U bent hier

– Wegens de coronamaatregelen werd deze vraag om uitleg via videoconferentie behandeld.

De heer Deckmyn heeft het woord.

Minister-president, de politieke situatie in Venezuela is al een hele tijd onrustwekkend. Het socialistische regime daar van president Maduro houdt krampachtig vast aan de macht en heeft het land in een ernstige economische en gezondheidscrisis gestort. Van een rechtstaat is allesbehalve nog sprake en mensenrechtenschendingen vinden dagelijks plaats. Er blijven geen onafhankelijke instellingen meer over die het regime kunnen bedwingen of controleren, en elke vorm van protest wordt hardhandig neergeslagen. Begin vorig jaar werd Juan Guaidó te midden van hevig volksprotest aangeduid als interim-president. Deze man wordt ondersteund door meer dan vijftig landen, waaronder de lidstaten van de EU en de Verenigde Staten. Toch blijft Maduro de facto aan de macht.

Op maandag 29 juni breidde de EU de sancties tegen het Venezolaanse regime uit. De EU voegde 11 nieuwe hooggeplaatste ambtenaren toe aan een lijst die ambtenaren beperkingen oplegt wegens “hun rol bij acties en beslissingen die de democratie en rechtsstaat in Venezuela ondermijnen”. In totaal staan er nu reeds 36 ambtenaren op de lijst. Zij zullen niet meer vrij kunnen reizen en hun vermogens zijn geblokkeerd. President Maduro reageerde op de toevoeging van de 11 nieuwe ambtenaren aan de lijst met het bevel aan de EU-gezant, mevrouw Pedrosa, om het land te verlaten. Zij heeft volgens de president 72 uur de tijd om het land te verlaten. Het wordt verwacht dat de EU zal reageren met een gelijkaardig verzoek aan de Venezolaanse ambassadeur bij de EU om het grondgebied te verlaten. In dat geval zal België ervoor moeten zorgen dat de Venezolaanse vertegenwoordiger het land ook daadwerkelijk verlaat.

Dat brengt me bij de volgende vragen. Minister-president, wat is uw reactie op de blijvende mensenrechtenschendingen in Venezuela? Vlaanderen neemt expliciet stelling in op dat vlak. Ik verwijs naar het bestuursakkoord. Plant de Vlaamse Regering stappen te ondernemen om druk uit te oefenen op het socialistische regime van Maduro? Wat is uw reactie op de beslissing van president Maduro om EU-gezant Pedrosa het land uit te zetten? Indien de Venezolaanse ambassadeur bij de EU daadwerkelijk wordt gevraagd te vertrekken, zult u dan ook bij de Federale Regering aandringen op de daadwerkelijke uitzetting van de Venezolaanse ambassadeur?

Minister-president Jambon heeft het woord.

Minister-president Jan Jambon

Het is duidelijk dat Venezuela een van de vele landen is waar sinds jaren mensenrechten stelselmatig geschonden worden. Mijn administratie volgt de dramatische politieke en socio-economische situatie van het land op de voet op.

Vlaanderen schaart zich achter de acties van de Europese Commissie. Die heeft samen met het gros van de internationale gemeenschap deze schendingen scherp veroordeeld.

De Commissie gaat nu een stap verder door hoge ambtenaren toe te voegen aan de lijst van personen die niet naar de EU kunnen reizen. De EU oefent permanent en systematisch druk uit op het regime om vrije verkiezingen te houden en alle democratische en mensenrechten te eerbiedigen. Deze acties van de EU kunnen uiteraard rekenen op de sympathie van de Vlaamse Regering.

Een kat in het nauw maakt rare sprongen. Vanzelfsprekend zal het uitzettingsbevel van de EU-gezant het voeren van een open dialoog allesbehalve ten goede komen. Maar evenmin zal het de houding ten gronde van de Europese Unie beïnvloeden.

Het gaat om een mogelijke autonome beslissing van de EU, en over een procedure die de bevoegdheid is van de Federale Regering. Ik kan erop aandringen, maar het is niet aan de Vlaamse Regering maar aan het federale parlement om de Federale Regering te controleren. Ik kan niet meer doen dan een gewone burger, het is mijn bevoegdheid niet, maar het kan geen kwaad om erop aan te dringen.

Ik heb er vertrouwen in de dat de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid op de gepaste manier de Venezolaanse regering van antwoord zal dienen.

De heer Deckmyn heeft het woord.

