U bent hier

Wegens de coronamaatregelen werd deze vraag om uitleg via videoconferentie behandeld.

De heer Brusselmans heeft het woord.

Minister, in een vraag om uitleg van mezelf van 13 februari 2020 drong ik bij u aan op het tijdig voorzien van een kader voor de erkennings- en vergunningsprocedure van landelijke particuliere radio-omroepen, waarvan de erkenningen vervallen op 31 december. U stipuleerde in uw antwoord de mogelijkheden, ‘namelijk first come first served’, ‘beauty contest’, veiling of verlenging, maar stelde dat daar op dat moment nog geen duidelijkheid over was. De tijd begint echter stilaan te dringen, gelet op de zeventien maanden tijd die de belanghebbenden naar voren schuiven als noodzakelijke termijn om het hele traject te doorlopen. Ik heb u vorige keer de hele tijdslijn geschetst. Dat wilt dus zeggen dat u voor het zomerreces nog een procedure moet uitgeschreven hebben, wilt u die wens van de spelers op het veld respecteren.

Ik wil ook nog eens mijn verbolgenheid uitdrukken over de optie ‘verlenging’ die u toevoegde aan de andere drie mogelijkheden. Nochtans sprak de Raad van State zich daar vorige keer ondubbelzinnig over uit. Deze stelde toen: “Vermits de ontworpen verlenging van de lopende erkenningen en zendvergunningen de vrijemarktwerking belemmert en het vrije verkeer van diensten beperkt en de daarvoor gegeven verantwoording gebaseerd is op de transitie van analoog luisteren naar digitaal luisteren en de stopzetting van de betrokken FM-uitzendingen, zal noodzakelijk ook moeten worden bepaald tegen welke uiterste datum de analoge switch-off een feit moet zijn. Daarbij is rekening te houden met de tijd die nodig is om de transitie te realiseren en met de tijd die nodig is voor het doorlopen van een nieuwe erkenningsronde vooraleer de nieuwe erkenningen kunnen ingaan op 1 januari 2022. De switch-off zal dus uiterlijk eind 2021 een feit moeten zijn.”

Ik weet dat er rapporten worden gemaakt omtrent de switch-off, maar in elk geval wordt FM in 2020 niet uitgeschakeld. Dat is zeker, en het zal waarschijnlijk nog vele jaren duren. Belangrijk is vooral dat de Raad van State toen al klaar en duidelijk heeft gesteld dat de verlenging de vrijemarktwerking belemmert. De mensen in de praktijk zeggen niet dat DPG Media radio's moet verliezen, maar enkel dat de Vlaamse Regering haar eigen regels moet toepassen en misschien sterker nog de Europese machtigingsrichtlijnen moet volgen. Het kan best zijn dat na een open erkenningsronde DPG Media de beste dossiers heeft ingediend en dat ze hun pakketten opnieuw krijgen, maar de overheid is natuurlijk wel verplicht om deze via een open en transparante erkenningsronde beschikbaar te stellen.

Is er reeds een kader ontworpen? Wat is de tijdslijn? Hebt u al overleg gehad met de spelers op het veld? Ik hoor dat dit niet het geval is met de kleine lokale spelers die op dit moment zijn uitgesloten. Zo ja, is dat dan enkel met DPG Media? Volgens welke procedure zal de erkenning verlopen? Is er een marktbevraging georganiseerd?

Minister Dalle heeft het woord.

Minister Benjamin Dalle

Mijnheer Brusselmans, ik verwijs ook naar het antwoord dat ik u gaf op uw vraag om uitleg 1197 op 13 februari dit voorjaar. Samen met mijn administratie ben ik de verschillende scenario’s en de mogelijke gevolgen van deze scenario’s aan het uitwerken. Het is belangrijk om dit doordacht te doen, want gaat om een beslissing met belangrijke consequenties. Er is nog anderhalf jaar voordat de lopende erkenningen aflopen. Het is mijn bedoeling om spoedig de lijnen voor de nieuwe landelijke radio-erkenningen uit te zetten. We komen daar zeker nog op terug, maar ik vrees dat ik daar nog niet op kan vooruitlopen.

Ik zal natuurlijk alle vereiste procedurele stappen nemen, inclusief een marktbevraging als die vereist is. Meer in het algemeen moeten we in een juridisch kader werken dat niet alleen Vlaams is. Ook u verwijst terecht naar Europese wetgeving. Het spreekt voor zich dat we ook dat in acht zullen nemen.

We weten allemaal goed wat de verschillende mogelijkheden zijn om met die erkenningen om te gaan. Ik kijk ook uit naar uw suggesties en die van de leden.

We bekijken dat grondig, maar we moeten verschillende afwegingen maken. Ik denk dat het zinvol is te luisteren naar de suggesties die hier zijn gedaan.

De heer Brusselmans heeft het woord.

