U bent hier

Mevrouw Joosen heeft het woord.

Enkele al dan niet vermeende wolvenaanvallen in de Kempen zorgden voor een opmerkelijk zicht in de gemeente Ranst. Een lokale schapenboer voorzag zijn twee honden van iets waarvan we dachten dat het enkel nog voorkwam in tekenfilmpjes: stalen halsbanden met scherpe pinnen. Volgens de eigenaar is dit de enige manier om zijn dieren te beschermen tegen wolvenaanvallen.

Omwonenden reageerden terecht verontwaardigd. Zulke halsbanden vormen in de eerste plaats een gevaar voor de drager. Een hond riskeert zich zelfs bij normale handelingen als spelen of het aannemen van een slaappositie te kwetsen aan de pinnen. Ook dieren en mensen die in direct fysiek contact komen, lopen gevaar. De lokale politie leek evenwel niet goed te weten hoe ze met de situatie moest omgaan en of ze moest optreden.

Op het internet zijn zulke gepinde halsbanden louter voor menselijk gebruik vaak te vinden. Maar de afschrikwekkende hondenkragen in Ranst zijn alleszins van eigen makelij. Het is uiteraard een extreem geval, maar gezien de grote mediatisering van dit incident en van de vermeende wolvenaanvallen in het algemeen lijkt het mij niet ondenkbaar dat zulke voorbeelden in de toekomst navolging zullen krijgen.

Minister, in hoeverre is het uitrusten van gezelschaps- of nutsdieren met attributen die deze dieren kunnen kwetsen, expliciet uitgesloten door de huidige geldende regelgeving? In hoeverre is het uitrusten van gezelschaps- of nutsdieren met attributen die andere dieren of mensen kunnen kwetsen, expliciet uitgesloten door de geldende regelgeving?

In hoeverre is het verspreiden of te koop aanbieden van zulke attributen reeds verboden in Vlaanderen? Indien niet, bent u van mening dat dit dient opgenomen te worden in uw aangekondigde verbod op schadelijke dierproducten? Welk tijdskader stelt u voor dat laatste voorop?

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

Ik heb mij laten vertellen dat die halsbanden gemaakt waren van aluminium en inderdaad nogal lange pinnen hadden. Daardoor konden de dieren zich eraan kwetsen, zeker als ze hun hoofd zouden draaien of op hun poten zouden leggen. De dieren zouden ook elkaar en de schapen kunnen verwonden. Een van de honden had trouwens bloedsporen op de vacht. De eigenaar erkende dat. Honden spelen met elkaar, ook dat zou aanleiding kunnen geven tot heel wat incidenten.

Artikel 4 van de Dierenwelzijnswet bepaalt dat dieren gehouden en verzorgd moeten worden overeenkomstig hun ethologische en fysiologische behoeften. Op grond van die bepaling kunnen wij altijd ingrijpen als wij vaststellen dat er zich problemen voordoen. Aangezien geen enkel dier er behoefte aan heeft gekwetst te worden, kan er weinig discussie over bestaan dat het dragen van zo’n halsband niet overeenkomt met de ethologische en fysiologische behoeften van honden en dus strijdig is met dat artikel 4 van onze Dierenwelzijnswet. Aangezien de honden samen met de schapen op de weide liepen, werden ook de schapen niet gehouden volgens hun behoeften. Het gebruik van dat soort halsbanden is dan ook verboden door de Dierenwelzijnswet op grond van artikel 4, zoals het vandaag is geconcipieerd. Daarom heeft de politie, op grond daarvan, de halsbanden in beslag genomen.

