U bent hier

De voorzitter

– Wegens de coronamaatregelen werd deze vraag om uitleg via videoconferentie behandeld.

Mevrouw Perdaens heeft het woord.

Minister, begin juni werd door de plaatselijke veldwachter een sluikstort van asbest gemeld op het domein van Heihuyzen in Oostmalle. Het plaatselijke asbestverwerkingsbedrijf 4Best meldde op zijn beurt de stortplaats aan de overheid en die heeft via een spoedprocedure toestemming gegeven om alles te saneren.

Het ging om 500 kilogram hechtgebonden asbesthoudend afval.

Het is pas als de golfplaat breekt, dat er vezelvrijgave kan plaatsvinden. Omdat het hier om gebroken golfplaten ging die in een beek lagen, heeft het asbestverwerkingsbedrijf vrijwillig haar verantwoordelijkheid genomen en is erger voorkomen, wat op zich al een pluim verdient.

Door de coronacrisis mag asbestafval voorlopig niet worden afgegeven in containerparken, omdat de FFP2- en FFP3-mondmaskers die de parkwachters hiervoor nodig hebben, voorbehouden worden voor de zorgsector, wat we allemaal begrijpen. 4Best gaf een stijgende vraag van particulieren en ook steeds meer oproepen over asbestsluikstorten aan.

Minister, is het probleem van extra asbestsluikstorten iets dat we Vlaanderenbreed tegenkomen? Is er al een zicht op wanneer asbesthoudend afval opnieuw naar het recyclagepark kan? Is er zicht op de hoeveelheid FFP2- en FFP3-mondmaskers die daarvoor nodig zijn, en het moment waarop ze ook weer beschikbaar kunnen worden gesteld voor onder andere de parkwachters? Vaak is het voor mensen niet duidelijk wat wel of niet kan. Plant u communicatie die perspectief schept naar de mensen, zodat ze plannen kunnen maken?

De voorzitter

Minister Demir heeft het woord.

Minister Zuhal Demir

De rondvraag vanuit de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) en vanuit Interafval-VVSG onder afvalintercommunales en lokale besturen laat alleszins geen wijdverspreid fenomeen van asbestsluikstorten zien. We hebben ons geïnformeerd. Volgens mijn informatie is er momenteel geen significante toename van asbestsluikstorten waar te nemen ten aanzien van andere jaren. Ten tijde van de coronamaatregelen was een asbestsluikstort mogelijk wel meer zichtbaar aangezien er meer nabijwonende burgers langs eventuele sluikstorten wandelden. Bovendien is het voorjaar een typische periode voor kluswerken, wat zich in andere jaren ook vertaalt in de occasionele sluikstorten van bouwpuin dat al dan niet asbest bevat.

Momenteel zijn de gesprekken met de betrokken koepels en actoren volop lopende om toe te werken naar een heropstart van de inzameling van asbestcement op recyclageparken. Naast het probleem van bevoorrading van de juiste mondmaskers op de parken zelf, is er ook een probleem ten aanzien van de burger. Burgers die zelf asbestcementen materiaal ontmantelen, moeten daarbij een FFP3-mondmasker dragen. Via een federaal ministerieel besluit is de gebruikelijke verkoop van deze mondmaskers aan particulieren als coronamaatregel verboden tot 23 juni 2020 zodat de maskers maximaal verstrekt zouden kunnen worden aan de zorgsector. Dit verkoopverbod zou verlengd kunnen worden, wat vanuit afvalperspectief niet wenselijk is. Dit kaarten we dan ook aan via de OVAM.

Momenteel is de bevoorrading van FFP3-maskers ernstig verstoord waardoor er schaarste heerst op de markt. Ik kan dan wel mijn verantwoordelijkheid nemen om een heropstart van asbestinzameling op recyclageparken mogelijk te maken en ik zou dat heel graag willen doen, maar ik vind het ook belangrijk voor onze burgers en onze parkwachters dat ze onder veilige omstandigheden kunnen werken. We kunnen in geen geval riskeren dat mensen thuis zonder de correcte bescherming werken beginnen uitvoeren waarbij asbest verwijderd wordt en ze zo gezondheidsrisico’s lopen. Wij wachten even af wat het federale niveau zal doen met dat verbod.

Zodra we de nodige garanties hebben rond oplossingen voor het bevoorradingsprobleem, zowel op de parken als voor de burger die thuis aan de slag gaat, zal ik hierover de nodige stappen ondernemen wat betreft communicatie.