Minister, ik dank u voor uw antwoord. Ik begrijp maar al te goed dat die procedure goed moet worden uitgedacht en dat dit tijd vergt. Ik heb u vorige keer de tijdlijn geschetst. Het wordt zeer moeilijk voor de kleine spelers om heel die procedure rond te krijgen. Daar komt voor die mensen immens veel bij kijken. Ik heb de tijdlijn geschetst en ik heb toen onder meer van uw partijgenote gelijk gekregen. Dat vergt zeker zestien, zeventien of achttien maanden. Dat moet er nu dus komen en mijn vrees is dat we op een gegeven ogenblik in een patstelling zullen terechtkomen. U zult dan zeggen dat er eigenlijk geen tijd meer is om iets goed uit te denken en dus komt er weer een verlenging. Dat kan absoluut de bedoeling niet zijn.

Mevrouw Brouwers, ik zou dit nog even willen duiden. U hebt in 2016 zelf namens CD&V een conceptnota geschreven over hoe uw partij vindt dat het radiolandschap er zou moeten uitzien. U hebt dat toen gedaan omdat toenmalig minister Gatz bleef talmen en CD&V er wat druk op wilde zetten. In die nota is zeer duidelijk gesteld dat de landelijke erkenningen een laatste keer en beperkt in de tijd verlengd worden.

Minister, indien u een echte procedure wilt uitschrijven, moet daar echt zeer snel werk van worden gemaakt. Ik ben blij dat u openstaat voor suggesties. U hebt de conceptnota van uw eigen partij uit 2016, waar ik me achter kan scharen. Indien u dat wenst, kan ik u ook zeker nog een nota bezorgen. Zo kan alles zeer snel verlopen.

Mijn bijkomende vraag is of een verlenging voor u al dan niet nog een optie is. Ik zou u het liefst en klaar en duidelijk horen zeggen dat u zich aan uw eigen regels, de Europese richtlijnen en het arrest van de Raad van State zult houden. Ik zou graag horen dat er absoluut geen verlenging komt.

Mevrouw Segers heeft het woord.

Minister, een aantal zaken in dit dossier zijn zeer belangrijk. Wat uw voorganger heeft gezegd, klopt absoluut. Hij heeft gezegd dat de landelijke erkenningen voor de laatste keer werden verlengd. Ik ben blij te horen dat het absoluut uw bedoeling is om dit binnen anderhalf jaar opnieuw open te stellen. We moeten nog zien of het voor de verdeling de geijkte procedure of een ‘beauty contest’ wordt. Dat is absoluut nodig, maar ik wil u oproepen om dit samen met uw voorgangers te bekijken en te leren uit de fouten die met betrekking tot dit dossier zijn gemaakt.

De afgelopen legislatuur is dat dossier volledig mismeesterd. Toenmalig minister Gatz had goede intenties. Hij wilde puur objectieve beoordelingen zonder politieke inmenging. Die beoordelingen zijn helaas puur op dossiers gedaan door mensen die de sector niet kennen, met heel onbegrijpelijke beslissingen tot gevolg. Die beslissingen zijn vandaag nog altijd niet verwerkt. U zult merken dat de sector heel actief blijft strijden. U moet uit die fouten leren. De procedure moet objectief zijn, maar u moet daar mensen op zetten die deze speciale sector goed kennen. Het is positief nieuws, maar ik roep u op om hieruit te leren.

Er is nog wat te doen rond de restfrequenties. Die zijn nog altijd niet verdeeld. Er zijn goede en minder goede frequenties. Zult u daar nu ook werk van maken? Dat is zeker en vast een bekommernis die momenteel leeft.

Mevrouw Brouwers heeft het woord.

Op basis van het antwoord is het voor mij nog niet zo heel klaar en duidelijk hoe het precies gaat lopen, minister. Het al dan niet verlengen van de vergunningen voor de landelijke radio-omroepen is altijd een delicate kwestie. Dat is de vorige keer gebeurd. Dergelijke zaken moeten juridisch zeer grondig worden onderzocht.

U zegt dat u ermee bezig bent en dat er een onderzoek komt. Maar hoe zit het nu precies met de timing? Ik heb niet het idee dat er is geantwoord op de vraag wanneer wij mogen verwachten hoe de procedure nu precies gaat lopen. Dat was toch ook wat de vraagsteller vroeg? Als je niet wilt verlengen, moeten we nu inderdaad stilaan in gang schieten. Ik denk zelfs dat dat correct is. Maar wanneer gaan we dat dan wel weten? Deze zomer of kort na de zomer? Of wordt het eind dit jaar? Maar dan zal het snel moeten gaan. Of moet er nog zoveel worden onderzocht dat er sowieso ergens een kleine verlenging komt? Het is mij na uw antwoord zeer onduidelijk welke fase wij nu precies mogen verwachten. Ik zou toch graag een idee van de timing krijgen.

Minister Dalle heeft het woord.

