U bent hier

Laten we de stilte nederdalen om te luisteren naar de vraag van collega Rombouts.

Mevrouw Rombouts heeft het woord.

Voorzitter, u bent zo bezinnend vandaag.

Dat is mijn nieuwe ik. Ik geef toe dat ik op dat vlak een laatbloeier ben. (Gelach)

Voorzitter, minister, collega's, oudere voertuigen voldoen vaak niet meer aan de oorspronkelijke milieunormen waaraan ze conform waren. TRAXIO, de Belgische federatie van de autosector, heeft daarom – naar het voorbeeld van Frankrijk – het concept ‘eco-onderhoud’ uitgewerkt. Met behulp van aangepaste meet- en diagnoseapparatuur kan op vier minuten de oorzaak van het emissieprobleem worden opgespoord. Vervolgens kan het voertuig door middel van gerichte interventies opnieuw milieuvriendelijker en energie-efficiënter worden gemaakt, conform de oorspronkelijke milieunorm die aan de wagen is toegekend. TRAXIO stelt het ‘eco-onderhoud’-label beschikbaar aan garages die de meetapparatuur met de bijhorende software in de werkplaats hebben en waarvan het personeel een specifieke opleiding heeft gevolgd.

Het Waals Gewest heeft een decreet goedgekeurd waardoor de voertuigen die een milieuvriendelijk onderhoud gekregen hebben, een jaar langer de lage-emissiezones (LEZ's) in het gewest zullen mogen binnenrijden.

Vanaf 1 januari 2020 zullen dieselwagens met Euro 4-norm enkel nog na betaling – intussen is dat zo – toegang hebben tot de lage-emissiezones in Gent en Antwerpen. Het ‘eco-onderhoud’-label zou de getroffen wageneigenaars een alternatief kunnen bieden om de LEZ toch nog zonder betaling binnen te mogen, en dit zonder de milieulast binnen de LEZ te verhogen.

Minister, vindt u het label ‘eco-onderhoud’ een goed hulpmiddel om het wagenpark milieuvriendelijker en energie-efficiënter te maken? Staat u in contact met TRAXIO in verband met de erkenning van dit label in het Vlaamse Gewest? Bekijkt u de mogelijkheid om, zoals in het Waalse Gewest, te voorzien in een uitzonderingsregel met betrekking tot de toegang tot lage-emissiezones? Overweegt u die uitzondering in te voeren en vergt de uitvoering hiervan al dan niet aanpassingen van de regelgeving? Zo ja, om welke aanpassingen gaat het dan?

Minister Demir heeft het woord.

Minister Zuhal Demir

Voorzitter, TRAXIO heeft zelf nog geen contact met mij of met de administratie opgenomen. Aangezien TRAXIO met die ecolabel tegemoetkomt aan de bekommernissen die we allemaal hebben, namelijk de vermindering van de reële emissies van voertuigen, heb ik de administratie de opdracht gegeven zelf contact op te nemen.

Mevrouw Rombouts, ik wil er even op wijzen dat momenteel een zeer uitgebreid onderzoek naar de oorzaken van en oplossingen voor de verhoogde reële emissies loopt. Dit onderzoek omvat vier onderdelen. Het eerste onderdeel onderzoekt de juridische aspecten met betrekking tot de voertuigkeuring, homologaties en markttoezicht. Het tweede onderdeel bekijkt de problematiek van de verhoogde reële emissies. Het derde onderdeel bevat de data-analyse. Voor het vierde onderdeel is een remote sensing campaign gevoerd. Hierbij zijn de reële emissies van voorbijrijdende voertuigen op vijf verschillende locaties gemeten. Zelfs in een internationale context is dit een bijzonder ambitieuze campagne. Voor het eerst zijn dergelijke metingen uitgevoerd. De data van bijna 200.000 metingen worden momenteel verwerkt en geanalyseerd. We verwachten de resultaten van deze studie tegen het midden van dit jaar. Zodra we die resultaten hebben, hoop ik een zeer nauwkeurig antwoord op uw vragen te kunnen geven. Ik hoop dat het onderhoud met TRAXIO dan ook heeft plaatsgevonden.

Wat de mogelijkheid betreft om te voorzien in een uitzondering in verband met de toegang tot lage-emissiezones, hebt u zelf aangegeven dat het label ‘eco-onderhoud’ tot doel heeft de wagens in overeenstemming met de oorspronkelijke milieunormen te brengen. Dit betekent dat de reële emissies in lijn met de emissienormen liggen. Ik wil onderstrepen dat dit absoluut belangrijk is, maar het staat los van de lage-emissiezones.

Vanaf 1 januari 2020 zijn Euro 4-dieselmotoren niet zonder meer in lage-emissiezones toegelaten. Als een Euro 4-dieselmotor aan de emissienormen in het reëel verkeer voldoet, liggen de NOx-emissies lager, wat zeker positief is, maar een Euro 5-motor heeft nog lagere emissienormen voor NOx. Bovendien moet een Euro 5-dieselmotor met een roetfilter zijn uitgerust om de fijnstofnormen te halen. Beide zijn nodig. In een lage-emissiezone zijn bepaalde motoren toegelaten en andere niet. We zorgen ervoor dat de reële emissies in lijn met de emissienormen komen te liggen.

Zoals uit mijn antwoord op de vorige vraag blijkt, zijn we niet van plan de regelgeving aan te passen. Om de reële emissies in lijn met de normemissies te brengen, zullen we wel andere regels moeten uitwerken. Ik wacht hiervoor op de resultaten van de lopende studie naar verhoogde emissies. Nadien zal ik, in overleg met minister Peeters, nagaan welk pakket we in de regelgeving verder zullen uitwerken.

Mevrouw Rombouts heeft het woord.

Minister, ik dank u voor uw antwoord en voor uw opdracht aan de administratie om zelf actief contact met TRAXIO op te nemen. Toen ik dit verhaal hoorde, vond ik het echt iets belangrijks. We weten dat alle voertuigen die nu op de wegen rijden, voor een bepaalde belasting zorgen, maar als de efficiëntie door het gebruik daalt, hebben we er alle baat bij de efficiëntie van zo veel mogelijk voertuigen weer omhoog te krijgen.

In die zin vind ik het voorstel of het idee van Wallonië wel zeer interessant omdat zij een stimulans inbouwen om de mensen er effectief gebruik van te laten maken. We weten natuurlijk dat er vandaag nog altijd een aantal voertuigen zijn die ook op onze wegen zullen rijden maar die niet in de beperkte LEZ's mogen. Ik zoek dus naar een stimulans om de burgers aan te zetten om er effectief voordeel uit te halen, naast de milieuwinst, zodat ze het eco-onderhoud laten doen.

Minister, er zijn dus nog een aantal studies lopende over de metingen en de effectieve labeling van de voertuigen. U zult TRAXIO betrekken bij het eco-onderhoud. Ik ben benieuwd of u verplichtende of stimulerende maatregelen zult nemen. Een stimulerend beleid kan altijd sneller worden ingevoerd dan een verplichtend. Ik wil dus dit voorstel echt wel op tafel leggen om in de overweging mee te nemen.

Minister Demir heeft het woord.

Minister Zuhal Demir

Mevrouw Rombouts, ik ben het met u eens. We zullen afwachten wat er uit het onderhoud zal komen en natuurlijk ook uit het onderzoek. Dan zullen we aan de slag gaan met collega Peeters.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.