U bent hier

Mevrouw Talpe heeft het woord.

Minister, in uw beleidsnota 2019-2024 lazen we dat het uw overtuiging is dat vakantie een recht voor allen is. U zou daarom verder werken aan het verlagen van drempels die mensen beletten te genieten van een welverdiende vakantie: financiële drempels, maar ook fysieke of mentale drempels. Participatie zou de basis zijn voor uw beleid, waarbij u het decreet ‘Iedereen verdient vakantie’ als hulpmiddel zou gebruiken. U trok ook 1 miljoen extra middelen uit voor sociaal toerisme, waardoor de totale pot nu 2.252.000 euro bevat. Dat is een sterke en lovenswaardige indicator dat u absoluut wil gaan voor meer sociaal toerisme en uw voornemen geen holle woorden mochten zijn.

Helaas hebben we een slecht gesternte, want door personeelsdalingen in de zorgsector bevinden steeds meer actoren zich in een moeilijke positie en het vrijetijdsaanbod, waartoe het sociaal toerisme behoort, is daar het slachtoffer van. Het aantal aanvragen in 2019 lag maar liefst 30 procent hoger dan voorheen. In totaal konden evenwel 12.675 mensen minder met vakantie gaan dan in 2018.

Minister, gezien die zorgwekkende trend heb ik enkele vragen voor u. In welke mate kan die budgetverhoging voor Iedereen Verdient Vakantie in 2020 en ook de verdere toekomst helpen om beter tegemoet te komen aan die toch wel stijgende vraag naar sociaal toerisme? Zult u ook – heel belangrijk – in overleg treden met minister Beke om een continue dialoog op gang te houden tussen het sociaal toerisme enerzijds en de zorgsector anderzijds, zodat ook sociaal toerisme op de agenda van de zorgsector zal blijven staan? Er wordt dus gewag gemaakt van de personeelstekorten als reden voor de daling van het aantal toeristen die men met sociaal toerisme kan bedienen. Het valt te vermoeden dat de getroffen personen dan vooral mensen met bijkomende zorgnoden zullen zijn. Hoe is dus de verdeling van de aanvragen per doelgroep? Welke doelgroepen worden specifiek getroffen door dit krimpende aanbod?

Mevrouw Jans heeft het woord.

Minister, op 16 februari werd er gecommuniceerd dat het afgelopen jaar minder mensen via het Netwerk Iedereen Verdient Vakantie op vakantie zijn gegaan dan in 2018. Steunpunt Vakantieparticipatie gaf ook aan dat de vraag niet zou zijn gedaald. Integendeel, het aantal aanvragen zou zelfs 30 procent hoger liggen. U gaf aan dat het budget voor toegankelijk ‘Toerisme voor Allen’ elk jaar met 1 miljoen euro zal worden verhoogd, net omdat u wilt dat zo veel mogelijk mensen met vakantie kunnen gaan. We hebben het daar ook al over gehad bij de bespreking van de begroting en de beleidsnota. U onderschreef daarbij dat participatie op het gebied van vakanties en daguitstappen deel uitmaakt van een traject om mensen uit armoede of uit sociaal isolement te halen.

In uw beleidsnota beschrijft u het Netwerk Iedereen Verdient Vakantie als een voorbeeld van hoe de visie van een multistakeholdernetwerk, waarbij participatie het uitgangspunt is, vorm kan krijgen. Het decreet ‘Iedereen verdient vakantie’ biedt een kader om het potentieel op dat vlak optimaal te benutten. U wilt dan ook in de nodige middelen voorzien om het decreet uit te voeren. Daarbij zult u, zo stelt de beleidsnota, rekening houden met de aanbevelingen van de klankbordgroep ‘Iedereen verdient vakantie’, en indien nodig het decreet bijsturen. U hebt daarover eind vorig jaar ook al gezegd dat u na de evaluatie van het decreet een ontwerp van decreet met wijzigingen wilt voorleggen aan deze commissie en aan het parlement.

