U bent hier

– Wegens de coronamaatregelen werden deze vragen om uitleg via videoconferentie behandeld.

De heer Veys heeft het woord.

Voorzitter, minister, aanstaande zondag is een belangrijke dag voor de lgbtqi-gemeenschap (lesbian, gay, bisexual, transgender, queer (or questioning), intersex). Het is namelijk de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie (IDAHOT). Die dag geeft ook aan dat de strijd voor gelijke rechten voor de lgbtqi-gemeenschap nog lang niet voorbij is. Minister, bij eerdere vragen was uw engagement tegenover deze belangrijke groep in Vlaanderen heel duidelijk. Nogmaals dank daarvoor. De omstandigheden zijn dit jaar echter toch wat anders. Het is immers heel belangrijk voor deze strijd dat die zich ook kan uiten in de publieke ruimte. Dit jaar kan de Pride, die normaal gezien op 23 mei plaatsvond in Brussel, niet doorgaan, dus moet dat op een andere manier in de publieke ruimte worden gezet. Daarvoor rekenen we dan ook op de Vlaamse overheid en de lokale besturen.

Mijn eerste vraag gaat over de Vlaamse overheid. Die is natuurlijk ook een grote, belangrijke werkgever in onze regio. Die voert diversiteit ook hoog in het vaandel, en toont dat ook. Die Vlaamse overheid heeft volgens mij en mijn fractie dan ook zeker een voortrekkersrol te spelen inzake de lgbtq+-aanvaarding op de werkvloer. De komende week is dan ook de uitgelezen kans om die voortrekkersrol in de verf te zetten. Minister, Somers, ik verwacht dan ook niets minder van u.

Daarom heb ik enkele concrete vragen. Zal de regenboogvlag aan alle gebouwen van de Vlaamse overheid wapperen? Welke acties worden er specifiek in het kader van IDAHOT binnen de Vlaamse overheid ondernomen inzake lgbtqi-aanvaarding? Welke acties vonden er het voorbije jaar al plaats? De Vlaamse overheid heeft ook een eigen regenboognetwerk. Dat heet Overuit. Op welke manier is dat netwerk structureel verankerd binnen de personeelsorganisatie van de Vlaamse overheid?

Waren er de voorbije jaren binnen de Vlaamse overheid klachten over discriminatie of pesten op het werk, gerelateerd aan gender of geaardheid? Indien mogelijk zou ik graag die cijfers per jaar krijgen. Volgens mij worden ze op die manier genoteerd.

Minister, ziet u nog mogelijkheden om de strijd voor de lgbtqi-aanvaarding binnen de Vlaamse overheid te versterken?

Collega Veys, ik stel voor dat u meteen uw volgende vraag stelt, die oorspronkelijk apart geagendeerd stond, maar in grote mate gelijklopend is – ik heb het signaal van minister Somers gekregen dat zijn antwoord eigenlijk gekoppeld is.

Ik geef u dus het woord om meteen uw andere vraag te stellen. Dit belet niet dat er straks collega’s kunnen tussenkomen.

De heer Veys heeft het woord.

Dank u, voorzitter, dit is een goed voorstel.

Ik had het al over het belang van de publieke ruimte. De lokale besturen zijn daarin essentieel omdat zij het dichtst bij de burgers staan. Minister, u hecht waarde aan de autonomie. U ziet de lokale besturen als partners. Ik denk dat dat de juiste aanpak is. Maar ik heb specifiek nog enkele vragen over de lokale besturen.

Voor het eerst hesen alle Vlaamse steden en gemeenten vorig jaar de regenboogvlag. Zal dat dit jaar ook het geval zijn?

Minister, hebt u zicht op de diverse acties die lokale besturen hierrond opzetten?

Is er een platform om best practices voor lokale initiatieven inzake gendergelijkheid, lgbtqi+-discriminatie en -aanvaarding uit te wisselen tussen lokale besturen? Minister, indien een dergelijke platform nog niet bestaat, overweegt u dan er een op te zetten?

Minister Somers heeft het woord.

Minister Bart Somers

Er zullen dit jaar opnieuw regenboogvlaggen wapperen aan de gebouwen van de Vlaamse overheid. De dienst Diversiteitsbeleid lanceerde een oproep aan alle gebouwenverantwoordelijken en neemt de financiering en verdeling van de vlaggen op zich. De meesten bezitten al een vlag van de vorige jaren. Er is gevraagd om dit te doen in de periode van 15 tot 25 mei. Het facilitair bedrijf hangt de vlaggen uit aan alle grote gebouwen maar ook aan kleinere gebouwen van bijvoorbeeld VDAB.

