U bent hier

Commissievergadering

dinsdag 23 juni 2020, 13.54u

Voorzitter
van Adeline Blancquaert aan minister Wouter Beke en minister Zuhal Demir
2760 (2019-2020)

– Wegens de coronamaatregelen werd deze vraag om uitleg via videoconferentie behandeld.

 Mevrouw Blancquaert heeft het woord.

Collega’s, minister, in de hoorzitting over kindermishandeling die vorige week plaatsvond, kwam het tekort aan begeleiding van minderjarige delinquenten aan bod. Voor minderjarigen is er enkel gespecialiseerde begeleiding in Impulscontrole, Terugvalpreventie, Empathiebevordering en Responsabilisering (I.T.E.R.) en bij de centra voor geestelijke gezondheidszorg (CGG’s). De I.T.E.R.-jongerenwerking heeft een aanbod voor minderjarige jongens en meisjes die seksueel grensoverschrijdend gedrag stellen, beschuldigd worden van seksueel grensoverschrijdend gedrag, risicogedrag vertonen op vlak van seksualiteit of een zorgwekkende seksuele ontwikkeling doormaken, met risico op het toebrengen van schade aan zichzelf of anderen.

De centra voor geestelijke gezondheidszorg hebben vaak niet de juiste expertise voor deze begeleiding. Er is een nood aan opbouw van expertise omtrent deze problematiek. Het is zeer belangrijk dat ook minderjarige daders de nodige begeleiding krijgen, zowel op preventief als repressief vlak. Deze daderbegeleiding kan helpen bij het komen tot schuldinzicht en het voorkomen van nieuwe criminaliteit. De minister heeft al meermaals de noodzakelijkheid van daderbegeleiding toegelicht, maar dit ging voornamelijk over begeleiding in de gevangenissen en voor volwassenen en dus niet expliciet voor jongeren. Hier komt ook nog eens bij dat er serieuze verschillen zijn in het opleggen van daderhulp door de regionale parketten. Hier dient dan ook een overleg plaats te vinden tussen het Vlaamse en het federale niveau.

Minister, hoe evalueert u het huidige aanbod van daderhulp voor minderjarigen?

Zult u werk maken van het uitbreiden van deze daderhulp voor minderjarigen? Zo ja, welke initiatieven neemt u? Zo nee, waarom niet?

Hoeveel minderjarigen kregen het afgelopen jaar daderhulp opgelegd?

Zult u, in overleg met het federale niveau, deze problematiek aanpakken?

Vindt u het niet cruciaal dat er ook daderhulp plaatsvindt voor andere misdrijven dan zedenfeiten?

Minister Beke heeft het woord.

Minister Wouter Beke

Collega, I.T.E.R is een ambulant centrum voor de preventie, begeleiding en behandeling van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het beschikt over een volwaardig multidisciplinair jongerenteam, een samenwerkingsverband tussen de geestelijke gezondheidszorg – het CGG Ahasverus –, het algemeen welzijnswerk – CAW Brussel – en de dienst voor herstelgerichte en constructieve afhandeling – vzw Alba.

Dat is inderdaad een kwaliteitsvol en deskundig aanbod voor minderjarige daders van seksueel geweld. Sterke punten van dit model van samenwerking zijn de multidisciplinariteit en voor wat betreft de HCA-dienst (herstelgerichte en constructieve afhandeling) de dossiergebonden financiering. Ook in andere regio’s ontstonden er samenwerkingsverbanden rond deze specifieke problematiek, zoals het project EXIT in West-Vlaanderen.

De dossiergebonden financiering van de HCA-diensten laat toe dat de capaciteit kan worden opgeschaald in functie van het aantal justitiële doorverwijzingen vanuit het openbaar ministerie of de jeugdrechter.

Wat de component geestelijke gezondheidszorg betreft, zullen we ook verder inspanningen doen om het aanbod voor kinderen en jongeren uit te breiden, maar niet specifiek gericht op daders.

In 2019 registreerden de HCA-diensten 1061 projecten.

Sinds de zesde staatshervorming is Vlaanderen bevoegd voor de reactiewijzen op jeugddelinquentie. Het decreet betreffende het jeugddelinquentierecht van 15 februari 2019 voorziet hiertoe mogelijkheden. Op basis van dit decreet kwam er vanuit het College van procureurs-generaal een draaiboek voor de Vlaamse praktijk en dit om in uniformiteit over de diverse arrondissementen te voorzien in de toepassing van dit decreet.

Het decreet Jeugddelinquentierecht laat toe om voorwaarden op te leggen op het niveau van het openbaar ministerie in de vorm van een engagement zich te laten begeleiden door een gespecialiseerde dienst. Doorverwijzingen vanuit parketten en rechtbanken kaderen in de zogenaamde leertrajecten van bijvoorbeeld twintig of veertig uur, waarin ook andere thema’s kunnen worden aangepakt. Het aanbod van de HCA-diensten bijvoorbeeld is breder dan enkel seksuele delinquentie.

Mevrouw Blancquaert heeft het woord.

Minister, ik dank u voor uw antwoord. De uitbreiding van daderhulp kan alleen maar worden aangemoedigd. Het is voor ons enorm belangrijk dat een dader de gepaste begeleiding krijgt en dat het niet enkel afhankelijk is van de beschikbare capaciteit.

Minister, welke andere initiatieven neemt u nog om het aanbod van de daderhulp te verbeteren?

Minister Beke heeft het woord.

Minister Wouter Beke

Er zijn nog verschillende initiatieven die we daaromtrent nemen, want ik ben niet alleen bevoegd. Ik kan u die bezorgen als u dat wilt.

Mevrouw Blancquaert heeft het woord.

U mag die mij gerust bezorgen.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.