U bent hier

– Wegens de coronamaatregelen werd deze vraag om uitleg via videoconferentie behandeld.

De heer Steenwegen heeft het woord.

Minister, u weet dat de rol van het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) bij een aantal mensen al lange tijd irritatie opwekt. Ik wil het nu specifiek hebben over de website vlees.be. Dat is een initiatief van de Belgische vleessector. De website heeft tot doel om mensen te informeren over de impact van vlees op klimaat en gezondheid. Mensen kunnen er lezen hoe boeren hun dieren verzorgen, wat ze doen om duurzaam te ondernemen en zo verder: heel veel informatie, specifiek over de vleessector.

Wie dan doorklikt naar die pagina krijgt de zogenaamde correcte informatie zoals we die kunnen verwachten van elke sector die zijn eigen belangen verdedigt. Die is er vooral op gericht om het eigen aandeel in een aantal maatschappelijke uitdagingen te minimaliseren en de bestaande aanpak te verdedigen. Daar is op zich niets mis mee, ik heb daar geen problemen mee. Elke sector verdedigt zijn eigen belangen en probeert dit te verpakken in een jasje van objectiviteit. Vooraleer u mij antwoordt dat ik mij niet moet focussen op de landbouwsector kan ik nu al zeggen dat dat geen alleenrecht is van de landbouw, integendeel. Er zijn andere sectoren die in hetzelfde bedje ziek zijn. Ik denk dat er geen sectoren zijn die dat soort zaken niet gebruiken. Dus daar heb ik op zich geen problemen mee. Het lijkt mij het recht van een sector om zijn belangen te verdedigen en te proberen de mensen te overtuigen van de manier waarop men werkt.

Wat me wel stoort is dat de website expliciet op de ingangspagina vermeldt dat het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) dit proces coördineert. Door die expliciete vermelding van VLAM op de startpagina wordt de indruk gewekt dat deze site gesteund wordt door de Vlaamse overheid. En op die manier krijgt die een officiële legitimiteit.

Wat betekent deze coördinatie van VLAM? Wat is de precieze rol die VLAM opneemt en verder zal opnemen?

Wat zijn de kosten die door VLAM zijn gemaakt? Zullen er nog kosten worden gemaakt in de toekomst?

Minister, bent u op de hoogte van dit initiatief van VLAM? Hebt u zelf al kennis genomen van de site?

Vindt u het een taak om overheidsmiddelen te investeren in een website die eigenlijk louter de belangen van de eigen sector naar voren schuift?

In dat verband vraag ik mij af of dat een policy is die nog voorkomt binnen de Vlaamse overheid. Is het zo dat de Vlaamse Regering ook financieel bijdraagt aan andere websites, die ook de belangen van bepaalde sectoren verdedigen, door de inzet van personeel of financiële middelen?

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

Collega Steenwegen, om de vijf doelstellingen van het Europese landbouwbeleid te behalen is in het oprichtingsverdrag van de Europese Unie bepaald dat gemeenschappelijke acties voor de promotie van het gebruik van voedingsmiddelen worden genomen. Alle lidstaten hebben daartoe een of meerdere entiteiten opgericht. In België zijn dat de vzw VLAM en het Agence Wallonne pour la Promotion d'Une Agriculture de Qualité (APAQ-W).

De kernopdracht van vzw VLAM is om in collectieve promotie-acties te voorzien, los van enige merknamen of distributieketens. VLAM zal dus nooit campagnes steunen om commerciële producten van de ene of andere firma te promoten, zij doen enkel generieke campagnes.

In het kader van de website vlees.be, wat een initiatief is van de brede Belgische vleessector, moet de coördinatie door VLAM letterlijk genomen worden. VLAM heeft als verbindend orgaan in de agrovoedingsketen alle schakels uit de keten aan tafel gebracht. Uit dit overleg kwam de nood naar voor om vanuit de sector lokale informatie over vlees van bij ons samen te brengen op een website. Die informatie was voordien gefragmenteerd en nog nergens gegroepeerd beschikbaar. De content van de website is gemaakt door de sector en ook gefinancierd met sectormiddelen. Ook in de toekomst blijft de rol van VLAM beperkt tot coördinatie. Om de inhoud te bewaken wordt door de sector ook een extern panel van wetenschappers geconsulteerd.