Minister, hoe gaat u dat extra budget van 1 miljoen euro per jaar besteden? Wat is volgens u de verklaring van de dalende cijfers binnen ‘Toerisme voor Allen’? Wat is de stand van zaken en de timing met betrekking tot het door u aangekondigde nieuwe ontwerp van decreet, en in welke mate houdt u daarbij rekening met de sector en de betrokken actoren? Hebt u overleg gehad met het netwerk en met andere partners uit de sector?

Mevrouw Coudyser heeft het woord.

Minister, collega’s, dat dit drie gelijkaardige vragen zijn, onderstreept ook wel het belang van het sociaal toerisme. Het klopt dat de cijfers iets zijn gedaald, zoals de collega’s al aanhaalden. Aan de andere kant wil ik toch eerst wel een positieve noot brengen. Steunpunt Vakantieparticipatie staat er sinds 2001 voor in om meer mensen met vakantie te laten gaan. Men probeert eigenlijk een unieke samenwerking tussen publieke spelers en private organisaties tot stand te brengen, om meer mensen, vooral mensen in kansarmoede, een kans te geven om toch met vakantie te gaan. De toeleiding gebeurt door OCMW’s, centra algemeen welzijnswerk (CAW’s), Welzijnsschakels. Sinds 2001 is dat spectaculair gegroeid. Ik heb hier een aantal cijfers bij. Ik vind het toch belangrijk om die even aan te halen.

In 2001 had het Steunpunt Vakantieparticipatie 752 vakantiegangers bereikt. In 2004 waren er dat al meer dan 16.000. In 2012 werd de kaap van 100.000 vakantiegangers overschreden. In 2018 werden dankzij de vakantiebemiddeling van het Steunpunt 166.716 vakantiegangers bereikt. Dat is een enorme vooruitgang, maar het is inderdaad zo dat er het voorbije jaar voor het eerst minder mensen met een financiële drempel waren die via het netwerk op vakantie konden vertrekken.

De directeur van het Steunpunt, mevrouw Schapmans, geeft aan dat de vraag naar vakantie niet gedaald is, wel integendeel: het aantal aanvragen lag 30 procent hoger dan het jaar voordien. Ze zegt dat de daling voor een groot deel toe te schrijven is aan de besparingen op de personeelskracht in de begeleidende organisaties, wier prioritaire taak vaak niet vrijetijdsbesteding is.

U kondigde aan dat er vanaf dit jaar een extra ondersteuning voorzien is van 1 miljoen euro. Mijn collega’s hebben daarnaar verwezen. Ik wil ook nog even verwijzen naar het platform Vakantieschakel van het Steunpunt dat vraag en aanbod met elkaar in verbinding brengt.

Uit een antwoord op mijn vorige schriftelijke vraag blijkt dat Vakantieschakel in het najaar van 2019 werd geëvalueerd en dat dit platform voor de gebruikers als een belangrijke, relevante en heel positieve aanvulling wordt ervaren, net door die persoonlijke aanpak. Het zorgt voor een verhoogd gebruiksgemak. De evaluatie heeft echter ook aangetoond dat de tool nog steeds te weinig bekendheid geniet bij zowel gebruikers als sociale lidorganisaties. Een grotere zichtbaarheid kan ook leiden tot een grotere slagkracht in de sector.

Dit brengt mij tot de volgende vragen: het vakantie-aanbod van het Steunpunt kan worden uitgesplitst in vier categorieën: daguitstappen, groepsverblijven, georganiseerde vakanties en individuele vakanties. Kunt u verduidelijken hoe het totaal aantal vakantiegangers van 152.983 verder uitgesplitst wordt naar die vier categorieën? Is er in elke categorie sprake van een daling of moeten we daarin nuanceren?

Wat moeten we precies verstaan onder de aangekondigde extra ondersteuning voor de verschillende sociaal-toeristische organisaties in het netwerk?

U hebt in de pers ook verwezen naar de Rap op Stapkantoren als een van de belangrijkste sociaal-toeristische actoren. U gaf ook aan dat er op termijn naar gestreefd wordt dat iedere Vlaming in zijn regio toegang heeft tot een dergelijk bemiddelingskantoor. Hoe wilt u de verdere uitbreiding van dit netwerk stimuleren? Acht u het wenselijk om vanuit Vlaanderen dit netwerk structureel te financieren?

