U bent hier

– Wegens de coronamaatregelen werd deze vraag om uitleg via videoconferentie behandeld.

De heer Van de Wauwer heeft het woord.

Het zijn vreemde tijden voor iedereen, maar zeker ook voor alle jongeren die al lang niet meer naar school kunnen gaan. Het is voor ons allemaal belangrijk om hoop en perspectief te hebben, zeker voor de jongeren die uitkijken naar de zomervakantie.

Ik ondersteun de vraag van de Taskforce Jeugd om wat tijd te kopen en niet overhaast een beslissing te nemen over de zomerkampen, en ze niet bij voorbaat af te gelasten. Ondertussen moeten we ons samen met de jeugdsector voorbereiden op een kampseizoen dat er helemaal anders kan uitzien: een zomervakantie die mogelijk later dan 1 juli start waardoor er te weinig begeleiders zijn, kampen die moeten worden verlaat, buitenlandse kampen die niet kunnen doorgaan. Veel jeugdgroepen zijn ook op zoek naar tijdelijke kamplocaties en tenten.

Minister, welke actie hebt u ondernomen om ter voorzien in voldoende tenten zodat alle kinderen en jongeren kunnen genieten van een fijn zomerkamp? In de vorige legislatuur zijn er zeker al recordinvesteringen gedaan in de Uitleendienst Kampmateriaal, waardoor we nog nooit zoveel tenten in de aanbieding hadden. Hoe gaat u garanderen dat die jongeren en kinderen op kamp kunnen gaan?

We merken dat er heel veel groepen bericht hebben gekregen van de uitleendienst dat hun aangevraagde tenten niet gereserveerd kunnen worden. Hebt u daar nog een oplossing voor? Bent u bereid om de mogelijkheid te onderzoeken om tenten uit de privésector te gebruiken die nu niet nodig zijn omdat de zomerfestivals zijn geschrapt?

Minister Dalle heeft het woord.

Minister Benjamin Dalle

Mijnheer Van de Wauwer, dit is een belangrijke vraag. Heel veel jongeren zijn vandaag bezig met de zomervakantie. Zoals elk jaar zullen tenten daar een belangrijke rol in spelen. Om de voorraad tenten op peil te houden, is er tijdens deze legislatuur elk jaar 317.000 euro gepland op de begroting. De besteding van dit bedrag wordt in jaar X bepaald. De levering van het materiaal gebeurt in het jaar X plus 1, dus het jaar dat daarop volgt.

Eind vorig jaar is er beslist om het budget in te zetten op verschillende zaken: de digitalisering van het uitleenproces, de aankoop van scanners, de aankoop van vervangmateriaal zoals spanten, haringen, hamers enzovoort, om de stock optimaal uitleenbaar te houden, en de aankoop van 141 buitenzeilen van patrouilletenten.

Normaal zou ik ongeveer op dit ogenblik een zicht hebben op de totale voorraad tenten die de Uitleendienst Kampeermateriaal ter beschikking heeft voor deze zomer. Vandaag heb ik dat helaas nog niet in detail. U weet dat die voorraad niet alleen beïnvloed wordt door de aankopen maar ook door de buitengebruikstellingen en de herstellingen van versleten tenten. Omdat het nazicht en de herstellingen van de tenten sinds 18 maart stilliggen wegens de coronamaatregelen, in het bijzonder de regels betreffende de social distancing die niet gerespecteerd kunnen worden, dient nog meer dan de helft van de patrouilletenten te worden nagezien. De seniortenten zijn allemaal wel al gecontroleerd.

Verder heeft ook de leverancier van de tentzeilen de productie moeten stilleggen. Bijgevolg zullen die zeilen in het beste geval later dan voorzien en hopelijk natuurlijk voor de zomervakantie worden geleverd.

De uitleendienst zal op 4 mei opnieuw aan het werk gaan, conform de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad, zodat alle tenten tijdig kunnen worden gecontroleerd en beschikbaar gesteld met het oog op de zomer. We hebben gevraagd om een extra tandje bij te zetten, zodat dat tijdig in orde kan komen.

Bij de reservaties is er inderdaad, zoals de voorbije jaren, een kloof tussen vraag en aanbod van tenten, meer in het bijzonder in een specifieke periode. Uit de aanvragen blijkt dat de periodes waarin de kampen worden georganiseerd zich steeds meer concentreren tussen 15 juli en 15 augustus. In het verleden was dat meer gespreid over de twee maanden. Dat leidt inderdaad tot een verhoogd aantal weigeringen voor die periode. Op andere tijdstippen zijn er voldoende tenten. Dan stelt het probleem zich minder of zelfs helemaal niet.

Elk jaar is de wachtlijst het langst op het ogenblik dat over de toezeggingen en de weigeringen wordt gecommuniceerd. Nadien wordt de lijst meestal korter aangezien sommige groepen tenten annuleren en/of soms andere tenten vinden, bijvoorbeeld door eigen aankoop bij andere jeugdgroepen en/of op de privémarkt. Wanneer de uitleendienst daarvan op de hoogte is, kunnen de beschikbaar gekomen tenten alsnog worden toegewezen.

