U bent hier

– Wegens de coronamaatregelen werd deze vraag om uitleg via videoconferentie behandeld.

Mevrouw De Coninck heeft het woord.

Op 6 juni jongstleden vond de vierde editie van het colloquium 'Stand van de Rand' plaats. Dit jaarlijkse colloquium is ondertussen reeds uitgegroeid tot een vaste afspraak voor allerlei mandatarissen, verenigingen en mensen om het Vlaams beleid ten aanzien van de Vlaamse Rand in de kijker te zetten en te overlopen, en aan netwerking te doen.

De coronacrisis zorgde echter voor een unieke situatie: voor de eerste keer vond dit colloquium dan ook noodgedwongen op afstand via digitale weg plaats. Ondanks die moeilijke omstandigheden hebben toch een tachtigtal mensen deelgenomen aan deze editie. We kregen interessante uiteenzettingen over de aanpak van de coronacrisis door de procureur en een voorstelling van de nieuwe directeur van vzw ‘de Rand’, er werd ruimte gemaakt voor toelichting van enkele beleidsinitiatieven rond extra groen en extra bossen en in het onderwijs. Het was alleszins een interessant programma.

We vernamen daar ook dat er in totaal maar liefst 2,2 miljoen euro vrijgemaakt wordt voor investeringen in het groene karakter van onze Vlaamse Rand. De helft van dit budget is afkomstig uit het Vlaamse Randfonds. Dit is bijzonder goed nieuws: het groene karakter van de regio staat al langer onder druk en er is nood aan bijkomende projecten en investeringen om het weinige groen dat we hebben zo veel als mogelijk te versterken. Interessant is vooral de mogelijkheid om percelen kleiner dan een halve hectare te gaan bebossen, en dat die ook in aanmerking komen voor betoelaging of subsidiëring. Zeker in de Rand is dat interessant, omdat in onze regio grote percelen nu eenmaal een schaars goed zijn.

Een ander belangrijk element op het colloquium – en ook in de beleidsnota – was de kennis van het Nederlands: kinderen met een andere thuistaal dan het Nederlands hebben een grotere kans op vroegtijdig schoolverlaten. Zeker in de Vlaamse Rand, waar veel leerlingen een andere thuistaal hebben en de druk van migratie uit Brussel erg groot is, is dit een enorme uitdaging. Daarom is het een goede zaak dat er wordt ingezet op een aanbod van taalstimulerende activiteiten voor kinderen die hier nood aan hebben. Het Nederlands is en blijft de grote verbinder in de Vlaamse Rand en bij uitbreiding in de hele Vlaamse samenleving. Het colloquium ‘Stand van de Rand’ was een logische voortzetting van de beloftes die ook in het regeerakkoord zijn opgenomen, namelijk de Rand Vlaams en groen houden.

Minister, hoe beoordeelt u deze eerste digitale editie van het colloquium?

We hebben de negentien randgemeenten, maar wat met de gemeenten uit Halle-Vilvoorde die niet behoren tot de Vlaamse Rand? Zullen ook zij in aanmerking kunnen komen voor de vergroeningsprojecten, zoals werd aangegeven op het colloquium? Zullen zij hiervoor middelen uit het Vlaamse Randfonds kunnen krijgen? Zult u, bij te grote vraag voor ondersteuning, bijkomende middelen vrijmaken om zo veel mogelijk ingediende projecten te ondersteunen?

Hebt u al weet van gemeenten en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden uit de Vlaamse Rand die een aanvraag ingediend hebben voor de ondersteuning van taalstimulerende activiteiten? Zult u bij grote vraag naar deze ondersteuning bijkomende middelen vrijmaken voor projecten vanuit de Vlaamse Rand?

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

Het was een speciale editie als gevolg van COVID-19. De administratie had in februari al een ‘save the date’ uitgestuurd. De datum lag dus vast en uiteindelijk zijn we overgeschakeld op een digitale editie. We kunnen best wel tevreden zijn over het verloop ervan. Aanvankelijk was er een technische hapering, maar dat is uiteindelijk wel goed gekomen. De chatfunctie was interessant. Het was een beetje spijtig dat ik niet altijd fysiek onmiddellijk kon antwoorden. We zullen ook kijken hoe de deelnemers het evalueren. Elke deelnemer kreeg al een mail met een vraag naar evaluatie, maar de reacties in de chat waren in elk geval positief.