Uw tweede en vijfde vraag behandel ik samen. De website is gemaakt met middelen van de sector. Er zijn geen overheidsmiddelen uitgetrokken voor het ontwerpen of onderhouden van het platform. VLAM voorziet evenmin eigen middelen om te investeren in deze website in de toekomst.

Ben ik op de hoogte? VLAM wordt als privaatrechtelijk agentschap aangestuurd door een raad van bestuur en beschikt dus over de autonomie om binnen het decretale kader zelf strategische of planmatige beslissingen te nemen. VLAM informeert mij ook jaarlijks door middel van haar jaarprogramma en haar activiteitenverslag. Hierin staan de krachtlijnen van de programma’s en hun uitvoering. Met betrekking tot de algemene strategie heb ik ook regelmatig overleg met VLAM. Ik vind het positief dat VLAM initiatief neemt om de verschillende schakels van bepaalde sectoren rond de tafel samen te brengen en na te denken over een toekomststrategie.

Ik heb de website bekeken. Voedsel is een basisbehoefte, iedereen is er dagelijks mee bezig. Dat impliceert ook dat er veel meningen over worden gevormd en dat er ideologische discussies worden gevoerd. Ik vind dat wel positief, want het kan tot nieuwe of andere inzichten leiden, zolang het debat genuanceerd en op basis van feiten wordt gevoerd. De website is nog maar net gelanceerd en ik ga ervan uit dat de initiatiefnemers de content stelselmatig zullen uitbreiden en updaten in de toekomst.

Momenteel bekijkt de sectorvakgroep zuivel binnen VLAM of het opportuun is voor zuivel om een gelijkaardige initiatief te nemen. Nogmaals, het gaat niet over middelen, maar over het bijeenbrengen van de sector om een initiatief te nemen.

De heer Steenwegen heeft het woord.

Minister, ik dank u voor uw antwoord. Als het over VLAM gaat, blijft men toch vaak om de hete brij heen draaien. Het verhaal is altijd dat VLAM niet investeert, dat het de sectoren zijn die betalen voor de werking en de promotie. Maar toch is VLAM daar en heeft VLAM heel wat middelen. Ook het coördineren, het samenbrengen van actoren enzovoort kost iets. Daar zit personeelsinzet achter.

Telkens wanneer er vragen zijn, wordt er gezegd dat het de sectoren zijn die betalen, maar uiteindelijk is het toch VLAM die bijdraagt. De irritatie zit hem juist daar. Ik zie niet goed in waarom op de startpagina van zo'n website VLAM expliciet moet worden vermeld als zijn rol toch zo klein is. Als VLAM enkel actoren heeft samengebracht en de verantwoordelijkheid voor de rest, zowel wat de inhoud als de financiering van de site, volledig bij de sector ligt, dan vraag ik mij af waarom het zo belangrijk is dat de sector VLAM op de startpagina vermeldt. Je kunt er niet onderuit dat dat de indruk wekt, vermits VLAM een overheidsinstelling is, dat dat een bepaalde legitimiteit aan die site verleent, terwijl die site een puur private aangelegenheid is, waar de sector – en dat is zijn goed recht – zijn specifieke, particulieren belangen verdedigt.

Ik blijf het dus zeer moeilijk hebben met de houding die men heeft. Als VLAM hierin inderdaad zo'n beperkte inbreng heeft, dan stel ik voor dat u VLAM als partner laat schrappen van de website. Het blijft een website van de sector, die is legitiem. Maar dan kan niet de indruk worden gewekt dat de Vlaamse overheid de inhoud van die site – want daarover gaat het dan – ook steunt. Ik heb de inhoud van die site bekeken. U zult het met mij eens zijn dat er daarbij wel wat vragen te stellen zijn. Vanuit de sector worden er inderdaad een aantal dingen aangehaald. Er wordt een bepaald standpunt ingenomen. Dat is zeer legitiem, vanuit de sector bekeken. Maar ik kan me niet voorstellen dat wat daar staat volledig wordt gedragen door de Vlaamse Regering.

