U bent hier

– Wegens de coronamaatregelen werd deze vraag om uitleg via videoconferentie behandeld.

Mevrouw Coudyser heeft het woord.

Collega’s, minister, de evenementensector is heel zwaar getroffen. Vanaf 1 augustus is het opnieuw toegelaten om indoorevenementen te organiseren voor maximaal vierhonderd personen. Voor outdoorevenementen mag het vanaf 1 augustus voor maximaal achthonderd personen. Daarnaast zette de Nationale Veiligheidsraad de deur ook op een kier voor grote evenementen door de mogelijkheid te bieden aan uitbaters van permanente infrastructuren zoals congreszalen, theaters of sportstadions om een event te organiseren voor een zittend publiek dat deze maximumcapaciteit overschrijdt mits de veiligheid van eenieder kan worden gegarandeerd. Maar daarvoor moet een gemotiveerde aanvraag voor een uitzondering op de vooropgestelde maximumcapaciteit worden gericht aan het lokale bestuur.

Samen met de Karel de Grote Hogeschool en verschillende andere hebt u een COVID Event Risk Model (CERM) uitgewerkt, dat al eerder ter beschikking werd gesteld van onder andere de lokale besturen als een objectief beoordelingskader. Recent kondigde u de oprichting van het CERM-evenementenloket aan, een Vlaams aanspreekpunt om alle aanvragen voor deze grotere evenementen te stroomlijnen. De aanvragen die bij de lokale besturen worden ingediend, zullen via dit loket worden geanalyseerd door eventspecialisten van de Vlaamse overheid en meteen ook worden voorgelegd aan virologen van de Groep van Experts belast met de Exitstrategie (GEES) en de betrokken ministers. Het loket verleent een eensluidend advies aan de burgemeesters die op basis daarvan dan een gemotiveerde eindbeslissing kunnen nemen over het al of niet toelaten van zulke grotere evenementen.

Minister, u hebt aangekondigd dat dit zo snel als mogelijk operationeel zal moeten zijn en dat de komende dagen met alle betrokken Vlaamse ministers de structuur zal worden gefinaliseerd en de lokale besturen zullen worden geïnformeerd over de praktische modaliteiten.

Minister, kunt u dit loket in de brede heropstartstrategie voor de Vlaamse evenementensector nader toelichten? Zijn de gegevens die wij via de media vernemen correct of moeten er daaraan nog zaken worden toegevoegd?

Als ik het goed begrijp, moet er een aanvraag gebeuren bij het evenementenloket. Hoe zal de workflow van zo’n aanvraag precies verlopen? En binnen welke termijn zullen de eventorganisatoren een antwoord krijgen? Met welke termijn moeten ze rekening houden alvorens er een go of no-go is?

Zal dat evenementenloket dit advies gratis verlenen of staat hier een kostprijs tegenover?

Zal het loket worden bemand door bestaand personeel van de Vlaamse overheid? Zo ja, komen die mensen uit de diverse betrokken administraties? Of zullen er daarvoor extra – eventueel tijdelijke – personeelsleden moeten worden aangeworven?

Tegen wanneer hoopt u dat dit loket operationeel kan zijn?

Minister Demir heeft het woord.

Minister Zuhal Demir

Collega’s, zoals jullie weten is EventFlanders vooral bevoegd voor de internationale, buitenlandse evenementen. Tijdens corona hebben we heel snel vastgesteld dat het nodig was dat iemand zich ontfermde over de Vlaamse evenementensector en over de heropstart. Daarom heb ik mij daarvoor verantwoordelijk gesteld. 

Nu, ik moet jullie niet zeggen dat events een onontbeerlijk onderdeel van ons sociaal leven zijn, van kleine tot grote events, van kleine tot grote ontmoetingen. Onderzoek van de Karel de Grote Hogeschool leert dat er jaarlijks maar liefst meer dan 77.000 events georganiseerd worden. Denk maar aan kermissen, koersen, festivals, personeelsfeesten, beurzen en congressen. We staan er niet altijd bij stil, maar ze zijn oh zo belangrijk voor ons sociaal weefsel, én een troef voor toeristen.

Door de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad lag ook de evenementen- en festivalsector volledig stil. In de enquêtes die we hebben, rapporteren de bedrijven week na week omzetdalingen van rond de 90 procent. Ongeveer 75 procent van het personeel in de sector staat nog steeds op tijdelijke werkloosheid. De bedrijven rapporteren een jobverlies van meer dan 20 procent of ongeveer 8000 arbeidsplaatsen. Het aandeel bedrijven dat een faillissement vreest schommelt rond de 25 procent.