Op dit moment bevat de Dierenwelzijnswet geen enkel verbod op het verhandelen van schadelijke of niet geschikte producten bestemd voor dieren. Vandaar dat we in onze beleidsnota en in het regeerakkoord hebben opgenomen om daarvoor in een decretale basis te voorzien. Hier zou dat natuurlijk geen verschil hebben gemaakt omdat het een eigen fabricaat, een eigen uitvinding van de betrokken eigenaar was. Een handelsverbod zou in dezen geen wonderoplossing zijn die alle misbruiken uitsluit. Maar het is wel de bedoeling om decretaal met een dierenwelzijnswetgeving een algemene zin en decretale basis te verschaffen op grond van dewelke wij vanuit de uitvoerende macht kunnen optreden wanneer er zich problemen zouden voordoen. Het is niet de bedoeling om een witte lijst of een zwarte lijst aan te leggen. Die zullen nooit limitatief kunnen zijn. Dat lijkt me dus geen goede zaak. Wij willen wel een decretale basis, een kapstok waardoor we in het geval van problemen zouden kunnen optreden.

Mevrouw Joosen heeft het woord.

Minister, ik ben uiteraard tevreden dat u duidelijk hebt gesteld dat dergelijke zaken niet kunnen en binnen de huidige regelgeving zitten vervat. Er kan al worden opgetreden en ik ben blij dat u hebt bevestigd dat de politie dat heeft gedaan. De halsbanden zijn effectief in beslag genomen. Die honden en schapen stonden in dezelfde wei en waren dus beide in gevaar. Naarmate de wolvenpopulatie in Vlaanderen zal toenemen, wat aan fantastisch goede zaak is, zou het wel eens kunnen dat we meer en meer dergelijke doe-het-zelfzaken zullen tegenkomen. Ik denk dat het belangrijk is aan sensibilisering te werken en de eigenaars duidelijk te maken op welke wijze ze hun dieren op een diervriendelijke wijze kunnen beschermen.

Ik heb nog een korte aanvullende vraag. Weet u of een proces-verbaal is opgesteld? Is het enkel bij de inbeslagname gebleven en is dit dan voldoende?

Mevrouw Rombouts heeft het woord.

Mevrouw Joosen, minister, ik wil me bij deze vraag om uitleg aansluiten. Wat het dragen van die halsbanden betreft, treed ik jullie bij. Dat we in het Vlaams regeerakkoord hebben opgenomen dat we moeten kijken naar diervriendelijke materialen die in de handel zijn, getuigt hier duidelijk van.

Mevrouw Joosen, wat me wel bezighoudt, is uw laatste vraag. We krijgen op het terrein een strijd tussen grote wilde dieren, waaronder wolven, en gedomesticeerde dieren. Wat het dierenwelzijn betreft, ben ik, net zoals waarschijnlijk alle eigenaars van dieren die ’s nachts buiten verblijven, bezorgd. Als we zien welke trajecten wolven in een nacht kunnen afleggen, moeten we heel Vlaanderen in het vizier nemen.

Minister, houdt dit vraagstuk u ook bezig? Hoe moeten we hiermee omgaan? Zult u, in overleg met minister Demir, nagaan hoe we hiermee moeten omgaan en hoe we gedomesticeerde dieren kunnen beschermen en niet onnodig in gevaar brengen?

Ik heb net gelezen dat de wolven August en Noëlla elkaar hebben ontmoet. Dat belooft.

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

Dat laatste punt is in handen van de minister van Landbouw en de minister van Natuur. Dit omvat de beschermingsmaatregelen, waarvoor een echt wolvenplan is uitgetekend.

Het is me niet volledig duidelijk of de politie een pv heeft opgesteld. Ik zou dat eens moeten navragen. Ik denk alleszins dat de man met nobele intenties de bal heeft misgeslagen. Gezien de nationale aandacht waarvan hij heeft mogen genieten, zal hij zich dit ondertussen beklagen.

Mevrouw Joosen heeft het woord.

Ik wil me kort nog even aansluiten bij de bezorgdheid van de eigenaars. Het is natuurlijk net omdat de eigenaars bezorgd zijn om hun dieren dat het al eens misgaat en dat ze bal al eens misslaan. Ik wil me daar graag bij aansluiten. Indien we ten aanzien van de sensibilisering van eigenaars iets kunnen doen, moeten we dat zeker doen.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.