U bent hier

Mevrouw Lambrecht heeft het woord.

Minister-president, u ontving op 14 januari de Nederlandse minister Sigrid Kaag, bevoegd voor de buitenlandse handel en de ontwikkelingssamenwerking, hier in Brussel. Naar werd bericht, werd onder meer van gedachten gewisseld over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen, digitalisering, het klimaat en de brexit.

In het Vlaams regeerakkoord is er heel wat tekst gewijd aan de samenwerking met Nederland. Kunt u aangeven welke punten daarvan werden besproken en welke vooruitgang er werd gemaakt op basis van deze ontmoeting?

Werden er concrete afspraken gemaakt tussen u en minister Kaag over de aanpak van de brexit en de toekomstige contractuele relatie tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk? Waar zitten gezamenlijke knelpunten? Waar zit eventuele onenigheid?

Welke handelsdossiers werden er nog besproken? Werd er over het MERCOSUR-verdrag gesproken? Zo ja, zitten Vlaanderen en Nederland daaromtrent een beetje op dezelfde lijn? Waar zitten de eventuele geschilpunten?

Zijn er concrete lessen, afspraken of plannen uit de gedachtewisseling over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen voortgekomen? Zo ja, welke?

Werd het onderwerp ontwikkelingssamenwerking aangesneden? Kunt u desgevallend toelichten welke aspecten precies? Werd er een concrete timing voor de aangekondigde Vlaams-Nederlandse top afgesproken?

Minister-president Jambon heeft het woord.

Minister-president Jan Jambon

Het klopt dat Nederland een van de belangrijkste handelspartners is voor Vlaanderen, en dat we dus veel belang hechten aan een goede samenwerking. Het was de eerste ontmoeting die ik had met minister Kaag als minister-president, en het was een heel aangenaam, heel open gesprek. Er is onder meer gesproken over de bilaterale relaties tussen Nederland en Vlaanderen, over de brexit, over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen, over ontwikkelingssamenwerking, over het klimaat en over digitalisering. Dat is dus heel wat, want we hebben elkaar maar een uurtje gesproken.

Horizontaal doorheen onze gesprekthema’s hebben we ons geëngageerd om de samenwerking te vergroten. Bij bepaalde specifieke agendapunten hebben we vervolgens kort gereflecteerd over hoe we de samenwerking kunnen opkrikken, en hebben we ook aangegeven dat we onze bevoegde diensten de opdracht zullen geven de oefening verder uit te werken.

Wat concrete afspraken betreft over de toekomstige relatie tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk: Nederland en Vlaanderen hebben zeer gelijklopende belangen inzake de toekomstige relatie met het Verenigd Koninkrijk, voornamelijk op het vlak van handel en het behoud van een gelijk speelveld. Vlaanderen en Nederland zouden een gelijkaardige impact ervaren van een no-dealscenario in termen van het bruto binnenlands product. Het gaat om min 2,51 procent voor Vlaanderen. Voor Nederland is dat zelfs nog iets meer: min 2,59 procent. Dit heeft aanzienlijk jobverlies tot gevolg: 28.000 banen voor Vlaanderen, en 73.000 banen in Nederland. Voor de twee samen gaat het dus om meer dan 100.000 jobs.

Maar ook bij een zogenaamde soft brexit zou er heel wat economische schade zijn. Voor Vlaanderen gaat het om een potentieel verlies van 6.500 jobs, voor Nederland zijn het 18.600 jobs. Ik heb aangegeven dat Vlaanderen daarom sterke inspanningen levert om dit te vermijden en om de toekomstige relatie met het Verenigd Koninkrijk optimaal vorm te geven. Ook Nederland deelde daarbij mee dat het streeft naar een constructieve relatie met het Verenigd Koninkrijk.

Gezien de gelijklopende belangen hebben we wel afgesproken om onze standpunten zoveel als mogelijk te coördineren, om zo samen te kunnen wegen op de Europese besluitvorming. Het is mijn bedoeling om te proberen met Nederland, maar ook met Ierland en Denemarken, dezelfde standpunten in te nemen rond de brexit naar Europa toe. Ik denk immers dat alle vier de regio’s of deelstaten ongeveer hetzelfde risico lopen in het kader van de brexit.

We hebben het MERCOSUR-verdrag slechts heel kort besproken. Ik heb meegedeeld dat we nog wachten op de volledige analyse van de resultaten en van zeer nabij de ontwikkelingen opvolgen.

Nederland is een voortrekker in Europa op het vlak van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO). Ook voor de Vlaamse Regering is dit een belangrijk thema. Zoals u wellicht weet, bestaat er reeds een samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland op vlak van IMVO met de opzet van een convenant in de natuursteensector. We zijn tevreden met dit initiatief en hebben hierover kort van gedachten gewisseld.

Bijkomend werd de vraag opgeworpen of we kunnen denken aan andere initiatieven of sectoren waarvoor we gezamenlijk een convenant kunnen opstellen. We hebben niets concreets afgesproken maar wel de opdracht gegeven aan onze bevoegde diensten om dit verder te onderzoeken.

Ik heb daarnaast ook gevraagd hoe Nederland andere sectorconvenanten beoordeelt. Minister Kaag deelde mee dat er momenteel een evaluatie gaande is, die snel met ons gedeeld zou worden, eenmaal die is afgewerkt.

Ontwikkelingssamenwerking is pas aan het einde van de goedgevulde agenda aan bod gekomen. We hebben kort van gedachten gewisseld over de doorwerking van de Sustainable Development Goals op het algemeen regeringsbeleid.

In de voorbije weken heb ik in overleg met de Nederlandse en Vlaamse Regering een datum geprikt voor de Vlaams-Nederlandse top: die zal op 4 november 2020 plaatsvinden. Ik heb alvast van dit overleg gebruikgemaakt om minister Kaag uit te nodigen.

Mevrouw Lambrechts heeft het woord.

Voorzitter, mijn naam is Lambrecht, zonder ‘s’. Iedereen noemt me altijd Lambrechts. We moeten nog vele jaren samenzitten, dus zal ik het maar zeggen dat het zonder ‘s’ is.

Minister-president Jan Jambon

Ik was in de kerstvakantie in Zanzibar. ‘Jambon’ betekent daar goedendag. Het heeft een paar dagen geduurd eer ik begreep dat men mij niet riep maar dat men gewoon goedendag zei. (Gelach)

Ik ben heel blij met het antwoord. U hebt in een uur heel veel gezegd. We wachten verdere informatie af.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.