U bent hier

Mevrouw Coudyser heeft het woord.

Minister, in juni vorig jaar hebben we hier in het Vlaams Parlement het voorstel van decreet houdende invoering van het programma ‘Iedereen verdient vakantie’ in het sociaal toerisme goedgekeurd. Als decreetgevers hebben we met dat nieuwe wettelijke kader rond sociaal toerisme voor ogen dat we het recht op vakantie voor alle Vlamingen kunnen garanderen. De eenzijdige nadruk op financiële drempels, zoals in het oude Toerisme voor Allen-decreet, is ingeruild voor een nieuw ondersteuningsbeleid, dat erop gericht is alle mogelijke drempels in de volledige vakantieketen weg te werken.

Het nieuwe wettelijke kader voorziet daarvoor in de oprichting van een netwerk ‘Iedereen verdient vakantie’, waartoe alle spelers die zich wensen in te spannen om vakantie voor alle Vlaamse vakantiegangers mogelijk te maken, kunnen toetreden na ondertekening van het charter ‘Iedereen verdient vakantie’. Dat gaat over publieke, maar ook private spelers die op een of andere manier willen meehelpen aan de uitbouw van vakantie voor iedereen. De decreetgevers hopen op een zeer divers toeristisch aanbod, echt op maat van elke vakantieganger. We kijken daarvoor dus niet enkel naar de traditionele sociaaltoeristische actoren, maar evenzeer naar private ondernemers of organisaties die maatschappelijk engagement willen opnemen.

Het nieuwe wettelijke kader erkent daarnaast de rol van bemiddelingskantoren die mensen naar vakantie moeten toeleiden en voorziet voor die kantoren ook extra begeleiding en ondersteuning. Ik ben uiteraard verheugd dat de nieuwe regering aangeeft voort te willen gaan op dat elan, want in het regeerakkoord is sprake van volgende passage: “Daar waar het Toerisme voor Allen decreet zich enkel richtte op personen met een financiële drempel, zal Vlaanderen met het decreet “Iedereen verdient vakantie” ook focussen op andere drempels die mensen weerhouden om op vakantie te gaan. Concreet ondersteunen we de werking van sociaal-toeristische organisaties en bemiddelingskantoren om de vakantieparticipatie van Vlamingen te verhogen.”

Toerisme Vlaanderen is sindsdien bezig met de opmaak van de vereiste uitvoeringsbesluiten. Tijdens de bespreking van de laatste beleidsbrief Toerisme van de voorbije legislatuur gaf toenmalig minister van Toerisme Ben Weyts mee dat er in eerste instantie een besluit diende te worden opgemaakt waarin de stuurgroep door de Vlaamse Regering zou worden samengesteld. Deze stuurgroep is het decretaal verankerde orgaan waaraan de Vlaamse Regering advies moet vragen met betrekking tot de inhoud, voorwaarden en procedure tot ondertekening van het charter en daarbij horende beeldmerk.

Daarnaast diende er een tweede uitvoeringsbesluit te worden opgemaakt met alle bepalingen rond het charter en het beeldmerk alsook erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden voor sociaal-toeristische organisaties, erkenningsvoorwaarden voor bemiddelingskantoren, voorwaarden rond projectoproepen, een overgangsregeling en de inwerkingtreding. De opmaak van dit tweede uitvoeringsbesluit gebeurt in nauw overleg met de sector via een daartoe opgerichte werkgroep.

Qua timing werd er toen naar gestreefd om alle benodigde uitvoeringsbesluiten tegen medio 2019 klaar te hebben zodat het decreet in 2020 in werking zou kunnen treden. Eind maart dit jaar keurde de Vlaamse Regering het besluit goed over de samenstelling van de stuurgroep ‘Iedereen verdient vakantie’. Over het overige uitvoeringsbesluit is tot op heden nog geen verdere informatie gekend.

