen op de website van het VAPH gepubliceerd worden via dezelfde link als daarnet vermeld, zodat de voorzieningen een benchmark hebben inzake doorstart naar het nieuwe normaal.

De realiteit op het terrein is zeer divers. Maar het is absoluut de bedoeling de flankerende maatregelen af te bouwen. In samenspraak met de gebruikers, bijstandsorganisaties en werkgeverskoepels is 30 september naar voren geschoven als einddatum. Alle partijen vinden dit een haalbare kaart, binnen de afspraken die we maakten.

Ondertussen zal, met de hierboven geschetste opvolging, ingespeeld worden op knelpunten zodat vergunde zorgaanbieders zo snel mogelijk weer de lopende overeenkomsten kunnen honoreren. Daar waar de persoon met een handicap zijn ondersteuning op een andere manier wenst te organiseren, zal hij na het doorlopen van de normale opzegtermijn weer in volle vrijheid kunnen beslissen over een alternatieve inzet van zijn budget, zodra de flankerende maatregelen een einde nemen.

Ik geef nogmaals mee dat u die signalen ook best doorgeeft aan ons of het VAPH. Zoals ik al aangaf, zette het VAPH een overleg met de stakeholders op. Ook daar werden mogelijke knelpunten besproken en oplossingen gevonden.

Zoals aangegeven in de vorige vraag proberen we 30 september als einddatum te hanteren. Dat is ook zo in het ministerieel besluit opgenomen.

Mevrouw van der Vloet heeft het woord.

Minister, dat was een heel duidelijk antwoord. Er wordt achter de schermen vaak heel hard gewerkt. Het is belangrijk om te voelen dat de knelpunten mee worden opgevolgd, dat ernaar wordt gevraagd, dat er allerlei cijfers naar boven komen. Ik ga zeker kijken naar de nieuwe cijfers als ze tevoorschijn komen vanaf 6 juli. Het is belangrijk om te weten wat de reden is waarom men nog niet volledig terug naar het dagcentrum of naar het multifunctioneel centrum (MFC) kan.

Het is ook belangrijk om die duidelijkheid van 30 september te geven, dat mensen weten wanneer ze nog contracten bij kunnen maken en dat er dus een duidelijke datum is. Ik ben tevreden met de duidelijkheid die ik vanmiddag heb gekregen. Dank u wel.

Minister Beke heeft het woord.

Minister Wouter Beke

Ik ben altijd tevreden als de parlementsleden ook tevreden zijn.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.