U bent hier

– Wegens de coronamaatregelen werd deze vraag om uitleg via videoconferentie behandeld.

Mevrouw Lambrecht heeft het woord.

Minister, op donderdag 11 juni werd in de Kamer een wetsvoorstel van sp.a goedgekeurd waardoor bestuurders binnenkort verplicht een brede strook moeten vrijlaten als ze op een rijbaan met twee of meer rijstroken in de file staan. Daardoor wordt een reddingsstrook gecreëerd om ruimte te geven aan de hulpdiensten.

Vandaag schrijft de wegcode voor dat er een doorgang moet worden vrijgemaakt zodra men sirenes hoort, maar er zijn geen duidelijke regels over hoe dat precies moet, en dus doet iedereen maar wat. Daar komt nog bovenop dat er bij filevorming nog weinig ruimte is om te manoeuvreren. Het gevolg is dat de hulpdiensten vandaag toch vaak over de pechstrook naar een ongeval moeten rijden, wat verre van ideaal is. De pechstrook is daar niet voor bedoeld, er liggen soms brokstukken op die strook, er staan voertuigen met pech die de doorgang blokkeren en soms is er zelfs helemaal geen pechstrook.

Met deze wet komt er nu één heldere regel, zoals die er ook al in veel andere Europese landen is. In de toekomst zal men, zodra men in een file belandt, proactief een vrije ruimte of reddingsstrook voor de hulpdiensten moeten openlaten. Voertuigen op de linkerrijstrook moeten uiterst links gaan staan en al de rest zoveel mogelijk naar rechts, waardoor er naast de linkerrijstrook een reddingsstrook ontstaat. Dat is dus fundamenteel anders dan wat men vandaag moet doen. In het vervolg maakt het ook niet uit of je in een structurele file staat of in een file veroorzaakt door een ongeval, en of je al of niet sirenes hoort. De vrije ruimte in de file moet er steeds zijn, voor het geval de hulpdiensten ze nodig zouden hebben. De tijd die daarmee gewonnen wordt, kan letterlijk levens redden.

Vias institute, de vereniging van ambulanciers en de vereniging van brandweervrijwilligers zijn dan ook erg enthousiast. Als de wet in het Staatsblad verschijnt, wordt de regel ook officieel opgenomen in het verkeersreglement. Dat is ten laatste over een maand het geval, en dus is het nu aan de gewesten om de weggebruiker daarover te informeren en een campagne op te zetten.

Minister, bent u van plan om een informatiecampagne rond het vormen van de reddingsstrook op poten te zetten? Via welke kanalen zult u dat verspreiden? Werd er al nagedacht over signalisatie langs de weg zodra de regel in het verkeersreglement staat? In het buitenland wordt dat onder andere aangegeven op de dynamische borden boven de snelweg.

Minister Peeters heeft het woord.

Minister Lydia Peeters

Bedankt voor uw vraag, mevrouw Lambrecht. Ik kan u verzekeren dat wij zeker positief advies hadden gegeven voor het wetsvoorstel dat inmiddels definitief is goedgekeurd.

Het Agentschap Wegen en Verkeer is (AWV) momenteel een informatiecampagne rond de reddingsstrook aan het voorbereiden. Die bestaat ten eerste uit een animatiefilmpje waarin op een laagdrempelige manier de nieuwe regels worden uitgelegd. Dat zal via diverse kanalen, onder andere social media en websites, worden verspreid. Tegelijk gaat men na of men ook een campagne kan voeren via de afficheborden langs de snelwegen. U weet dat die afficheborden om en om gebruikt worden en dat er nog een aantal campagnes in de pijplijn zaten. Ik kan dus nog niet met zekerheid zeggen of die al in het najaar zullen komen. Alleszins is dat wel een mogelijkheid.

Mijn administratie zal eenzelfde beleid voeren zoals ze in het verleden heeft gedaan met betrekking tot de algemene regels van het verkeersreglement. Dergelijke regels moeten in principe op zichzelf gelden en zouden niet continu in herinnering moeten worden gebracht met specifieke verkeersborden. Dat kadert in de visie dat de weggebruiker zoveel mogelijk moet worden gefocust op de wettelijke verkeersborden met directe boodschappen van het verkeersreglement aan de weggebruiker. Snelheidsbeperkingen en dergelijke dus wel, maar specifiek rond het verhaal van de reddingsstrook lijkt het ons niet aangewezen om dat met verkeersborden aan te duiden, maar dus wel via aangepaste campagnes, die we dan ook gericht zullen voeren.

Mevrouw Lambrecht heeft het woord.

Bedankt voor uw antwoord, minister. Eén punt is mij nog niet duidelijk. Over een maand zal het er al zijn, en ik zie dat de affichecampagne misschien pas in het najaar is voorzien. Wil dat dan zeggen dat men met die reddingsstroken zal starten zonder dat er een infocampagne gestart is?

De heer Lantmeeters heeft het woord.

Jos Lantmeeters (N-VA)

Mevrouw Lambrecht, ik wil uw tweede vraag wel, maar uw eerste vraag niet bijtreden. U gaat ervan uit dat met dit wetsvoorstel een duidelijke situatie tot stand is gekomen. Ik ben het daar niet mee eens. Ik vraag me, samen met u, wel af of een informatiecampagne in het najaar niet wat laat komt. We kunnen wel zeggen dat het duidelijk is dat als er een file is, een rijstrook moet worden vrijgemaakt, zodat de hulpdiensten kunnen doorrijden, maar wat mij betreft, is er echter nog wat onduidelijkheid.