Kunnen gemeenten uit Halle-Vilvoorde mogelijk rekenen op steun vanuit het Randfonds bij de oproep voor toegankelijk groen? De oproep voor bijkomend toegankelijk groen gaat uit van minister Demir en mezelf. We hebben onze krachten en onze middelen verenigd. De helft van de middelen is afkomstig van het budget van het Agentschap voor Natuur en Bos en de andere helft van het Randfonds. De oproep staat open voor projecten uit heel Halle-Vilvoorde. Projecten in Halle-Vilvoorde van buiten de Rand komen dus ook in aanmerking. De focus ligt wel op gebieden waar de nood het hoogst is, en in de praktijk is dat vooral in de Vlaamse Rand. Dus het kan, maar we richten ons wel in hoofdzaak op de Rand. Kwalitatieve projecten uit andere gemeenten van Halle-Vilvoorde komen echter ook in aanmerking.

Het belangrijkste voordeel van het project is dat er budgettaire middelen worden ingezet, namelijk 2 miljoen euro. Daar kan je toch al heel wat mee. Daarnaast komt de voorwaarde voor een minimumoppervlakte te vervallen, wat ook een groot verschil maakt. De minimumoppervlakte was 0,5 hectare, maar in de Vlaamse Rand is dat veel. Dikwijls komt men daar niet aan en nu kunnen ook kleinere perceeltjes in aanmerking komen voor vergroening en bebossing. Zowel private als publieke rechtspersonen kunnen projecten indienen. Voorwaarde is wel dat het groen toegankelijk is. Dat opent perspectieven. Potentiële indieners hebben tijd tot 15 september. Ik hoop dat daar wat gehoor en publiciteit aan wordt gegeven.

Wat als de vraag het aanbod overstijgt? In dat geval zal ik samenzitten met collega Demir om te bekijken of er extra budget nodig is. Desgevallend kunnen we dan ook via het Vlaamse Randfonds nog extra middelen aanspreken. Ik sta daarvoor open. Ik hoop inderdaad dat de vraag vanuit het veld het aanbod overstijgt. Dat zou leuk zijn. En dan kunnen we altijd bekijken welke extra middelen we via het Vlaamse Randfonds kunnen inzetten.

Hetzelfde geldt eigenlijk voor onze oproepen met betrekking tot taalintegratieprojecten. Er zijn twee oproepen gelanceerd, enerzijds voor taalstimulering in het kader van de schoolvakantie en buitenschoolse opvang en anderzijds projecten rond het bevorderen van lezen op school. Er kwamen toch heel wat aanvragen binnen voor die twee oproepen. Voor lezen op school zijn er 38 projecten ingediend, voor taalstimulerende initiatieven hebben we maar liefst 81 aanvragen gekregen. Dat is toch heel wat. Het toont mijns inziens aan dat die twee oproepen tegemoetkomen aan bestaande noden. Ik ben ook verheugd dat de onderwijswereld daarmee aan de slag is gegaan, niettegenstaande het feit dat ik al heel grote eisen heb opgelegd in de afgelopen periode, met dan ook nog eens de zomerschool en dan ook nog eens deze projecten. En toch zie je dat er een grote respons is vanuit de onderwijswereld: 81 initiatieven voor taalstimulerende initiatieven, dat is heel leuk.

We zijn nu aan de slag met de jurering. Dat zou normaal gezien tegen volgende week rond moeten zijn. Dan zouden we ook een antwoord kunnen formuleren aan de gegadigden. Ik vrees dat dit wel al een overschrijding zal zijn van onze budgetten. Ik kan me niet uitspreken over de kwaliteit van de dossiers, maar als die allemaal kwalitatief in orde zijn, dan zal de vraag het aanbod overstijgen. Dan bekijken we zeker ook hoe we al dan niet in een tweede ronde via het Vlaamse Randfonds kunnen ingrijpen. Maar ik wacht eerst de jurering af.

Mevrouw De Coninck heeft het woord.

Bedankt voor uw uitvoerige antwoord, minister. Ik deel uw mening over het digitale colloquium. Ik heb het zelf ook als positief ervaren. Het is goed dat het toch kon doorgaan. We mogen de diensten bedanken, die op korte tijd toch een alternatieve evaluatie hebben kunnen uitwerken. In het begin waren er inderdaad wat technische problemen, maar die zijn dan opgelost. De chatfunctie was inderdaad een handige functie, zodat mensen die deelnamen, zich toch konden laten horen.

Wat de projecten van toegankelijk groen betreft, is het goed dat ook de brede rand in aanmerking komt, dus eigenlijk heel Halle-Vilvoorde. Die inhaalbeweging in onze regio is noodzakelijk. Het is ook goed dat de regels met betrekking tot bijvoorbeeld die halve hectare versoepeld worden.

