U bent hier

Mevrouw Coudyser heeft het woord.

Minister, collega’s, we gaan van het thema jeugd naar de creatieve sector, namelijk de gamesector. En ik denk dat de link heel duidelijk is. Beiden zijn creatief, toekomstgericht en innovatief.

We hebben de gamesector in 2016 via het Interuniversitair Micro-elektronicacentrum (imec) in een rapport aangeduid als een toekomstgerichte sector voor Vlaanderen, die op korte of middellange termijn zou moeten kunnen uitgroeien tot een heel volwassen sector binnen de creatieve industrie. Daarvoor heeft de vorige Vlaamse Regering onder de coördinatie van minister Gatz een actieplan Gaming goedgekeurd.

Dat actieplan gaat over zes verschillende actiedomeinen, waar heel wat concrete acties aan gekoppeld waren. Ik denk dat het om een 22-tal acties gaat. Ik som de actiedomeinen nog even op: het stimuleren van investeringen in de gameontwikkeling; meer informatiedeling; nauwere afstemming en monitoring van de verschillende beleidsmaatregelen en -initiatieven ten aanzien van de gamesector; het inzetten op een kwalitatief opleidings- en begeleidingsaanbod voor de sector; het stimuleren van innovatie en crosssectorale samenwerking; het inzetten op promotie, marketing en vooral de internationalisering van games; het inzetten op educatieve, maatschappelijke en culturele functies van games.

De coördinatie en uiteraard ook de opvolging en evaluatie van dit actieplan ligt bij de Vlaamse minister van Media. Maar het vraagt uiteraard inspanningen van diverse Vlaamse departementen en organisaties om dit actieplan te doen slagen.

Vorig jaar in februari hebben we hier al een korte gedachtewisseling gehouden over dit actieplan met voormalig Vlaams minister Gatz. De minister gaf daarin mee dat, eer er kan worden gesproken over bijkomende stappen of bijkomende middelen, er toch resultaten moeten worden getoond.

Dat actieplan is pas van start gegaan, het is goedgekeurd in juli 2018. We zijn nu begin 2020, we hebben nu dus ruim een jaar werking van dat actieplan. Het is misschien nu het moment om die tussentijdse evaluatie te doen. Ik stel vast dat op de ministerraad van vorige vrijdag een eerste tussentijdse rapportage ook aan bod gekomen is. Ik heb dit ondertussen ook teruggevonden, en ik stel daar toch vast dat er al een aantal acties mooi afgerond zijn en dat alle andere acties lopen, behalve één, namelijk de informatieuitwisseling tussen enerzijds de onderzoekswereld en anderzijds de gamesector.

Hoe heeft de Vlaamse Regering en u in het bijzonder die tussentijdse rapportage geanalyseerd? Acht u het dan nodig om het actieplan bij te sturen of voor sommige elementen extra aandacht te vragen?

U bent natuurlijk de coördinerende minister. Vindt u het nodig dat u andere ministers in de Vlaamse Regering kunt of moet stimuleren om nog bijkomende inspanningen te leveren? Acht u het nodig om eventueel nieuwe beleidsinitiatieven die komende zijn, mee te nemen in dat actieplan?

De Flemish Game Association heeft naar aanleiding van de verkiezingen ook een memorandum opgesteld, waarbij zij ook enkele concrete punten onder de aandacht gebracht heeft. We hebben daar in het Vlaams regeerakkoord ook aandacht aan geschonken. In welke mate kunnen die aandachtspunten ook nog meegenomen worden in het actieplan?

Er is dan ook de beslissing van de Kamer om de taxshelter voor de gamingsector goed te keuren. Dat is in maart 2019 gebeurd. Dat moet evenwel nog aangemeld worden bij de Europese Commissie, die moet oordelen of het taxsheltersysteem geen onverenigbare staatssteun is, overeenkomstig artikel 107, § 1 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. Hebt u er al zicht op wanneer de Europese Commissie zich daarover zal uitspreken? Dat zal dan immers de inwerkingtreding van dat wetsontwerp met zich mee brengen. Daarover moeten we vanuit het Vlaamse niveau dan ook nog een aantal zaken uitklaren om als aanbevelingen mee te geven aan het federale niveau.

Minister Dalle heeft het woord.