Het is ook relevant om te zeggen dat de uitleendiensten een heel belangrijk kanaal zijn voor het ter beschikking stellen van kampmateriaal, maar niet de enige. Ik denk ook aan het voorbeeld van eigen aankoop, andere jeugdgroepen, en ook de privémarkt. Soms helpen ook lokale besturen daarbij.

Omdat de normale annuleringsregels door de coronacrisis niet van toepassing zijn en de groepen daardoor langer kunnen wachten om te annuleren, is er momenteel weinig beweging in de vraag en dus ook jammer genoeg in die wachtlijst. Zolang de beslissing over het al dan niet doorgaan van de kampen tijdens de zomer niet is genomen en de organisatievoorwaarden niet gekend zijn, zullen groepen wellicht nog even wachten om hun aanvraag voor tenten te herbekijken. Zoals jullie weten, heeft de Nationale Veiligheidsraad gecommuniceerd dat zij hierover uiterlijk eind mei een definitieve beslissing nemen. Dat was ook de vraag vanuit Vlaanderen.

Naast de aankoop van materiaal vind ik het belangrijk om ook oog te hebben voor het versterken van de herstellingen bij de uitleendiensten. Zeker op het moment dat er beslissingen zouden komen over de zomervakantie. Daar is grote nood aan.

Zoals u weet, ben ik in nauw overleg met de taskforce Zomer van de jeugdsector en met de subwerkgroep van de groep van experts die de exit-strategie moet uitwerken (GEES) die zich over vrije tijd buigt. Samen met hen volg ik de situatie op de voet op. We bereiden ons voor op een jeugdwerkzomer. We weten het vandaag nog niet, maar we hopen uiteraard dat die activiteiten op een gecontroleerde manier kunnen doorgaan.

De coronacrisis zal hoe dan ook een impact hebben op de organisatie van de jeugdwerkzomer. Wij doen er alles aan om hier flexibel op in te spelen, samen met de jeugdsector. We houden zeker ook rekening met de suggestie om het gebruik van tenten uit de privésector aan te wenden. Er zijn misschien nog andere pistes, maar we zullen het allemaal zeer grondig bekijken en opvolgen de komende weken.

De heer Van de Wauwer heeft het woord.

Minister, dank u voor uw antwoord. We zagen dat de voorbije jaren al gebeuren, die verschuiving naar de periode van 15 juli tot 15 augustus. Dit jaar is dat nog een prangender probleem, met die onzekerheid over de start van de zomervakantie.

Ik ben blij dat de uitleendienst opnieuw aan de slag kan gaan. Ik heb daarover een bijkomende vraag. Is daar voldoende personeel om alles tijdig in orde te krijgen en de nodige inhaalbewegingen te doen voor het werk dat de voorbije maanden stillag?

Dan roep ik op om creatief na te denken over welke tenten van elders wij zouden kunnen gebruiken. Mevrouw Rombouts roept op om dat met de privésector te bekijken. Minister, ik heb vorig jaar nog aan uw voorganger Sven Gatz gesuggereerd om in te tekenen op de eventuele verkoop van tenten door Defensie. Is daar gebruik van gemaakt? Is er daar nog een mogelijkheid?

Mevrouw Perdaens heeft het woord.

Dit is een zeer belangrijke vraag. We hebben het tijdens de crisis al een aantal keren gehad over het jeugdwerk en het jeugdwerk in de zomer. Die tenten zijn zoals elk jaar een bezorgdheid. In de vorige legislatuur was dat al zo en dat is nu niet anders.

Het is op zich niet absoluut zorgwekkend dat er in eerste instantie wat weigeringen zijn. In de periode 2018-2019 waren er in eerste instantie 180 weigeringen. Hebt u er een zicht op of dat er nu al meer zijn? Hebt u er een zicht op hoeveel buitenlandse kampen in het binnenland zouden moeten doorgaan?

Ik wil nog even ingaan op die ene week die verschoven zou worden. U sprak daarnet over de piekperiode van 15 juli tot 15 augustus. Mocht het schooljaar effectief worden uitgesteld, dan heeft dat een grote impact op het jeugdwerk. Hoeveel kampen gaan er door in de eerste week?

Ik haalde al eens aan in een actuele vraag over de zomerregeling hoe belangrijk het is dat het lokale en Vlaamse niveau op één lijn zitten in de organisatie van deze jeugdwerkzomer. Hebt u op dat vlak nog stappen kunnen zetten? Zijn er al vorderingen gemaakt?

De heer Anaf heeft het woord.

Minister, zoals u weet, waren wij mee vragende partij om de beslissing over de jeugdkampen zo laat mogelijk te nemen. Ik ben heel erg blij dat het pas 30 mei zal zijn. Dat geeft ons meer perspectief.

Ik vind de vraag van de heer Van de Wauwer terecht, want je kunt de beslissing wel uitstellen, maar dat wil wel zeggen dat je ondertussen op alle scenario's voorbereid moet zijn.

