U bent hier

Mevrouw Beckers heeft het woord.

Wij hebben een tijdje geleden een e-mail gekregen van Ben Lambrechts, de algemeen directeur van Hogeschool PXL. Hij wees mij op dit feit. U hebt in uw regeerverklaring aangehaald dat u bepaalde slecht gefinancierde opleidingen van hogescholen beter zult financieren en u hebt dan aan de Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA) gevraagd om daarover een plan op te maken. VLHORA heeft dat gedaan, het wordt gedragen door heel VLHORA, en dit plan zou goed uitkomen voor onze Limburgse Hogeschool PXL.

Minister, ik moet u niet vertellen dat Limburg al heel veel jaren stiefmoederlijk behandeld wordt op het vlak van onderwijs en daarom zou ik u willen vragen: gaat u dit voorstel van VLHORA steunen?

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

Wat dat laatste betreft, herinner ik toch even aan de budgettaire impuls van 5 miljoen euro die gegeven wordt aan het hoger onderwijs in Limburg, waar andere provincies niet zo mee gezegend zijn.

Wij zitten in een onderhandelingsproces. Dat voorstel zoals u het beschrijft heb ik inderdaad gekregen. Ik heb onlangs nog een goed overleg gehad met VLHORA, waarbij ik ook een tegenvoorstel heb geformuleerd. Ik heb hen ook gevraagd om op basis van dat tegenvoorstel dat in fine uit te werken, waarbij ik onder andere heb voorgesteld dat er ook voorzien wordt in een hefboomfunctie, namelijk dat het STEM-gehalte (Science, Technology, Engineering and Mathematics) van ook andere opleidingen kan toenemen. We noemen dat een beetje de ‘ver-STEM-ming’ van ook andere opleidingen. Wat ik met hen besproken heb, gaan zij nog in fine uitwerken. Ik denk dat er een goede verstandhouding was, dat we elkaar gevonden hebben. Ik wacht nog enkel op de concretisering van wat we afgesproken hebben en dan kan ik daar ook in alle openheid over communiceren, maar in het huidig stadium nog niet volledig.

Mevrouw Beckers heeft het woord.

Dank u wel, minister. Ik meen te begrijpen dat u het voorstel van VLHORA niet helemaal ongenegen bent en dat dus verdere onderhandelingen gepleegd zullen worden. Ik hoop dat u daarbij uiteraard het belang van alle provincies in het achterhoofd houdt, maar vooral van de provincie Limburg.

De heer Daniëls heeft het woord.

Wat de provinciale verdeling betreft, denk ik dat de onderwijsdecreten generiek geschreven zijn, en dat is vooral aantal-gedreven. Als de inwoners van Limburg meer middelen willen in het leerplichtonderwijs, moet ik zeggen dat wij dat niet noodzakelijk kunnen doen. Maar ze kunnen wel met een bepaalde boodschap terugkeren naar Limburg. Het is blijkbaar een gezellige provincie. Zo kan het vervolg van die gezelligheid allicht waargemaakt worden. Collega Beckers, u hebt daarin uw verantwoordelijkheid genomen.

Ik keer terug naar de kern van de zaak, de onderwijsbelastingseenheden (OBE’s). Collega’s, ik ben blij dat we daarin met deze regering, na jaren dat we daar niets aan hebben kunnen doen, wél een initiatief kunnen nemen. We moeten daar eerlijk in zijn. Is het voldoende? Iedereen had graag veel meer gehad, maar de middelen zijn wat ze zijn.

Op vraag van het bedrijfsleven maar ook van de betreffende opleiding moeten wij, zeker voor de STEM-opleidingen, een impuls geven. Collega’s, wij moeten er allemaal samen over waken. We moeten niet zeggen dat het goed is, maar dat alle opleidingen en hogescholen evenveel moeten hebben. Dan gaan we met een soort van plantenspray over Vlaanderen en krijgt iedereen een beetje en is niemand tevreden. Ik ben gevoelig voor het feit dat men aanhaalt dat er in handelswetenschappen en bedrijfskunde, HWBK in het jargon, ook opleidingen zijn die zeer sterk STEM-gerelateerd zijn, ik denk aan informatica en artificiële intelligentie. Minister, ik vraag om, als we die impuls geven, daar ook iets mee te doen. Maar ruimer, collega’s, moeten wij in de toekomst in het kader van de financiering alles eens bekijken hoe het draait en keert. Minister, ik ben in elk geval blij dat u een duidelijk initiatief wilt nemen rond STEM en dat u de STEM-gerelateerde HWBK-opleidingen probeert mee te nemen. Maar ga niet met een plantenspray over Vlaanderen, want dat is voor niemand goed.

De heer Warnez heeft het woord.

Ik sluit mij graag aan bij collega Daniëls. Als het gaat over OBE’s, is het belangrijk dat we over de provinciegrenzen heen kijken. Het is belangrijk dat de regering en de minister het signaal geven om te investeren in STEM-opleidingen en daarin VLHORA volgt. Als er een restbedrag is, moet er worden geïnvesteerd in HWBK. Daarnaast is het heel belangrijk om dat op een structurele manier te doen. We moeten de onderwijsinstellingen voldoende duidelijkheid geven over de komende jaren. Minister, ik vraag u om dat op die manier op te vatten.

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

Ik heb altijd iets gehad tegen wat ik een poedersuikerbeleid noem. Als je beperkte middelen hebt – wat altijd zo is –, stel je met een laagje suiker iedereen tevreden. Maar dat blaas je zo weg en dat heeft geen effect. Zeker als je beperkte middelen hebt, moet je ze ‘gecibleerd’ inzetten. Gelet op de klemtoon die we leggen op STEM, denk ik dat industriële wetenschappen, net zoals, in tweede orde, handelswetenschappen en bedrijfskunde, belangrijk zijn. Daarnaast hoop ik dat we een impuls kunnen geven aan de ver-STEM-ming, aan het opwaarderen van het STEM-gehalte van andere opleidingen.

Mevrouw Beckers heeft het woord.

Minister, dank u voor uw antwoord. Het is positief dat VLHORA tot een eenduidig en gedragen standpunt is gekomen. Ik begrijp dat u ons niet van alle handelingen aldaar op de hoogte kunt stellen, maar we zullen het verder in de gaten houden. De hogescholen zullen in elk geval al blij zijn met de extra middelen.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.