U bent hier

De heer Vandenhove heeft het woord.

Minister, we hebben hier, onder meer naar aanleiding van de beleidsnota, al een paar keer van gedachten gewisseld over de aangekondigde subsidiëring van de dierenasielen. Het is goed dat dit gebeurt, proficiat daarvoor. Op basis van de brief die de administratie naar de dierenasielen heeft gestuurd, heb ik echter wel een aantal technische vragen.

De subsidiëring van 3000 euro per dierenasiel wordt gekoppeld aan de implementatie van het digitaal beheersysteem Animal Shelter en van het platform Adopteer een dier.

Uiteraard wil ik geen afbreuk doen aan de bestaande systemen, maar sommige dierenasielen hadden vóór deze programma's en toepassingen bestonden, zelf via vrijwilligers al een beheerprogramma, dat zeker even goed of misschien zelfs beter was. Dat betekent dat als ze niet overschakelen op het programma aangehaald in de officiële brief, geen beroep kunnen doen op die 3000 euro, omdat ze niet voldoen aan de voorwaarden, tenzij u daarvan zou willen afwijken.

Opvallend is ook dat, alleszins in Limburg, de Vlaamse dienst Dierenwelzijn een presentatie heeft gehouden van het beheerprogramma op basis van de werking van het dierenasiel Ganzeweide. Dat dient nu als voorbeeld voor de toepassing. Dierenasielen konden toen instappen aan 5000 euro, maar niemand heeft dat gedaan omdat het te duur was en omdat de betere dierenasielen zelf vrijwilligers of programmeurs hebben gevonden om programma's te maken. Nu wordt datzelfde programma ineens gratis aangeboden.

Minister, is het via een openbare aanbesteding gebeurd dat dit beheerprogramma wordt ingeschakeld? Kunnen dierenasielen die werken via een eigen programma ook nog een beroep doen op de toegekende subsidies? In de brief naar de dierenasielen wordt vermeld dat het geld bijvoorbeeld kan worden gebruikt “voor de aankoop van een computer/laptop, telefoon- en internetkosten, kantoormateriaal”. Deze kosten worden door alle dierenasielen gemaakt, anders kunnen ze niet werken, ook door diegene, die al voorsprong hadden via eigen programma’s.

Minister, overweegt u bij volgende rondes – dit is een eerste subsidiëring en dat is positief – eveneens kwalitatieve elementen inzake opvang en verzorging van dieren te laten meespelen bij de toekenning van subsidies aan dierenasielen? Speelt er een vorm van controle mee door alle dierenasielen dezelfde programma’s te laten gebruiken? Indien ja – waar op zich niks tegen zou zijn –, zou het dan niet beter zijn om die programma’s verplicht op te leggen in plaats van ze nu als voorwaarde op te leggen voor subsidies?

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

Mijnheer Vandenhove, met betrekking tot uw toelichting over Ganzeweide wil ik iets rechtzetten. Dat systeem is inderdaad ontwikkeld door het asiel Ganzeweide uit Koksijde, in de eerste plaats voor hun eigen werking, maar ook om dit misschien voor te stellen aan andere asielen. Daarom heeft men dat ook voorgesteld aan andere asielen door middel van een presentatie in 2017. De ontwikkelaar heeft toen inderdaad gezegd dat de instapkost ongeveer 5000 euro bedroeg. De dienst Dierenwelzijn was op dat moment in geen enkele mate betrokken bij dit systeem. Dat staat er dus volledig los van.

Wij hadden al de ambitie om te zorgen voor een centraal beheersysteem omdat we vandaag in de praktijk heel veel data vragen, ook op basis van jullie schriftelijke vragen, aan asielen. Daar krijgen we heel disparate antwoorden op. Sommigen zeggen dat ze dat niet bijhouden, ook al moeten ze daar soms wettelijk aan voldoen, maar in de praktijk gebeurt dat niet. Iedereen heeft zijn eigen manier om data te rapporteren.

Wij wilden verschillende vliegen in één klap slaan door ervoor te zorgen dat de asielen een heel gebruiksvriendelijk beheersysteem zouden kunnen hanteren dat we gratis ter beschikking zouden stellen. Dat systeem kan ervoor zorgen dat bepaalde data die we vragen van de asielen, gemakkelijk kunnen worden doorgegeven via dat beheersysteem door enkele muisklikken, en dat er meer uniformiteit en gebruiksvriendelijkheid en dus comfort is voor de asielen. Al die tijd dat ze niet moeten besteden aan hun administratie, kunnen ze natuurlijk aan hun dieren besteden.

