U bent hier

– Wegens de coronamaatregelen werd deze vraag om uitleg via videoconferentie behandeld.

De heer Dochy heeft het woord.

Voorzitter, minister, straks mag een deel van de horeca weer open. Horeca Vlaanderen krijgt vandaag veel vragen over de inname van het openbaar domein, hoe de procedures in elkaar zitten voor het aanleggen van een terras op het openbaar domein, of dat kan in het centrum van de gemeente of langs de wegen.

Anderzijds – en het kwam al aan bod naar aanleiding van een vraag van mevrouw Van Volcem – is de mobiliteit gewijzigd. Er is veel gebruik gemaakt van de fiets en er is een mooie toolbox voor duurzame mobiliteit geïntroduceerd door de Vlaamse overheid. Dat is zeer mooi. De gemeenten kunnen bij het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) ook vragen om tijdelijke schilderwerken aan te brengen op gewestwegen op het grondgebied van de gemeente. Er is zelfs in een budget voorzien van 3000 euro per gemeente om die zaken uit te voeren.

Er zijn aanvragen om openbaar domein in te nemen en daar moeten procedures aan voorafgaan. Er kunnen al dan niet keuzes worden gemaakt door AWV, daar waar een restweg door het centrum van een gemeente loopt of waar de horecazaak aan de gewestweg ligt.

Minister, wat zijn de richtlijnen vanuit AWV voor het innemen van een parkeerplaats langs een gewestweg? Wordt daarvoor een draaiboek uitgewerkt?

Wie is verantwoordelijk voor de inrichting en omvorming van de openbare ruimte langs de gewestweg, meer specifiek het voetpad en de parkeerplaats?

Welke minimale afstand ten opzichte van de gewestelijke rijweg is aanbevolen voor een tijdelijke inrichting?

Welke minimumvereiste is aanbevolen om de toegankelijkheid van voetpaden te waarborgen?

Kan een voetpad tijdelijk als terrasruimte worden ingenomen indien een stuk van het aanliggend parkeervak als voetpad kan worden ingericht?

Hoelang kunnen dergelijke tijdelijke maatregelen van kracht blijven?

Minister Peeters heeft het woord.

Minister Lydia Peeters

Mijnheer Dochy, dank u voor uw vragen en ook voor het feit dat u onze toolbox duurzame mobiliteit nog even ‘in the picture’ brengt. Ik zei al dat het een dynamische toolbox is waaraan telkens nieuwe elementen kunnen worden toegevoegd. Gelet op de nood aan grotere terrassen voor de horeca zijn we volop bezig om daar verder werk van te maken.

Uw eerste vraag gaat over een mogelijk draaiboek inzake het innemen van het gewestdomein of van de openbare ruimte naast de gewestwegen. Mijn administratie is volop een en ander aan het uitwerken. Daarmee bedoel ik enerzijds de inrichtingsprincipes, anderzijds de wijze van aanvragen en ten slotte ook de retributies.

Voor de inname van het gewestdomein moet AWV sowieso retributies geven. Sinds de coronacrisis zijn er geen retributies meer geïnd. Wij hebben aan de administratie gevraagd om vrijstelling van retributie toe te kennen tot het einde van 2020. Zo kunnen we wat meer ademruimte geven aan de horecasector, voor diegenen die op dit ogenblik onderhevig zouden zijn aan het betalen van een retributie.

Inzake de vergunningen voor inname van openbaar domein kan ik zeggen dat voor diegenen die op dit ogenblik al een inname hebben, maar die naar een grotere inname zouden willen gaan, AWV akkoord is om dat gewoon te laten verlopen via een eenvoudige melding. Men hoeft dus niet de volledige procedure te doorlopen. Voor diegenen die nog geen inname van het openbaar domein hebben om een groter terras te maken, is het voorstel om daar sowieso de procedure wel te laten verlopen, maar om daar dan wel zeer snel gevolg aan te geven. Al dan niet een goedkeuring geven moet een kwestie zijn van enkele dagen.

