U bent hier

Mevrouw D’Hose heeft het woord.

Voorzitter, minister, collega's, North Sea Port is het resultaat van de fusie van de havens van Gent en Zeeland in 2017. De verbindingen over het water tussen Gent en Terneuzen zijn zeer goed. De verbinding per spoor en in het bijzonder het personenvervoer is dat veel minder. In 2013 is beslist om lijn 204 tussen Gent en Zelzate op te nemen in de lijst met Vlaamse spoorprioriteiten. Door middel van een Vlaamse cofinanciering werden die opgenomen in het meerjarenplan van de NMBS en Infrabel. Dat is zeer goed nieuws.

In Nederland wordt er ook volop gewerkt aan een nieuw Meerjarenplan Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Op 3 december 2019 werd in de Tweede Kamer een motie goedgekeurd over het project Rail Gent-Terneuzen. In deze motie wordt opgeroepen om het project Rail Gent-Terneuzen toe voegen aan het MIRT en ook te zorgen voor een gezamenlijke grensoverschrijdende financiering.

Dit Nederlandse initiatief sluit dan ook naadloos aan bij de plannen om lijn 204 geschikt te maken voor reizigersverkeer en het studieproject Rail Ghent-Terneuzen binnen het Europese CEF-programma (Connecting Europe Facility).

Minister, hoe staat u tegenover het initiatief van de Nederlandse Tweede Kamer om een grensoverschrijdende reizigersverbinding tussen Gent en Terneuzen op te nemen in het MIRT?

Hebt u al overleg gehad met uw Nederlandse collega over de mogelijkheden van het doortrekken van lijn 204 naar Terneuzen en het exploiteren van deze lijn voor reizigersvervoer?

Ten slotte, wat is de stand van zaken van de studie die gebeurt binnen het CEF-programma en de meerjarenstudies die gebeuren binnen het meerjareninvesteringsplan met betrekking tot lijn 204?

Minister Peeters heeft het woord.

Minister Lydia Peeters

Mevrouw D’Hose, ik kan het initiatief alleen maar toejuichen. Het past volledig in de ‘modal shift’. Ik moet daarbij wel meegeven dat de Vlaamse overheid geen rechtstreeks betrokken partij is, maar dat weet u wellicht.

Er is bij een heel aantal partners, zoals de stakeholder in de havenregio’s, de provinciale, landelijke en Europese partners, al langer vraag naar een grensoverschrijdende spoorverbinding tussen Gent en Terneuzen. Zoals aangegeven door u, heeft de Nederlandse Tweede Kamer daarover verder onderzoek ingediend, voor zowel het goederen- als het personenvervoer. We kunnen dat initiatief van de Nederlandse Tweede Kamer alleen maar toejuichen.

U vraagt of er al een concreet overleg met Nederland is geweest over het doortrekken van lijn 204 voor personenvervoer. Persoonlijk heb ik nog geen contact gehad met de Nederlandse collega’s. Maar naar aanleiding van de CEF-studie Rail Ghent-Terneuzen werd er op 26 juni en 8 november 2019 een bestuurlijke rondetafel georganiseerd. Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken was hierbij aanwezig, samen met de Nederlandse en federale collega’s. Wellicht weet u dat ook de stad Gent aanwezig was, samen met Infrabel, North Sea Port, de provincie Oost- Vlaanderen, ProRail, de gemeente Terneuzen en de provincie Zeeland. Tijdens dit overlegmoment benadrukten de verschillende partijen het potentieel van deze spoorverbinding voor zowel goederen- als personenvervoer. Aangezien nog niet alle studies werden afgerond en er nog geen Federale Regering is, was het toen te vroeg om al concrete afspraken te maken. Wel wordt beoogd om een gezamenlijke intentieverklaring op te stellen, waarmee men dan al minstens verder kan.

Wat is de stand van zaken inzake het meerjareninvesteringsplan? Zoals ik al zei, is de Vlaamse overheid niet rechtstreeks betrokken bij de studies. Volgens de laatste informatie zou de laatste studie met betrekking tot het financiële luik pas midden 2021 worden afgerond.

Het Vlaamse Gewest volgt de studie van Infrabel naar het opwaarderen van spoorlijn 204 in het kader van het samenwerkingsakkoord strategische spoorinfrastructuur nauw op. Omtrent de studiemethodiek naar het heropenen van lijnen vonden er reeds verschillende overlegmomenten plaats tussen Infrabel, de NMBS, De Werkvennootschap en het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. Het bestek voor deze studie zou binnenkort in de markt worden geplaatst. Op basis daarvan kan een studiebureau worden aangesteld. Zij kunnen ons dan meer info bezorgen in 2021.

Mevrouw D’Hose heeft het woord.

Minister, ik dank u voor het heldere antwoord. Ik begrijp dat we nu nog steeds op het niveau van bestuurlijk overleg zitten en nog geen politiek overleg plannen omdat we het resultaat van de studies nog moeten afwachten. Dat is in een notendop wat ik begrepen heb.