Hoever staat uw administratie, minister, met de opmaak van de uitvoeringsbesluiten? Kunt u verduidelijken wie er allemaal in de werkgroep zetelt die namens de sector betrokken wordt bij de opmaak van de besluiten?

Hoe komt het dat de eerder vooropgestelde timing niet kon worden aangehouden? Wat zijn de voornaamste punten die nog voorwerp uitmaken van discussie? Wanneer plant u dit nieuwe decretale kader in werking te laten treden en wanneer zal het communicatietraject dat voorzien is naar de sector toe voorafgaand aan de inwerkingtreding worden opgestart?

Minister Demir heeft het woord.

Minister Zuhal Demir

De stuurgroep ‘Iedereen verdient vakantie’ werd aangesteld door de Vlaamse Regering op 22 maart 2019. Toenmalig minister van Toerisme Weyts stelde in juli 2018 een werkgroep samen. De werkgroep was verantwoordelijk voor het ontwikkelen van adviezen rond projectsubsidies, samenstelling, erkenning en enveloppefinanciering, erkenning van bemiddelingskantoren en overgangsmaatregelen.

De leden van deze werkgroep zijn Rudi Kennes van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, Peter Beatse van LEJO vzw, Tom Decraecke van Koninklijke Villa, Frederik Vercammen van Centrum voor Jeugdtoerisme vzw, Bart Vermeulen van Koepel van Attracties en Musea, David Talloen van Provincie Oost-Vlaanderen, Michel Vandendriessche van PASAR vzw, Licorice Leroy van het Vlaams netwerk tegen armoede, Els Lowyck van Toerisme Vlaanderen, Marianne Schapmans van Toerisme Vlaanderen en Rein Meus van Toerisme Vlaanderen.

De stuurgroep ‘Iedereen verdient vakantie’, aangesteld door de Vlaamse Regering, heeft zijn advies met betrekking tot het charter en het beeldmerk afgeleverd op 21 juni 2019. De stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van Toerisme Vlaanderen en vertegenwoordigers uit de sector van sociaal toerisme die representatief zijn voor het aanbod, de bemiddeling en de gebruikers. De leden van de stuurgroep zijn Jan Van Praet van Toerisme Vlaanderen, Marianne Schapmans van Toerisme Vlaanderen, Michel Vandendriessche van Toerisme Vlaanderen, Jonas Quinteyn van Bizon vzw, Bart Vermeulen van Attracties & Musea vzw, Vera Gebeelen van Pierre & Vacances, Tom Decraecke van Koninklijke Villa, Bieke Parmentier van Berkelhoeve/vzw Elegast, Francis Fivez van NZ Vakanties, Roeland Schaeken van Horizont vzw, Razia Alibhai van Brussels Onthaalbureau, Karen Sleurs van het OCMW Oudenaarde, Licorice Leroy van Netwerk tegen Armoede vzw, Dimitri Haezebrouck, voorzitter van Vrijetijdspunt Oranje vzw, Pat Rooseleers van OKRA vzw.

Het voornaamste openstaande knelpunt heeft betrekking op het afstemmen van de uitvoeringsbesluiten op de Europese staatssteunregelgeving. Ik vind het belangrijk dat deze afstemming juridisch correct gebeurt. Indien Europa immers zou oordelen dat de in het decreet voorziene subsidies eigenlijk onrechtmatige staatssteun zijn, zou dit dramatische gevolgen hebben voor de sociaal-toeristische sector. Doordat artikel 20 van het decreet bepaalt dat alle onderdelen van het decreet samen in werking dienen te treden, blokkeert dit knelpunt ook de eventuele uitvoering van de andere onderdelen.

Zoals ik al in mijn beleidsnota aangaf, wil ik het decreet ‘Iedereen verdient vakantie’ in zijn geheel evalueren en een ontwerp van decreet met de nodige wijzigingen voorleggen aan het Vlaams Parlement. De effectieve inwerkingtreding zal naar alle waarschijnlijkheid pas in 2021 gebeuren. Intussen zal het agentschap Toerisme Vlaanderen intensief overleg plegen met de sociaal-toeristische actoren. Ik streef ernaar om bij de overgang van het bestaande naar het nieuwe decreet de continuïteit in de sector te verzekeren, zowel door het maximaal benutten van de mogelijkheden van het bestaande decretale kader als door het voorzien in de nodige overgangsmaatregelen.