Voor de inrichtingsprincipes als dusdanig moeten we ook soepelheid aan de dag leggen. Vaak weten de lokale besturen het beste hoe de situatie er ter plaatse uitziet en hoe men het zou kunnen inrichten. Ik heb dus alle vertrouwen in de lokale besturen, ook voor het herinrichten van het gewestdomein. Maar natuurlijk zijn de principes van verkeersveiligheid wel heilig. We houden dus vast aan zowel het vademecum voor fietsvoorzieningen als aan het vademecum voor vergevingsgezinde wegen, in die zin dat voetpaden een minimumbreedte moeten hebben van anderhalve meter, zeker als het gaat over rolstoeltoegankelijkheid. Fietspaden moeten minstens 1,75 meter breed zijn, zodat ook fietsers voldoende ruimte hebben om te kunnen passeren.

Als men omleidingen voorziet, moet men er rekening mee houden dat die omleidingen tot een minimum beperkt dienen te blijven. Op dit ogenblik is men dit alles in kaart aan het brengen. Straks zullen alle lokale besturen hierover een schrijven ontvangen en zal alles duidelijk worden gecommuniceerd.

U vroeg ook naar de verantwoordelijkheid voor de inrichting en de omvorming van de openbare ruimte langs gewestwegen. U weet dat de inname van gewestdomein tot de bevoegdheid van de Vlaamse overheid behoort. De vergunning wordt afgeleverd door AWV. Voor de signalisatie moet men zich richten, ofwel tot het lokale bestuur of tot de lokale politie, afhankelijk van hoe men dat op lokaal niveau heeft geregeld. Ook hiervoor zullen we aan de lokale besturen nog duidelijk de nieuwe onderrichtingen geven over de horeca in deze duurzame exitstrategie en de inname van de terrassen.

Een voetpad zou inderdaad tijdelijk als terrasruimte kunnen worden ingenomen, rekening houdende met de criteria. Verkeersveiligheid primeert en als men omleidingen voorziet, moet men die tot een minimum beperken. Uiteraard moet er steeds voldoende doorgang voor voetgangers en fietsers zijn.

Hoelang kunnen dergelijke tijdelijke maatregelen duren? Momenteel hangt alles af van hoe de coronapandemie evolueert. Zowel de inrichtingsprincipes voor terrassen als de vrijstelling van de retributies gelden tot eind 2020. We zullen dan moeten evalueren of het al dan niet ook in de toekomst verder moet lopen. Nu gelden ze tot 30 december van dit jaar.

De heer Dochy heeft het woord.

Minister, ik dank u voor uw zeer klaar en duidelijk antwoord, maar vooral voor de soepelheid die de administratie aan de dag zal leggen wanneer zulke aanvragen binnenkomen. Het systeem van de melding is natuurlijk ook zeer goed voor de mensen die reeds openbaar domein innemen. Ook vrijstelling van retributie is belangrijk voor de horeca. Het is belangrijk dat u dat op die manier zult doen.

Minister, u hebt gezegd dat die toolbox dynamisch is. Er is 3000 euro per gemeente voorzien om eventuele belijning aan te brengen. Kan er gebruik worden gemaakt van die 3000 euro voor de belijning van een terras of voor een inrichting die moet gebeuren om een terras veilig in te richten?

Minister Peeters heeft het woord.

Minister Lydia Peeters

Die toolbox is inderdaad dynamisch en moet vooral de lokale besturen informeren en faciliteren. Er zijn ook subsidies aan gekoppeld. Er is 3 miljoen euro uitgetrokken voor een aantal tijdelijke maatregelen. Voor gemeentewegen geldt het subsidiereglement van 50 procent, dus 1 euro voor 1 euro. Als men op gemeentelijk terrein iets wil doen, komen we tussen voor 50 procent, 50 procent komt van de lokale besturen zelf. Als het op gewestdomein is, dan kan men in principe aan AWV vragen om een aantal tijdelijke schilderwerken uit te voeren of een aantal instrumenten te leveren. Ik denk dat de aanvragen tot 15 juni kunnen worden gedaan; we zullen er zeker gevolg aan geven. In totaal is dus een bedrag van 3 miljoen euro uitgetrokken. Een bepaalde belijning valt onder schilderwerken, dus ik denk dat we soepelheid aan de dag moeten leggen en dat we dat moeten kunnen meenemen.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.