U bent hier

– Wegens de coronamaatregelen werd deze vraag om uitleg via videoconferentie behandeld.

Mevrouw Vandromme heeft het woord.

Vlaanderen kent een hoge algemene vaccinatiegraad: het streefpercentage van 95 procent wordt in vele regio's gehaald. Uiteraard moet het altijd de doelstelling blijven om die graad zo hoog mogelijk te houden, met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren.

Met het schorsen van de lessen op 16 maart 2020 en de daaropvolgende gedeeltelijke heropstart van de scholen, hebben de centra voor leerlingenbegeleiding (CLB’s) in deze coronaperiode niet alle leerlingen kunnen vaccineren of laten deelnemen aan een systematisch contact.

Op het veld stel ik vast dat de CLB-medewerkers zich ook voor deze medisch-preventieve opdracht op een heel aanklampende manier opstellen. De school als vindplaats van leerlingen is hierbij cruciaal voor het CLB om efficiënt te kunnen werken. Bovendien vergt vaccineren en medisch onderzoek een fysiek face-to-facecontact, wat bij aanvang van de coronaveiligheidsmaatregelen niet altijd mogelijk was.

Sinds de heropening van de scholen wordt sterk ingezet op het inhalen van vaccinaties, maar niet alles is kunnen gebeuren, bijvoorbeeld omdat de leerlingen van het eerste en derde secundair onderwijs niet op school waren of omdat scholen de CLB-arts niet toelieten om op school te vaccineren als gevolg van de veiligheidsmaatregelen.

Ondertussen is er in samenwerking met het agentschap Zorg en Gezondheid en het departement Onderwijs een plan opgesteld waarbij alle voorziene vaccinaties, een aantal systematische contacten volledig, en een aan aantal systematische contactmomenten gedeeltelijk zouden kunnen worden ingehaald in het komende schooljaar.

Dit alles inpassen in het schema voor volgend jaar is wel heel strak plannen, zo hoor ik op het veld, vooral als we het volledige plaatje bekijken. De CLB’s, en meer specifiek de medische teams, worden momenteel ook, naast hun reguliere opdrachten, ingeschakeld bij contacttracing. Zij moeten inzetbaar zijn voor nieuwe maatregelen bij een eventuele nieuwe opflakkering van het virus en er is bovendien het nijpend tekort aan CLB-artsen.

Minister, in hoeverre werden de CLB’s voldoende betrokken bij het opstellen van dit inhaalplan?

Hoe zult u ervoor zorgen dat CLB’s alle gemiste vaccinaties en contactmomenten samen met het reguliere werk in één schooljaar kunnen inhalen?

Hoe krijgen CLB-medewerkers de garantie dat ze voor vaccinaties en contactmomenten straks wel opnieuw toegang krijgen tot scholen? Werd hier rekening mee gehouden in de opgestelde draaiboeken?

De druk op de uitvoering van al deze taken ligt erg hoog en het nijpend tekort aan CLB-artsen vergroot het probleem. Plant u concrete acties om hieraan tegemoet te komen?

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

Het inhaalplan is tot stand gekomen in overleg met het CLB, het Departement Onderwijs en Vorming, het agentschap Zorg en Gezondheid en de Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg (VWVJ). Daarbij werd vertrokken vanuit een concreet voorstel opgemaakt door een netoverstijgende werkgroep van de CLB-sector.

De regelgeving legt niet op wanneer exact in de loop van een schooljaar welke vaccinaties en systematische contacten moeten plaatsvinden. Een aantal CLB’s zullen dus tijdens het afgelopen schooljaar de minimale verwachtingen gehaald hebben en volgend schooljaar dus niets meer moeten inhalen. Andere centra zullen volgend schooljaar nog in meerdere of mindere mate een inhaalbeweging moeten maken.

Voor de inhaalbeweging die we hadden vooropgesteld is vooral rekening gehouden met de in- en uitstroom van leerlingen en het belang om de focus te leggen op het psychosociaal functioneren van kinderen, jongeren en hun gezin. De prioriteit wordt hier gelegd op het systematische contact van leerlingen uit de eerste kleuterklas en hun ouders; het systematische contact bij leerlingen uit het derde leerjaar secundair onderwijs waarbij minimaal wordt verwacht dat er een gesprek gevoerd wordt met de leerling over zijn/haar leefgewoonten en welbevinden; en het systematisch contact bij leerlingen uit het eerste leerjaar lager onderwijs, waarbij minimaal de onderzoeksitems zicht en gehoor worden ingehaald.

De inhaalbeweging voor de vaccinaties is cruciaal in het kader van de volksgezondheid om het ontstaan en de verspreiding van besmettelijke ziekten tegen te gaan. Er werd met de CLB-sector en het agentschap Zorg en Gezondheid afgesproken dat de vaccinatie voor mazelen, bof en rubella nog prioritair in het schooljaar 2019-2020 moesten worden afgewerkt, omdat we nog altijd geconfronteerd worden met lokale uitbraken van mazelen. De andere vaccinaties die worden ingehaald zijn voor polio, difterie, tetanus en kinkhoest, het tweede vaccin voor het humaan papillomavirus (HPV) en de vaccinatie voor difterie, tetanus en kinkhoest.

Op 28 april 2020 werd een eerste keer via de nieuwsbrief Schooldirect gecommuniceerd naar het onderwijsveld over de heropstart van vaccinaties en systematische contacten in het schooljaar 2019-2020. De minimale verwachtingen bij het inhalen van vaccinaties en systematische contacten werden ook via de nieuwsbrief Schooldirect gecommuniceerd op 16 juni 2020.