Minister-president, ik dank u voor uw antwoord. Venezuela is inderdaad een problematisch land. Uiteraard, zou ik zeggen. Ik had niet anders verwacht dan dat de Vlaamse Regering zich achter de EU-initiatieven zou scharen. Ik ben tevreden dat u daar de nodige aandacht aan zult blijven schenken. U hebt overschot van gelijk: een kat in het nauw maakt rare sprongen. Natuurlijk komen we nu in een situatie terecht van actie en reactie. De bedoeling van mijn vraag was toch effectief om dit punt opnieuw op de agenda te zetten vanuit de invalshoek van Vlaanderen. Ik begrijp dat het federale niveau uiteindelijk de beslissing zal nemen, maar ik vond het belangrijk om dit punt hier nog eens te maken.

De heer Nachtergaele heeft het woord.

Voorzitter, minister-president, volgens Luis Almagro, secretaris-generaal van de Organisatie van Amerikaanse Staten, is Venezuela onder president Maduro de ergste dictatuur die hij ooit gezien heeft in Latijns-Amerika. De lat ligt daar hoog. Het land is onder leiding van Maduro in chaos beland. De rechtstaat is er onbestaand, de gezondheidszorg is ingestort. Het eigendomsrecht en het recht op vrije meningsuiting zijn afgeschaft. Het hele staatsapparaat is geïnfiltreerd door drugskartels. Het cynisme ten top: Venezuela is sinds begin dit jaar lid geworden van de VN-mensenrechtenraad in Genève, terwijl die raad vorig jaar nog maar besliste om de schendingen van de mensenrechten in datzelfde land te onderzoeken. Dat rapport is in voorbereiding, we verwachten de conclusies in september.

We gaan ervan uit dat onze algemeen afgevaardigde in Genève hierover met u zal terugkoppelen. Het kan een belangrijk rapport zijn op basis waarvan we verdere acties in Vlaanderen, de EU en de VN kunnen stoelen. Het is dan ook duidelijk dat we consequent moeten zijn in onze beoordeling van de schending van de mensenrechten waar ook ter wereld, en zeker in Latijns-Amerika.

Mevrouw Talpe heeft het woord.

Voorzitter, minister-president, mijnheer Deckmyn, voor onze fractie is Venezuela een grote bezorgdheid. Het land is door jarenlang wanbeleid in een zware crisis terechtgekomen waar schending van de mensenrechten schering en inslag is. De gezondheidszorg is bijna onbestaande. De inflatie veroorzaakt een enorme economische impasse. Het is inderdaad aangewezen dat we druk en sancties uitvoeren. Ik wil toch een zekere bezorgdheid uiten ten opzichte van het Venezolaanse volk.

Er wordt geen olie meer opgepompt terwijl er vorig jaar nog 22 olieplatformen actief waren. De reden daarvoor is het embargo van de Verenigde Staten tegenover het land.

Nu, olie is een belangrijke bron van inkomsten voor het land. Als de uitvoer wordt stopgezet, raakt dat ook de mensen in de straat. Dat is een aandachtspunt dat we moeten meenemen als we sancties vastleggen ten opzichte van dat land.

Ik dacht bovendien dat na gesprekken tussen Europa en de Venezolaanse minister van buitenlandse zaken men is teruggekomen op de beslissing om de ambassadrice van de Europese Unie te laten vertrekken. Ik weet niet of die informatie correct is.

Minister-president Jambon heeft het woord.

Minister-president Jan Jambon

Ik ben daar niet van op de hoogte, mevrouw Talpe. Ik moet u het antwoord schuldig blijven. Ik merk ook op dat de PVDA in dezen redelijk stil is, maar dat zal waarschijnlijk zijn omdat ze afwezig is.

De heer Deckmyn heeft het woord.

Minister-president, u haalde net mijn eindconclusie bijna onderuit. Ik wilde ook naar voren brengen dat ik het jammer vind dat we geen collega van de PVDA in ons midden hebben om het een en ander te duiden. Ik denk dat het belangrijk is dat als je bepaalde regimes verdedigt je er ook bent om het een en ander te duiden of te relativeren bij wijze van spreken. Alle gekheid op een stokje: Venezuela staat wel echt vooraan bij de landen die de mensenrechten schenden. We moeten zeker alert en attent blijven om deze situatie verder op te volgen. Uiteraard moeten we dat in eerste instantie vanuit Europa doen, maar Europa bestaat uit lidstaten en ook Vlaanderen kan de vinger aan de pols houden en de situatie verder blijven opvolgen.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.