U bent hier

– Wegens de coronamaatregelen werd deze vraag om uitleg via videoconferentie behandeld.

De heer Maertens heeft het woord.

Als ik door mijn raam kijk, zie ik niet onmiddellijk schitterend vakantieweer, maar misschien wordt dat wel beter na mijn vraag. We weten dat door de maatregelen heel wat Vlamingen zullen genieten van een vakantie in eigen land, in eigen streek, in eigen buurt. We weten dat ze ook naar onze kust zullen trekken. We hebben al een aantal drukke dagen gekend, met alle problemen van dien. Het West-Vlaams provinciebedrijf Westtoer heeft een druktebarometer ontwikkeld die de drukte in de verschillende kustgemeenten visualiseert via vier categorieën: rustig, gezellig, druk, zeer druk.

Het goede daaraan is dat het Agentschap Wegen en Verkeer mee in een samenwerking zit en deze informatie integreert op zijn webstek en op de borden boven de autosnelwegen. Ook de NMBS, de federale vervoersmaatschappij, zou nu de informatie van de druktebarometer ter beschikking stellen op de displays in de treinen.

We hebben allemaal de reactie gezien van de burgemeester van Knokke-Heist op de drukte in zijn gemeente. Daar was het op een bepaald moment echt een overrompeling, met jammer genoeg de nodige overlast van dien. De hulpdiensten hadden het heel moeilijk met mensen die ervan uitgingen dat de coronacrisis al voorbij is. Maar ze hebben daar ook te kampen met gasten uit Noord-Frankrijk die het wat te bont maken. Tegelijk zagen we dat er problemen waren met het respecteren van de afstandsregels en de regels inzake de verplichting van het dragen van mond-neusbescherming op de treinen van de NMBS. We kunnen de vergelijking maken met de bussen en vooral met de kusttram, die tijdens de zomermaanden door de toeristen druk wordt gebruikt om van kustplaats naar kustgemeente te trekken.

Minister, Westtoer heeft die druktebarometer ontwikkeld. Het Agentschap Wegen en Verkeer was daarbij betrokken. In hoeverre was De Lijn daarbij betrokken? In hoeverre wordt De Lijn betrokken bij de opvolging van de druktebarometer voor de kust? Wordt bijvoorbeeld het aantal trams en bussen dat wordt ingezet aan de Vlaamse Kust aangepast wanneer de druktebarometer verhoogt en er dus mensen op veilige afstand van elkaar moeten worden vervoerd, rekening houdende met de geldende regels?

Heeft De Lijn een plan opgesteld om tijdens de zomermaanden, specifiek tijdens deze vakantie, de reizigers aan de kust op een veilige manier te transporteren? Ik weet dat er algemene regels zijn, maar gaat men specifiek aan de kust zorgen voor extra sensibilisering en voor een extra plan om de veiligheid te garanderen?

Voorziet De Lijn in extra beveiliging en extra controles om de coronamaatregelen aan de kust, op de kusttram, af te dwingen, gelet op de beelden die we zagen van de NMBS?

Minister Peeters heeft het woord.

Minister Lydia Peeters

Dank u wel, mijnheer Maertens, voor uw vragen.

De Lijn werd niet betrokken bij het opstellen van de druktebarometer. Dat is misschien een spijtige zaak. Het ware inderdaad beter geweest indien de verschillende mobiliteitsspelers van bij de aanvang betrokken waren geweest bij de opmaak van die druktebarometer zodat er een gemeenschappelijk initiatief kon worden genomen.

De Lijn heeft zich alleszins wel al geëngageerd, net zoals het Agentschap Wegen en Verkeer en de NMBS, om toch de gegevens van de druktebarometer over te nemen en op haar website te plaatsen, zodat de reizigers die de website consulteren, bij hun verplaatsingen rekening kunnen houden met de gegevens van de druktebarometer.

Het zal vooral zaak zijn om te schakelen naargelang van de drukte. Dat heeft De Lijn ook altijd gedaan, en dat zal ze uiteraard ook in de toekomst blijven doen: blijven monitoren en waar nodig schakelen. Dat betekent dat men bij het inzetten van bussen van gewone naar gelede bussen overschakelt. Dat doet men al aan de kust. Wanneer het daar in de zomermaanden druk is, worden van elders gelede bussen naar de kust overgebracht. Hetzelfde geldt ook voor de kusttram. De trams die vrijkomen in Antwerpen en Gent, worden in de zomermaanden ingezet als kusttram. Het gaat hier onder meter over de zes Hermelijntrams van 30 meter. Daardoor kan aan de kust gereden worden op maximale capaciteit wanneer dat nodig is. Deze verhuisbeweging is inmiddels al uitgevoerd. Men is er dus wel degelijk op voorbereid.

Er is geen extra bijkomend plan opgesteld omdat alle maatregelen met betrekking tot COVID-19 voor het vervoeren van de reizigers al in voege zijn. Deze maatregelen gelden nog altijd. Ze gelden ook bij maximale bezetting van de voertuigen.