De coronaperiode de heeft acties in het kader van de Internationale Dag tegen Holebi- en Transfobie beperkt. Maar we zetten volop in op de digitale sensibilisering. De Belgian Pride zal niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen. Het personeelsnetwerk Overuit wil de IDAHOT-activiteiten hernemen in het najaar en ze laten aansluiten op de Coming Out Day van 11 oktober. De dienst Diversiteitsbeleid communiceert in de week van 18 mei via Vlaanderen Intern en de sociale media over IDAHOT en het SOGIE-beleid (seksuele oriëntatie, genderidentiteit en -expressie) van de Vlaamse overheid. Deze week wil ik de voortrekkersrol van de Vlaamse overheid extra in de verf zetten. We blijven werken aan een inclusieve werkvloer. De Vlaamse overheid scoorde zowel in de nationale als de internationale benchmark erg goed op dit vlak.

In 2019 vonden er verscheidene acties plaats in het kader van het SOGIE-beleid. Meer details vindt u terug in het jaarverslag 2019 Gelijkekansen- en diversiteitsbeleid van de Vlaamse overheid. De dienst Diversiteitsbeleid blijft inzetten op dienstverlening, sensibilisering en structurele aanpassingen om de werkvloer lgbtqi-inclusiever te maken.

De Universiteit Hasselt onderzoekt in onze opdracht ervaringen van holebi’s, transgenders en intersekse personeelsleden op de werkvloer. De resultaten zullen het verdere beleid ondersteunen. We bieden ondersteuning aan individuele personeelsleden, de diensten en de hr-actoren. Zo hebben transgender personeelsleden sinds 2019 recht op twintig dagen dienstvrijstelling voor zorg in het kader van een transitie. Dat is een unicum in Vlaanderen.

De dienst Diversiteitsbeleid sensibiliseerde eveneens over intersekse variaties op de werkvloer en inclusieve rekruterings- en selectietools, en blijft vragen over genderneutrale toiletten beantwoorden.

De dienst Diversiteitsbeleid lanceerde met succes regenboog-lanyards. Zo tonen de personeelsleden zich actief als bondgenoten voor hun holibi-, transgender en intersekse collega’s. Met deze campagne zijn meer dan tienduizend lanyards verdeeld bij het personeel.

Het regenboognetwerk Overuit nam een nieuwe start in februari 2019. Een vijftal personeelsleden vormen vrijwillig een kerngroep. Ze komen maandelijks of tweemaandelijks samen om activiteiten te organiseren en dragen bij aan beleid en onderzoek. Het netwerk communiceert eveneens via een nieuwsbrief per kwartaal. Overuit is actief lid van Open@Work, een interbedrijfsinitiatief dat regenboognetwerken van bedrijven en organisaties samenbrengt.

Er komen relatief weinig klachten binnen over discriminatie in het kader van lgbtqi+ of gender. De Gemeenschappelijke Dienst voor Bescherming en Preventie rapporteerde in 2018 vier en in 2019 acht klachten die te maken hebben met discriminatie, gerelateerd aan pesten. Momenteel is het niet mogelijk om een specifieke discriminatiegrond zoals gender of geaardheid uit de rapportering te halen. In het kader van de bestrijding van discriminatie op de werkvloer van de Vlaamse overheid zal ik zeer concrete maatregelen nemen. Ik bespreek dit bij de gedachtewisseling over het Gelijkekansen- en Diversiteitsplan 2020 in de commissie Bestuurszaken van 16 juni. Daar moet u dus nog even op wachten.

Ik wil onze voortrekkersrol in het SOGIE-beleid aanhouden en versterken. Daarom zetten we in op onderzoek en benchmarking opdat we bestaande knelpunten verder kunnen blootleggen en gerichte beleidsacties kunnen ondernemen.

Zo bleek uit een enquête in 2014 dat de algemene attitudes ten opzichte van lgbtqi-collega’s positiever zijn doorheen de tijd. Toch ervaren deze collega’s op de dagelijkse werkvloer nog vormen van subtiele discriminatie, zoals ongepaste vragen, opmerkingen of zogenaamde moppen. Dit kan het welzijn van deze collega’s raken. Daarom onderzoeken we hun ervaring in 2020 via interviews zodat we dit concreet in kaart kunnen brengen en aanpakken in de toekomst.

Ik blijf ook inzetten op algemene sensibilisering, zodat alle personeelsleden meer inzicht verwerven in het brede spectrum van seksuele oriëntatie, genderidentiteit en -expressie. Vanuit dit begrip bouwen we verder aan een inclusieve werkvloer.

Als slot wil ik graag herhalen dat iedereen welkom is bij de Vlaamse overheid. Het is belangrijk dat elk personeelslid zich thuis voelt op de werkvloer. Ik zal er dan ook alles aan doen opdat discriminatie, bewust of onbewust, niet kan plaatsvinden.

