U bent hier

– Wegens de coronamaatregelen werd deze vraag om uitleg via videoconferentie behandeld.

Mevrouw Tavernier heeft het woord.

Minister, volgens het huidige Inschrijvingsdecreet geldt er in het Nederlandstalig onderwijs in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest een voorrangsregeling voor kinderen van wie tenminste één ouder Nederlandstalig is. Het vereiste taalniveau Nederlands om voorrang te kunnen krijgen, is vastgelegd op niveau B2. Ouders kunnen het recht op voorrang voor hun kind bewijzen door een taaltest af te leggen bij het Huis van het Nederlands. Deze taalattesten van het Huis van het Nederlands vormen voor ouders dus een cruciale schakel om aanspraak te kunnen maken op die voorrangsregeling.

De coronacrisis heeft voor heel wat veranderingen en aanpassingen gezorgd, zo ook voor de aanmeldings- en inschrijvingsperiode via www.inschrijveninbrussel.be. De deadline lag normaal gezien op 31 maart. Voor het secundair onderwijs is de deadline verschoven naar 24 april. De nieuwe deadline is dus ook al verstreken. Voor het kleuter- en lager onderwijs loopt de nieuwe periode nog tot en met 20 mei 2020. Minister, het is daarom van cruciaal belang dat de taalattestering door het Huis van het Nederlands verzekerd blijft, zodat Nederlandstalige ouders en hun kinderen ook tijdens de coronacrisis aanspraak kunnen blijven maken op die voorrangsregeling.

Het Huis van het Nederlands is echter fysiek gesloten vanwege de huidige crisissituatie en het is dus niet mogelijk om ter plaatse een taaltest af te leggen. Ik lees op de website dat het Huis van het Nederlands hier een mouw aan past door de Nederlandse taaltest voor de voorrangsregeling online aan te bieden, via de Zoomapplicatie.

Ondertussen verscheen er een artikel in BRUZZ waaruit ik vernam dat het Huis van het Nederlands sinds eind vorige week opnieuw gestart is met fysieke testafnames in het Huis van het Nederlands zelf, maar enkel voor ouders die thuis onmogelijk een digitale test kunnen afleggen. In het artikel stond ook te lezen dat het lokaal overlegplatform (LOP) al een pak extra aanmeldingen ontving tijdens de verlengde aanmeldingsperiode.

Minister, kunt u de aangepaste dienstverlening van het Huis van het Nederlands inzake de Nederlandse taaltest voor de voorrangsregeling in het Nederlandstalig onderwijs concreter toelichten? Op welke manier verschilt de digitale test van de test die plaatsvindt in het Huis zelf? Hoeveel testen werden reeds afgenomen via deze digitale weg?

Heeft het digitaal aanbieden van de taaltest gevolgen voor de verwerking van de taaltest? Krijgen de deelnemers bijvoorbeeld de resultaten op dezelfde termijn of duurt dit tijdens de coronacrisis langer?

Op mijn laatste deelvraag gaf het BRUZZ-artikel al gedeeltelijk een antwoord. Zoals gezegd, vernam ik dat het sinds vorige week opnieuw mogelijk is om tests in het Huis zelf af te nemen bij mensen die niet over de juiste digitale middelen beschikken. Kunt u dit nader toelichten? Hoeveel fysieke tests werden er sinds vorige week afgenomen in het Huis zelf? Alvast bedankt voor uw antwoorden.

Minister Dalle heeft het woord.

Minister Benjamin Dalle

Dank u wel, voorzitter en collega Tavernier.

Voorzitter, ik wil u graag zeggen dat ik blij ben u in gezonde toestand te zien. Hopelijk zien we elkaar binnenkort ook fysiek. Maar het is in elk geval goed dat we via deze digitale weg al eens kunnen samenzitten over Brussel. Brussel kwam al wel aan bod in de plenaire vergadering, maar het is goed dat deze commissie voor Brussel nog eens kan samenkomen.

Voor deze vraag, en ook voor de volgende, wil ik misschien eerst een algemene opmerking maken. Ik ben als minister van Brussel inderdaad betrokken bij het Huis van het Nederlands. Een van de prioriteiten in onze beleidsnota is bovendien de kennis, het aanleren en ook het testen van het Nederlands. Daarnaast is minister Somers bevoegd voor de inburgering en de samenleving. De vragen die hier vandaag worden gesteld, zijn dus ook aan hem gericht. Ik heb mijn antwoorden op de zijne afgestemd.

Het Huis van het Nederlands is inderdaad overgeschakeld op digitale taaltesten met betrekking tot de voorrangsregeling in het onderwijs. Eerst werd de Zoomapplicatie gebruikt, daarna werd om veiligheidsredenen overgeschakeld op Microsoft Teams. De digitale testen gebeuren op dezelfde manier als de fysieke testen, alleen is het wel zo dat ze arbeidsintensiever zijn omdat de afname van de test driemaal langer duurt. De afname duurt nu anderhalf uur in plaats van dertig minuten. De test kan dus op dezelfde manier en met dezelfde kwaliteit gerealiseerd worden, maar hij duurt langer en daardoor is het ook voor de begeleider arbeidsintensiever.