Minister Benjamin Dalle

Zoals u aangaf, heb ik op de ministerraad van 14 februari de stand van zaken daarover gegeven. De uitvoering van de verschillende acties binnen het actieplan evolueert vrij goed. Van de in totaal 29 acties werden er reeds 6 volledig uitgevoerd en zijn er nog 22 lopende. Zoals u zelf al aangaf, is er slechts 1 actie die nog niet is opgestart. Tegen het einde van dit jaar zou ook die laatste actie in uitvoering gebracht moeten zijn.

Naast het feit dat de meeste acties in uitvoering zijn, stel ik ook vast dat de acties de doelgroep, namelijk de Vlaamse gamesector, goed bereiken. De evenementen die georganiseerd werden in het kader van het actieplan werden goed onthaald en men maakt ook optimaal gebruik van de bijkomende ondersteuningsmogelijkheden. Het actieplan loopt dus verder, het loopt ook goed, en bijsturingen zijn op dit moment dan ook niet aan de orde. Ik wil het plan natuurlijk alle kansen geven om verder ook tot uitvoering te komen en de reeds geboekte successen door te zetten, samen met de andere ministers die medeverantwoordelijk zijn voor de uitvoering van dit plan – ik denk aan de collega’s Jambon, Crevits en Weyts in het bijzonder.

Daarnaast bekijk ik op dit ogenblik ook hoe ik in de eerste plaats initiatieven kan nemen die voortbouwen op het kader van dit actieplan om het geleverde werk dus voort te zetten. Ik kijk natuurlijk ook naar de mogelijke uitbreiding van de taxshelter op federaal niveau, die aangemeld is bij de Commissie en waarvan ik hoop dat ze op korte termijn ook goedgekeurd wordt door de Commissie. Na goedkeuring van de uitbreiding moet ook een samenwerkingsakkoord opgesteld worden tussen de verschillende bevoegde ministers in België en als coördinerend minister voor het actieplan Gaming zal ik uiteraard hierin mijn verantwoordelijkheid nemen om een optimale uitkomst voor de Vlaamse gamesector te bewerkstelligen.

Het memorandum van de Flemish Games Association (FLEGA) hebben we natuurlijk met heel veel interesse doorgenomen. We hebben ook regelmatige contacten met hen, zo was er gisteren een vergadering tussen mijn kabinet en FLEGA, waar heel wat interessante suggesties zijn gedaan. De Vlaamse Regering zal deze legislatuur heel wat van die suggesties opnemen. De suggesties die onder mijn bevoegdheid vallen, zal ik zeker in overweging nemen, niet alleen in het actieplan maar bijvoorbeeld ook bij het opstellen van de nieuwe beheersovereenkomst voor het Gamefonds van het VAF. Een partner als FLEGA kan in dat proces uiteraard niet over het hoofd worden gezien.

Andere suggesties zijn gericht aan de federale overheid of vallen onder de bevoegdheden van mijn collega’s, zoals het ondersteunen van handelsmissies of het voorzien in extra onderwijsmiddelen voor het ondersteunen van serious games. Het spreekt voor zich dat ik dergelijke zaken niet in naam van mijn collega’s kan beslissen, maar in de stuurgroep kunnen die zeker aan bod komen.

Wat de stand van zaken betreft over de aanmelding van de taxshelter voor gaming, hebben we contact opgenomen met de federale collega’s. De federale overheid heeft bijkomende informatie bezorgd aan de Europese Commissie, die daar nu zo snel mogelijk een uitspraak over kan doen. Die uitspraak is er vandaag nog niet en het is moeilijk om me vandaag uit te spreken over de timing. Ik hoop dat de Europese Commissie heel snel uitsluitsel kan geven; hopelijk is dat een positief resultaat zodat we zo snel mogelijk dat samenwerkingsakkoord kunnen sluiten.

Mevrouw Coudyer heeft het woord.

Minister, het actieplan loopt goed. Ik ben tevreden dat u zegt dat het laatste actiepunt nog dit jaar zal worden opgestart. We moeten dit inderdaad verder alle kansen geven. Ik zie dat eind 2020 opnieuw een evaluatie plaatsvindt. We zijn daar zeker op de goede weg.

Het valt me wel op dat er vaak cijfers worden aangeleverd die nog dateren uit 2015 en 2016, dus van voor de inwerkingtreding van het actieplan. Het lijkt me belangrijk om in het kader van de opvolging – het gaat om concrete acties die return of investment moet geven op het terrein zelf – zo goed mogelijk de hele sector op alle mogelijke vlakken in kaart te brengen, zodat we kunnen meten of er effectief resultaten worden geboekt.