Onderzoek van de Karel de Grote Hogeschool leert dat de evenementensector in 2020 een gemiddeld omzetverlies verwacht van 54 procent ten opzichte van 2019. Organisatoren van evenementen schatten het verlies op 1,3 miljard euro. Toeleveranciers van evenementen verwachten meer dan 3,6 miljard euro te verliezen. Deze cijfers gaan ervan uit dat de meeste events kunnen hernemen vanaf september 2020, waarover op dit moment nog geen duidelijkheid bestaat. We weten niet hoe groot de tweede opflakkering van het virus zal zijn. Dat is nog koffiedik kijken.

Een gezonde, professionele, brede evenementensector in Vlaanderen is essentieel. Het COVID-19-virus heeft zeer vergaande gevolgen gehad op heel de toeristische sector en op de evenementensector in het bijzonder. De anderhalvemetereconomie in combinatie met de vaak langere voorbereidingsperiode voor een evenement, maken het extra uitdagend voor de sector om te heropstarten. Aan de andere kant is het net deze sector die de expertise en knowhow in huis heeft om events veilig te organiseren.

De Vlaamse Regering heeft reeds een belangrijk pakket steunmaatregelen goedgekeurd.  Het relancecomité bekijkt welke bijkomende maatregelen mogelijk zijn. Vanuit Toerisme wil ik de heropstart alvast ondersteunen op drie manieren. Ten eerste het aantrekken van internationale topevenementen en congressen via EventFlanders. We zetten in op het ondersteunen en laten doorgroeien van unieke events in Vlaanderen en ook op het aantrekken van internationale topevenementen. Ook het congrestoerisme, waar kennisdeling en bestemmingsbeleving centraal staan, biedt een perspectief op lange termijn en een belangrijke focus. Het aantrekken en ontwikkelen van deze events en congressen gebeurt steeds op een duurzame manier.

Ten tweede is er de heropstart in veilige omstandigheden en het ontwikkelen van de veiligheidsmatrix. Bij de heropstart van de evenementen staat de volksgezondheid centraal. Het werd snel duidelijk dat het niet mogelijk is om events op dezelfde manier te organiseren als vorig jaar. Elk onderdeel van het event moet je bij de voorbereiding opnieuw onder de loep nemen en eventueel herbekijken en anders uitwerken. Een standaardpakket kunnen we natuurlijk niet afleveren.

Daarom is gewerkt aan het COVID Event Risk Model. De virologen hebben dat bekeken. Het is een tool in de vorm van een generieke veiligheidsscan, geschikt voor alle types van events, ongeacht hun grootte, met twintig parameters om het evenement te checken.

Drie is de nood aan een duidelijk perspectief. De organisatie van een evenement duurt gemiddeld minstens drie maanden. Om evenementen in het najaar te kunnen organiseren, is het belangrijk dat de organisatoren nu reeds zicht hebben op de haalbaarheid hiervan. De Nationale Veiligheidsraad van 24 juni heeft echter nog geen formeel perspectief geboden op massa-evenementen, noch op de richtlijnen die gelden vanaf 1 september. 

Op dit moment is het dus niet duidelijk hoelang deze maatregelen van kracht zullen blijven. We mogen echter aannemen dat zolang er geen voldoende hoge vaccinatiegraad is bij de bevolking, er beperkende maatregelen van kracht zullen blijven. Volgens de meest recente vooruitzichten zou een bruikbaar vaccin volgend jaar in productie kunnen zijn. Rekening houdend met een zekere tijd voor de productie van de vaccins en de uitrol van een Vlaanderenbrede vaccinatiecampagne lijkt een opheffing van de maatregelen pas in 2021 een bespreekbaar scenario. Ik wil daar niet op vooruitlopen. Alles zal afhangen van het moment dat de vaccinatie er is. Het aantal besmettingen stijgt trouwens weer. We zullen ons strikt aan de maatregelen moeten houden.