Het beleidsdomein Onderwijs en Vorming heeft in overleg met de GEES-werkgroep (Groep van Experts belast met de Exitstrategie), de sociale partners en mezelf een overzichtelijk plan opgesteld voor de onderwijsinstellingen, zodat men zich kan voorbereiden op verschillende pandemiescenario’s met de verschillende kleurcodes. Met de CLB’s, die ook in mijn onderwijsclub zitten, is gewerkt aan een soortgelijk plan dat vorige week vrijdag is goedgekeurd door de sociale partners en nu gecommuniceerd via Schooldirect. Daarbij duiden we aan welke essentiële derden worden toegelaten op de schoolvloer. Het CLB hoort daarbij. Daarnaast hebben we ook de veiligheidsvoorwaarden geduid waaronder zij kunnen functioneren.

Het CLB-artsentekort is geen nieuw knelpunt. Ik bekijk samen met de minister van Welzijn welke mogelijkheden er zijn om het artsentekort aan te pakken en de CLB’s te versterken in functie van hun opdracht contactonderzoek COVID-19 in scholen, schoolinternaten en internaten met permanente openstelling. Hopelijk kan de lichte stijging van het aantal studenten dat wordt toegelaten tot de opleiding arts en tandarts – het ingangsexamen is in augustus – eveneens bijdragen in het kader van het artsentekort bij de CLB’s.

Mevrouw Vandromme heeft het woord.

Minister, ik dank u voor uw antwoord. Het is goed te horen dat de CLB’s ook aanwezig zijn bij de club. Ik ben intussen wel wat benieuwd naar wie nu precies in die club zit. Voorzitter, u kunt die club misschien ook eens uitnodigen in de commissie zodat we hun bevindingen in verband met corona kunnen horen.

Minister, het is een uitdaging om alle vaccinaties toch nog uit te voeren. Ik hoor heel wat bezorgdheden bij de mensen op het terrein, die aangeven dat er binnenkort wellicht nog andere zaken op hen afkomen, wanneer de scholen opnieuw van start gaan. Dat wordt dus een huzarenstukje.

Klopt het dat scholen zelf kunnen aangeven wie die essentiële derden zijn? Heb ik dat goed begrepen? Of wordt dat vanuit Brussel bepaald?

Wat het tekort aan CLB-artsen betreft, hoor ik ook op het terrein dat er soms mogelijkheden zijn, maar aangezien er heel veel restricties zijn in het personeelsstatuut – zij volgen natuurlijk het statuut van het onderwijs –, kunnen de mogelijke oplossingen daar soms niet geboden worden. Is het mogelijk om aan dat statuut te sleutelen, zodat die artsen flexibeler kunnen worden ingezet?

Mevrouw Beckers heeft het woord.

Mevrouw Vandromme, ik dank u voor de heel interessante vraag. We zitten nu in een pandemie en het kan natuurlijk niet de bedoeling zijn dat we er nog een besmettelijke ziekte bij krijgen. Mevrouw Vandromme heeft een punt wanneer ze zegt dat de CLB’s al extra zullen worden belast door onder meer die contacttracing. We moeten er echter over waken dat die uitgestelde vaccinaties kunnen blijven gebeuren. Het zou immers erg zijn als we nu ook nog uitbraken van andere besmettelijke ziektes zouden krijgen.

De heer Daniëls heeft het woord.

Onze fractie heeft begrip voor die inhaalvaccinaties. Daarvoor zijn heel wat inspanningen en een goede planning nodig en een zekere vorm van priorisering. Wat de minister daar naar voren schuift, is een juiste zaak.

Mevrouw Sleurs heeft hierover ook al een vraag gesteld aan minister Beke. We willen toch bijzondere aandacht vragen voor die kinderen die van school veranderen en mogelijk ook van CLB en misschien zelfs van net wisselen. Zij mogen niet door de mazen van het net glippen. Voor die leerlingen is er een zeer strikte opvolging nodig en misschien moet dat wel op een hoger echelon, zodat we iedereen meekrijgen in die vaccinaties. Ook het humaan papillomavirus dat u daarnet vermeldde en andere essentiële vaccinaties moeten tijdig kunnen gebeuren om de vaccinatiegraad hoog genoeg te houden.

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

Ik heb het draaiboek zoals het nu finaal is afgeklopt proberen op te snorren, want ik heb het hier niet bij de hand. Het is enigszins met een slag om de arm dat ik moet zeggen dat de CLB’s voor volgend schooljaar wel degelijk erkend worden als essentiële derden, maar ik weet niet of zij in elke kleurcode volledige toegang hebben tot de scholen. Het zou kunnen dat er dan voor hen specifieke veiligheidsmaatregelen zijn uitgewerkt. In het initieel draaiboek staan zij echter nominatim vermeld als essentiële derden, die dus toegang hebben tot de klassen.

Mevrouw Vandromme heeft het woord.

Minister, ik had ook nog een vraag gesteld over het statuut van de CLB-artsen. Kunnen zij flexibeler worden ingezet? We kunnen het hier hebben over vaccinaties, maar als er binnenkort echt een tekort ontstaat – en ik merk hier en daar toch dat vacatures niet ingevuld geraken –, dan worden die leerlingen niet gevaccineerd. We moeten dan ook bekijken of dit niet flexibeler kan.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.