U bent hier

Stemmen uit de stilte

 

De heer Bothuyne heeft het woord.

GlaxoSmithKline (GSK), de belangrijkste private werkgever in Wallonië, met ongeveer 9000 medewerkers, kondigde begin februari een herstructureringsplan aan na een bijzondere ondernemingsraad. Zo’n 720 banen, 595 kaderleden en 125 bedienden zijn bedreigd bij de afdeling die vaccinaties maakt in Waver, Rixensart en Gembloux. Daarnaast worden 215 tijdelijke contracten niet vernieuwd. De banen sneuvelen omdat GSK zegt meer te willen automatiseren en tegelijkertijd meer te willen investeren in onderzoek en ontwikkeling. Daar zouden ook nieuwe banen mee gepaard gaan.

De federale minister van Werk, Nathalie Muylle, stelde dat er maatregelen zouden worden voorzien om de betrokkenen naar een nieuwe job te begeleiden. De procedures zijn bekend. Dat heeft ook een goede kans op slagen, gelet op het toekomstpotentieel en de toegevoegde waarde van de farmasector in ons land en zeker in Vlaanderen, en gelet op de huidige krapte en het knelpuntkarakter van heel veel beroepen in deze sector.

Minister, GSK is daardoor geen zuiver Waals verhaal. Ook tal van Vlamingen, vooral komende van de oostkant van Brussel, zijn tewerkgesteld bij deze werkgever.

De federale minister van Werk zei al dat zij in overleg zou gaan met het Waalse Gewest en met Service Public Wallon de l’Emploi et de la Formation Professionelle (Forem) om te kijken hoe, na de fase van het sociaal overleg, de getroffen werknemers terug naar een job kunnen worden begeleid. Wordt, gelet op de vele Vlamingen die aan de slag zijn in het bedrijf, ook Vlaanderen bij dit overleg betrokken? In welke mate?

In ruimere zin: hoe evalueert u ondertussen de samenwerking tussen Forem en VDAB?

En specifiek voor dit dossier: zal VDAB contact opnemen om die ontslagen GSK-werknemers op korte termijn te begeleiden naar een nieuwe job en eventueel naar Vlaamse knelpuntvacatures? Hoe zal dat gebeuren?

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

Mijnheer Bothuyne, u weet dat de federale overheid bevoegd is voor de reglementering rond collectief ontslag. In die hoedanigheid is federaal minister van Werk en mijn collega, Nathalie Muylle, betrokken en heeft ze deelgenomen aan een overleg in Namen, kort na de aankondiging van de herstructurering bij GSK. Op basis van de federale reglementering inzake collectief ontslag is de regio waarin de maatschappelijke zetel gevestigd is, bevoegd voor de aanvraag collectief ontslag. De bevoegde minister voor de begeleiding van de getroffen werknemers is in dat geval mijn Waalse collega Christie Morreale aangezien het bedrijf in het Waalse Gewest gevestigd is.

Uiteraard heeft mijn kabinet contact gehad met het kabinet van de Waalse collega, net zoals VDAB contact heeft met Forem. Uit de contacten die VDAB heeft met Forem blijkt dat GSK vandaag nog niet weet welke werknemers concreet getroffen zijn, en dat met andere woorden nog onduidelijk is of en hoeveel Vlamingen getroffen zullen zijn. Als binnenkort zou blijken dat er een substantieel aantal Vlamingen wordt gevat door het collectief ontslag, zal een interregionale tewerkstellingscel onder voorzitterschap van Forem worden opgericht. VDAB zal binnen de tewerkstellingscel de getroffen Vlamingen opvangen en opvolgen. Een tewerkstellingscel is geen specifieke locatie, maar een concrete samenwerking om ontslagen werknemers zo goed mogelijk op te vangen. In een tewerkstellingscel werken de publieke arbeidsbemiddelingsdiensten, de sociale partners, een outplacementbureau en de sectorale opleidingsfondsen gecoördineerd samen.

Hoe evalueer ik de samenwerking? Ik merk dat VDAB en Forem al jarenlang een vrij goede en efficiënte samenwerking hebben op het vlak van herstructureringen bij bedrijven met interregionale implicaties. Dat was nieuw voor mij. De medewerkers van beide organisaties die bevoegd zijn voor herstructureringen staan continu met elkaar in contact, waardoor VDAB altijd snel op de hoogte is zodra bekend is dat er Vlamingen bij een Waalse herstructurering betrokken zijn en omgekeerd.

