U bent hier

– Wegens de coronamaatregelen werd deze vraag om uitleg via videoconferentie behandeld.

Mevrouw Ryheul heeft het woord.

Het belang van het Kanaal Roeselare-Leie is zonder enige twijfel aangetoond. Zoals zonet al werd aangegeven, kadert het kanaal in het grote Seine-Scheldeproject om grotere binnenvaartschepen toe te laten en de West-Vlaamse industrie te waarborgen. Veel binnenschepen gebruiken het kanaal en zorgen ervoor dat ons wegennet fors ontlast wordt en niet dichtslibt. Ook u erkent het belang, minister.

Bijna alle oevers en kaaimuren vertonen echter ernstige gebreken, zo blijkt uit informatie van De Vlaamse Waterweg. De schade aan de loskaaien is verspreid langs de hele lijn van het kanaal. Minister, u weet dat er dringend een aantal werken moeten worden uitgevoerd, maar dat er door onderhoudsachterstand op meerdere plaatsen keuzes gemaakt moeten worden.

De kwestie is bijvoorbeeld zeer acuut in Izegem, zo blijkt uit nieuwe gegevens. Bij een recente onderwaterinspectie stelde De Vlaamse Waterweg vast dat daar grote defecten opgetreden zijn die bij eerdere inspecties nog niet aanwezig waren. Doordat de instabiliteit van de kaaimuur recent en snel is toegenomen, is men dus genoodzaakt op korte termijn iets te ondernemen. In overleg met de stad en de nabijgelegen bedrijven is de Zuidkaai deels afgezet en bereidt De Vlaamse Waterweg de nodige herstellingswerken voor. Nieuwe buispalen worden geplaatst in het kanaal zodat schepen de instabiele muur kunnen vermijden en toch aanmeren. De huidige vaststellingen noodzaken nieuwe inspecties.

De burgemeester van Wielsbeke is duidelijk: “Het kanaal is niet gemaakt voor de grote schepen die het tegenwoordig ontvangt en die economische drukte zal alleen maar blijven groeien. We vragen de Vlaamse regering om dit met de hoogste urgentie te behandelen en meer geld vrij te maken.”

Minister, in uw beleidsnota legt u de nadruk op het belang van een modal shift van de weg naar de binnenvaart. U wijst – meer dan terecht –  op het grote potentieel van de binnenvaart en kondigt aan dat u via een gericht investeringsbeleid ondernemingen wilt stimuleren om meer gebruik te maken van de binnenvaart.

Ik heb hierover de volgende vragen.

Kunt u toelichting geven bij de budgetten die u ter beschikking stelt om de nodige dringende herstellingswerken uit te voeren en het kanaal op te waarderen?

Wat is de timing ter zake, gezien het duidelijk hoogdringende karakter van bepaalde werkzaamheden?

Kunt u in dat verband ook meedelen welke gevolgen er worden gekoppeld aan de bijkomende defecten die zijn vastgesteld bij de uitgevoerde onderwaterinspecties?

Worden er ter gelegenheid van deze vaststellingen nog bijkomende inspecties voorzien?

Kunt u garanderen dat de ter beschikking gestelde budgetten en de timing van de werkzaamheden volstaan om te garanderen dat er geen goederentrafiek via het kanaal verloren gaat, maar dat u uw belofte om een modal shift te genereren richting binnenvaart wel degelijk realiseert?

Minister Peeters heeft het woord.

Minister Lydia Peeters

Dank u wel, mevrouw Ryheul, voor uw vragen. Het gaat opnieuw over een kanaal, ditmaal over dat van Roeselare-Leie. Daar werden onlangs problemen vastgesteld. Zo werd op 17 juni vastgesteld dat in Izegem een deel van de oever verzakt was, wat hinder veroorzaakte voor de aangemeerde schepen.

Na onderzoek bleek dat er problemen waren met de kaaimuur. Men heeft direct ingegrepen. Er vond overleg plaats met de betrokken bedrijven, want er zijn daar veel watergebonden bedrijven. Er werd ook overlegd met de stad Izegem. Er werden onmiddellijk maatregelen genomen om verdere schade aan die kaaimuren te voorkomen.

Er werden een aantal tijdelijke maatregelen genomen. Nadien gebeurde er een grondiger onderzoek via sonaronderzoek en duikinspectie. Men kwam tot de conclusie dat er snel 400.000 euro uitgetrokken moest worden om de noodzakelijke ingrepen uit te voeren om de problemen te verhelpen.

U vraagt naar de budgetten die ter beschikking werden gesteld voor dringende herstellingen. Voor de heel dringende herstellingen, naar aanleiding van de vaststelling van 17 juni, werd 400.000 euro uitgetrokken voor het plaatsen van buispalen.

Reeds eerder, met name tijdens de commissie van 6 februari, stelde de heer Maertens een aantal vragen over de opwaardering van het Kanaal Roeselare-Leie. Ik heb toen een duidelijke uiteenzetting gegeven over de investeringsbegroting en de plannen voor de toekomstige opwaardering van het Kanaal Roeselere-Leie. Die zijn erop gericht het kanaal als belangrijke transportmodus voor het goederenverkeer in de regio te bevestigen en de bedrijfszekerheid aldaar te vergroten.

