U bent hier

– Wegens de coronamaatregelen werd deze vraag om uitleg via videoconferentie behandeld.

Mevrouw Sleurs heeft het woord.

Begin vorige maand heeft de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring gegeven aan het voorontwerpbesluit tot oprichting van een Impulsfonds voor de huisartsengeneeskunde en tot de afschaffing van de vestigingspremie. Daar is al wat reactie op gekomen, maar we staan natuurlijk wel achter deze hervorming. Er werd een werkgroep opgericht: ‘Multidisciplinaire samenwerking en zorgcapaciteit ondersteunen’.

Minister, aangezien de werkzaamheden van de werkgroep nog lopende zijn en de hervorming volledig een omvorming van de besluitvorming zou zijn, zijn er nog wat vragen over de deelname van de verschillende groeperingen aan deze hervormingen.

Wie zetelt in feite in de werkgroep? Welke artsenorganisaties zijn hierin vertegenwoordigd? We horen hierover wel wat ongenoegen. Heeft de werkgroep de basistekst, die al aanwezig zou zijn, bij de sector afgetoetst? Zo ja, om welke organisaties gaat het en wat zijn de eerste reacties? Wanneer verwacht u het aanbevelingsrapport van deze werkgroep?

Minister Beke heeft het woord.

Minister Wouter Beke

Voorzitter, de werkgroep heeft in april 2018 voor het eerst vergaderd en heeft tot april 2019 maandelijks vergaderd. Na een onderbreking ten gevolge van de COVID-19-crisis, zal de werkgroep eind juni 2020 opnieuw vergaderen.

De werkgroep is samengesteld uit vertegenwoordigers uit het brede veld. Het Algemeen Syndicaat van de Geneeskundigen van België (AGSB), het Vlaams Artsensyndicaat (VAS), de Federatie Vrije Beroepen, Zorgnet-Icuro, de Vlaamse Beroepsvereniging voor Zelfstandige Verpleegkundigen (VBZV), Domus Medica, Zorggezind, de Vereniging van Wijkgezondheidscentra (VWGC), het Huis voor Gezondheid en het Vlaams Instituut Voor de Eerste Lijn (Vivel) zijn organisaties die hierin zijn vertegenwoordigd. Vivel is effectief pas op 1 december 2019 gestart en is om die reden pas recent aan de werkgroep toegevoegd. Indien nodig, werd ad hoc een advies gevraagd, onder meer aan de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), aan de verschillende partners in de Vlaamse overheid en aan het academisch veld.

De afgevaardigden van de verschillende organisaties weerspiegelen de sectoren en fungeren als een klankbord voor de brede sector. Door de goedkeuring van de ontwerptekst door de leden van de werkgroep tijdens de vergadering van 24 april 2019 is dit bijgevolg een door de sector gevalideerd document.

De tekst is door cocreatie met de leden van de werkgroep tot stand gekomen. De ontwerptekst biedt de leden van de werkgroep een positief, toekomstgericht antwoord om het impulsfonds te hervormen. Zoals ik heb vermeld, vergadert de werkgroep eind deze week opnieuw. De in mei 2019 gevalideerde concepttekst vormt de basis om de hervorming verder uit te werken. Het concreet aanbevelingsrapport zal er in het najaar van 2020 zijn.

Mevrouw Sleurs heeft het woord.

Minister, ik dank u voor uw antwoord. Ik heb begrepen dat het een brede vertegenwoordiging is. Ik ben blij dat te horen, want ik had ongeruste stemmen gehoord. Ik kijk uit naar de verdere bespreking, zeker nu die vergaderingen worden heropgestart. Het zal belangrijk zijn alle verschillende strekkingen in de eerstelijnszorg op dezelfde lijn te houden voor een moeilijke hervorming waar we allemaal achterstaan. Met de afschaffing van de vestigingspremie is er op korte termijn wel wat onrust in de sector aanwezig.

De heer De Reuse heeft het woord.

Voorzitter, naar aanleiding van de budgetaanpassing heeft ook mijn fractie haar bezorgdheid geuit om de afschaffing van de vestigingspremie voor huisartsen. Die premie is er vooral op gericht dat artsen zich vestigen in regio’s waar er te weinig huisartsen zijn. Door de snelheid van de beslissing zijn heel wat huisartsen-in-spe door de feiten in snelheid genomen. Er is geen overgangsperiode.

Minister, het VAS, het huisartsen in opleiding (HAIO) Overleg Platform (HOP) en Domus Medica hebben hun bezorgdheid om deze maatregel geuit. Ze pleiten er op zijn minst voor om de overgangsperiode langer te maken alvorens de premie af te schaffen. Dat zou u de mogelijkheid geven de beloofde bijkomende investeringen met de overgebleven middelen van Impulseo verder uit te werken. De kernvraag is natuurlijk hoe u het tekort aan huisartsen in de huisartsenarme zones wilt aanpakken.

We spreken momenteel al van 227 huisartsarme gemeenten in 2019-2020. En in dunner bevolkte regio’s, de Westhoek bijvoorbeeld, is er een sterke veroudering waar te nemen van de huisartsen. In de West-Vlaamse pers is daar al grote bezorgdheid over geuit, want er is een steeds verdere trend waar te nemen van groepspraktijken in verstedelijkt gebied. U schrijft in uw toelichting bij de beslissing dat “door de vestigingspremie af te schaffen een marge overblijft om in 2020 via ad-hocfinanciering in te zetten op het uitbouwen van multidisciplinaire samenwerkingsverbanden met als finale doelstelling het huisartsenberoep aantrekkelijker te maken.” Dat is natuurlijk nog iets helemaal anders dan artsen te stimuleren om zich te vestigen in huisartsarme regio’s.

Minister, hoe denkt u huisartsen te motiveren om zich te vestigen in deze regio’s? Denkt u niet dat een overgangsmaatregel aangewezen is tot u kunt remediëren aan het probleem van de huisartsarme regio’s?

Minister Beke heeft het woord.

Minister Wouter Beke

Sinds de overdracht van de Impulseofondsen heeft Vlaanderen daar de voorbije jaren gaandeweg in geïnvesteerd. Dat budget is sterk toegenomen en de bedoeling is dat dit de volgende jaren blijft stijgen.

We hebben vastgesteld dat de oorspronkelijke bedoeling, namelijk huisartsen stimuleren om zich in huisartsarme regio’s te vestigen, niet wordt bereikt met de ingezette instrumenten. Ik heb daar zelf al meermaals over vergaderd met Domus Medica, en daaruit bleek dat deze maatregelen tekortschieten. We willen die hervorming wel degelijk voortzetten en gaan nu na hoe we de juiste impulsen kunnen geven om de huisartsen op de juiste manier multidisciplinair in te zetten.

De voorbije periode hebben huisartsen en anderen uit de eerste lijn een belangrijke rol gespeeld. Daarbij waren de inter- en multidisciplinariteit zeer belangrijk. Ook vanuit dat oogpunt moeten de verdere hervormingen worden aangepakt.

Mevrouw Sleurs heeft het woord.

Minister, ik wil toch nogmaals benadrukken om rekening te houden met de brede vertegenwoordiging van huisartsen in de verschillende huisartsenverenigingen, zeker in het kader van de multidisciplinariteit, maar toch ook oog te hebben voor de specifieke problemen waarmee solitaire huisartsen, en dan zeker de jonge opstartende huisartsen, worden geconfronteerd.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.