De lokale besturen zijn duidelijk bereid onze verlichtingswaarden mee uit te dragen. Ze geven het signaal dat we niemand wensen te discrimineren, ook niet op basis van geaardheid.

Vlaanderen financiert een aantal organisaties ad nominatim, zo ook çavaria en de Vlaamse Roze Huizen. Deze laatste trekken de IDAHOT-vlaggencampagne en ze doen dat met groot succes. Het ziet er ook voor dit jaar alvast goed uit. Op 12 mei, deze voormiddag dus, stond de teller van het aantal deelnemende gemeenten op 290 op de 300. We zullen er dus hopelijk geraken. Dit aantal groeit nog ieder uur, we kunnen ervan uitgaan dat opnieuw nagenoeg alle steden en gemeenten zich zullen engageren. Ik kan u meegeven dat mijn thuisstad Mechelen ook de regenboogvlag zal hijsen, en wel op de Sint-Romboutstoren!

Wat zijn de diverse acties die lokale besturen hierrond opzetten? De waaier aan initiatieven was oorspronkelijk groot, maar moest uiteraard worden bijgesteld naar aanleiding van de coronacontext. Dat begrijpt u. De gemeenten zoeken het nu vooral richting digitale infoverspreiding en online beleving. Leuven deelt bijvoorbeeld een digitale foto-expo van Rainbow Citynetwerk op zijn Facebookpagina. Eeklo zet een online holebibib op. Alle initiatieven worden per gemeente gebundeld op www.idahot.be. Hier zijn ook tips en ideeën te vinden voor een gemeentelijk lgbtq+-beleid.

Is er een platform om best practices voor lokale initiatieven inzake gendergelijkheid en dergelijke uit te wisselen tussen lokale besturen? Er zijn twee platformen vanuit Vlaanderen, vrij recent mee overgekomen vanuit de provincies (2019). Initiatieven zijn succesvol en in volle groei. Het gaat om een lerend netwerk rond lokale gelijkekansenambtenaren en een nieuwsbrief over lokaal gelijkekansenbeleid. Ik kan u hierover schriftelijk meer informatie geven, want het wordt nogal technisch en zeer concreet.

De heer Veys heeft het woord.

Minister, dank u voor het uitvoerige maar ook zeer correcte antwoord. Ik ben heel blij dat de Vlaamse overheid zoveel inspanningen doet. Het is bemoedigend dat u verwees naar die internationale benchmark. We doen het daar goed. Ik heb nog een specifieke vraag, uit interesse: over welke benchmark gaat het?

Dit brengt me ertoe om even terug te keren naar een eerdere vraag. Ik weet dat deze regering graag naar het Noorden kijkt. In ons buurland Nederland staat de participatie van de overheid aan de Prides ook al een stap verder. Ik weet dat we er al een vraag aan gewijd hebben, maar ik wil u toch oproepen om uw collega’s te overtuigen om niet enkel als partij of als politicus deel te nemen, maar ook de diensten, de administraties te laten deelnemen. Indien het Ministerie van Onderwijs zou participeren, zou dat een heel sterk signaal kunnen zijn.

De lokale besturen staan inderdaad gebundeld op die website. Ik ben dat al enkele weken aan het bekijken. Nu loopt dat inderdaad goed. Er zijn er nog enkele te kort. Ik zag op Twitter dat sommige gemeenten wel iets doen maar nog niet geregistreerd waren. Die hebben de jongste weken natuurlijk wel heel veel dingen aan hun hoofd gehad. Ik wil mijn collega’s van de andere fracties oproepen om dit zeker te checken bij hun lokale bestuurders, zodat we toch aan alle driehonderd gemeenten geraken. Dat zou een heel mooi gebaar zijn van de Vlaamse gemeenten.

Dus heb ik enkel nog die vraag naar de internationale benchmark. En mocht u mij het cijfermateriaal schriftelijk kunnen bezorgen, zou ik daar ook heel blij mee zijn.

Minister Somers heeft het woord.

Minister Bart Somers

Ik zal u het antwoord op de vraag naar de benchmark schriftelijk laten bezorgen.

Mijn medewerker laat mij weten dat op dit moment de teller op 299 staat. Er ontbreekt dus nog maar 1 gemeente. Die is bij dezen gewaarschuwd! Ik kijk naar collega Van Miert. Hij staat erbij, dat is dus positief!

Nu krijg ik de melding dat het om de ILGA-index (International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association) gaat. Daar scoren wij blijkbaar heel goed op.

De heer Veys heeft het woord.

Dat is heel vriendelijk, voorzitter, maar het is niet meer nodig. Ik ben voldaan in mijn nieuwsgierigheid.

De vragen om uitleg zijn afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.