U bent hier

Mevrouw Beckers heeft het woord.

Voorzitter, minister, voor 2,5-jarigen zijn in de Daltonschool 1 in Runkst twaalf plaatsen. Tien van deze plaatsen zijn al ingenomen door broers en zussen, met als resultaat dat er nog twee plaatsen overblijven. Hierdoor zijn al vijftien dagen voor de start van de inschrijvingen mensen aan het kamperen. Runkst is uiteraard geen alleenstaand geval. Overal in het land worden de tenten en campingwagens weer bovengehaald en staan mensen te kamperen. Nochtans heeft het Vlaams Parlement er vorig jaar net voor de verkiezingen een decreet doorgejaagd om dat schoolkamperen tot het verleden te doen horen. Minister, in oktober werd er dan plots een resolutie goedgekeurd om dit decreet uit te stellen. Dat is nu vijf maanden geleden, toch wel al eventjes dus.

Minister, hoever staat u met de voorbereiding van de aanpassing van het Inschrijvingsdecreet?

Minister, verder heb ik een heel belangrijke vraag: bent u eigenlijk voorstander van een centraal aanmeldingssysteem in geval van overcapaciteit? Voor uw voorganger, minister Crevits, was dat alvast een belangrijk element. Ik ben heel benieuwd hoe ú daar eigenlijk over denkt.

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

We zitten in de beleidsvoorbereidende fase. Het blijft de bedoeling om dit jaar nog, in september, het aangepaste decreet van start te laten gaan, zodat de inschrijvingen voor het schooljaar 2021-2022 onder dat nieuwe inschrijvingsrecht kunnen plaatsvinden.

Het nieuwe decreet voorziet inderdaad dat er in de instroomjaren van het secundair en het basisonderwijs verplicht digitaal moet worden aangemeld als een school wil kunnen weigeren voor die jaren. Tenzij de Hasseltse Daltonschool haar capaciteit uitbreidt, zal de school dus volgend jaar wel aanmelden.

Ik heb eind vorig jaar, naar aanleiding van het uitstel, extra middelen voorzien voor scholen die wilden aanmelden voor volgend schooljaar. De betrokken school had hierop een beroep kunnen doen om een aanmeldingssysteem aan te schaffen en zo die kampeertoestanden te vermijden. Men heeft er dus voor gekozen om dat niet te doen.

Dat er ook dit jaar voor de school zou worden gekampeerd, was eigenlijk te verwachten. In 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019 was dat ook het geval. Dit kan men dus bezwaarlijk nieuws noemen. Als men geen gebruik maakt van de mogelijkheid om in te treden in het digitale systeem, dan weet men bij voorbaat, gezien de ervaringen uit het verleden, dat er opnieuw zal worden gekampeerd. Er kan dus moeilijk worden gesproken over een ‘nieuw’ geval.

Scholen die dat wilden, konden een subsidie krijgen om digitaal aan te melden zodat kamperen niet nodig is. In het gewoon basisonderwijs meldden zo’n 40 procent van de scholen aan. Als minister stond ik de school in kwestie dus niet in de weg om al voor aanmelden te kiezen. Ik kan alleen maar vaststellen dat de school hierin een andere keuze heeft gemaakt en ervoor heeft gekozen om te laten kamperen.

In de media geeft de Stad Hasselt te kennen al 7000 euro te hebben uitgegeven aan een aanmeldingssysteem. Ik concludeer dus dat ze klaarstaan om volgend jaar gezamenlijk digitaal aan te melden en dat ze daarin dus een duidelijke keuze hebben gemaakt.

Mevrouw Beckers heeft het woord.

Minister, ik dank u voor uw antwoord. Misschien is het een goed idee om Vlaanderenbreed een of ander systeem uit te werken, zodat alle scholen samen kunnen aanmelden? Dat zou duidelijker zijn voor de ouders.

Dat er opnieuw gekampeerd wordt, vind ik wel een probleem. Want u zegt zelf dat ze al verschillende jaren met die problemen kampen. En dat scholen niet meedoen aan dat digitaal aanmelden, komt natuurlijk omdat ze er tot op heden niet toe worden verplicht. Ik hoop inderdaad dat het voor volgend jaar niet meer het geval zal zijn en dat die kampeertoestanden enkel nog tijdens de vakantie in warmere landen zullen voorkomen.

Mevrouw Vandromme heeft het woord.

Ter aanvulling, het is nooit de ambitie geweest van de vorige minister van Onderwijs, noch van onze fractie om een centraal aanmeldingssysteem in het leven te roepen. Zoals minister Weyts aangaf, is dat ook niet in het uitgestelde decreet opgenomen. We blijven ervan overtuigd dat het niet opportuun is om dit in te voeren, maar we vinden wel dat de lokale partners samen de verantwoordelijkheid moeten nemen om ervoor te zorgen dat het inschrijvingsbeleid zo vlot mogelijk loopt.

De heer Coel heeft het woord.

Voor onze fractie is het eerste uitgangspunt dat wij de maximale keuzevrijheid van de ouders willen garanderen. Technologische hulpmiddelen kunnen daarbij nuttig zijn om dat op een zo comfortabele manier te doen. Voor ons zijn er geen taboes over het al dan niet digitale karakter daarvan. Voor ons hoeft het niet via kamperen, maar welk systeem er ook komt, het moet de keuzevrijheid zo maximaal mogelijk garanderen. Wij kijken dan ook uit naar de teksten die in het parlement besproken zullen worden en waarmee de doelstellingen die we in het regeerakkoord hebben afgesproken, gerealiseerd zullen worden.

Mevrouw Goeman heeft het woord.

Ik heb een korte bijkomende vraag. Ik wacht natuurlijk in eerste instantie op het nieuwe Inschrijvingsdecreet, maar een van de principes uit het regeerakkoord is dat er ook rekening gehouden zal worden met volgorde, ook bij digitale aanmelding. Minister, kunt u ons een idee geven van hoe dat concreet in zijn werk zal gaan? Als je je vandaag digitaal aanmeldt, dan geef je drie keuzescholen op. Die keuze wordt dan in een algoritme gestoken. Hoe verwacht u dat er daarbovenop ook nog eens rekening gehouden zal worden met de volgorde van inschrijving in verschillende scholen? Dat lijkt mij bijzonder moeilijk, zo niet onmogelijk, om in de praktijk om te zetten.

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

Ik heb weinig toe te voegen aan mijn aanvankelijk antwoord. We zijn momenteel bezig met de concretisering van de doelstellingen rond dat inschrijvingsrecht op regelgevend vlak. We hebben met de regering ook al een aantal principes vastgelegd die de administratie nu in regelgeving giet. Er zijn natuurlijk een aantal praktische ICT-problemen en daarnaast is er de vraag van sommige scholen en lokale besturen om te kunnen vasthouden aan de eigen selectiecriteria om voorrangen te gaan bepalen. Dat moeten we allemaal praktisch kunnen verwerken en daar wordt momenteel werk van gemaakt.

Mevrouw Beckers heeft het woord.

Minister, ik hoop inderdaad dat dat allemaal inderdaad snel concreet zal worden en dat deze problemen volgend jaar van de baan zijn. Verder wil ik benadrukken dat ook wij voorstander zijn van een maximale keuzevrijheid bij de ouders. Daarom zijn we ook blij dat de dubbele contingentering afgeschaft zal worden.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.