U sprak in uw antwoord over voldoende communicatie met de lokale besturen. Ik kan u melden dat wij vanuit het Toekomstforum Halle-Vilvoorde, en meer bepaald de themawerkgroep ruimtelijke ordening, een initiatief hebben genomen. Wij zullen alle 35 gemeenten aanschrijven, zowel de burgemeesters, de bevoegde schepenen als de bevoegde ambtenaren, om dat project nog eens in de kijker te zetten. Ik hoop dat dat kan helpen. En ik hoop inderdaad samen met u dat het budget ontoereikend is.

Wat de taalintegratieprojecten betreft, is het positief dat er zoveel interesse is en dat er zoveel ingediende projecten zijn. Dat bewijst nog maar eens de nood aan taalintegratieprojecten. Het is goed dat de beleidsnota die klemtonen legt en dat het Randfonds er net gekomen is voor die laatste stukjes financiering en om die extra drempels een beetje te verkleinen, zodat we toch dat Vlaamse en groene karakter van onze Rand kunnen versterken en daaraan kunnen werken.

Bedankt voor uw antwoord. Ik heb geen bijkomende vragen.

De heer Laeremans heeft het woord.

Eerst een klein elementje in verband met ‘Stand van de Rand’. Ik heb geprobeerd daaraan deel te nemen. Ik heb een kwartier gesukkeld met Microsoft Teams, maar ik werk op een Mac, en waarschijnlijk vond men dat die er niet bij moeten zijn, want het is echt niet gelukt om daar binnen te geraken. Men heeft me dan gezegd dat ik het achteraf zou kunnen bekijken. Ik heb dat een paar keer geprobeerd, maar ik heb alleen de inleiding van de minister kunnen bekijken. Dat is natuurlijk ook al iets. Nu zie ik bij het openen van de site van ‘de Rand’ dat er al meer zaken zichtbaar zijn, dus ik zal dat nog eens bekijken.

Minister, ik zal twee kleine vraagjes stellen. Ten eerste, is de provincie ook betrokken bij die vergroeningsprojecten? Werkt zij daaraan mee of is dat vrijblijvend? Mag ze daaraan meewerken? Zijn daar contacten mee gelegd? Ten tweede, wat de taalstimulering betreft, spreekt u van 81 aanvragen. Is er een koppeling met de zomerscholen of staat dat volledig los van elkaar? Wordt daar samengewerkt, wordt dat geïntegreerd of niet? Of is het de bedoeling om dat misschien volgend jaar samen te brengen? Die zomerscholen, dat is immers de eerste keer, natuurlijk. Ik zou willen weten hoe dat in de toekomst moet verlopen en hoe het dit jaar is.

Mijnheer Laeremans, ik werk ook met een Mac. Ik kan u verzekeren dat Microsoft Teams daar ook op geraakt. Dat is gewoon een andere versie, de versie voor Mac. Als u in de toekomst aan het colloquium wenst deel te nemen, dan zult u die dus moeten installeren.

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

Mevrouw De Coninck, bedankt voor de publiciteit en de ruchtbaarheid die wordt gegeven aan de oproep met betrekking tot de vergroening van de Vlaamse Rand via het Toekomstforum. Dat is een zeer goed idee, want de weerklank in de media was beperkt.

We hebben een zicht gekregen op de digitale talenten van de heer Laeremans. Dat blijkt wat tegen te vallen, maar goed, alles is voor verbetering vatbaar. Mijnheer Laeremans, ik neem wel akte van uw persoonlijke adhesie aan het provinciale bestuursniveau. De provincie Vlaams-Brabant mag natuurlijk meewerken. Als dat zorgt voor meer groen en meer bomen: à la bonne heure, heel graag.

Wat de verhouding tussen de oproep voor taalstimuleringsprojecten en de zomerscholen betreft: de zomerscholen, dat is een ander project. De zomerscholen hebben trouwens een andere doelstelling en ook een andere, iets beperktere doelgroep. Bij de zomerscholen ligt de focus echt op het trachten bijspijkeren van kinderen uit het lager en – vooral – het secundair onderwijs. Daarbij focust men op een of twee vakken, en is er ook de combinatie met sport, spel en animatie. In dezen gaat het echt over taal. De focus ligt enkel op het Nederlands, natuurlijk ook wel in combinatie met plezante activiteiten. Dit is ook minder schools dan het concept van de zomerscholen, denk ik.

Mevrouw De Coninck heeft het woord.

Wij zullen dit opvolgen, en over die groenprojecten zullen we het na 15 september zeker nog hebben in deze commissie, wanneer we weten welke projecten er allemaal zijn ingediend.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.