Minister, hoe zit het met een stop-and-go-file? Wanneer spreken we van een file die leidt tot de situatie waarover het wetsvoorstel spreekt? Hoe zit het met motorrijders? Mogen zij op die rijstrook rijden? Dit zijn geen vragen aan u. Het zijn opmerkingen om de onduidelijkheid in de wet aan te halen. Ik vraag hierover duidelijkheid. Zullen de politie- en hulpdiensten consequent die rijstrook gebruiken? Het kan immers dat zij van de pechstrook gebruik maken. Dat zijn zaken die moeten worden uitgeklaard alvorens we over een duidelijk wetsvoorstel kunnen spreken.

Wat mij betreft, is er op dit ogenblik geen duidelijke wet. Er moet dringend communicatie komen, zodat we weten wanneer we over een file spreken. Is een stop-and-go-file een file? In welke situaties kunnen motorrijders van die rijstrook gebruikmaken?

Minister, ik wil me hier nog even bij aansluiten. We hebben dit wetsvoorstel in de Kamer van Volksvertegenwoordigers mee goedgekeurd. We denken dat het goed en nuttig is. Op de Duitse snelwegen kunnen we dat nu al ervaren. De Rettungsgasse, zoals het daar wordt genoemd, is overal geafficheerd en dat werkt. Het gaat daar veel sneller dan de manier waarop de hulpdiensten zich hier dikwijls een weg door files moeten banen.

Ik heb nog een bekommernis om de goede en degelijke communicatie hierover. Als transitland moeten we erop toezien dat de buitenlanders op onze wegen dit begrijpen. Een reddingsstrook werkt natuurlijk enkel als ze over de volledige lengte van de strook vrij is. Als er sporadisch een aantal bestuurders zijn die niet weten dat ze zich hieraan moeten houden, is het effect helemaal weg.

Minister, ik heb een bijkomende vraag. Wat zult u ten aanzien van de buitenlandse bestuurders ondernemen?

Minister Peeters heeft het woord.

Minister Lydia Peeters

Collega's, dank u wel voor de bijkomende vragen. Mevrouw Lambrecht, het was misschien niet heel duidelijk wat betreft de campagne, maar ik heb daarstraks gezegd dat er een animatiefilmpje wordt gemaakt dat op verschillende kanalen kan worden verspreid om zodoende duidelijkheid te brengen over deze aanpassing in de wetgeving. Wat betreft de campagneborden langs onze gewestwegen, heb ik gezegd dat ik nog geen zekerheid heb of dit in het najaar kan worden uitgerold. AWV is dit aan het bekijken. U weet dat onze borden langs de gewestwegen door verschillende entiteiten gebruikt worden voor campagnes. Dit komt daartussendoor. We gaan nog even kijken wanneer we onze affiches op de borden langs de gewestwegen effectief kunnen uitrollen. Dat wat betreft de campagne.

Bijkomend moet ik misschien ook zeggen dat die reddingsrijstrook niet helemaal als een verrassing komt, want er zijn al een aantal organisaties die daaromtrent reeds campagne gevoerd hebben. We denken onder andere aan de vzw ‘Drive up Safety.’ Daar is al regelmatig campagne gevoerd om een vrije doorgang te laten als er een prioritair voertuig aankomt. Tegelijkertijd zijn er ook een aantal handboeken waarin is uitgelegd hoe het principe van die reddingstrook moet worden geïnterpreteerd, en hoe het juist gevolgd moet worden.

Mijnheer Lantmeeters, ik begrijp uit uw opmerkingen dat u het niet helemaal eens bent met de wetgeving. Ik kan alleen maar meegeven dat het gaat over een wetsvoorstel dat ingediend was in de Kamer, maar dat wij in Vlaanderen, na onderzoek daaromtrent, een positief advies hebben gegeven omdat we er wel degelijk de meerwaarde van inzien. Het wetsvoorstel is inmiddels definitief goedgekeurd. Het maakt deel uit van de Wegverkeerswet en is te respecteren. Men kan daar blij mee zijn of niet, alleszins hebben wij vanuit Vlaanderen een positief advies gegeven omdat wij van oordeel zijn dat dit wel bijdraagt tot de verkeersveiligheid en dat het voor elke bestuurder duidelijk is dat ingeval er file of sterk vertraagd verkeer is, er een reddingsstrook moet worden gevormd als prioritaire voertuigen aankomen, zodat ze voldoende ruimte en een vlotte doorstroming kunnen hebben. In die zin denk ik dat het wel vrij duidelijk is. Mocht dat niet zo zijn, dan zult u zich tot de Kamer van Volksvertegenwoordigers moeten wenden om daar meer uitleg over te krijgen.

Mijnheer Ceyssens, iedereen die zich in Vlaanderen begeeft op de openbare weg, wordt uiteraard geacht de wet te kennen, ook al is er een wijziging in de wet. Maar opnieuw, ik denk dat we met een aantal campagnes die we opzetten, proberen zoveel mogelijk mensen zich ervan bewust te maken. Maar we kunnen op dit ogenblik moeilijk zeggen dat we alle buitenlandse weggebruikers nog eens gaan aanschrijven. Het is zoals elke aanpassing die er in onze wetgeving komt. Iedereen wordt geacht de wet te kennen. Of men nu een buitenlandse weggebruiker is, een Vlaamse of een Belgische, daar gaan we niet echt een onderscheid in maken. We bekijken alleszins hoe men zo snel mogelijk campagnes hierrond kan opzetten.

Mevrouw Lambrecht heeft het woord.

Minister, ik dank u voor het duidelijke antwoord. Ik heb niets toe te voegen.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.