In het Geïntegreerd Investeringsprogramma 2020 (GIP 2020) hebben we voor het Kanaal Roeselare-Leie een bedrag van 5 miljoen euro voorzien voor het herstel van verzakte oevers, namelijk 3,5 miljoen euro specifiek voor de oevers en 1,5 miljoen euro voor het plaatsen van bodembeschermingen.

Voor de meest prioritaire oevers en kaaimuren zullen nog dit jaar de nodige aanbestedingsdossiers worden opgemaakt. De overeenstemmende werken kunnen dan in 2021 uitgevoerd worden.

Met de werken aan de verzakte oever ter hoogte van kaaimuur Zoutman in Roeselare en het aanleggen van bodembescherming wordt al van start gegaan in het najaar van 2020.

Daarnaast is in het GIP 2020 ook een bedrag voorzien van 2 miljoen euro voor herstellingswerken aan de sluis van Ooigem, de enige toegang tot het kanaal.

De komende jaren zal nog meer dan 20 miljoen euro worden voorzien voor het herstel van de verzakte oevers en de renovatie van de kaaimuren aan het Kanaal-Roeselare-Leie.

De opwaardering van het kanaal naar een volwaardig klasse Va-gabarit zal gefaseerd worden aangepakt. Momenteel wordt hiervoor een gedetailleerd projectplan opgemaakt, op basis van alle verzamelde gegevens en analyses, om dit project gefaseerd te kunnen uitrollen. We verwachten dat dit projectplan eind dit jaar afgerond zal zijn.

Dit alles toont aan dat we via dit kanaal ten volle willen inzetten op de modal shift voor goederenvervoer. Dit kanaal is een zeer belangrijk onderdeel van deze economische hotspot en we willen deze waterweg verder versterken.

Ik hoop dat ik hiermee al uw vragen beantwoord heb.

Mevrouw Ryheul heeft het woord.

Ik ben heel tevreden met uw antwoord, minister. Ik wilde nog verder informeren naar de timing, maar u hebt daar al op geantwoord.

Wel wil ik nog vragen naar de gevolgen die dit vandaag heeft op de verkeersroulatie. Een aantal kaaien zijn afgezet. Kunt u daarop antwoorden?

Mevrouw Fournier heeft het woord.

Ik sluit me volledig aan bij de vraag van collega Ryheul. Tijdens de commissie van 6 februari werd hierover al een uitgebreide vraag gesteld door collega Maertens, gevolgd door een uitgebreid antwoord.

Het Kanaal Roeselare-Leie is, evenals het Kanaal Bossuit-Kortrijk, een onderdeel van het Seine-Scheldeproject. Het is wel zo dat er de voorbije jaren een enorme stijging was van de tonnage met meer dan 15 procent. Opvallend was wel dat het aantal schepen verminderd was. Dat wil zeggen dat grotere schepen gebruik maken van het kanaal. Het is dus echt wel noodzakelijk dat die werken gebeuren: verbreden, verdiepen, herstellen. Wij sluiten ons daar volledig bij aan.

Ik heb gisteren nog contact gehad met de burgemeester van Wielsbeke. Hij zit volledig op dezelfde lijn. Collega Ryheul verwees er al naar. Minister, ook onze vraag is om daar  zeer dringend de noodzakelijke werken uit te voeren zodat die schepen op een veilige manier gebruik kunnen maken van het Kanaal Roeselare-Leie.

Minister Peeters heeft het woord.

Minister Lydia Peeters

Dank u wel voor de bijkomende vragen. Ik had begrepen dat er naar aanleiding van het probleem dat vastgesteld werd op 17 juni een aanmeerverbod ingesteld werd en dat de kaaimuur volledig afgezet werd om een overbelasting van de instabiele kaai te vermijden. Dat waren tijdelijke maatregelen. Nadien heeft men stalen buispalen geplaatst, in afspraak met het bedrijf ter plaatse, zodat het bedrijf na het plaatsen van die buispalen eind juni zelf opnieuw gebruik kon maken van de kaai voor het lossen van schepen.

Ik heb alleszins vernomen dat men ter plaatse heel tevreden was over de snelle acties van De Vlaamse Waterweg, dat alles nu stabiel en onder controle is en dat de zone nu nog gedeeltelijk afgesloten is voor verkeer. Een aantal bedrijven ondervinden nu nog hinder omdat ze daar niet meer kunnen aanmeren. Ik dacht dat de kaai begin deze week opnieuw opengesteld werd voor verkeer. Mevrouw Fournier heeft hierover blijkbaar contact gehad met de burgemeester van Izegem. Ik vermoed dat ze daar dus meer over weet. Maar ik dacht dat het vandaag opengesteld is voor verkeer. Desgevallend kan ik daarover opnieuw contact opnemen met De Vlaamse Waterweg om te zien of dat ook effectief kan. Dat geldt dus voor de vaststellingen die gedaan werden op 17 juni.

De andere werken zijn ook heel dringend om de trafiek ten volle te kunnen laten doorgaan en om ervoor te zorgen dat er veel meer trafiek langs dit kanaal kan passeren.

Mevrouw Ryheul heeft het woord.

Minister, tijdens de vorige commissie waar dit onderwerp aan bod kwam, antwoordde u dat er heel veel verlanglijstjes op uw tafel liggen en dat u zou bekijken wat mogelijk is. U mag mijn bekommernis alvast toevoegen aan dat lijstje, samen met de eerder geuite bezorgdheden van mijn West-Vlaamse collega’s. Ik bedank u voor uw zeer uitvoerige antwoord.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.