U bent hier

Mevrouw Sterckx heeft het woord.

Voorzitter, minister, tot op vandaag is het gebruik van halsbanden die elektrische schokken toedienen, nog steeds toegelaten. Deze halsbanden zijn ook nog steeds vrij verkrijgbaar. Artikel 42 van het decreet van 13 juli 2018 tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren in het kader van de zesde staatshervorming stelt: “Artikel 4, 1°, van dit decreet treedt in werking op een door de Vlaamse Regering vast te stellen datum.” Artikel 4, 1° van het vermelde decreet stelt dan weer: “er wordt” – in de dierenwelzijnswet – “een paragraaf 2/2 ingevoerd, die luidt als volgt: ‘§ 2/2. Het gebruik bij honden van halsbanden die elektrische schokken kunnen toedienen is verboden. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen om afwijkingen van dit verbod toe te staan voor het gebruik bij opleiding of gedragstherapie voor honden.’”

Minister, een jaar geleden antwoordde u op een parlementaire vraag over dit thema: “Uit de ontvangen reacties blijkt een sterke verdeeldheid, waarbij sommigen pleiten voor een algemeen verbod, anderen voor het beperkt toelaten en nog anderen voor het onbeperkt toelaten.” Dat moest de vertraging in de uitvoering verantwoorden. Inmiddels lijkt er echter nog steeds geen schot in de zaak. Dat de regering nalaat een door het Vlaams Parlement goedgekeurde wetgeving uit te voeren, doet toch wel enkele vragen rijzen.

Minister, waarom hebt u deze door het Vlaams Parlement goedgekeurde wetgevende bepaling inzake het verbod op elektrische halsbanden nog steeds niet uitgevoerd? Zal het verbod op stroomhalsbanden überhaupt nog worden uitgevoerd? Zo ja, wanneer mag een uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering over deze kwestie alsnog verwacht worden en welke uitzonderingen gaat u daar eventueel in toestaan?

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

Voorzitter, tijdens de vorige regeerperiode is op mijn voorstel de decretale basis voor een mogelijk verbod van die stroomhalsbanden gelegd. Die decretale basis is gebaseerd op een advies van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn. Dat advies is niet bepaald binair en gaat niet uit van een volledig en algemeen geldend verbod.

Dit heeft te maken met het behoud van de mogelijkheid voor mensen die het goed menen met dierenwelzijn om die zaken in sommige gevallen selectief te gebruiken. Het gaat dan om de opleiding van politiehonden of om honden met gedragsproblemen. In plaats van ze te euthanaseren, kan het een ultieme mogelijkheid zijn om die dieren, vooral door het gebruik van zulke technieken door een gedragstherapeut, toch nog enigszins op het rechte pad te krijgen.

De praktische moeilijkheid is dat we dit gebruik dan binnen een regelgevend kader moeten aflijnen. Concreet is de moeilijkheid dat het beroep van gedragstherapeut voor honden niet wettelijk is geregeld. Iedereen kan vandaag zeggen dat hij een gedragstherapeut is en een plaatje aan zijn voordeur hangen. Dat is een praktische moeilijkheid. Ik heb de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn gevraagd hoe we dit zonder een absoluut verbod enigszins kunnen reguleren en bepalen.

Een andere concrete piste waaraan ik denk, is een engagement, een protocol of een samenwerking met de handelszaken. Dat bestaat in sommige gevallen al. Zij zouden dan een grote terughoudendheid aan de dag kunnen leggen, bij de verkoop van die producten de een of andere toets kunnen doorvoeren en dit niet zo maar aanbieden aan iedereen die erom vraagt. Ze zouden dit niet gewoon voor vrije verkoop zichtbaar in de rekken kunnen leggen.

Dat zijn verschillende werkwijzen. Ik heb de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn, die zich in eerste instantie al over de decretale basis heeft uitgesproken, gevraagd te proberen een gedetailleerd voorstel met betrekking tot de regulering te doen en voor te stellen aan de hand van welke criteria we ervoor kunnen zorgen dat die zaken, als ze dan toch moeten worden gebruikt, door de juiste handen worden gebruikt.