De Lijn blijft inzetten op het sensibiliseren van reizigers met betrekking tot de coronamaatregelen. Dit door onder meer duidelijke communicatie in de voertuigen en aan de haltes. Er is ook een brochure voorzien voor de kusttram waarin nog informatie is opgenomen in het kader van Vlot & Veilig.

De Lijncontroleurs kregen de taak om reizigers te sensibiliseren en te informeren over de coronamaatregelen, mochten mensen er nog niet van op de hoogte zijn. Boetes uitschrijven en verbaliseren is niet hun functie. Zij en de chauffeurs kunnen uiteraard een beroep doen op de politie mocht dat nodig zijn. Momenteel worden de maatregelen goed nageleefd op het openbaar vervoer. We denken dan ook niet echt dat er extra stappen moeten worden ondernomen.

De heer Maertens heeft het woord.

Minister, ik dank u voor uw antwoord. Het is goed en vertrouwenwekkend dat De Lijn voorbereid is om heel wat toeristen te vervoeren. Ook het naleven van de coronamaatregelen verloopt vlot. Ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat het moet lukken. Ik denk wel dat we vooral buitenlandse toeristen moeten sensibiliseren en daar specifieke aandacht aan moeten besteden. Dat zullen de gemeenten zelf zeker en vast ook doen. Doorgedreven controles en sensibilisering zijn absoluut noodzakelijk.

Is het mogelijk om de resultaten van de druktebarometer in de voertuigen te tonen, zodat bij een halte al aangegeven wordt hoe druk het is in die gemeente? Misschien kan onderzocht worden of dit op de displays in de voertuigen kan verschijnen.

Mevrouw Fournier heeft het woord.

Ik vind het heel jammer dat De Lijn niet betrokken is geweest bij het opstellen van de druktebarometer. Dat is een heel goed instrument om te zien hoe druk het is in de verschillende kustgemeenten, maar ik ben een beetje ontgoocheld in de provincie. Vanmorgen heb ik een pleidooi gehouden voor de provincies op het vlak van fietsen omdat zij het best geplaatst zijn om fietsinfrastructuur te ontwikkelen. Nu ben ik toch ontgoocheld in de provincie omdat ze dit zonder overleg met De Lijn en de NMBS opgesteld hebben. Ik wou deze bedenking nog meegeven.

Mevrouw Robeyns heeft het woord.

Het is positief te horen dat De Lijn voorbereid is en dat er in extra capaciteit voorzien kan worden als dat nodig is.

Minister, ik heb vorige week al gewezen op de naleving van het dragen van mondmaskers op de bussen en trams van De Lijn. We krijgen steeds meer signalen dat dit minder wordt nageleefd. Kunt u dat al dan niet bevestigen? Ik heb net ergens zien verschijnen dat er op de trein extra controles zullen gebeuren op de naleving van het dragen van mondmaskers. Ik wil dan ook graag de oproep aan u doen om, indien nodig, niet alleen te sensibiliseren maar ook de handhaving te benadrukken.

Minister Peeters heeft het woord.

Minister Lydia Peeters

Mijnheer Maertens, ik moet u het antwoord schuldig blijven of dit overal zichtbaar is aan de haltes. Alleszins heeft De Lijn ons wel verzekerd dat het op de website ter beschikking is. We leven ook in een digitaal tijdperk en iedereen kan het op de gsm consulteren.

Of buitenlandse gebruikers van het openbare vervoer dat dan ook onmiddellijk weten, is mij niet bekend. Ik zal uw suggestie alleszins mee doorgeven, zodat de info aan de haltes ter beschikking is.

Dat De Lijn niet betrokken is bij de opmaak van de druktebarometer, is wel spijtig. Men had hier beter alle mobiliteitspartners van in het begin bij betrokken. Dat is niet gebeurd, maar desalniettemin is er toch een engagement van AWV, de NMBS en De Lijn om zeker al die gegevens van de druktebarometer op hun eigen website op te nemen zodat de reizigers daar bij hun verplaatsing rekening mee kunnen houden.

Mevrouw Robeyns, de chauffeurs en controleurs van De Lijn zijn niet bij machte om pv’s uit te schrijven of boetes op te leggen als de coronamaatregelen worden overtreden en mensen geen mondmasker dragen, maar zij zullen uiteraard de politie contacteren als er overtredingen zijn. Als het druk zal zijn, zeker in de zomer, vermoed ik dat men de lokale politie zoveel mogelijk zal inzetten om dit te controleren. Het is echter ook de verantwoordelijkheid van iedereen die het openbare vervoer gebruikt. We zetten bovendien volop in op de sensibiliseringscampagnes. Ik hoop dat iedereen de regels alom respecteert en dat er geen boetes moeten worden uitgeschreven. Toch zal men dit zeker blijven opvolgen en doorgeven als de regels niet worden gerespecteerd.

De heer Maertens heeft het woord.

Minister, ik deel uw bezorgdheid. Ik denk dat die heel terecht is. Ik hoop ten eerste op beter weer en ten tweede dat heel veel Vlamingen kunnen genieten van een fijne vakantie aan onze Vlaamse Kust, maar ik hoop ook dat dat in alle veiligheid gebeurt. Het is goed om te weten dat De Lijn daar zelf mee aan de slag is gegaan.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.