Ik wil nog benadrukken dat het lokaal bestuur moet handhaven. In het weekend was er een soort festival. Ik heb de beelden gezien. Met alle respect, maar dat is not done. Ik vind dat zeer egoïstisch. Hoe kun je zo zijn? Dat wil ik echt niet meer opnieuw zien. Het blijft belangrijk dat als evenementen worden toegestaan door lokale besturen, men dat ook handhaaft, dat men daar handhavers naartoe stuurt. Die moeten nagaan of alles wordt nageleefd. Ik zag op de beelden bijvoorbeeld niemand met een mondmasker, maar iedereen stond wel zeer dicht in elkaars buurt. Dat kan echt niet de bedoeling zijn. Het moet mogelijk zijn om evenementen op een veilige manier te organiseren. De matrix is er, de scan is er. Als men dat allemaal zou toepassen, dan is veel mogelijk, maar als we de komende weken nog dergelijke evenementen zien, hou ik mijn hart vast. Handhaven dus, en als men de regels niet volgt, sluit men gewoon. Punt aan de lijn. Ik zie geen alternatief dan het op die manier te doen.

Sinds 1 juli 2020 worden evenementen weer toegelaten, onder strikte voorwaarden. Vanaf 1 juli mogen evenementen plaatsvinden: indoor tot tweehonderd personen en outdoor tot vierhonderd personen. Vanaf 1 augustus mogen nog evenementen plaatsvinden: indoor tot vierhonderd personen en outdoor tot achthonderd personen. Alle evenementen van meer dan tweehonderd deelnemers of events op de openbare weg zullen het COVID Event Risk Model moeten gebruiken, en toelating moeten krijgen van de lokale overheid. Alle andere events kunnen het CERM als adviesmodel gebruiken. Het is altijd handig om al die parameters te overlopen. Dat geeft ook voor de kleinere evenementen waarvoor het niet verplicht is een goed overzicht van de maatregelen.

Als uitzondering op bovenstaande werd in artikel 12 het volgende bepaald: “Vanaf 1 augustus 2020 kan de bevoegde gemeentelijke overheid de uitbaters van permanente infrastructuren toelaten om een zittend publiek te ontvangen voor een evenement, voorstelling of wedstrijd, dat groter is dan het aantal personen bedoeld in artikel 11, in overleg met de bevoegde minister(s), na raadpleging van een viroloog en met inachtneming van het geldende protocol. De aanvraag dient te worden gericht tot de bevoegde burgemeester.”

Aangezien deze procedure op dit moment de enige optie is voor de organisatie van grootschaligere evenementen ligt het in de lijn der verwachtingen dat evenementorganisatoren de door artikel 12 gecreëerde uitzonderingsmogelijkheid zullen aangrijpen om nu al toestemming te krijgen voor grootschaligere evenementen na 1 augustus. Hierbij wordt benadrukt dat de eerste aanvragen voor dergelijke uitzondering al ingediend werden, en beantwoord dienen te worden voor 1 augustus.

Daarom heb ik eerder deze maand aan de Vlaamse Regering voorgesteld om een transversaal loket op te richten dat deze aanvragen op Vlaams niveau behandelt. De organisatoren hebben nood aan snelheid én rechtszekerheid. Vanuit het oogpunt van goed bestuur is het ook aangewezen dat de bevoegde ministers – Sport, Cultuur, Jeugd – de ontvangen aanvragen op een gelijkaardige wijze beoordelen, dat er geen mismatch is, dat het gestroomlijnd is, en dat hiertoe binnen de Vlaamse overheid de nodige maatregelen getroffen worden. Voor de lokale besturen is het belangrijk dat zij zo snel mogelijk duidelijkheid hebben over hoe het in artikel 12 van het ministerieel besluit opgelegde proces moet worden georganiseerd.

De exacte procesflow wordt op dit moment nader uitgewerkt in samenspraak met de betrokken entiteiten en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), maar kan op dit moment reeds als volgt geschetst worden. De eventorganisator dient zijn/haar aanvraag tot afwijking conform artikel 12 van het MB van 30 juni 2020 in bij de betrokken burgemeester. De lokale overheid dient voorafgaandelijk aan het doorsturen van de aanvraag na te gaan of het dossier ontvankelijk is. Dit houdt onder meer in dat men verifieert of het COVID Event Risk Model correct is toegepast, en of het event volgens dit model toelaatbaar is.

Het loketteam analyseert de aanvraag en haalt er de mogelijke aandachtspunten uit. Het loketteam bezorgt het dossier, en in bijzonderheid de mogelijke knelpunten, aan de virologen. Deze geven een advies op basis van hun inzicht in de potentiële gevaren van het individuele evenement op het vlak van de volksgezondheid. Het loketteam verzamelt alle adviezen en bereidt op basis van deze stukken een gecoördineerd voorstel van advies aan de bevoegde ministers voor. Hierbij houdt het loketteam ook rekening met de voorgaande adviezen, teneinde de interne coherentie van de gegeven adviezen te bewaken. Wanneer verschillende ministers bevoegd zijn, waakt het loketteam erover dat een eensluidend advies wordt uitgebracht door de betrokken ministers, die hier collegiaal over beslissen. De ene minister kan geen toestemming geven terwijl de andere het weigert. Dat is niet de bedoeling, vandaar het loket.