In uw beleidsnota haalt u ook aan dat maatschappelijke uitdagingen op het vlak van armoede zo complex zijn dat één beleidsdomein ze niet alleen kan aanpakken. Zult u hierover in overleg treden met de bevoegde Vlaamse minister van Welzijn en eventueel uw federale collega’s om een gecoördineerde oplossing uit te werken? De financiële drempel weegt zwaar door, maar ook de drempels van fysieke beperkingen of psychische problemen.

Welke concrete aanpassingen zullen worden doorgevoerd aan het instrument Vakantieschakel om de zichtbaarheid van deze digitale toepassing te vergroten? Voorziet u hiervoor bijkomende middelen?

Minister Demir heeft het woord.

Minister Zuhal Demir

Drie collega’s stellen dezelfde vraag. Dat betekent dat dit onderwerp belangrijk is. Een van de vragen die u allemaal hebt gesteld, ging over de opsplitsing van de cijfers per categorie. Als u het goedvindt, zal ik de opsplitsing van die cijfers vanaf 2001 als bijlage toevoegen aan het verslag. In 2019 was de opsplitsing als volgt: 135.297 boekingen voor een daguitstap; 3170 boekingen voor een groepsverblijf; 6446 boekingen voor een georganiseerde vakantie en 8070 boekingen voor een individuele vakantie.

Het aantal aanvragen ligt echter hoger. Er zijn diverse redenen waardoor een vakantie of daguitstap uiteindelijk niet doorgaat. Het weer is er een van: in de periode van de hittegolf in 2019 zijn er heel wat annuleringen gebeurd. Ook de prijs speelt mee: geregeld leiden aanvragen niet tot een effectieve participatie omdat de deelnameprijs toch nog te hoog ligt. De korting vanuit de toerismepartners is zeer welkom, maar voor de meest arme groep niet diep genoeg. Ook andere omstandigheden kunnen een rol spelen: vakantiegangers dienen een aanvraag in, maar beslissen uiteindelijk om toch niet te gaan omdat bijvoorbeeld hun favoriete logies niet beschikbaar is of wegens ziekte of verandering in de levenssituatie. 

Bijkomende verklaringen zijn ook dat er de voorbije twee jaar minder werd ingezet op groepsvakanties. Die werden ook minder gepromoot via de communicatiekanalen van Iedereen Verdient Vakantie. Het vernieuwde boekingssysteem moet de reserveerdrempel, onder meer voor groepsvakanties, verlagen.

De cijfers van de georganiseerde vakanties zijn mogelijk vertekend wegens het tijdelijk niet boekbaar zijn in de periode van de ontwikkeling van het vernieuwde onlineplatform. Aanvragen werden doorverwezen, waardoor ook het zicht op al dan niet effectieve boekingen verloren ging.

Deze cijfers vertegenwoordigen het aantal gebruikers van het kortingstarief. Dit is een korting die voorzien wordt door de toerismepartners en die een deel van de oplossing is voor mensen die een financiële drempel ervaren. Maar er zijn uiteraard ook andere drempels: mentaal, fysiek, psychisch, praktisch enzovoort. De begeleiding en ondersteuning om die te overwinnen, komt voornamelijk vanuit de sociale organisaties.  Dit zijn niet enkel organisaties uit de zorgsector, maar uit het brede sociale veld. In totaal telt het Netwerk Iedereen Verdient Vakantie 1700 sociale organisaties die gebruikmaken van het vakantieaanbod. Wat betreft de diverse drempels waar zij mee werken, dateren de laatste cijfers uit 2013. Hieruit blijkt dat 48 procent van de sociale partnerorganisaties zich richt tot mensen met financiële moeilijkheden en dat iets meer dan de helft zich richt tot meer specifieke doelgroepen. De grootste groep werkt met mensen met psychische problemen, maar het kan ook gaan over organisaties die werken met mensen met een handicap, mensen die zorg nodig hebben, tienermoeders, pleegzorg enzovoort.

Uit dezelfde cijfers kunnen we ook conclusies trekken met betrekking tot het gezelschap waarmee men al dan niet op vakantie gaat. Zo gaat ruim 31 procent van de vakantiegangers enkel met de kinderen op vakantie. Bij 20 procent van de vakantiegangers is de partner mee met de kinderen. 13 procent gaat enkel met de partner op vakantie. De overige 36 procent gaat in een andere combinatie op vakantie.