Het is me ook opgevallen dat Flanders Investment & Trade (FIT) de taak en ook de middelen van Flanders DC heeft overgenomen. Is daar een speciale reden voor? Op basis waarvan is die beslissing genomen?

Uit het gesprek dat u hebt gehad met FLEGA zijn een aantal suggesties naar voren gekomen en u overweegt om die op te nemen in de nieuwe beheersovereenkomst met het Gamefonds en het VAF. Kunt u daar een tipje van de sluier lichten? Welke suggesties kunnen mogelijk worden opgenomen in die beheersovereenkomst?

Mevrouw Rombouts heeft het woord.

De gamesector ligt me na aan het hart. In 2008, dus nog voor het actieplan, heeft het Vlaams Parlement het initiatief genomen om de gamesector te horen. Naar aanleiding van een voorstel van resolutie is aan de Vlaamse Regering gevraagd om deze sector te erkennen en daar een heel duidelijk beleid rond te voeren. Op dat moment zijn de eerste stappen gezet en in 2018 is, in opvolging daarvan, een actieplan opgezet. Het is fenomenaal welke evolutie de gamesector in Vlaanderen heeft kunnen maken. Het is belangrijk daarop in te spelen en die sector verder te ondersteunen.

De afgelopen jaren is de gamesector ongelofelijk snel geëvolueerd. Het is een sector die heel snel werkt, ook met innovatieve zaken, en het is dan ook niet evident voor een overheid om die snelheid te volgen, maar het is wel boeiend en het biedt veel kansen.

Minister, u onderstreept heel duidelijk en terecht dat in het opnemen van uw actieplan de samenwerking met de ministers Jambon, Crevits en Weyts heel belangrijk is. Wat betreft de bevoegdheid van minister Crevits, Innovatie, spreekt dat voor zich. Ik zie ook, wat betreft de bevoegdheid Onderwijs, welke mogelijkheden games aan kinderen en jongeren bieden om geboeid bepaalde dingen bij te leren. Het is belangrijk dat we daar met serious games aandacht voor opbrengen. Ook in Sport is dat aan de orde. We spreken nu ook over e-sports. We moeten ook daar bekijken hoe we daarmee omgaan. Het is een sector die permanent in beweging is en waar de opvolging zeer belangrijk is. Minister, ik dank u heel hartelijk om daar de nodige aandacht aan te geven.

Vlaanderen heeft de belangrijke opdracht om criteria vast te leggen voor de taxshelter en het samenwerkingsverband, zodat de sector daar ook verder gebruik van kan maken. Ik doe hier een suggestie. Gezien het gamebeleid, dat met de resolutie van 2008 in het Vlaams Parlement is gestart, om mee te zijn in de hele evolutie, om te weten wat er van belang is en wat speelt in de sector, is het misschien zinvol om daarover ook eens een hoorzitting met gedachtewisseling te voeren. Zo kunnen we weten wat de noden binnen die sector zijn.

Minister Dalle heeft het woord.

Minister Benjamin Dalle

Wat de suggesties van de Flemish Games Association (FLEGA) betreft: het is moeilijk om vooruit te lopen op de nieuwe afspraken met het Gamefonds. Het gaat onder meer over de link tussen gamen en gokken. Daar moet ook aandacht voor zijn. Het gaat ook over een aantal vragen over budgettaire middelen. Dat zullen we verder opvolgen.

Ten slotte was er de vraag over FIT. Zij zijn specifiek aangesteld om de lead te nemen vanwege hun ervaring met de organisatie van bijvoorbeeld internationale events die voor gaming bijzonder belangrijk zijn om innovatie te delen en best practices uit te wisselen.

Mevrouw Coudyser heeft het woord.

Het is een goede suggestie om daarover nog eens een gedachtewisseling te organiseren. Maar misschien moeten we dat kaderen in de beheersovereenkomst van het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) en het daarnaar opentrekken. Of het moet worden bekeken in het kader van de mogelijke samenwerkingsovereenkomst die moet worden afgesloten voor de taxshelter. Er is ook een taxshelter voor andere sectoren. We moeten dat in zijn geheel bekijken en daarover hier in dit parlement verder van gedachten wisselen.

Ik nodig tot slot iedereen uit op de Game Awards, morgen in Kortrijk.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.