De bevoegde ministers bezorgen hun eensluidend advies via het CERM-loket aan de betrokken burgemeester. Deze neemt op basis van de ontvangen adviezen een gemotiveerde beslissing. Indien absoluut nodig, kan, als laatste stap, het dossier op vraag van de burgemeester besproken worden in een ad-hocoverlegcomité waarop de burgemeester, de viroloog, het kabinet van de bevoegde minister en het loketteam van EventFlanders vertegenwoordigd zijn.

Er wordt gestreefd naar een maximale digitalisering van deze flow. De focus zal hierbij liggen op een minimale bijkomende administratie. De doorlooptijd van een adviesvraag via het loket bedraagt maximaal vijftien werkdagen, te rekenen van het moment dat een volledig en ontvankelijk dossier werd ingeleid door het lokale bestuur bij het loket.

In geval van hoogdringendheid kan een gemotiveerde vraag tot behandeling met spoed worden gevraagd, waardoor een advies binnen een termijn van tien werkdagen wordt opgeleverd. Het loket behoudt zich het recht om – eveneens op basis van een gemotiveerd schrijven aan de aanvrager – hier niet op in te gaan. Het advies behoort tot de taken van het evenementenloket en dat zal niet worden aangerekend.

Uw vierde vraag: zal het loket bemand worden door bestaand personeel? Rekening houdend met het feit dat de adviezen exclusief een advies formuleren over de veiligheid van het evenement, staat het loket voornamelijk in voor dossierbeheer, het bewaken van de procesflow, het formuleren van ontwerpadviezen op basis van analyse van de GEES en eventuele additionele overwegingen van het vakdepartement.

Op basis van een eerste inschatting van de werklast, vereist dit vier profielen. Deze personeelsleden dienen op zeer korte termijn te worden aangetrokken, hetzij via detachering, hetzij via pooling van budgetten vanuit de betrokken entiteiten. Dit komt bovenop de beschikbaarheid binnen de betrokken vakdepartementen en agentschappen voor inhoudelijke ondersteuning. Het is vooral de bedoeling om in eerste instantie via detachering te gaan.

Tegen wanneer hoop ik dit loket operationeel te maken? Aangezien die uitzonderingsprocedure vanaf 1 augustus geldig is, moet het loket tegen dan volledig operationeel zijn. We zijn op dit moment volop bezig met dat in orde te brengen.

Mevrouw Coudyser heeft het woord.

Minister, dank u wel om nog eens het belang van de evenementensector te onderstrepen, als je ziet hoeveel bedrijven er geïmpacteerd zijn, wat de impact van de coronacrisis voor deze sector is. Maar die sector gaat van een kermis tot een evenement in het Sportpaleis en is dus heel divers. Die sector zal wegens de coronacrisis en de anderhalvemetermaatschappij, maar ook door de onzekerheid van een tweede golf en het feit dat we sowieso met veel mensen in een bepaalde ruimte bij elkaar zijn, nog heel lang geïmpacteerd worden.

Ik denk dat we ook eens wat felicitaties in uw richting mogen sturen, want u hebt het heel snel en kordaat aangepakt, al vanaf het begin met de evenementenmatrix, wat sowieso al een handige tool is waarbij een lokaal bestuur of een organisator toch een beetje kan inschatten of wat hij wil organiseren nu voor vijftig of voor vijfhonderd mensen is. Het hangt altijd af van de ruimte, niet alleen of het binnen of buiten is. Als het binnen is, is het dan een heel grote zaal of eerder een kleine zaal? Wat doen we daar? Spelen we daar muziek, zingen we, of is het een voetbalmatch? Dat zijn allemaal andere zaken waar men rekening mee moet houden. Met die matrix krijg je toch een beeld. Je moet er een aantal gegevens invoeren en je krijgt een beeld of het een veilig evenement is of helemaal niet veilig is, dus om het alstublieft niet te doen. Bij code oranje worden er een aantal tips gegeven: als je de capaciteit een klein beetje laat zakken, kom je wel in de groene zone. Dat was al een heel interessante tool om die evenementensector toch in de mate van het mogelijke een beetje perspectief te bieden en een aantal zaken te laten doorgaan, niet alleen voor die sector, maar ook voor ons sociaal weefsel. Ik denk dat we na deze lockdown allemaal nood hebben om toch weer eens naar een evenement te kunnen, toch wat sociaal contact te hebben, met telkens in het achterhoofd de gezondheid en de veiligheid.