Een tweede blok vragen betreft de bijkomende ondersteuning voor het Netwerk Iedereen Verdient Vakantie. Zoals gezegd, heeft de regering beslist dat sinds dit jaar het budget voor sociaal toerisme inderdaad recurrent wordt verhoogd met 1 miljoen euro. Dit extra budget wordt gebruikt voor acties ter voorbereiding van de implementatie van het decreet rond Iedereen Verdient Vakantie. In concreto gaat dit over drie kostenposten. Ten eerste, een verhoging van het subsidiebudget van de projectoproep ‘Iedereen verdient vakantie’ van 484.000 euro tot 1 miljoen euro. Via deze oproep gaat Toerisme Vlaanderen op zoek naar innovatieve projecten die nieuwe methodes of tools ontwikkelen en die verspreiden naar een ruim netwerk van vakantiemakers.

Een tweede kostenpost is de verhoging van het werkingsbudget Steunpunt Vakantieparticipatie met 284.000 euro. En ten derde is er 200.000 euro ter ondersteuning van de Rap op Stapkantoren. Een actieplan daarvoor wordt opgemaakt.

Die verdeling is in afwachting van de volledige implementatie van het decreet ‘Iedereen verdient vakantie’, dat de ondersteuning van de sociaal-toeristische sector grondig hertekent. Ook daar werden door u allen verschillende vragen over gesteld.

Momenteel worden een evaluatie en voorstel tot bijsturing voorbereid door Toerisme Vlaanderen, waarin het decreet en de adviezen van de sector zoveel mogelijk worden aangehouden, met noodzakelijke bijsturingen waar dat nodig is. Dit voorstel werd afgetoetst met verschillende actoren, waaronder ook de stuurgroep Iedereen Verdient Vakantie, die in dezen het netwerk vertegenwoordigt, en wordt momenteel gefinaliseerd. Ik heb begrepen dat het een kwestie van een aantal weken is. Na definitieve goedkeuring van dat voorstel kan de formele procedure voor aanpassing van het decreet opgestart worden.

Een aanpassing van decreet heeft dezelfde procedure te doorlopen als het ontwikkelen van het decreet, waarna de procedure voor de uitvoeringsbesluiten zal volgen. Vanwege de doorlooptijd van die procedures, zal het decreet volgend jaar volledig in werking kunnen treden.

Specifiek voor de Rap op Stapkantoren, mevrouw Coudyser, lijkt het mij maar logisch dat, als we streven naar een uitbreiding van het netwerk, we dit ook zullen moeten stimuleren. Momenteel worden de Rap op Stapkantoren ondersteund met vorming en concreet materiaal voor hun lokale werking. Het betreft hier voornamelijk lokale initiatieven, in de meeste gevallen gerund door vrijwilligers. Een kleine financiële steun kan voor hun werking een wereld van verschil maken. Er wordt onderzocht op welke manier we dat gaan doen. We moeten vooral de administratieve lasten zo laag mogelijk houden, want het gaat ook over vrijwilligers.

Iets waar verschillende vraagstellers ook naar verwezen, is de wisselwerking tussen sociaal toerisme enerzijds en welzijn en de zorgsector anderzijds. Toerisme snijdt inderdaad door vele levensdomeinen: welzijn, onderwijs, integratie, jeugdhulp, gezondheid, mobiliteit, erfgoed, sport, gelijke kansen, cultuur enzovoort. Door de vakantieketen sterker in elkaar te laten haken, wil het netwerk Iedereen Verdient Vakantie van elke vakantie een succeservaring maken. Toerisme is daarin de motor, maar er zijn veel raakvlakken met andere beleidsdomeinen. Vanuit de invalshoek toerisme participeren wij aan of organiseren we beleidsoverleg in de domeinen welzijn, vrije tijd en mobiliteit.

Het is zeker zinvol om een continue dialoog op gang te houden tussen het sociaal toerisme enerzijds en de zorgsector anderzijds. Het is belangrijk om elkaars noden te kennen om samen participatie aan toerisme te kunnen waarmaken.