Minister, mijn vraag aan u is heel concreet: bent u bereid om met VLAM te bekijken hoe men de verwijzing naar VLAM uit die website kan halen, zodat duidelijk is dat dit een puur privaat initiatief is vanuit de sector en waarbij de Vlaamse overheid op geen enkele manier goedkeuring geeft over wat er op die site staat?

De heer Coenegrachts heeft het woord.

Het valt mij op dat, wanneer we zulke discussies voeren over de positie en de rol van VLAM, het vaak gaat over vlees en nooit over bijvoorbeeld biolandbouw.

Minister, ik heb u horen zeggen dat de inhoud wordt gecheckt met een wetenschappelijk panel. Misschien kunt u daar nog meer over zeggen. Maar ik neem alvast aan dat wat daar staat ook wetenschappelijk werd afgetoetst en dat wetenschappelijk correct niet altijd hetzelfde is als wat sommigen onder ons verstaan als politiek correct.  Wetenschappelijk correct en politiek correct hoeft niet altijd hetzelfde te betekenen.

Ik wil graag de link leggen met de positie die VLAM inneemt op het vlak van biolandbouw. Dat is ook een sector die men steunt – als we de logica doortrekken – met overheidsmiddelen, waarover we het allemaal misschien meer eens zullen zijn, maar het principe is volgens mij hetzelfde. Bij biolandbouw heb je dan ook nog eens het effect dat onze eigen sector onvoldoende aanbod produceert per jaar om aan de vraag in Vlaanderen te voldoen. Die overheidsmiddelen dienen dus ook nog eens om vooral  buitenlandse producten in de markt te zetten.

Het is op dat punt dat ik een bijkomende vraag heb, minister. U hebt ooit aangekondigd om het lastenboek Bio te evalueren en te bekijken of we op die manier de productie in Vlaanderen konden optrekken. Hebt u daarover al meer nieuws? Is die oefening bezig of afgerond? Hebt u daar al conclusies van?

Collega, Coenegrachts, u maakt wel een bijzondere omweg om tot uw vraag te komen. We zullen zien of de minister daar vandaag een antwoord op kan formuleren.

De heer Sintobin heeft het woord.

Voorzitter, ik zou het misschien kunnen uitbreiden naar een webstek voor de visserij waar VLAM ook coördineert, dan hebben we het hele plaatje, maar ik heb net als de heer Coenegrachts de indruk dat de vraag specifiek is omdat het over vlees gaat. Ik ken het standpunt van bepaalde collega's over het eten van vlees maar ik heb toch uit het antwoord van de minister begrepen dat VLAM, en ik zie echt het probleem niet, enkel een coördinerende rol op zich neemt en dat er geen overheidsmiddelen naar vlees.be gaan.

Mijnheer Steenwegen, ik heb net nog eens de website vlees.be bezocht en ik zie daar toch heel wat informatie waaronder ook gezondheidsvragen over het gebruik van vlees. Het is een heel informatieve website, ik raad iedereen aan die eens te bezoeken. Ik zie echt het probleem niet waarom VLAM daar niet vermeld zou mogen worden, te meer omdat zij de coördinerende rol op zich nemen. Ik ben blij dat de minister nog eens de kernopdracht van VLAM heeft geschetst. Misschien moet u bij een volgend jaarverslag van VLAM die vragen nog eens stellen, dan kunnen we de discussie verder uitdiepen.