Een dergelijke samenwerking bestaat ook met Actiris in Brussel en met de Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens (ADG) van de Duitstalige Gemeenschap.

Zal VDAB proactief actie ondernemen? Het moet eerst duidelijk zijn óf en in welke mate Vlamingen worden ontslagen. Zodra we daar zicht op hebben, zullen zij van VDAB samen met Forem een infosessie krijgen over de tewerkstellingscel die de werkgever moet oprichten, de rechten en plichten die hieruit voortvloeien en het outplacementtraject dat zou kunnen worden aangeboden. De outplacementbegeleiding wordt kort na de verbreking van de arbeidsovereenkomst opgestart. Zolang de betrokkenen in outplacement zitten, wordt aan dit outplacementtraject voorrang verleend en wordt er geen reguliere VDAB-bemiddeling opgestart. Maar de aanbieders van outplacement geven in de regel ook al uitgebreide informatie mee over de inschrijving bij VDAB en het aanbod van VDAB, waarvan men ondertussen ook kan gebruikmaken, bijvoorbeeld opleidingen.

Als de outplacement niet tot een nieuwe job heeft geleid, worden de getroffenen uiteraard verder begeleid door VDAB in hun traject naar een nieuwe job.

Dank u wel, minister. De procedures voor dergelijke ontslagen met interregionale tewerkstellingscellen hebben inderdaad al hun merites bewezen. Dit is nu wel een heel specifiek geval. Weinig herstructureringen omvatten zoveel mensen en zoveel mensen uit een sector met zo’n knelpuntkarakter als hier. In die zin zou een zekere proactieve handeling vanuit VDAB wellicht toch nuttig zijn, al is het maar door bijvoorbeeld relevante vacatures uit de sector en min of meer uit de regio te gaan verzamelen en mee te geven, het liefst rechtstreeks aan de getroffen medewerkers, maar eventueel ook aan de mensen die outplacementbegeleiding gaan doen. Zo kan er op een proactieve manier contact worden opgenomen met potentiële nieuwe werkgevers in Vlaanderen, om ervoor te zorgen dat alle relevante vacatures verzameld worden en zoveel mogelijk naar de betrokkenen worden gebracht. Misschien kunnen we op die manier ook Waalse werknemers toeleiden naar Vlaamse knelpuntvacatures in de farmasector.

De heer Ronse heeft het woord.

Ik ben het volledig eens met wat collega Bothuyne meegeeft. Ik dank hem ook om dat hier op de agenda te brengen.

Het enige wat mij een beetje verontrust, is het volgende. Ik heb recent een antwoord gekregen op mijn schriftelijke vragen rond interregionale mobiliteit. Forem geeft vandaag geen informatie aan VDAB over het aantal Waalse uitkeringsgerechtigde werkzoekenden dat ze doorsturen naar Vlaamse vacatures. Gelet op het feit dat men daar toch met een aanzienlijk grote groep werkzoekenden zit en er hier een groot aantal openstaande vacatures is, zou het toch niet slecht zijn dat er wat meer transparantie en vertrouwen is tussen die publieke diensten voor arbeidsmarktbemiddeling, zeker ook op het vlak van het doorgeven van cijfers. Dat wil ik graag als insteek meegeven aan de minister, voor als ze een nieuw akkoord sluit tussen Forem, Actiris en VDAB.

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

Ik ben het eens met de opmerkingen van collega Bothuyne.

Collega Ronse, ik heb dat antwoord op de schriftelijke vraag uiteraard gezien. We zijn aan het werken aan een nieuwe herlancering van de samenwerking. Dat is een zeer terecht aandachtspunt, maar ik ben ook maar geconfronteerd met de situatie zoals ze is. Ik heb daar dus zelf nog niet zoveel aan kunnen veranderen. Ik vind wel dat er goed samengewerkt wordt. Er is ook een lange traditie wat dat betreft. Maar ik heb gemerkt, ook in Onderwijs, dat alles start met een goede gegevensuitwisseling. Dan kun je monitoren of je goed bezig bent of niet. Ik neem uw suggestie dus zeker mee.

Ik dank u om die suggestie mee te nemen.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.