U bent hier

– Wegens de coronamaatregelen werd deze vraag om uitleg via videoconferentie behandeld.

Mevrouw Verheyen heeft het woord.

U verklaarde op vrijdag 3 juli 2020 het volgende in Het Belang van Limburg: “De coronacrisis was een ware stresstest voor de zorg- en welzijnssector en had een directe impact op de eerstelijnszorg, ziekenhuizen, woonzorgcentra, jeugdhulp, thuiszorg … Dat Limburg de zwaarst getroffen provincie is, geeft ons de kans hieruit te leren: wat moeten we verder uitbouwen en wat moet worden verbeterd?”

Daarop organiseerde u op maandag 6 juli een breed inspraakmoment met de sector en de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Limburg (POM Limburg). “Met die input wil ik een nieuwe zorgarchitectuur in Limburg opzetten die ook in de rest van Vlaanderen kan worden gebruikt als verdedigingslinie tegen pandemieën zoals corona”, zei u nog in het artikel.

Tegen deze achtergrond had ik dan graag ook de volgende drie vragen gesteld.

Minister, u spreekt over ‘Limburg als proeftuin voor een nieuwe zorgarchitectuur’. Kunt u dat wat uitgebreider toelichten? Hebt u al specifieke proefprojecten op het oog?

Welke financiële middelen worden daartegenover geplaatst?

Wie zijn de betrokken actoren? En wat wordt hun rol in de verdere uitrol van die proeftuin?

Minister Beke heeft het woord.

Minister Wouter Beke

Goede Limburgse collega, in december 2019 heeft de Vlaamse Regering zich geëngageerd om, na de eerste planperiode 2013-2019, een tweede Strategisch Actieplan voor Limburg in het Kwadraat (SALK) te steunen.

SALK² kent vandaag een doorstart met de SALKturbo om de economische achterstand van Limburg om te buigen in een voorsprong. Begin dit jaar verzamelden de deputatie, de Limburgse ministers in de Vlaamse Regering en diverse socio-economische stakeholders in Hasselt voor de lancering van een nieuw actieplan voor de versterking en versnelling van de Limburgse economie. Er werden werktafels samengesteld rond de thema’s Ondernemingsweefsel, Ondernemingsruimte en Energie, Mobiliteit, Digitalisering en Dynamisch talent.

Net op het moment dat het economisch in Limburg beter ging, werd de provincie extra hard getroffen door het coronavirus, zoals u weet. Vandaar de nood aan extra aandacht voor zorg en welzijn, een zogenaamde welzijnsturbo. De welzijnsturbo steunt op een aantal initiatieven, met gewenste effecten op de korte en op de langere termijn.

In mei werd beslist om aan elke werktafel een sociale stoel toe te voegen en op die manier sociale en welzijnsuitdagingen expliciet onder de aandacht te brengen aan alle tafels. Want net zoals bedrijfsleiders en werkgevers onder grote druk staan om het hoofd boven water te houden, hun organisatie moeten aanpassen en met nieuwe initiatieven moeten komen om een antwoord te bieden op de vele uitdagingen die er zijn, zo ervaart ook de sociale sector een druk om met nieuwe innovatieve initiatieven de vele nieuwe noden van onderuit op het terrein te beantwoorden.

Een tweede aspect van de welzijnsturbo betreft het Vlaams actieplan Mentaal Welzijn Zorgen voor Morgen. Dat plan biedt heel wat mogelijkheden voor alle provincies, maar natuurlijk ook voor Limburg. We trekken in dat plan middelen uit voor de jeugdhulp, voor het algemeen welzijnswerk en voor de geestelijke gezondheidszorg. Voor Limburg is dat ongeveer 3,75 miljoen euro.

Daarnaast zijn er nog de middelen uit het plan Generatie Veerkracht, de projecten Geïntegreerd Breed Onthaal en de maatregelen die de Vlaamse Regering nam in het kader van corona rond armoede. Ook dat zijn belangrijke inspanningen in zorg en welzijn. Deze maatregelen betekenen voor Limburg een financiële versterking van ongeveer 4 miljoen euro.