Dat heeft ervoor gezorgd dat we de keuze hebben gemaakt voor één systeem. Zijn er andere beheersystemen? Ongetwijfeld, iedereen heeft zijn eigen beheersysteem, dat misschien zelfs beter is. We moeten natuurlijk de keuze maken voor één beheersysteem waar iedereen zich op aansluit. Voor sommigen vergt dat wat aanpassing, maar het is een goede zaak voor iedereen, vooral omdat we ons baseren op ‘proven technology’.

Ik wou niet een volledig nieuw systeem gaan laten ontwikkelen, wanneer dat systeem wel naar behoren functioneerde. Je moet een keuze maken: ga dan niet totaal nieuwe systemen in de markt zetten op basis van diverse vooropgestelde eisen, maar maak gewoon gebruik van ‘proven technology’, iets dat zich in de praktijk al bewezen heeft.

Ook de aanbestedingen zijn allemaal correct verlopen, je hebt daarvoor ook de dienst Interne controle van het Departement Omgeving en het toezicht van de Inspectie van Financiën. Ik kan dus wel garanderen dat dat ook met het aval van de Inspectie van Financiën toegekend is.

Het beheerprogramma zorgt er dus voor dat asielen alle gegevens die ze volgens de regelgeving moeten bijhouden, ook daadwerkelijk op een correcte manier bijhouden. Het is heel gebruiksvriendelijk opgesteld. Minder performante of gespecialiseerde systemen kosten vandaag meer tijd. We reiken daar dus een helpende hand, denk ik.

Een groot voordeel van Animal Shelter is ook dat het gekoppeld is aan de website adopteereendier.be. Dat is ook een van de vliegen in dezelfde klap, waardoor we ervoor zorgen dat de asielen letterlijk met een enkele muisklik ook de gegevens van een adoptieklaar dier publiceren op de website. Bij andere systemen moet het asiel telkens opnieuw die gegevens ingeven als het een dier wil publiceren op een website, wat natuurlijk ook tijdverlies met zich meebrengt, en ongetwijfeld ook wel wat verlies aan data. Ook voor kandidaat-adoptanten wordt het veel gemakkelijker om een geschikt dier te vinden als alle dieren van Vlaanderen die voor adoptie worden aangeboden, allemaal te vinden zijn op één website, zodat je als geïnteresseerde koper minstens kijkt naar het aanbod van heel Vlaanderen op die website, in plaats van onmiddellijk naar een gespecialiseerde handelszaak te lopen. Ik denk dat dat een prima zaak is om ervoor te zorgen dat voor al die dieren die wachten op adoptie, de kans maximaal vergroot wordt dat zij een nieuwe thuis zouden vinden bij een geïnteresseerde Vlaming. Het is wegens al die grote voordelen van Animal Shelter dat we beslist hebben om de voorziene subsidie te koppelen aan de dubbele voorwaarde dat het asiel het systeem gebruikt en dat het alle adoptieklare dieren publiceert op adopteereendier.be, zoals gezegd dus: meerdere vliegen in één klap. De dienst Dierenwelzijn heeft onlangs ook alle dierenasielen gecontacteerd om aan te duiden dat we ook opleidingen bieden, mocht dat nodig zijn, zowel voor Animal Shelter als om aan het werk te gaan met de gemeenschappelijk website. Men tracht ook daar maximaal te begeleiden.

De huidige subsidie is een eenmalige subsidie. We hebben de discussie gevoerd in het kader van de bespreking van de beleidsnota. Ik wil daar ook een recurrente subsidie, dat is de volgende stap, maar we hadden nog middelen ter beschikking voor 2019, anders dreigden die verloren te gaan. Ik dacht dan om daar gebruik van te maken voor deze ene keer, om dan toch ook een warme week te bieden voor de asielen, maar het is dus eenmalig, het is één geste, maar met meteen specifieke doelstellingen aan gekoppeld. Vanaf dit jaar willen we wel werk maken van een meer structurele ondersteuning, waarbij we ook rekening kunnen houden met verschillende kwalitatieve criteria. Maar op dit ogenblik konden we niet anders dan de erkenning op zich gebruiken als eerste subsidievoorwaarde, en als tweede het gebruikmaken van Animal Shelter en van adopteereendier.be.

