U bent hier

– Wegens de coronamaatregelen werd deze vraag om uitleg via videoconferentie behandeld.

Mevrouw Claes heeft het woord.

De Vlaamse Regering legde in het Vlaams Pact 2020 vast dat in 2020 minstens 15 procent van de Vlamingen regelmatig zou moeten deelnemen aan opleidingen. Vandaag ligt dat percentage echter veel lager dan dit streefcijfer en zelfs onder het Europese gemiddelde van 11,1 procent. In 2019 nam 8,6 procent van de Vlamingen van 25 tot 64 jaar deel aan een opleiding, zowel binnen als buiten het regulier onderwijs.

In de periode 2006-2019 schommelde de opleidingsdeelname telkens tussen 7 en 9 procent. Vlamingen volgen te weinig opleidingen wegens het ontbreken van een leercultuur.

Minister, in de beleidsnota Werk en Sociale Economie kondigde u aan dat u, samen met minister van Onderwijs Weyts, een Platform Levenslang Leren zult oprichten. Dat platform moet zorgen voor meer synergie tussen de beleidsdomeinen Werk, Economie en Onderwijs op het vlak van vorming en opleiding doorheen de volledige loopbaan. De Vlaamse Regering wil daarmee tot een maximaal bereik komen van loopbaan- en competentieversterkende maatregelen, ongeacht het statuut of het profiel van de Vlaming. Zo kunnen we ervoor zorgen dat al het talent in onze samenleving wordt benut.

Ter voorbereiding van dit platform levenslang leren werd er een rondvraag gedaan bij verschillende stakeholders. Onder andere de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) bracht op 31 maart 2020 een advies uit met aanbevelingen.

Minister, wat is de stand van zaken van de rondvraag bij de verschillende stakeholders? Welke stakeholders werden bevraagd? Wat zijn de belangrijkste conclusies? Welke timing voorziet u voor de opstart van het Platform Levenslang Leren en welke taken zal het platform op zich nemen? Op welke wijze zal dit worden aangestuurd en gecoördineerd?

In de commissievergadering van 12 maart dit jaar kondigde u aan dat u werk maakte van een gezamenlijke visie op levenslang leren in functie van het op te richten platform levenslang leren. U hoopte om na de paasvakantie enkele acties aan de regering voor te stellen. Wat is de stand van zaken? Kunt u daar wat meer toelichting over geven?

Is er tot slot reeds een gezamenlijke visie rond levenslang leren klaar, die de leidraad wordt voor alle spelers van opleidingen voor volwassenen?

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

Collega Claes, ik heb vorige week geantwoord op uw vraag om uitleg nummer 2867, over opleidingsbehoeften van kortgeschoolden en 55-plussers, dat het platform, waarvan de conceptnota De Lerende Samenleving op 12 juni werd voorgelegd aan de regering, in oprichting is. Daar is heel veel voorbereidend werk aan geweest. Er worden in de nota vier uitdagingen naar voren geschoven: iedereen leergretig maken, leren toegankelijk maken, vraag en opleidingsaanbod goed afstemmen, en leren wordt werken en werken wordt leren. Binnen elk uitdaging worden een aantal concrete opdrachten geïdentificeerd, met daarbij telkens aandacht voor de bijdragen van levenslang leren aan sociaal-economische participatie en inclusie.

Samen met mijn collega Ben Weyts hebben we over de nota advies gevraagd aan de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor), de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) en de Vlaamse Adviesraad voor Innoveren & Ondernemen (VARIO), en het recent opgerichte economisch relancecomité. Ik verwacht dat we die adviezen in de komende periode zullen binnenkrijgen en dat het effectieve actieplan nog dit jaar volledig rond zal zijn.

Daarnaast wordt er ook een expertisecentrum innovatieve leerwegen opgericht in de schoot van het Departement Werk en Sociale Economie. Dat zal werken in opdracht van het platform, als ondersteuning bij het opmaken en uitvoeren van het actieplan. Dat is de stand van zaken.

Mevrouw Claes heeft het woord.

Bedankt, minister. Het klopt dat het vorige week ook over levenslang leren ging. We hadden het toen ook over binge- en comaleren. Elke keer zijn we het erover eens dat we moeten nadenken over een nieuwe naam. Ik heb nog niets gehoord van nieuwe initiatieven, maar de vakantieperiode kan misschien nog wel iets nieuws brengen.

We wachten vanuit het parlement vol ongeduld op wat er gaat komen in het najaar en wat de resultaten zullen zijn. We zijn ook altijd een partner om samen te denken en te bekijken wat de mogelijkheden zijn. De belangrijkste grondstof hier in Vlaanderen is natuurlijk ons intellectueel talent, dat we volop moeten inzetten.

In een onderzoek van het Steunpunt Werk zagen we dat een bepaalde doelgroep de opleidingsnood niet inziet, terwijl we goed weten dat jobs gaan verdwijnen en dat de jobinhoud gaat veranderen. We zagen ook dat tijd een soort opleidingsdrempel was en dat dat een grotere … (onverstaanbaar) … dan de opleidingskost. Dat is ook een belangrijk gegeven om mee uit te werken in de beleidsinstrumenten, zoals de leer- en de loopbaanrekening, om de leercultuur hier in Vlaanderen te versterken.

In die zin is het niet alleen nodig om de financiële hinderpalen weg te werken, maar ook om vooral te focussen op de tijdsbesteding en de combinatie opleiding-job-gezinsleven. Zo merkten we de afgelopen maanden in de coronacrisis dat online leren aan belang wint. Voor digitale cursussen moeten de cursisten zich niet verplaatsen. Men kan de cursus ook volgen wanneer het past. Ik ben dan ook blij dat er zo breed een advies wordt gevraagd en dat er ook in het relancecomité wordt nagedacht over het levenslang leren en het platform, zodat we echt voorbereid zijn op een eventuele tweede coronacrisis en in het najaar dan volop kunnen inzetten op het online leren. Zijn er ook andere ideeën om die drempel van tijd te verlagen?

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

Voor alle duidelijkheid: ik vind het heel goed dat u zeer geïnteresseerd bent in de materie en veel vragen stelt. De coronacrisis heeft de nood aan opleiding zeer duidelijk gemaakt. We hebben voor dat plan ook heel veel stakeholders bevraagd, meer dan honderd. Dat is veel. Uw suggestie zal absoluut meegenomen worden in het actieplan. Daar kunt u op rekenen.

Mevrouw Claes heeft het woord.

Ik zal dit zeker opvolgen en in het najaar nog eens een stand van zaken vragen. Ik kijk alvast uit naar de stappen die u dan genomen hebt. Ik dank u voor het antwoord.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.