Sinds 30 april 2020 vinden er in het Huis van het Nederlands ook fysieke taaltesten plaats voor ouders die een taaltest nodig hebben om hun kinderen te kunnen inschrijven in het secundair onderwijs. Hierbij werden natuurlijk de regels voor social distancing gerespecteerd.

Als het over de cijfers gaat, kan ik vragen of het secretariaat de tabellen aan de commissieleden kan bezorgen (zie bijlage). We hebben dit jaar wel al bijzonder goede resultaten. Omdat men online en daarna ook fysiek de testen heeft afgenomen, heeft men ervoor kunnen zorgen dat men meer testen heeft kunnen afnemen dan vorig jaar. Ik zal eerst naar de totale cijfers verwijzen: we zitten vandaag aan 850 afgelegde testen. Dat is nog geen definitief cijfer, want daar moeten de testen die in mei worden afgenomen, nog worden bijgeteld. Ter vergelijking: in 2019 hadden we 712 testen. We zien vandaag dus toch al een duidelijke stijging. Als u dit per maand bekijkt, dan ziet u dat er in januari slechts 100 testen zijn afgelegd, en dat is relatief weinig, en zelfs een pak minder dan in 2019. Daarna is er echter stelselmatig een stijging, met 165 testen in februari, 196 testen in maart en 389 in april. Dit is een goed resultaat. Ondanks de coronacrisis is men erin geslaagd om het aantal testen op peil te houden en heeft men ervoor gezorgd dat ouders gebruik kunnen maken van de voorrangsregels op basis van hun kennis van het Nederlands. We mogen trots zijn op het werk dat daar gerealiseerd is.

Er is nauwelijks vertraging op de verwerking van de testen. De resultaten worden een of twee dagen na de afname meegedeeld. Op dat vlak heeft men een goed ritme kunnen aanhouden.

Zoals ik al zei, zijn er sinds 30 april ook fysieke taaltesten voor de ouders die hun kinderen in het secundair onderwijs willen inschrijven en voor wie een online afname van de test moeilijk of niet mogelijk is. De verlenging van de deadline voor de taaltest voor het secundair onderwijs tot 8 mei laat toe dat iedereen die op tijd was aangemeld, zijn test ook zal kunnen afleggen.

Als ik alles samenvat, denk ik dat we heel sterk werk kunnen vaststellen bij het Huis van het Nederlands. Ondanks de coronacrisis heeft men zowel digitaal als fysiek het nodige kunnen doen om te garanderen dat ook deze regel uit het Voorrangsdecreet op een goede manier kan worden toegepast.

Mevrouw Tavernier heeft het woord.

Bedankt om deze cijfers mee te geven. Ik ben blij om te horen dat deze belangrijke dienstverlening standhoudt in deze moeilijke tijden. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat ouders die zich het Nederlands machtig hebben gemaakt, door overmacht het recht op voorrang voor hun kind verliezen. Petje af voor het Huis van het Nederlands omdat het zo snel en ook creatief naar oplossingen heeft gezocht. Dit toont opnieuw aan dat Vlaanderen niet alleen in normale maar ook in crisistijden zijn verantwoordelijkheden opneemt voor het onderwijs in Brussel. Het Huis van het Nederlands is hierin een belangrijke partner.

Ik was toch verrast door het zeer hoge aantal mensen dat in de verlengde fase van de aanmeldingsperiode nog komt aankloppen voor die taaltests. Ik leid daaruit af dat veel ouders wachten tot het laatste moment. Dat verbaast mij, omdat het over iets heel belangrijks gaat. De Vlaamse overheid en het Huis van het Nederlands moeten hier hun verantwoordelijkheid opnemen, maar het is toch belangrijk dat ouders tijdig hun paperassen in orde hebben.

Mevrouw Segers heeft het woord.

Hier is weinig aan toe te voegen. Ik sluit namens mijn fractie aan met te zeggen dat wij zeer verheugd zijn te horen dat, ondanks de crisis, de lessen kunnen doorgaan en de kwaliteit kan worden gegarandeerd. Het is natuurlijk uiterst belangrijk dat die dienstverlening blijft lopen, zodat eenieder die onze taal wil leren, daartoe de kans krijgt. Dat is een goed perspectief.

Minister Benjamin Dalle

Ik reik nog een element aan. Collega Tavernier, u hebt gelijk: het is essentieel. Collega Segers wees er ook op. Het is essentieel, niet alleen dat je de opleidingen kunt blijven volgen, maar ook dat de testen doorgaan. Ik heb er begrip voor dat men nu naar de deadline toe werkt. Dat is vaak het geval. De voorzitter is ook advocaat, we weten dus wat het is om naar deadlines toe te werken. Ik denk dat dat voor veel mensen het geval is. Je merkt wel dat het iets naar achteren is geschoven. Ik vermoed dat de coronacrisis daar ook voor iets tussen zit. Voor ouders met kinderen is dit geen evidente periode. Ik vermoed dat dat heeft meegespeeld, waardoor sommige ouders pas op het laatste moment hieraan hebben gedacht, omdat ze misschien nog wel andere zorgen hadden.

Ik noteer nog dat de minister tabellen met cijfers zal overmaken aan het secretariaat, zodat ze kunnen worden toegevoegd aan het verslag.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.