Ik weet niet of u misschien toch al eens een overleg kunt plannen met uw Nederlandse collega over een aantal dossiers – ik kan mij voorstellen dat er misschien wat Limburgse dossiers tussen zitten? Dan kunt u uw wil om verder te gaan met dit dossier benadrukken ten aanzien van onze Nederlandse vrienden.

Voorzitter, we hebben net een werkbezoek afgesproken. Kan dit fantastisch project eventueel worden meegegeven in het kader van dat werkbezoek? Ik denk dat dat heel wat potentieel bevat en dat dat niet alleen goed is voor de haven van Gent, maar voor heel Vlaanderen.

Mevrouw Schauvliege heeft het woord.

Minister, collega's, ik wil me daar uiteraard bij aansluiten. Hoe meer overleg er is over dit project, hoe belangrijker dit is. Willen we de werknemers in de haven naar de bedrijven krijgen, dan zullen we die spoorlijn hard nodig hebben. Dat geldt trouwens niet alleen voor spoorlijn 204, maar ook voor spoorlijn 55, die aan de andere kant van het kanaal loopt, langs de R4 West, en die nu al een verbinding geeft van Gent-Sint-Pieters richting Terneuzen. Ook daar wordt gekeken of er personenvervoer mogelijk is. Dat is heel belangrijk, willen we de werkgelegenheid voldoende benutten in de regio.

Eveneens belangrijk is dat de volledige R4 West wordt hervormd, al zal dat een gigantisch verkeersinfarct geven. Vandaag zijn er al gigantische verkeersproblemen. Tijdens die werken zal het nodig zijn om de spoorlijnen te gebruiken om personenvervoer mogelijk te maken en ervoor te zorgen dat mensen over het hele traject van Terneuzen richting Gent-Sint-Pieters en in de Gentse Kanaalzone mobiel zijn en dat ze zich voldoende kunnen verplaatsen. Dat kan met de fiets, maar het openbaar vervoer en de spoorlijn kunnen ook heel efficiënt zijn.

Belangrijk om mee te geven – en ik miste dat wat in uw antwoord, minister – is dat de Vlaamse Regering in 2018 een strategisch project heeft goedgekeurd rond heel de uitbouw van zowel spoorlijn 204 als spoorlijn 55. Het gaat immers niet alleen om de omvorming van de spoorlijn, maar ook over de inrichting van stationsomgevingen, ontsluitingen, mobipunten en dergelijke meer. Er is ook het effect op de omgeving. Vanuit Omgeving is in 2018 een strategisch project goedgekeurd en er is ook een grote cofinanciering vanuit de Vlaamse overheid om alle partners rond de tafel te krijgen en de neuzen in dezelfde richting te brengen. Dat loopt volop. Ik denk dat de Vlaamse Regering ook op die manier heel hard betrokken is.

Minister Peeters heeft het woord.

Minister Lydia Peeters

Collega's, dank u wel voor de bijkomende vragen. Ik denk dat we het belang hiervan allemaal kunnen onderschrijven.

Ik heb het verslag van de werkgroep van 29 november er nog eens bij genomen. De noodzaak van deze bijkomende spoorverbinding wordt nog eens ten volle benadrukt. North Sea Port is de derde belangrijkste haven in Europa en stelt 100.000 man te werk; we weten wel degelijk dat het zeer belangrijk is dat we zoveel mogelijk personenvervoer en goederenvervoer voorzien. Wat dat betreft willen we het belang zeker nog eens mee onderschrijven.

Mevrouw Schauvliege, wat het strategisch project betreft, moet ik het nog eens navragen, maar ik denk dat De Werkvennootschap daar specifiek bij betrokken is, alsook bij de werken in het kader van de R4, die daar ook mee in opgenomen zijn. De Vlaamse overheid is als dusdanig niet rechtstreeks betrokken in het verhaal van Rail Ghent Terneuzen, omdat het ook hier weer over een federale bevoegdheid gaat. Maar we volgen het wel op met het departement, alsook met De Werkvennootschap. Opnieuw, het belang ervan onderschrijven we zeker wel.

Ik moet misschien ook nog meegeven dat mijn voorganger midden 2019, denk ik, nog eens expliciet een steunbrief heeft onderschreven om nog eens te zeggen dat de Vlaamse overheid dit traject ten volle ondersteunt. We blijven zeker alle klankbordwerkgroepen en stuurgroepen die er zijn, opvolgen. We erkennen het belang dus wel.

Ik heb nog een kleine correctie. De vraag dateert van half december. We verwachten de resultaten van de studie wel degelijk midden 2020. Daar zal zeker opvolging aan worden gegeven. Opnieuw, we blijven het zeker opvolgen en zullen zeker de resultaten van onze studie in de loop van dit jaar kunnen meegeven.

Mevrouw D’Hose heeft het woord.

We kijken dus uit naar midden 2020 voor de resultaten. Voor de rest wil ik het absoluut niet langer rekken, zodat mijn teergeliefde collega Meremans zijn vraag kan stellen.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.