De heer Vandenhove heeft het woord.

Minister, ik begrijp uw uitleg natuurlijk perfect, maar het gaat hier wellicht over een paar dierenasielen. Het probleem is bijvoorbeeld ook dat het dierenasiel waar ik mij op baseer, zelfs aangesloten is op verschillende websites om dieren te adopteren, maar blijkbaar niet op deze. Het probleem is dat de twee zaken aan elkaar gekoppeld zijn. Aangezien het niet over veel geld gaat en er ook geen administratieve overlasten zijn, moet het via de dienst Dierenwelzijn perfect mogelijk zijn om te kijken welke dierenasielen van goede wil zijn en bereid zijn om in een bepaalde fase eventueel over te stappen, en om die ook te laten genieten van de subsidie.

30 april is natuurlijk relatief snel. Als een dierenasiel nu met een ander programma werkt en bereid is om over te stappen, is dat geen probleem. Maar dat is allemaal kort dag. Het gaat over vrijwilligers. Het zou natuurlijk spijtig zijn dat een goed werkend dierenasiel daardoor die 3000 euro misloopt. En het zijn er geen tien, neem ik aan.

Minister, kunt u dat samen met de dienst Dierenwelzijn, met de inspecties per provincie, bekijken? Dat kan niet slecht zijn.

Mevrouw Claes heeft het woord.

Minister, net zoals de collega’s in de commissie ben ik blij te horen dat u op een erg korte termijn bent overgegaan tot die eenmalige subsidie voor dierenasielen, met die 3000 euro. Dat was eigenlijk zeer welkom voor die bepaalde dierenasielen die erkend zijn. Het was ook de allereerste keer. Ik kijk dan ook uit naar het structurele kader voor de financiële ondersteuning van dierenasielen op langere termijn.

Mijnheer Vandenhove, ik ben mij ervan bewust dat er asielen zijn die met hun eigen systeem werken. Het risico is echter dat er dan heel erg versnipperd en verspreid zal worden gekeken. Daardoor wordt het moeilijker voor mensen die geïnteresseerd zijn om een asieldier te adopteren. Zij zullen soms door het bos de bomen niet meer zien. Door alles te integreren via één website, zal de Vlaming vlotter zijn weg vinden naar zijn huisdier in het asiel. Hopelijk vinden veel dieren zo hun gouden mandje.

Beste minister, eind vorig jaar hebt u die eenmalige subsidie gegeven. Het ging vooral over asielen die het programma al hadden geïmplementeerd. Over hoeveel asielen gaat het? Hoeveel asielen gebruiken dit programma nog niet? Wat was uiteindelijk het totaalbudget van deze eenmalige subsidie?

Mevrouw Sterckx heeft het woord.

Minister, ik ben helemaal mee met het idee om Vlaamse dierenasielen te gaan subsidiëren. Maar het kan toch niet zijn dat u die 3000 euro enkel koppelt aan het gebruik van het digitaal beheersysteem Animal Shelter en het platform www.adopteereendier.be? Kunt u er niet beter voor opteren om met elk erkend dierenasiel een beheersovereenkomst af te sluiten, waarbij er aan verschillende elementen en criteria moet worden voldaan om het recht te openen op deze subsidies? Ook zou de grootte van het asiel een rol moeten spelen in het toekennen van subsidies. Een asiel dat vijftig dieren opvangt, heeft immers veel meer werkingsmiddelen nodig dan een asiel met slechts een capaciteit van tien opvangdieren.

Ik heb ook even gekeken op de website www.adopteereendier.be. Daarop staat onder andere het dierenasiel Cane & Gatto. Maar op de lijst van erkende dierenasielen vind ik dat asiel dan niet terug. Ook zou dit asiel zich niet meer op het opgegeven adres bevinden. Nochtans moeten asielen die verhuizen een nieuwe aanvraag indienen om erkend te worden op het nieuwe adres. Pas dan kunnen ze opnieuw verschijnen op de website www.adopteereendier.be. Beide lijsten spreken elkaar dan ook tegen.