Minister, ik begrijp dat het moeilijk is, zeker als het beroep van gedragstherapeut nog niet wettelijk is geregeld. U hebt gesteld dat er onderzoek is gepleegd, maar u hebt niet geantwoord op mijn vraag wanneer u dit verbod effectief wilt invoeren. In Nederland heeft minister Schouten beslist dat het gebruik van de stroombanden vanaf 1 juli 2020 wordt verboden. In Nederland heeft wetenschappelijk onderzoek immers aangetoond dat het gebruik van die stroombanden een ernstige inbreuk op het welzijn van het dier is.

Zo lang we niet wettelijk kunnen regelen of personen al dan niet gedragstherapeuten mogen zijn en zo lang het onderzoek naar het gebruik van de stroombanden blijft aanslepen, stel ik voor om, naar het Nederlands voorbeeld, ook bij ons een definitief verbod in te voeren. U hebt nog geen datum voor de invoering van dat verbod kunnen voorstellen. Na de verschillende jaren die we misschien nog nodig hebben om een wettelijk kader voor gedragstherapeuten te creëren, kunt u het decreet eventueel aanpassen om, in het kader van de technieken die de therapeuten gebruiken, een uitzondering toe te staan. Tot het zover is, wil ik toch oproepen om naar een totaalverbod te gaan.

Mevrouw Claes heeft het woord.

Minister, het artikel is tijdens de vorige legislatuur goedgekeurd en mijn fractie is van mening dat het belangrijk is de vakspecialisten ter zake te raadplegen. Ik vind het dan ook verstandig dat u opnieuw te rade zult gaan bij de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn om een sluitend advies te krijgen.

In het advies van 2018 over het gebruik van de elektrische halsbanden verwijst de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn veeleer naar de positieve beloningsstrategie voor honden die wereldwijd steeds meer de norm wordt. In dit advies waarop het bewuste, te implementeren artikel gebaseerd is, pleiten zij dan ook niet voor een algemeen verbod op die elektrische halsbanden. Het kan blijkbaar eventueel een noodzakelijk hulpmiddel zijn om honden te trainen. Net daarom is het zo moeilijk om deze gevallen precies te bepalen.

Minister, u hebt zonet gezegd dat u nog eens te rade zou gaan bij de Raad voor Dierenwelzijn. Hebt u een idee wanneer u dit ter sprake zult brengen?

Mevrouw De Vroe heeft het woord.

Vorige legislatuur is dat verbod inderdaad goedgekeurd en het is dus uitkijken naar de verdere uitvoering. Er stond geen datum in, het is dus afwachten hoe daar verder concreet werk van gemaakt zal worden. Dat moet gebeuren op een realistische manier, zoals de minister zelf heeft gezegd. We volgen dit dossier uiteraard verder op.

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

In Nederland heeft men dat verbod inderdaad ook uitgevoerd, wel met uitzonderingen, en met nu ook al praktische uitvoeringsproblemen. We kunnen daar zeker uit leren. Het debat is daar volop aan de gang, ook na de concrete uitvoering van het verbod, het gaat dus niet zonder slag of stoot. Hoewel ik het beste wil voor het dierenwelzijn, ben ik er geen voorstander van om gewoon te gaan naar een verbod. U hebt het over enkele jaren maar de regulering van de beroepsuitoefeningsvoorwaarden voor gedragstherapeuten is nog altijd een federale materie waar ik dus geen vat op heb.

Men vertelt me dat de halsbanden worden gebruikt voor de opleiding van honden voor de politie en voor Defensie. Daarnaast zouden in het geval van een verbod honden worden geëuthanaseerd die misschien nog op het juiste pad kunnen geraken dankzij het gebruik van die toestellen.

Mevrouw Sterckx heeft het woord.

Minister, u geeft nog altijd geen antwoord in verband met de timing die u vooropstelt om dat verbod in te voeren.

Minister Ben Weyts

Ik vraag het advies van de Raad voor Dierenwelzijn die zijn eigen werkzaamheden regelt. Dat is een onafhankelijk orgaan, ik kan dan ook niet zeggen wanneer ik dat wil hebben.  

Ik wil nog toevoegen dat eventueel een uitzondering kan worden opgenomen in de wet voor honden die bij de politie en bij Defensie worden ingezet. We mogen dit echter niet te lang laten aanslepen. Er mag niet nog eens twee of drie jaar overgaan voor er een beslissing komt van de Raad voor Dierenwelzijn. Ik dring er dan ook op aan om daar zo snel mogelijk werk van te maken zodat dit decreet kan worden uitgevoerd.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.