U bent hier

De heer Brusselmans heeft het woord.

Minister, het is vandaag 13 februari en dat is niet alleen de dag voor Valentijn, maar dat is ook de Wereldradiodag. Een beter moment bestaat er dus niet om eens wat bezorgdheden aan te halen over de landelijke particuliere radio-omroepen en die in de commissievergadering te brengen.

Ik zal meteen ter zake komen. Op 31 december 2021 vervallen de erkenningen van de landelijke particuliere radio-omroepen Joe FM en van DPG Media, dus van Qmusic. De oorspronkelijke erkenningen van Joe FM en DPG Media dateren van 6 september 2001 en werden wat de duur betreft uitgereikt voor negen jaar, dus in principe tot 2010. Maar sinds 2001 werd er nooit meer een open erkenningsronde voor die radio-omroepen georganiseerd. Meer nog, op 23 december 2016 werden na eerdere verlengingen de erkenningen van de eerder genoemde radiostations nogmaals verlengd voor vier jaar voor de periode 2018-2021. Nochtans stelde uw voorganger Sven Gatz reeds in de commissie Media dat radio-omroepen absoluut niet de eigenaar van hun frequenties zijn – dat lijkt me logisch – en men verplicht is om regelmatig een nieuwe erkenningsronde te organiseren. Ik verwacht ook dat u daar werk van maakt.

Ik lees in de beleidsnota dat er een beleidskader gehanteerd zal worden dat ook rekening houdt met de transitie naar DAB+ (digital audio broadcasting) en dus het digitaal radioluisteren. Dat lijkt mij logisch.

Ik heb dan ook de volgende vragen voor u.

Hoever staat u met het uitwerken van dat beleidskader?

Welke vorm van procedure wilt u dan gebruiken?

Ik maak nog een zijsprongetje om die DAB+ erbij te betrekken. Hoe zit het ondertussen met de heronderhandeling van het samenwerkingsakkoord met de Franse Gemeenschap over die digitale frequenties op elkaars grondgebied?

Welke acties hebt u concreet ondernomen om DAB+ te promoten op het afgelopen Autosalon? Dat is iets wat u aangekondigd had.

Minister Dalle heeft het woord.

Minister Benjamin Dalle

Collega Brusselmans, de Vlaamse Regering heeft in de vorige legislatuur ingezet op de erkenningen van de lokale radio-omroeporganisaties, de netwerkomroeporganisaties en de ontwikkeling van digitale radio en DAB+, met het oog op de omschakeling van FM naar DAB+. Dat is nog niet voor morgen maar zit wel in de planning.

De erkenningen en zendvergunningen van de private landelijke radio-omroeporganisaties, namelijk Joe FM en Qmusic, en de landelijke radio-omroeporganisatie van rechtswege, namelijk Nostalgie, werden zoals u weet verlengd tot 31 december 2021. Dat geeft ons nog een beetje tijd om te bekijken wat er zal moeten gebeuren.

Ik ben momenteel met de administratie en met de stakeholders de verschillende pistes aan het bekijken om de erkenningen en zendvergunningen vanaf 1 januari 2022 te doen ingaan. Ik kan u daar nog geen voorafname op geven. U kent de verschillende mogelijkheden ter zake: first come first served; beauty contest; veiling of verlenging. De vorige erkenningsprocedure verliep eerst via een beauty contest en nadien via verlengingen. Zodra ik hierover duidelijkheid heb, zal ik hier natuurlijk de nodige toelichting geven en ook de radiosector informeren.

Wat het contact met de Franse Gemeenschap betreft, is er het samenwerkingsakkoord rond DAB+ van 21 december 2018 tussen de Franse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschap betreffende de aanwending van digitale frequenties voor DAB+ op elkaars grondgebied. Het akkoord houdt op dit ogenblik – langs Vlaamse zijde – de toestemming in voor het gebruik van de multiplexen 11A en 12A in Waver en Vloesberg. De multiplex 11A wordt gebruikt door Norkring, de 12A werd toegekend aan de VRT. 

De heronderhandeling waarnaar u verwijst, zou een technische wissel in frequenties betreffen. We zijn dat vandaag nog aan het bekijken. We hebben ook een gesprek gepland met de minister van Media voor de Franse Gemeenschap, Bénédicte Linard.  

Wat de promotie van DAB+ betreft, is het de stuurgroep Digitale Radio Vlaanderen, dus het feitelijk samenwerkingsverband tussen de landelijke radio-omroepen, de VRT, Norkring, mijn kabinet en mijn administratie, die initiatieven neemt.