U stelde net dat u alle asielen al gecontacteerd hebt. Maar hoe komt het dan dat er niet aan licht is gekomen dat dit dierenasiel niet meer op dit adres woont en niet op beide lijsten aanwezig is? Indien het wél aan het licht was gekomen, had u dit asiel toch beter verwijderd van www.adopteereendier.be.

Ik vraag u dan ook met aandrang om eerst degelijke controles uit te voeren alvorens subsidies toe te kennen. Dierenasielen zouden jaarlijks zelf de subsidies moeten aanvragen, waarbij ze dan telkens opnieuw moeten aantonen dat ze met alles in orde zijn. Dit kan dan eventueel vervat zijn in een beheersovereenkomst. Zo kunt u ook beter uw website up-to-date houden.

Mevrouw Rombouts heeft het woord.

Voorzitter, collega’s, het feit dat wij een goed uitgebouwde ondersteuning wensen voor de dierenasielen, om zo op kwaliteit en goede erkenningen te kunnen rekenen, hebben we in het verleden en tijdens de afgelopen maanden al voldoende onderstreept. Ik zal daar dus niet meer bij stilstaan.

Minister, op het moment dat een subsidie wordt uitbetaald aan een aantal asielen, hebt u de koppeling gemaakt naar een aantal platformen. Ik begrijp heel goed dat de doelstelling van de platformen kan worden meegenomen in uw toekomstig beleid rond de uitbouw van dierenasielen. Maar ik was wel even verbaasd te merken dat het specifiek daaraan verbonden was.

Minister, ik zou u willen vragen om ons een lijst te bezorgen van de asielen die effectief ondersteuning hebben gekregen en de asielen die geen ondersteuning hebben gekregen doordat ze – naar ik veronderstel – niet zijn aangesloten bij de platformen. Op die manier hebben we daar ten minste een goed zicht op en hebben we een vertrekbasis om het beleid in de toekomst verder uit te bouwen.

Minister, u hebt net aangegeven dat u uitkijkt naar een structurele ondersteuning van de uitbouw van een asielbeleid. Kunt u daarover al iets meer zeggen? U hebt gezegd daar dit jaar werk van te zullen maken. Kunt u daarover, en over de timing, al wat meer informatie geven?

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

Ongeveer 156 asielen zouden in aanmerking kunnen komen. Elk 3000 euro, dat is keiveel. Dat zal potentieel ongeveer een half miljoen euro zijn. De voorwaarden waarover we hier discussiëren, zijn duidelijk. De asielen hebben nog tijd tot april 2020 om al dan niet in te stappen. Ik kan u pas nadien een overzicht bezorgen. Dan zullen we zien hoeveel er uiteindelijk hebben gereageerd. Het lijkt mij evident dat we een aantal voorwaarden kunnen koppelen, zeker als die voorwaarden ten dienste staan van het dierenwelzijn. Als je voor de ene een uitzondering moet maken, moet je dat voor iedereen doen. Maar let wel, het staat elk asiel vrij om vast te houden aan een eigen website. Dat is prima. Het een staat het ander niet in de weg. Je mag de eigen website behouden. We vragen alleen om ook de koppeling te maken met www.adopteereendier.be en met een beheersysteem. Als men daarnaast eigen alternatieven wil aanhouden, dat is prima. Het enige wat we in functie van het dierenwelzijn willen, is dat we één website hebben, één punt waar alle Vlamingen naartoe kunnen, zodat ze geen excuus meer hebben. In plaats van direct naar de speciaalzaak te lopen, moeten ze eerst kunnen kijken naar het aanbod van de asielen in heel Vlaanderen.

De heer Vandenhove heeft het woord.

Mijn slotwoord gaat niet over de website www.adopteereendier.be maar over het beheerprogramma. Dát is het probleem.

Ik begrijp uw opmerking, dat we moeten opletten met uitzonderingen. Maar uiteindelijk ben je begonnen met iets. Het is altijd goed om bepaalde dingen waar je mee begint, te evalueren of bij te sturen. Ik vraag nog eens expliciet of u in samenspraak met de administratie kunt bekijken of daarop een uitzondering kan worden toegestaan en of die dierenasielen kunnen worden meegenomen in de subsidiëring.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.