Tot slot werd er nog gepolst naar het instrument Vakantieschakel, en meer specifiek naar het verhogen van de zichtbaarheid ervan. Het netwerk Iedereen Verdient Vakantie wil vakantie mogelijk maken voor mensen die een vakantiedrempel ervaren die ze zelf niet kunnen overwinnen. Er is uiteraard de financiële drempel, die blijft de belangrijkste. Maar daarnaast zijn er ook andere drempels. Om die op te lossen, werd het instrument Vakantieschakel in het leven geroepen. Vragen over vakantiedrempels komen op het online platform terecht en worden in het netwerk opgenomen om ze op te lossen.

Het is niet de bedoeling om het platform bekend te maken bij het brede publiek, maar doelgericht bij mensen die een hindernis ervaren om te kunnen deelnemen. De focus van het instrument zal verscherpt worden. De afgelopen jaren werd geëxperimenteerd met alle vakantiedrempels en alle toeristen en kon iedereen een vraag posten. De mankracht en middelen werden versnipperd over heel veel verschillende doelgroepen. Heel wat mensen kunnen op eigen kracht kijken hoe we ondersteunend die drempel kunnen overwinnen. We kiezen er nu voor om in te zetten op de doelgroep van vakantiegangers die ondersteuning nodig hebben. We focussen op mensen in armoede en mensen met een fysieke of mentale beperking en de drempels die zij ervaren. Zo kunnen we die doelgroepen meer gericht op weg helpen om te kunnen deelnemen. Uiteraard zijn de tienermoeders wat mij betreft in deze context zeer belangrijk om te kunnen deelnemen aan Iedereen Verdient Vakantie.

Mevrouw Jans heeft het woord.

Minister, het is goed dat u de cijfers voor ons hebt geduid, om zo te kunnen verklaren waar de daling vandaan komt. U hebt heel concreet antwoord gegeven op onze vragen over de bijkomende recurrente middelen, wat we ten zeerste toejuichen. De subsidies gaan omhoog. Op termijn moeten we ook kijken wat we nog doen met projecten en waar we wat meer stabiele werking organiseren. Dat debat zullen we zeker nog voeren. Het is ook heel positief dat u het werkingsbudget voor het Steunpunt Vakantieparticipatie beduidend gaat verhogen.

Ik heb nog een bijkomende vraag. Bij een vorige gelegenheid hebt u aangekondigd dat u het voorstel van decreet waarover we hier spreken wilt aanpassen met een ontwerp van decreet. Waarom kiest u ervoor het voorstel van decreet dat vanuit het parlement is gegroeid aan te passen met een ontwerp van decreet? Een andere optie zou kunnen zijn om het voorstel van decreet te laten aanpassen om het zo ook vanuit het parlement te laten komen. We moeten de nodige procedures ondernemen zodat we rekening kunnen houden met de inbreng en de adviezen.

Minister, het is heel positief dat u duidelijk stelt dat toerisme de motor van veel zaken is. Daarmee komt u met heel wat andere beleidsdomeinen in aanraking. U hebt Welzijn genoemd, u hebt vrije tijd genoemd, u hebt Mobiliteit genoemd. Ik was wat verbaasd toen ik de cijfers las en dat men die in één adem verklaarde door besparingen op Welzijn. De cijfers dateerden natuurlijk van lang voor de besparingen op Welzijn ook maar waren aangekondigd.

Het is daarnaast ook van belang te beklemtonen dat wanneer het gaat over 'Toerisme voor Allen', we daar heel bewust voor kiezen om het een verhaal vanuit toerisme te laten zijn. 'Toerisme voor Allen' maakt geen deel uit van een OCMW- of een behandeltraject. Het is gewoon zoals het is, het is een daguitstap, het is een reis of het is ontspanning. Het is net goed dat we daar niet altijd de link leggen, dat het gewoon binnen Toerisme blijft. Ik ben dan ook blij dat u daarover intensief overleg met andere beleidsdomeinen hebt, maar goed grip houdt als minister van Toerisme op het hele beleidsdomein 'Toerisme voor Allen'.