Ik denk dat de kern daarmee inderdaad wel wordt aangeraakt. Ofwel zegt men dat VLAM een rol mag spelen in de promotie van die landbouwproducten waarvan vlees een onderdeel is, ofwel zegt men dat VLAM dat niet mag doen. Wanneer ervoor wordt gekozen om dat toch te laten doen, in uitvoering van de Europese verordening, dan zal die website daar een onderdeel van zijn. Ik begrijp eigenlijk ook niet echt wat het probleem is in dezen maar het debat mag natuurlijk gevoerd worden en zal misschien nog eens extra benadrukt kunnen worden wanneer VLAM haar jaarverslag hier komt voorstellen.

Ik denk inderdaad dat de keuze om al dan niet vlees te eten een vrijheid is van de mensen en dat we de mensen die vlees eten, dat op een gezonde manier moeten laten doen. Dat promoten heeft een meerwaarde in het kader van een gezond voedingspatroon, wat ook op die website is opgenomen.

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

Collega's, nu er zoveel te doen is over vlees.be, heb ik tijdens de aanvullende vragen zelf eens naar de website gesurfd, want dat had ik nog niet gedaan, mijnheer Steenwegen. Ik vind het logo van VLAM daar niet terug, gelieve dit dus toch nog eens te bekijken.

Wanneer het echter gaat over vlees.be, zegt men: “Deze informatieve website is gemaakt door de sector en met sectormiddelen. VLAM coördineerde dit proces.” Dat zie ik dus wel, maar ik zie geen logo's. Helemaal onderaan staan een aantal logo's maar VLAM zit daar niet tussen. Ik begrijp dat het een andere indruk zou geven indien VLAM daar met haar logo op zou staan, maar ik vind dat niet terug. Wat er nu staat, lijkt me dan ook in orde.

Ik maak even de sprong naar wat de heer Coenegrachts heeft gezegd. Ik heb intussen ook eens gevraagd of dat nog gebeurt. Zo zit bijvoorbeeld de site van Nutrition Information Center (NICE) binnen VLAM, en werkt VLAM ook mee aan de promotie voor www.groenvanbijons.be. Dat zijn allemaal initiatieven waar VLAM aan meewerkt. Het gaat dus niet alleen over vlees maar ook over andere producten.

Op zich heb ik er dus probleem mee maar wel, mijnheer Steenwegen, wanneer de indruk zou worden gewekt dat het iets is van VLAM. Dat is het niet. Ik heb geprobeerd u duidelijk te maken dat dat niet zo is.

Met het lastenboek Bio zijn we nog bezig, collega Coenegrachts. Het is goed dat u het nog eens opmerkt. Dat komt in orde. Ik denk dat dit de toets kan doorstaan en ik sluit me aan bij een aantal opmerkingen die de collega’s hebben gemaakt.

De heer Steenwegen heeft het woord.

Dank u wel, minister en collega’s. Ik besef dat het een beetje een gevoelig onderwerp is. Minister, wat u leest, is natuurlijk ook wat ik gelezen heb. Waar het mij eigenlijk om gaat, is dat de overheid moet proberen om coherent te zijn. Dat wil zeggen dat wij onze middelen niet gebruiken om dingen te promoten die we op een andere plek afraden. Afgaande op de gezondheidsindicatoren, weten we dat we eigenlijk veel te veel vlees eten. Dan is het een beetje raar dat diezelfde overheid die enorm veel geld uitgeeft aan gezondheidsproblemen die te maken hebben met een fout eetpatroon, waarvan vlees een van de aspecten is, toch middelen blijft geven voor de promotie van zo’n voedingspatroon dat verandering nodig heeft. Dat is een irritatie of frustratie die al een tijdje aanwezig is, niet sinds vandaag of gisteren. Wij vinden het belangrijk dat er een zekere coherentie is in het beleid en dat een overheid op die manier ook effectief kan zijn, niet alleen efficiënt maar ook effectief. Zo worden de doelen bereikt die men nastreeft en die niet tegengesteld zijn aan elkaar.

Minister, ik heb uw antwoord gehoord. We zullen die discussie misschien later, als het VLAM zijn jaarrapport voorstelt, verder voeren. Ik dank u.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.