U bent hier

De heer Gryffroy heeft het woord.

Op 23 januari 2020 raakte bekend dat de Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen (Gimv) deelneemt aan een financieringsronde voor de Canadese start-up General Fusion, die een kernfusiereactor wil bouwen. Volgens Koen Dejonckheere, CEO van Gimv, gaat het om een relatief kleine investering.

Kernfusie wordt gezien als de energiebron van de toekomst maar toch verwachten specialisten dat het nog tientallen jaren zal duren, als het al ooit lukt, om van kernfusie een commercieel interessante energiebron te maken. Met andere woorden, investeren in een kernfusieproject is niet vanzelfsprekend en kan worden gezien als risicovol.

Minister, welk bedrag werd er door Gimv geïnvesteerd?

Welke return voor Vlaanderen wordt hiermee verwacht?

Was u op de hoogte van deze investering en wat is uw standpunt hierover?

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

Zoals u weet, is Gimv een Europese beursgenoteerde investeringsvennootschap. Gelet op het beursgenoteerde karakter heeft Gimv niet de gewoonte om investeringsbedragen van individuele investeringsdossiers bekend te maken.

De CEO van Gimv heeft inderdaad in het artikel in De Tijd van 23 januari laatstleden vermeld dat het om een relatief laag bedrag gaat in vergelijking met wat Gimv investeert in andere participaties. Dit is de enige informatie die Gimv vandaag hierover bekend wil maken. Ik begrijp dat die ene zin wel hongerig maakt naar meer.

Gimv is op vandaag actief binnen vier maatschappijgeoriënteerde focusdomeinen of investeringsplatformen, waaronder het platform Sustainable Cities. Binnen dit domein richt Gimv haar blik zo breed mogelijk op bedrijven die actief zijn in de verschillende scala’s van oplossingen en opportuniteiten die samen de energiemix van de toekomst kunnen vormen.

Gimv heeft bijvoorbeeld met haar investering in het Franse McPhy Energy ervaring opgedaan op het vlak van de productie en opslag van waterstof. Vandaag is Gimv via de Belgische beursgenoteerde infrastructuurinvesteerder TINC dicht bij huis actief in de sectoren van de wind- en zonne-energie en draagt ze via haar deelname in de Nederlandse businesscombinatie Itho Daalderop & Klimaatgarant bij tot de ontwikkeling en realisatie van energieneutrale woningprojecten.

Met de investering in het Canadese General Fusion dat financiering ophaalt bij gerenommeerde institutionele investeerders en topondernemers uit verschillende continenten, tracht Gimv toegang te krijgen tot en een beter zicht te hebben op de wereldwijde ontwikkelingen, visies en opportuniteiten die een antwoord kunnen bieden op het energievraagstuk waarmee we allen vandaag geconfronteerd worden.

Gimv zal in de toekomst ongetwijfeld de vinger aan de pols houden van de verdere ontwikkeling van deze participatie en de kernfusietechnologie, en hierover communiceren zodra ze dit opportuun en relevant acht. Ik kan geen orders geven om dat te doen.

Gimv maakt geen deel uit van het actieve Vlaamse investeringsinstrumentarium. Gimv beslist volledig autonoom waarin ze al dan niet investeert. Alle beslissingen die Gimv neemt, met inbegrip van investeringsbeslissingen, komen vanzelfsprekend tot stand met inachtneming van de geldende regels en principes over deugdelijk bestuur, corporate governance, die van toepassing zijn op beursgenoteerde bedrijven. Zij moeten dus ook aan mij geen toelating vragen.

De heer Gryffroy heeft het woord.

Ik kan begrijpen dat het om een beursgenoteerd bedrijf gaat maar Vlaanderen heeft wel, direct of indirect, 25 procent participatie in Gimv. Ik ben dan ook een beetje verbaasd dat er geen lijnen zijn.

Ik stel deze vraag omdat ik weet dat u ook kijkt naar het MYRRHA-project (Multi-purpose hYbrid Research Reactor for High-tech Applications) in Mol en omdat ook daar naar eventuele ondersteuning wordt gekeken. Daar gebeurt vrij belangrijk fundamenteel onderzoek wanneer het gaat over materialenkennis, bij zeer hoge temperaturen en bij het botsen van neutronen en protonen enzovoort. Met onze research en samen met de Koninklijke Militaire School beschikt Vlaanderen over een enorme kennis wanneer het gaat over R&D (Research and Development) voor die materialenkennis. Een paar jaar geleden had ik ook contacten met ITER. ITER is een grote kernfusie-installatie die men in Frankrijk wil bouwen. Diezelfde onderzoeksgroepen waren daar eveneens aan het werk rond die materialenkennis. Het ging dan opnieuw over de Koninklijke Militaire School en het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK) in Mol.

Ik vroeg me toen af of de return dan was dat diezelfde groep van de KMS en die onderzoekers voor de Canadezen werken. Ik dacht dat er ergens een link was en in dat geval zou het logisch zijn te proberen de ter beschikking gestelde middelen te stroomlijnen, zodat de kennis niet verkokerd in het ITER-project, in Gimv en in het MYRRHA-project blijft zitten. Zo kunnen we dan tot een gemeenschappelijke sokkel komen.

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

Mijnheer Gryffroy, ik zal rekening houden met uw opmerkingen. Er is uiteraard nog een vorm van participatie, maar dat betekent niet dat de beslissingen aan mij ter goedkeuring moeten worden voorgelegd en dat betekent ook niet dat ik een doorslaggevende stempel op het geheel kan drukken. Ik zal lezen wat u hebt gezegd en ik zal in de communicatie met Gimv rekening houden met uw opmerkingen.

Ik neem uw opmerking mee we hebben uiteraard nog een stuk participatie dat klopt maar dat wil niet zeggen dat de beslissingen aan mij ter goedkeuring moeten worden voorgelegd en dat wil niet zeggen dat men een doorslaggevende stempel op het geheel heeft ik zal lezen wat u gezegd hebt ik zal uw opmerkingen meenemen in de communicatie met Gimv.

De heer Gryffroy heeft het woord.

Voor mij is het belangrijk dat mee wordt geparticipeerd in het onderzoek, want dan kan dit ten goede komen van het bijna identieke onderzoek dat wordt verricht voor het MYRRHA-project in Mol.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.