Mevrouw Talpe heeft het woord.

Minister, ik kijk ook uit naar de cijfers die ons zullen worden bezorgd met de concrete verdeling voor de specifieke doelgroepen. Vanuit uw verleden als staatssecretaris voor Armoedebestrijding kent u de problematiek goed en draagt u die een warm hart toe. We moeten inderdaad nuanceren. Het is niet enkel de daling van het personeel in de zorgsector, er spelen ook nog veel andere factoren mee waarom men al dan niet intekent op een aanbod.

Voor mensen die een financiële drempel ondervinden, kunnen we de 1 miljoen euro extra budget goed gebruiken om daarin te schakelen, en ook om hen aan te moedigen om in te tekenen. Dat hun favoriete hotel niet beschikbaar is, dat is maar een vreemd argument om geen fijne reis met partner en kinderen te ondernemen als dat binnen het bereik ligt.

Anderzijds hebben we ook de groep met zorgnoden, fysiek en mentaal. Daar bent u natuurlijk niet alleen aanzet. We vragen om het overleg met de minister van Welzijn aan te knopen. Voka trok daarover gisteren aan de alarmbel, maar die vraag kunnen we beter stellen in de commissie Welzijn, want daar spreekt men echt over een aardverschuiving inzake de daling van het personeel. Maar goed, dat moeten we meenemen.

Minister, misschien kan een evaluatie van de programma's een oplossing bieden, zodat we ons bijvoorbeeld meer richten op dagexcursies die wat minder intensieve zorginspanningen vereisen om dat aanbod zo breed mogelijk te houden. Hoe staat u daartegenover?

Mevrouw Coudyser heeft het woord.

Minister, ik dank u voor het uitgebreid antwoord. Als ik u goed begrijp, is het zo dat waar we in de vorige legislatuur toch wel wat geëxperimenteerd hebben met het proberen wegwerken van alle mogelijke drempels, we in de toekomst opnieuw willen focussen op de financiële drempels en op mensen met fysieke beperkingen, psychische problemen of in moeilijke persoonlijke situaties, zodat zij ook op vakantie kunnen gaan. Ik zal die cijfers verder bekijken.

Ik lees dat de oorzaak voor het dalend aantal vakantiegangers zeer divers is. Zelfs het weer of wijzigingen in de persoonlijke situatie kunnen meespelen. Als we de armste mensen willen helpen, volstaan de sociale kortingen die private of andere spelers geven natuurlijk niet om de financiële drempels te overwinnen. Het is fantastisch dat u wilt en kunt voorzien in meer middelen. Ik denk ook dat het overleg met de zorgactoren wel van belang is om ervoor te zorgen dat die mensen even weg kunnen zijn van hun problemen, dankzij de kans die ze krijgen om op vakantie te gaan. Dat er overleg is, stemt me vrolijk.

Ik wil ook benadrukken dat toerisme een van de invalshoeken is om de mensen op vakantie te laten gaan. We moeten daar blijven op inzetten en er middelen voor uittrekken, maar ik vind ook dat we alle beleidsdomeinen daar, ook budgettair, mee verantwoordelijkheid voor moeten laten dragen. Er kan en moet gekeken worden in welke mate we daaraan moeten tegemoet komen.

Minister, u lichtte toe dat het grootste deel van dat bedrag van 1 miljoen euro gaat naar de pilootprojecten, in afwachting van het nieuwe decreet, waar we die innovatie en die goede praktijken onder de aandacht willen brengen en ook doorgeven. U zei dat er 284.000 euro extra is voor het steunpunt. Kunt u dat nog wat meer toelichten? Zijn dat werkingsmiddelen voor het steunpunt of wat zal men daarmee doen?