Mevrouw Coudyser heeft het woord.

Als ik het goed begrijp, liggen het charter en het beeldmerk klaar. De stuurgroep is inderdaad een heel representatieve samenstelling van alle actoren die met het sociaal toerisme te maken hebben, zoals we het in het decreet voor ogen hadden. Als ik het goed begrijp, is er maar één knelpunt: de afstemming met de EU-staatssteunregeling. Het is inderdaad belangrijk dat we dat goed uitklaren. We moeten het decreet zoals het nu is aanpassen. U zult met een ontwerp van decreet naar hier komen.

Zijn er naast dit probleem ondertussen nog andere zaken opgedoken waarvoor eventueel een wijziging nodig is? Wij kijken uit naar dat nieuwe ontwerp van decreet. Daardoor kan niets anders in uitvoering gaan. De nieuwe timing die ik nu hoor, is 2021. Vandaar mijn oproep, die ik daarnet formuleerde, om nog eens een projectoproep te herhalen. Dat past perfect bij uw stelling om in die tussenperiode de continuïteit en het maximaal benutten van de mogelijkheden en de visie van het nieuwe decreet al zoveel mogelijk toe te passen.

Concrete communicatie over het decreet en de uitvoeringsbesluiten is er niet, maar misschien kan er toch al wat communicatie naar het veld worden opgezet. Misschien kan het beeldmerk al eens onder de aandacht worden gebracht. Dat opent de ogen van alle Vlamingen en alle burgers. Er zijn inderdaad heel veel Vlamingen die een of andere drempel hebben, al is het maar een oudere dame die absoluut met haar hondje op vakantie wil. Dat kan al een drempel zijn. Door dat beeldmerk onder de aandacht te brengen en nog maar eens onder de aandacht te brengen dat iedereen vakantie verdient, krijgen we de verbreding die we voor ogen hebben onder de aandacht.

Mevrouw Talpe heeft het woord.

Het is inderdaad belangrijk om goed te communiceren met de sector. Zodra de subsidies zijn aangevraagd, is er wel wat tijd nodig om het dossier goed voor te bereiden. Het zal nog een eindje lopen, maar het is belangrijk om nu al tussentijds te communiceren. Onzekerheid en onwetendheid zijn vaak een bron van frustratie. Ik doe dus ook een warme oproep om gedegen te communiceren.

Minister Zuhal Demir

Ik wil uiteraard de continuïteit verzekeren. Dat is een belangrijk gegeven. Naast het juridisch goed afstemmen van de voorziene subsidies, zodat dat niet als onrechtmatige staatssteun wordt gezien. Het is heel belangrijk dat we dat goed onderbouwen. Daarom zullen we met een aangepast ontwerp van decreet terug naar het parlement gaan. Naar alle waarschijnlijkheid zal dat in 2021 gebeuren.

Naast dat gegeven zijn er een paar kleine technische zaken. Er zijn dingen die altijd terugkomen en die niet op elkaar zijn afgestemd. Je moet bijvoorbeeld altijd dezelfde definitie hanteren. Er zit niets onmogelijks in waardoor dat zou blokkeren. Het gaat vooral over dat punt, dat we juridisch op punt moeten zetten. Het zou heel jammer zijn indien we het hele gegeven met een slechte motivering en juridische onderbouw onderuit zouden halen. Het is immers een heel mooi initiatief, en we zullen de continuïteit ondertussen sowieso verzekeren.

We moeten dat juridisch goed uitklaren, zodat we in de toekomst geen verrassingen krijgen. Het lijkt me belangrijk dat we ons op dit vlak met de beste experts omringen.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.