Ik hoop dit zo snel mogelijk te kunnen doen. In die zin zal ik tijdig de omzendbrief aanpassen, waarbij we het mogelijk maken voor de intercommunales en de gemeenten om op hun recyclageparken asbest opnieuw te aanvaarden als ze in de nodige beschermingsmaterialen kunnen voorzien. Ik wil ook nog meegeven dat private asbestinzamelaars en -verwijderaars nog steeds actief zijn. Bij dringende gevallen kunnen burgers nog steeds een private ophaler inschakelen.

De voorzitter

Mevrouw Perdaens heeft het woord.

Minister, ik dank u voor de antwoorden. Het is al heel erg goed dat er geen toename blijkt te zijn van asbestsluikstorten. Ik hoop dat die burgerzin aangehouden blijft.

De vraag over de maskers had als doel – zoals u begreep – om zeker in bescherming te kunnen voorzien, zowel voor de parkwachters als voor de mensen thuis. De ene gezondheidscrisis moet niet verruild worden voor de andere. Het is belangrijk om daar aandachtig voor te zijn. Hopelijk zijn de bevoorradingsproblemen van de maskers snel weggewerkt zodat het federale niveau de verkoop ervan niet langer verbiedt. Ik ben ook heel erg blij om te horen dat u er nu al aandacht voor hebt om de communicatie tijdig te starten zodra het weer allemaal mogelijk is. Dat is belangrijk voor zowel de lokale besturen als de verwerkingsinstanties als de mensen zelf.

Ik kreeg deze ochtend toevallig een antwoord op een schriftelijke vraag. Daarin staat: “De OVAM bereidt in het licht van al het voorgaande momenteel al het nodige voor om op korte termijn de inzameling van asbestcement terug mogelijk te kunnen maken en dit in samenwerking met VVSG-Interafval”. Dat is een ongelooflijk goede zaak. Het is opnieuw duidelijk hoe er in de lockdownperiode met de voorbereiding en communicatie sterk werk is verricht. Hopelijk kunnen we, als het weer veilig is, weer opstarten om de asbestverwerking op tempo te trekken.

De voorzitter

De heer Danen heeft het woord.

Minister, ik dank u voor uw antwoord. Het is goed dat er geen toename is, maar een afname van het sluikstorten zou veel beter zijn. Dit terzijde.

Ik krijg af en toe berichten van mensen die ergens asbest hebben vastgesteld of een bouwgrond hebben gekocht waar asbest op ligt en me vragen wat ze moeten doen. Ik kan ze dan wel voorthelpen door ze door te verwijzen, maar blijkbaar hebben mensen toch veel vragen over waar ze terechtkunnen als ze met zoiets worden geconfronteerd. Ik vraag u om niet alleen perspectief te geven aan mensen die zelf asbestwerken thuis willen doen, maar ook aan mensen die burgerzin aan de dag leggen en dergelijke zaken willen melden, bijvoorbeeld als ze ergens een stort zien of als ze vaststellen dat er ergens asbest ligt waar dat niet mag. Kunt u een flowchart of communicatie op poten zetten om mensen duidelijk te maken waar ze met hun vragen terechtkunnen? Dat is momenteel echt niet duidelijk.

De voorzitter

Minister Demir heeft het woord.

Minister Zuhal Demir

Mijnheer Danen, ik begrijp dat en ik denk inderdaad dat we zoveel mogelijk burgerzin moeten stimuleren. Ik zal bekijken of we dat niet wat meer open kunnen trekken of het laagdrempeliger kunnen houden waar mensen naartoe kunnen om dit te melden, zonder dat ze te veel omwegen moeten maken. Het gaat inderdaad over onze volksgezondheid. Ik zal dit bekijken, maar het is een goede suggestie.

Ik wil de asbestinzameling echt heropstarten. Helemaal aan het begin van de crisis hebben wij de maskers die we hadden, afgegeven, omdat ik vond dat we dat moesten doen. Het was toen echt een kritiek moment.

Ik hoop wel dat het verbod dat normaal tot 23 juni loopt – ik weet niet welke richting men federaal uit wil gaan – niet wordt verlengd, want dan wordt het problematisch. We zouden ergens moeten kunnen gaan aankopen. Zoals ik al heb gezegd, is die boodschap via de OVAM doorgegeven aan de nodige instanties met de melding dat we echt wel nood hebben aan die bescherming zowel voor burgers als voor parkwachters. Ik vind het heel belangrijk dat het in veilige omstandigheden moet kunnen. Als dat niet kan, dan kunnen we niet laten heropstarten.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.