U bent hier

– Wegens de coronamaatregelen werd deze vraag om uitleg via videoconferentie behandeld.

De heer Verheyden heeft het woord.

Voorzitter, het actiecomité ’t Schijnverbond heeft enkele tientallen bezwaarschriften tegen de bouwaanvraag voor de aanleg van de Oosterweelverbinding verzameld. Het actiecomité wil onder meer garanties inzake een modal shift, zodat het autoverkeer maximaal de helft van de mobiliteit zal uitmaken, en wil dat de bouwaanvraag op een aantal punten wordt verbeterd. In het bezwaarschrift staat dat het aansluitingscomplex aan Schijnpoort, de zogenaamde ‘Hollandse knoop’, waarvoor in de bouwaanvraag van twee baanvakken wordt uitgegaan, wordt hertekend. Bovendien wil ’t Schijnverbond dat de tunnelmonden van de overkapping op minder dichtbevolkte plekken komen.

De burgerbewegingen Ademloos, stRaten-generaal en Ringland hebben geen bezwaarschrift tegen de omgevingsvergunning ingediend en stRaten-generaal heeft ondertussen aangekondigd het toekomstverbond in het najaar te willen bijsturen.

Minister, zullen de bezwaarschriften tot een vertraging van de planning van de werken leiden? Heeft de Vlaamse Regering rekening gehouden met het feit dat een burgerbeweging alsnog een bezwaar tegen de bouwaanvraag zou indienen? Overweegt de Vlaamse Regering de bezwaren van het actiecomité ’t Schijnverbond onder de loep te nemen? Zo ja, wat is de budgettaire impact van de eisen van ’t Schijnverbond op de kosten van het project?

Minister Peeters heeft het woord.

Minister Lydia Peeters

Voorzitter, met betrekking tot de vraag of de bezwaarschriften tot een vertraging zullen leiden, moet ik meedelen dat de bezwaarschriften in het kader van een openbaar onderzoek zijn ingediend. Dit onderzoek maakt deel uit van de procedure om een omgevingsvergunning te krijgen. Leefbaar Antwerpen door Innovatie en Samenwerken (Lantis) heeft de omgevingsvergunning aangevraagd. Vervolgens is een openbaar onderzoek georganiseerd. De maximale doorlooptijd van de vergunningsprocedure ligt decretaal vast. Bezwaren en opmerkingen die tijdens het openbaar onderzoek worden geformuleerd, hebben op dat ogenblik uiteraard geen impact op een vertraging van de planning van de werken. Ze passen allemaal in de procedure voor de omgevingsvergunning.

Het staat elke belanghebbende vrij om tijdens een openbaar onderzoek voor een omgevingsvergunningsprocedure eventuele bezwaren of opmerkingen in te dienen. Iedereen kan dat doen en in dit geval heeft het actiecomité ’t Schijnverbond dat ook gedaan.

Elk bezwaar dat in het kader van een openbaar onderzoek wordt ingediend, moet uiteraard worden onderzocht, worden beoordeeld en eventueel gemotiveerd worden weerlegd.

Over de geschatte budgettaire impact kan ik op dit ogenblik geen uitspraak doen. Alles past in de aanvraag voor de omgevingsvergunning. Ik kan uiteraard niet vooruitlopen op de beoordeling van het openbaar onderzoek of van de omgevingsvergunning.

De heer Verheyden heeft het woord.

Minister, ik heb nog een korte vraag. Houdt u er rekening mee dat de bezwaren van actiecomité ’t Schijnpoort eventueel gegrond worden verklaard, met alle gevolgen van dien? Ik denk, bijvoorbeeld, aan de verplaatsing van de tunnelmonden en de impact hiervan op de werken.

Minister Peeters heeft het woord.

Minister Lydia Peeters

Eigenlijk moet ik dit allemaal overlaten aan de instanties die de vergunningsaanvraag zullen beoordelen. Ik kan hier nu eigenlijk niets over zeggen. Het staat iedereen vrij in het kader van een vergunningsprocedure al dan niet bezwaar in te dienen. Die bezwaren moeten allemaal worden beoordeeld en dan al dan niet gemotiveerd worden weerlegd en weerhouden. Ik kan er nu echt niet meer over zeggen.

De heer Verheyden heeft het woord.

Minister, ik heb niet echt een slotbemerking. Ik stel vast dat het proces zijn gang moet gaan. Ik veronderstel dat we hier in de toekomst vragen om uitleg over zullen kunnen stellen. Ik vrees dat u mijn vraag momenteel niet kunt beantwoorden. We wachten af wat het proces tot gevolg zal hebben.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.