Minister Benjamin Dalle

Dank u, collega’s, voor de extra bedenkingen en vragen. Ik besef dat ik geen helderheid heb kunnen geven. Dat is omdat we volop bezig zijn. We zijn hard aan het werken om dat heel goed in kaart te kunnen brengen. Jullie zullen erkennen dat dit geen evident dossier is. Ik verwees naar wat tijdens de vorige legislatuur is gebeurd. Ik zal daar uiteraard geen commentaar bij geven. De bedenkingen over diegenen die het dossier hebben behandeld, zijn voor uw rekening, collega Segers. Ik denk dat we kunnen rekenen op een sterke administratie, die dat correct beoordeelt.

Het is een complex dossier, en ik wil er geen voorafnames op doen. U begrijpt dat wij vanuit de Vlaamse overheid het decretale kader en de reglementering ter zake nauwgezet opvolgen. Wij houden daar uiteraard rekening mee. Dat biedt een voldoende duidelijkheid wat betreft de inhoudelijke keuzes.

Voor de rest gaat het over een positieve keuze. We moeten vertrekken vanuit een visie op het radiolandschap. In functie daarvan moeten we beslissingen nemen. Er is verwezen naar een conceptnota van 2016. Collega Brusselmans, u zult begrijpen dat ik daar niets kan tegen inbrengen. Dat is uiteraard een belangrijke referentie en ik ben blij dat u het aanhaalt. Het zou mij wel meer boeien om het niet te hebben over wat we niet willen. Ik begrijp dat niemand in deze commissie een verlenging wil. Dat heb ik toch zo begrepen. Maar welk systeem wil men wel? Gaat men naar een inhoudelijke beoordeling, een ‘beauty contest’? Collega Segers, dat is ook wat ten aanzien van de lokale radio’s is toegepast. Het zal u niet verwonderen dat ik u zeg dat daar ook geen onverdeelde tevredenheid over bestaat. Daar zijn dus ook moeilijkheden bij.

Wij moeten vertrekken vanuit een positieve visie op het radiolandschap. Radio is een zeer belangrijk medium, en zeker ook zeer succesvol in Vlaanderen, zowel landelijk als lokaal. Er zijn ook een aantal regionale spelers. Vanuit die visie moeten we vooruitgaan, en we moeten inderdaad snel gaan.

De inhoud van het dossier is belangrijker dan exact te zeggen of het nu de week voor of de week na de zomer zal zijn. Ik ben het ermee eens dat we sowieso snel moeten gaan. We moeten de komende weken en maanden echt stappen vooruitzetten.

Collega Segers, ik begrijp dat het wat betreft de restfrequenties gaat over frequenties die voorbehouden zijn voor evenementen en tijdelijke toepassingen. Wat betreft de noodplannen waarnaar u vraagt: dat is een andere discussie. Wij kunnen het er bij gelegenheid ook wel eens over hebben. Dat moet inderdaad worden bekeken in het kader van het radiodossier.

De heer Brusselmans heeft het woord.

Minister, ik weet niet of u de ernst van de situatie goed begrijpt, of hoeveel mensen hiermee bezig zijn, als ik afga op uw eerst heel korte antwoord en dan heel zweverige antwoord. Die mensen zijn nu ongetwijfeld aan het meevolgen en die horen dat er geen beleidslijn, geen procedure is. U hebt eigenlijk nog helemaal geen idee wat u moet doen, want u vraagt aan ons: wat moet ik dan eigenlijk doen? Ik stel die vraag in februari en u zegt dat u wel iets zult uittekenen tegen de zomer. Alle begrip, natuurlijk moet dat goed gedaan zijn. Maar nu komt u naar het parlement, naar deze commissie, en kunt u niet zeggen in welke fase we zitten omdat het precair is, maar vraagt u dat men u voorstelt wat er moet gebeuren, want het moet snel gaan. Ik ben blij dat u een opening laat. Ik zal u ook een nota bezorgen, ik zal dat zeker volgende week nog doen – dat is geen probleem – waarin onze duidelijke voorstellen staan.

Maar die sector wil echt duidelijkheid, er moet nu ingezet worden op een open en transparante verdeling van die pakketten. De regering kan daar geen rondjes over blijven draaien. Als u opnieuw zou kiezen voor die verlenging – want u hebt mij daar geen duidelijk antwoord op gegeven, u hebt gezegd dat de commissie geen voorstander is, maar u moet wel die beslissing nemen – kan ik u verzekeren dat die juridisch aangevochten zal worden door binnen- en buitenlandse partijen die landelijke radioambities hebben in Vlaanderen, en dan zal het Vlaams Belang dat juridisch protest ook ten volle steunen. Ik reken dus op u, ik zal u een nota bezorgen volgende week, dat mag u van mij verwachten. Ik hoop dat u daarmee aan de slag kunt en dat we tegen volgende maandag ten laatste iets hebben uitgewerkt, anders krijgen ze het gewoon niet rond.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.