Ik wil nog even de aandacht vestigen op een bepaalde groep in onze samenleving. Ik volg voor onze fractie in de commissie Welzijn alles op wat te maken heeft met mensen met een handicap. Ik ben door een aantal ouders in de voorbije weken gecontacteerd die bijzondere aandacht vragen voor kampen voor kinderen met een handicap. Zowel de kinderen zelf als de ouders kijken er heel erg naar uit om daar deze zomer naartoe te kunnen gaan en om de zorg voor die kinderen heel even uit handen te kunnen geven. Minister, als er een beslissing wordt genomen over deze zomer, vraag ik u om daar ook aandacht voor te hebben. Dat is een bijzonder belangrijke doelgroep, die andere dingen nodig heeft dan andere doelgroepen.

Mevrouw Rombouts heeft het woord.

Ik wil me graag aansluiten bij deze vraag. Het feit dat er kamerbreed aandacht is voor deze vraag wijst erop dat we allen overtuigd zijn van het belang van de activiteiten in de zomervakanties voor onze kinderen en jongeren, zeker de meest kwetsbare. Het is superbelangrijk om hen de nodige ontspanning te geven en ook de ouders de nodige ruimte te bieden om zich even op iets anders te kunnen richten. Het is ook een heel belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van kinderen en jongeren.

Minister, ik dank u om het pleidooi mee te ondersteunen om de datum inzake de beslissing over zomeractiviteiten zo laat mogelijk te plaatsen. Dat wil wel zeggen dat we ons moeten voorbereiden als er verschuivingen zijn om snel te kunnen reageren.

Ik dank u dat er zal gekeken worden naar private tenten. We zien dat heel wat scholen ondertussen gebruikmaken van private tenten om bijvoorbeeld openschoolklassen te organiseren om kinderen en jongeren met voldoende afstand naar school te kunnen laten gaan. Misschien zit daar nog een kans in om contacten te leggen met de scholen en te bekijken hoe die infrastructuur kan worden ingezet in de loop van de zomer. Aan die locaties is de nodige speelruime en buitenruimte voorzien en op die manier kan misschien een win-winoperatie worden gerealiseerd met de schoolaccommodatie.

Ik heb een aantal weken geleden ook al verwezen naar de samenwerking met de lokale besturen. Bedoeling is na te gaan op welke manier we zo snel mogelijk zoveel mogelijk accommodatie kunnen vinden voor het geval kampen verplaatst moeten worden. Wanneer zeker de internationale kampen, maar misschien ook andere kampenplaatsen niet kunnen worden bezocht, dan moeten we heel snel de gemeenten mee inzetten om nieuwe of bijkomende, eventueel tijdelijke kampplaatsen te vinden.

Minister Dalle heeft het woord.

Minister Benjamin Dalle

Mijnheer Van de Wauwer, er is momenteel voldoende personeel. Vanaf 4 mei zullen ze wel een tandje moeten bijsteken door de vertraging als gevolg van de coronacrisis maar er is voldoende personeel om te doen wat er elk jaar gebeurt. Dat betekent niet dat er geen weigeringen zijn of dat we de hele problematiek kunnen oplossen. De problematiek die we vorig jaar hebben gekend, zal er ook dit jaar zijn.

Defensie is al gecontacteerd en heeft in een aantal gevallen al voor oplossingen gezorgd. We zullen nagaan of daar nog extra’s mogelijk zijn.

Dit jaar zijn de cijfers van eenzelfde grootteorde als vorig jaar. Er zijn ruim tweehonderd weigeringen. Die komen op de wachtlijst. Soms zijn er oplossingen, zoals vanuit Defensie, maar ook vanuit private aankopen en verschuivingen. We hopen dat die wachtlijst daardoor tijdens de komende weken en maanden kan verminderen.

Mijnheer Anaf, u haalt een zeer terecht punt aan. Wanneer we het hebben over de zomerkampen en de buitenlandse kampen, waar ook mevrouw Perdaens naar verwijst, zullen we moeten afwachten wat de Veiligheidsraad beslist, ook over toeristische uitstappen. Dat zal ook samenhangen met wat andere landen beslissen. Personen met een handicap moeten inderdaad worden opgenomen in onze taskforce zomer en dat gebeurt ook effectief.

Vanmorgen heeft de Vlaamse Regering specifieke acties goedgekeurd voor kwetsbare kinderen en jongeren. Jongeren met een handicap vallen daar zeker ook onder. Die projectoproep wordt volgende week gelanceerd.

Mevrouw Rombouts, u had vorige week al de suggestie gedaan om na te gaan of scholen en lokale besturen kunnen bijspringen wanneer bijvoorbeeld buitenlandse kampen niet kunnen doorgaan. Bataljong, de ondersteuner van het lokale jeugdwerk en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) zijn betrokken in de taskforce zomer.

Ik denk dat iedereen het erover eens is dat voor het jeugdwerk de vakantieactiviteiten belangrijk zijn. We hopen dat de Veiligheidsraad daar ten laatste tegen eind mei een beslissing over kan nemen en we bereiden ons voor op alle hypotheses. We doen dat samen met de uitleendienst en we zullen het daar de komende maanden zeker nog over hebben.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.