U zorgt voor 200.000 euro voor de Rap op Stapkantoren. Dat zijn belangrijke bemiddelingskantoren. Volgens het decreet dat we in 2018 hebben goedgekeurd, is het de bedoeling om die bemiddelingskantoren, waaronder ook die Rap op Stapkantoren, te erkennen. Er is evenwel geen decretale basis voor een financiële subsidiëring. Ik begrijp dat u wel degelijk in middelen wil voorzien voor die Rap op Stapkantoren. Dat is ook wel van belang, denk ik. Zult u dat in het decreet dat eraan komt mee opnemen? Of zal er een andere mogelijkheid zijn om daaraan een kleine financiële duw te geven. Mijn bijkomende vraag in dit verband gaat daarover. In sommige regio’s in Vlaanderen zijn er nogal wat Rap op Stapkantoren. In mijn eigen regio zijn er zeer weinig Rap op Stapkantoren. Is het de bedoeling om te zorgen voor een spreiding van de Rap op Stapkantoren over heel Vlaanderen? Dan moet er misschien een uitbreiding komen. Of is het veeleer de bedoeling om de bestaande Rap op Stapkantoren te professionaliseren? In een antwoord op een schriftelijke vraag van mevrouw Jans werd er gezegd dat ‘een beroepskracht’ goed zou zijn, omdat die vrijwilligers dan kunnen gecoacht worden en het overleg met alle stakeholders op een professionele manier begeleid moet worden – zonder af te doen aan het vele werk dat door vrijwilligers geleverd wordt. Er is ook nood aan materiaal. Ik dacht dat u nu ook gezegd had dat die kleine stukjes al veel kunnen helpen. Er loopt een onderzoek in dat verband. Kunt u daar iets meer over zeggen? Waanneer wordt het afgerond?

Minister Demir heeft het woord.

Minister Zuhal Demir

Collega’s, dank u. Zoals ik heb geantwoord, is de evaluatie achter de rug. Er zijn een aantal aanbevelingen en adviezen, die men nu aan het bundelen is. Ik verwacht ze op ons kabinet binnen een paar weken. De reden waarom wij het initiatief nemen, is gewoon dat ik het heel belangrijk vind, vanuit Toerisme Vlaanderen, dat we ervoor zorgen dat dit toegankelijk wordt gemaakt, zeker voor mensen die het financieel, maar ook psychisch moeilijk hebben, zoals de groep van de tienermoeders. Daarom nemen we dat initiatief en willen we dat decreet aanpassen, maar uiteraard zal dat ontwerp van decreet tot hier komen en zullen we dat ook wel verder bespreken.

Wat de middelen betreft, heb ik al aangegeven dat een deel ook zal dienen voor de toeleiding, zeker via die Rap op Stapkantoren. Ik weet dat niet in elke gemeente of elke provincie veel van die kantoren aanwezig zijn, maar de bedoeling is dat zo’n kantoor in gemeente a ook bijvoorbeeld gemeente b en gemeente c kan bedienen. We zijn dus vooral daarop aan het werken, in plaats van nog meer kantoren op te laten richten. Het Netwerk Iedereen Verdient Vakantie willen we ook meer betrekken bij het steunpunt. De middelen waarin we voorzien voor het steunpunt, zijn vooral bedoeld om dat te professionaliseren, in eerste instantie.

Zodra het ontwerp klaar is en via de regering is gegaan, zal het hier in de commissie komen.

De vragen om uitleg zijn afgehandeld.

van Karl Vanlouwe aan minister Jan Jambon
1366 (2019-2020)
Externe sprekers
Martin Shearman (Britse ambassadeur voor België) en Hylke Vandenbussche (gewoon hoogleraar Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen KU Leuven)
van Vera Jans aan minister Jan Jambon
1447 (2019-2020)
Externe sprekers
Martin Shearman (Britse ambassadeur voor België) en Hylke Vandenbussche (gewoon hoogleraar Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen KU Leuven)
van Emmily Talpe aan minister Jan Jambon
1502 (2019-2020)
Externe sprekers
Martin Shearman (Britse ambassadeur voor België) en Hylke Vandenbussche (gewoon hoogleraar Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen KU Leuven)
28 (2019-2020)
Externe sprekers
Jan Jambon (minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, ICT en Facilitair Management), Martin Shearman (Britse ambassadeur voor België) en Hylke Vandenbussche (gewoon hoogleraar Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen KU Leuven)
29 (2019-2020)
Externe sprekers
Hylke Vandenbussche (gewoon hoogleraar Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen KU Leuven), Martin Shearman (Britse ambassadeur voor België) en Jan Jambon (minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, ICT en Facilitair Management)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.