Wat er nu bijkomt, dat loket op Vlaams niveau, heeft alleen maar een nog grotere meerwaarde. Het is niet een beetje ‘à la tête du client’ dat we kunnen zeggen of het veilig is of niet. We krijgen eigenlijk vanuit de verschillende bevoegdheden een tool waarop een eensluidend advies vanuit de ministers komt. Dat is op zich ook weer handig naar de lokale besturen toe. Het is soms ook moeilijk als lokaal bestuur om te blijven uitleggen wat kan en wat niet kan. Met dat eensluidend advies dat door alle ministers samen uitgebracht wordt, en ook nog eens opnieuw besproken wordt met de GEES, met de virologen, denk ik dat we alleen maar een positieve zaak doen.

Dat kan ook in het kader van een volgende Veiligheidsraad een interessant ding zijn dat we vanuit de Vlaamse Regering kunnen aanbieden: dat we aan de virologen zeggen dat we moeten kijken naar het geheel van het evenement dat georganiseerd wordt en op basis daarvan al of niet een toelating geven.

Als ik hoor wat de aanpak is en dat er een doorlooptijd van vijftien dagen is, denk ik dat dat heel goed is, dat het niet maanden duurt vooraleer we daar een oplossing hebben. Ook als dat op 1 augustus zou kunnen ingaan en we daar nu al over kunnen communiceren, kunnen organisatoren van evenementen en lokale besturen nu al het initiatief nemen voor eventueel een aantal zaken in het najaar, om dat al voor te bereiden en te kijken wat kan. Als het bovendien ook nog gratis aangeboden wordt, denk ik dat we als Vlaamse Regering toch een nieuwe dienstverlening hebben naar de lokale besturen, naar de evenementensector en ook naar alle Vlamingen toe.

Wat extra personeel betreft, hoor ik dat het over een viertal mensen gaat die eventueel vanuit detachering ingezet kunnen worden. Ik denk dat we hier een heel mooi verhaal hebben: hoe we als Vlaanderen op een adequate manier de verschillende sectoren proberen te helpen in deze toch wel heel moeilijke omstandigheden.

Mevrouw Talpe heeft het woord.

Minister, het is een goede zaak dat u de lokale besturen zult ondersteunen met dit nieuwe loket voor de hele grote evenementen. Ik kan ook getuigen dat het helemaal niet evident is om die beoordeling zelf te maken, om te kijken welke voorschriften en beperkingen men oplegt en wat wel of niet doorgaat. Ik besef ook goed dat dat voor uw medewerkers geen evidentie zal zijn om dit op zo’n korte termijn heel goed in elkaar te steken en te zorgen dat er geen kinderziektes insluipen, dat alles goed op elkaar is afgestemd. Er hangt ook wel een grote verantwoordelijkheid aan vast, ik denk dat die nog altijd bij de lokale besturen ligt. We zullen dus het advies krijgen van het evenementenloket, maar finaal moeten wij die beoordeling maken op basis van dat advies en moeten wij ook instaan voor de handhaving. Als het alsnog misloopt, zullen we ons wellicht niet kunnen verschuilen achter het advies dat we gekregen hebben.

U hebt er ook naar verwezen – er waren heel wat details over de procesflow – op welke manier we tot dit advies zullen komen en hoe de lokale besturen daarin betrokken zullen worden. Ik vind dat enorm belangrijk, want lokale besturen kennen hun regio ook het best, kennen de locatie waar het evenement zal plaatsvinden, en kunnen op maat mee nadenken: als je dat daar doet, met zoveel personen, dan moet je rekening houden met die of die parameters. Ik hoop echt dat dat op maat is en dat het niet alleen digitaal zal verlopen, maar dat ze ook ter plaatse zullen komen om even te kijken en mee in te schatten, zeker voor de hele grote evenementen, of het effectief op die locatie kan doorgaan.