Op 6 juli heb ik rond die middelen een veertigtal actoren uit zorg en welzijn samengebracht. Ik heb hen ook uitgedaagd om samen werk te maken van een nieuwe zorg- en welzijnsarchitectuur. De ontwikkeling van een Health Campus in Limburg biedt heel wat opportuniteiten voor een goede afstemming van zorg en welzijn. De afgelopen maanden ontstonden heel wat innovaties in de gezondheidszorg, ook in Limburg. ICT en gezondheidszorg bieden heel wat mogelijkheden die in de schoot van een Limburgse Health Campus verder ontwikkeld kunnen worden.

Dat kan verder versterkt worden met de nieuwe opleidingen die de UHasselt krijgt: master in Verpleeg- en vroedkunde, master in Proces- en systeeminnovatie in de gezondheidszorg, master Materiomics en bachelor Sociale Wetenschappen.

We hebben ons geëngageerd om te kijken op welke manier ook Europese middelen kunnen worden ingezet om SALK in deze kwetsbare regio te versterken, in zijn economische, maar ook in zijn sociale dimensie. Zo kan een overkoepelend plan Zorgen voor Limburg ontstaan in samenwerking met de verschillende welzijns- en gezondheidspartners.

Ik nam ook het initiatief om samen met de Limburgse onderzoeksinstellingen van de UHasselt, Hogeschool PXL, en Hogeschool UCLL te kijken naar het onderzoek dat vandaag al gevoerd wordt rond COVID-19. We bekijken welke hiaten we nog in kaart kunnen brengen zodat we tot een gemeenschappelijk actieplan kunnen komen.

Mevrouw Verheyen heeft het woord.

Als ik uw antwoord hoor, is dat niet helemaal concreet. U hebt een aantal zaken opgesomd die we al kennen, maar voor de rest bleef het wat vaag, als ik het goed begrepen heb. Uw voorganger en partijgenoot heeft net voor de verkiezingen in mei 2019 nog een bedrag in de grootteorde van 1 miljoen euro toegekend aan de Limburgse zorgproeftuin rond de Digital Health Innovation. Daar stonden twee projecten centraal, namelijk de digitalisering van het niet-dringend patiëntenvervoer en een digitaal platform dat alle zorgprofessionals en de patiënten met elkaar verbindt.

Nu ruim een jaar later kondigt u bijkomend 7,5 miljoen euro aan. U hoort me zeker niet klagen. Dat is meer dan ‘good news’. Ik zal de details nog wel eens herlezen in het verslag, maar ik heb wel nog een bijkomende vraag, niet zozeer over de details, maar eerder om een beetje te polsen naar een bredere visie. Dat is heel algemeen: waar wilt u eigenlijk concreet met dit initiatief naartoe gaan? Wat is de concrete doelstelling als het gaat over proefprojecten die op termijn in het groot en het breed uitgerold gaan worden over Vlaanderen? Hoe past dat in die grotere digitale strategische visie voor het zorg- en welzijnsbeleid? Dat zijn eigenlijk drie vragen, maar een grote.

Minister Beke heeft het woord.

Minister Wouter Beke

U verwijst naar een aantal projecten. Onder andere digitaal niet-dringend ziekenvervoer is een project dat nu uitgewerkt wordt door de POM. We hebben niet zo lang geleden met de POM rond de tafel gezeten om dat project verder te bestuderen en te monitoren.

U weet dat we in ons plan van een kleine 25 miljoen euro voor heel Vlaanderen al heel wat initiatieven hebben genomen en daar past ook een uitrol in Limburg bij. De middelen en de acties waarover we hier gesproken hebben, passen grotendeels binnen dat plan.

Ik geef een concreet voorbeeld. Het gaat over 1Gezin1Plan. Dan hebben we gezegd dat we dat gebiedsdekkend gaan maken in heel Vlaanderen. Dat willen we dus ook in Limburg doen en daar zijn ook de calls voor. Vrijdag komen we samen om een inbreng uit te wisselen en dan zullen we ook op basis daarvan kijken naar de zomer hoe dat in een breder plan kan worden opgenomen. Vandaag heeft de Vlaamse Regering de bevindingen van het maatschappelijke relancecomité mogen beluisteren. Ik neem aan dat er daar misschien ook wel dingen in staan die daarvoor inspirerend kunnen zijn.

Mevrouw Verheyen heeft het woord.

Ik volg dat nu verder op. Ik ben benieuwd naar dit alles. Voor de rest heb ik geen andere vragen of commentaar.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.