U bent hier

Mevrouw De Rudder heeft het woord.

Minister, op initiatief van uw voorganger, Jo Vandeurzen, werd op 24 mei 2018 voor het eerst in Vlaanderen een Sociaalwerkconferentie georganiseerd. Dat was ook nodig, want het sociaal werk heeft te kampen met heel wat uitdagingen, zoals de digitalisering en de vermaatschappelijking van de zorg.

In navolging van de Sociaalwerkconferentie werd er dan ook een Platform Sterk Sociaal Werk opgericht en goedgekeurd door de vorige Vlaamse Regering. Binnen dat platform worden de bevindingen uit de conferentie geconcretiseerd in een Sterk Sociaal Werk Actieplan 2020-2024. De bedoeling is om de komende jaren effectief werk te maken van een nieuwe dynamiek binnen het sociaal werk en een antwoord te kunnen bieden op enkele belangrijke maatschappelijke uitdagingen.

Het actieplan werd recent gepubliceerd. Het bevat een overzicht van de acties die de komende jaren moeten worden ondernomen, 17 in totaal. Per actie worden telkens ook concrete initiatieven meegegeven en opgesomd om de actie te realiseren. Het gaat in totaal om 76 acties. We gaan er dus niet van uit dat die allemaal zullen worden uitgevoerd, maar beschouwen het veeleer als een bron van inspiratie voor de organisaties die ermee aan de slag willen gaan. Een eerste tussentijdse evaluatie van het actieplan zal plaatsvinden in 2022 op de tweede Sociaalwerkconferentie.

Concreet lezen we in het actieplan het volgende: “Deze conferentie zal een toonmoment worden van de best practices binnen sociaal werk, de goede praktijken waarmee het sociale werkveld verder aan de slag kan gaan.” Sterk sociaal werk is een cruciale randvoorwaarde voor de overheid om haar doelstellingen waar te maken.

Minister, de finale doelstelling van sociaal werk is om meer sociale rechtvaardigheid te kunnen realiseren. Voor een regering is het ook van belang dat de uitgezette beleidslijnen kunnen worden uitgevoerd. Zal dat actieplan daaraan bijdragen? Zijn er al geplande initiatieven om het sociaal werk in Vlaanderen te kunnen versterken?

In de beleidsnota lezen we dat er op basis van het actieplan bekeken zal worden welke acties ondernomen kunnen worden om tot een meerwaarde op het terrein te leiden. Wil dit zeggen dat er vanuit het kabinet Welzijn sturing zal komen rond de acties en initiatieven die op het terrein toegepast zullen kunnen worden?

In welke mate is er vanuit het kabinet Welzijn tussentijdse opvolging van de vorderingen met betrekking tot de vooropgestelde acties uit het actieplan?

Minister Beke heeft het woord.

Minister Wouter Beke

Het antwoord is driemaal ja. (Gelach)

Collega, ik ben ervan overtuigd dat het Actieplan Sterk Sociaal Werk wel degelijk een bijdrage zal leveren aan de uitgezette beleidslijnen. Er zijn immers heel wat parallellen te trekken tussen mijn beleidsnota en dat actieplan, het tegenovergestelde zou een beetje vreemd zijn.

De uitdagingen die in het actieplan geïdentificeerd worden, zijn ons inderdaad niet vreemd. Het zijn uitdagingen waar we ook met de Vlaamse Regering op willen inzetten en die ook in het regeerakkoord en mijn beleidsnota vermeld staan. Vermaatschappelijking is daar een voorbeeld van. Ook in het regeerakkoord voor deze legislatuur is vermaatschappelijking een belangrijke beleidslijn en dit binnen verschillende beleidsdomeinen. De focus wordt daarbij onder meer gelegd op het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers en het inzetten op zorgzame buurten. De acties rond het versterken van de basiswerkingen, werkingen waar sociaal werkers tijd en ruimte krijgen om in de leefwereld van mensen aanwezig te zijn en waar ingezet wordt op sociale cohesie, sluiten hier ook bij aan.

Een tweede voorbeeld is digitalisering. In het regeerakkoord hebben we duidelijk aangegeven dat we verder willen inzetten op online hulpverlening en digitalisering in het algemeen. Ook het Actieplan Sterk Sociaal Werk wil inzetten op het versterken van sociaal werk in een digitale context en heeft hiervoor een aantal concrete acties uitgewerkt.

Op die manier zijn er doorheen het Actieplan Sterk Sociaal Werk voor elke geformuleerde uitdaging heel wat linken met mijn beleid te leggen. Ik geloof dan ook dat het actieplan een meerwaarde kan en zal betekenen.

Mijn kabinet maakt intussen deel uit van de stuurgroep van het Vlaams Platform Sterk Sociaal Werk. Deze stuurgroep heeft onder meer als opdracht om het actieplan op te volgen en bij te sturen waar nodig. In die zin is er dus zeker sprake van betrokkenheid vanuit het kabinet Welzijn. De eindverantwoordelijkheid ligt evenwel bij de voltallige stuurgroep. Bovendien kunnen er vanuit de regionale platformen steeds nieuwe acties naar voren geschoven worden. Op die manier krijgt de regionale dynamiek een duidelijke plaats en wordt er ruimte gecreëerd voor initiatieven van onderuit die inspelen op de uitdagingen. Zo kunnen we lokale goede praktijken verder verspreiden en opschalen. De uitvoering van het Actieplan Sterk Sociaal Werk is bijgevolg een participatief verhaal van cocreatie.

Mevrouw De Rudder heeft het woord.

Dank u wel voor uw antwoord.

Ik ben heel blij dat het brede sociale werkveld en de mensen in de praktijk toch wel heel nauw betrokken worden bij dat plan. Ik ben ook blij dat de noden op het terrein met de oprichting van de regionale platformen, meegenomen worden per provincie, te beginnen op lokaal niveau. Dat vind ik zeker positief.

Dan gaan we over naar de volgende vraag …

Sorry, mevrouw Verheyen, ik wil wat te rap gaan. Aangezien het antwoord van de minister driemaal ‘ja’ was, dacht ik, het moet hier wat vooruitgaan.

Mevrouw Verheyen heeft het woord.

Geen probleem.

Minister, ik wilde heel kort zeggen dat in de bisnota aan de Vlaamse Regering van 25 mei 2018 correct werd opgemerkt dat er geen aparte structuur moet worden opgericht voor het platform. Het is belangrijk dat we vooral tijd en energie steken in de inhoud, niet in de zoveelste structuur. Het is ook belangrijk, minister, dat u de aanbevelingen ter harte neemt en maximaal probeert te implementeren in het beleid, zodat het platform, waarvan mensen nu al heel goed werk leveren, geen praatbarak dreigt te worden.

Tijdens de eerste conferentie zijn de eerste GBO-projecten (geïntegreerd breed onthaal) voorgesteld. Dankzij dat GBO kunnen er effectief meer rechten gerealiseerd worden, wat we moeten blijven aanmoedigen. Belangrijk is eveneens dat daarbij ook goede praktijken worden uitgewisseld tussen het Vlaams Platform Sterk Sociaal Werk en de verschillende GBO-projecten. Ik wil u dan ook vragen dat u dit ter harte neemt en dat u erover waakt dat er goede praktijken uitgewisseld worden.

Ik heb nog een klein praktisch vraagje: wie waren naast de drie eerder genoemde universiteiten de andere stakeholders of partners die via overleg mee de pen hebben vastgehouden voor dit finale actieplan?

Minister Beke heeft het woord.

Minister Wouter Beke

Die informatie zullen we u overmaken, mevrouw Verheyen.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.