Naar aanleiding van het Autosalon werden effectief verschillende maatregelen genomen. Die zijn natuurlijk belangrijk, zeker vandaag. Maar u weet dat het vanaf eind september ook een Europese verplichting zal zijn dat elke wagen die nieuw geproduceerd wordt, beschikt over een DAB+-radio. Die sensibilisatie is dus vandaag nog relevant maar zal op termijn een beetje zonder voorwerp zijn, al is het altijd wel nuttig dat ook de consument goed weet wat DAB+ is, natuurlijk.

Er werden verschillende zaken gedaan. Zo werd een radiospot over DAB+ luisteren opnieuw uitgezonden. Er werd ook een televisiespot opnieuw uitgezonden waarin een wagen getoond werd waarin een DAB+-ontvanger was ingebouwd. Ook op het Autosalon zelf werd promotie gemaakt. Er werden twee spandoeken – een in het Nederlands en een in het Frans – opgehangen in de wandelbrug van en naar het autosalon, plaatsen waar iedereen passeert dus. Deze spandoeken bevatten een soort van checklist voor wat je niet mocht vergeten op het salon, namelijk een auto – evident op het Autosalon –, de saloncondities en een DAB+-radio in die auto.

De heer Brusselmans heeft het woord.

Bedankt voor uw antwoord.

Minister, u zegt wel dat u nog even tijd hebt om die procedure uit te tekenen en te bekijken wat u precies gaat doen. Maar ik heb mijn oor eens te luisteren gelegd bij het veld en een tijdslijn opgemaakt. Zes maanden tijd voor de voorbereiding die een nieuwe speler nodig heeft, technisch en praktisch. Vier maanden tijd voor de beoordeling. Daar zit dan nog een zomerreces tussen. Een maand tijd voor de ontvankelijkheid, drie maanden tijd voor de oproep, de opmaak en het indienen van het dossier, drie maanden tijd voor de juridische doorloop. Het wordt daar geschat op zeventien maanden. U zult daar een beter zicht op hebben. Ik zeg hier wat mensen op het veld mij vertellen. Maar als zoiets zeventien maanden duurt, wil dat zeggen dat u de voorbereidingen toch zeker voor het zomerreces moet afronden.

Wat is uw voorziene termijn? U zegt dat u nog wat tijd nodig hebt, maar dat is natuurlijk relatief. 

Mevrouw Segers heeft het woord.

Het verwondert mij een beetje dat u de mogelijkheid voor de verschillende pistes openlaat, want bij mijn weten was de verlenging die al eens was toegekend uitzonderlijk en eenmalig. Ik vind het dus raar dat u toch nog overweegt om opnieuw gewoon te verlengen.

Mevrouw Brouwers heeft het woord.

De vraag komt allicht een beetje te vroeg, maar ik begrijp ook wel de tijdslijn die de heer Brusselmans zonet heeft geschetst. We moeten daar op het einde van dit jaar ten allerlaatste duidelijkheid over hebben. Ik veronderstel dat het ook wat samenhangt met het Mediadecreet. We moeten toch de Europese richtlijn omzetten. Misschien moet daar in deze nog iets in wijzigen en dan gaan we dat, veronderstel ik, ook snel weten. Het is maar een vraag. Want u hebt inderdaad gezegd dat er een aantal opties zijn: een beauty contest, een veiling, een verlenging... Het decreet heeft een bepaalde optie gekozen, dus ik denk dat als we die optie willen verderzetten er rond de zomer meer duidelijkheid dan vandaag zal zijn. Er is echter nog tijd, dus ik begrijp dat u niet wilt vooruitlopen. Wij gaan dat ook niet doen. De vraag zal ook een beetje zijn of we in dezen het decreet moeten aanpassen of niet. Dat moeten we denk ik nog bekijken. Graag nog uw reactie.

Er is inderdaad nog wat tijd, maar de heer Brusselmans heeft wel een punt gemaakt. Ik onderschrijf dat ook.

Minister Dalle heeft het woord.

Minister Benjamin Dalle

Onze ultieme deadline is 1 januari 2022 en om dat te realiseren moeten we effectief tijdig starten. We plannen ook wel om daar dit voorjaar vooruitgang in te boeken. Ik denk dat dat een pertinent punt is.

De verschillende pistes die ik heb opgesomd, zijn op zich de theoretische mogelijkheden. Ik denk dat we die allemaal grondig moeten bekijken, natuurlijk ook wel wetende dat het Mediadecreet het principe van een beauty contest volgt en dat we moeten bekijken hoe dat verder wordt uitgevoerd. We zullen wel alle pistes bekijken om dat op een grondige manier aan te pakken.

De heer Brusselmans heeft het woord.

Ik kijk ernaar uit en we zullen het in het oog houden. Anders zullen we u achter de veren zitten mocht het niet tijdig zijn. Dank u wel.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.