Ik weet dat de tijdspanne heel kort is, maar het zal heel belangrijk zijn dat er tijdig en duidelijk gecommuniceerd wordt naar de lokale besturen hoe we dat moeten aanpakken en wat de procedure en de timing zal zijn. U hebt al een en ander aangegeven, ik ga dat allemaal eens moeten herbeluisteren, want het was allemaal nieuw. Het is toch heel belangrijk dat we daarop kunnen anticiperen.

Minister Demir heeft het woord.

Minister Zuhal Demir

Ik kan het niet genoeg benadrukken: vanaf dag 1 hebben we ook onmiddellijk een taskforce opgericht voor de toeristische sector om corona aan te pakken. Het gaat dan om financiële ondersteuning maar natuurlijk ook om de heropstart. Je moet dat natuurlijk goed voorbereiden. Net hetzelfde geldt voor de evenementen: we hebben heel snel samengezeten met de virologen, met de Karel de Grote Hogeschool, die met de matrix bezig was, en met de evenementensector zelf, om dan toch tot een instrument te komen. Op een bepaald ogenblik ga je immers vaststellen dat je wel evenementen kunt heropstarten, maar dat dat op een veilige manier moet gebeuren, en dat er een zekere scan en een check moet zijn. Vandaar die matrix met twintig parameters: dat is ook heel gebruiksvriendelijk.

Er is echt wel hard aan gewerkt de afgelopen maanden; ook een dikke dankjewel aan iedereen die daaraan gewerkt heeft.

Daarnaast vond ik het ook wel belangrijk dat we een evenementenloket hebben op Vlaams niveau, waar alle beleidsdomeinen die te maken hebben met evenementen – Sport, Cultuur, Toerisme, enzovoort – ook inzitten, en dat de bevoegde ministers ook betrokken worden. Ik vond het zeer belangrijk dat daar een eensluidend advies vanuit kan gaan. Het is echt wel gênant en ook niet optimaal voor hoe een overheid moet werken als je twee verschillende adviezen krijgt van twee ministers van dezelfde regering. Dat is niet opportuun. Vandaar heb ik dat voorstel van het evenementenloket gedaan.

Natuurlijk is er ook het advies van de virologen. We leven immers in bijzondere tijden, het is essentieel dat zij ook hun goedkeuring of afkeuring geven, dat kan natuurlijk ook. Vervolgens is er een eensluidend advies richting de lokale besturen, omdat ik het ook heel belangrijk vind – daar zal ook Binnenlands Bestuur mee aan tafel zitten – om de lokale besturen goed te informeren, een goed advies te geven, hen te ondersteunen. Niet alle lokale besturen hebben immers voldoende knowhow of expertise, in vergelijking met een grootstad bijvoorbeeld. Vandaar vond ik het nuttig om dat te doen. We zetten alles op alles opdat het vanaf 1 augustus ‘up and running’ is. Dat gaat ook zo zijn.

Er zijn al een aantal aanvragen van verschillende lokale besturen binnen voor de grootschaligere evenementen. Je voelt wel dat men daarmee bezig is. Het is goed dat ze ergens terechtkunnen, dat dat het evenementenloket is op Vlaams niveau waar iedereen samenzit.

Ten slotte ben ik ook aan het bekijken, samen met minister Crevits, wat we nog kunnen doen voor extra ondersteuning om die evenementensector de nodige impuls te geven zodra er meer mogelijk is. Dat wordt op dit moment bekeken en daar zal hopelijk nog wel iets uit volgen.

Mevrouw Coudyser heeft het woord.

Ik denk dat we daar een goede nieuwe tool hebben, zeker ook om te wegen op volgende Nationale Veiligheidsraden.

Wat uw laatste opmerking betreft om samen met minister Crevits te kijken naar bijkomende ondersteuningsmaatregelen voor die sector: ik denk dat dat een goede zaak is. Eigenlijk zal het maar opgelost zijn als er een vaccin is, dat is misschien ten vroegste voorjaar 2021. Maar als je dan rekent dat iedereen dan gevaccineerd moet zijn, dat er voldoende productie moet zijn, komen we misschien al uit bij eind volgend jaar. Dat is een heel lange periode waarin die sector toch in een blijvende onzekerheid zal zijn. Hoe goed we het ook aanpakken, ze zullen nog altijd met verlies zitten. Vandaar is het misschien ook goed, eens we de onderhandelingen met Europa afgerond hebben en weten hoeveel er van het EU-herstelfonds richting Vlaanderen komt, om daar de toeristische sector en de evenementensector bijzondere aandacht en eventueel bijkomende ondersteuning te geven.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.