U bent hier

Mevrouw Lambrecht heeft het woord.

Minister, we zijn het er allemaal over eens dat toerisme heel veel positieve effecten heeft. Mensen kunnen er eventjes tussenuit. Ze ontsnappen aan de dagelijkse ratrace van het leven. Het is een manier om zich te ontspannen, zich te ontplooien en nieuwe vaardigheden te leren. In uw beleidsnota geeft u terecht aan dat vakantie een recht is van iedereen. We moeten drempels blijven herkennen en wegwerken. Daarop moet de komende jaren verder worden ingezet. Zo geef je iedereen de kans om aan toerisme te doen en laat je zoveel mogelijk mensen participeren.

Ik ben dan ook verheugd om te lezen dat u vanaf 2020 1 miljoen euro extra uittrekt voor 'Iedereen verdient vakantie'. In een artikel in De Zondag van 27 oktober 2019 las ik dat u vijftien projecten wilt subsidiëren om de drempels te verlagen die bepaalde doelgroepen ondervinden om op vakantie te gaan.

Hoeveel budget voorziet u deze legislatuur om de doelstelling ‘Iedereen verdient vakantie’ te behalen? Hoe worden deze subsidies verdeeld over de verschillende provincies enerzijds en over de verschillende projecten anderzijds? Aan welke voorwaarden moet een project voldoen om deze subsidies te kunnen ontvangen? Zult u stappen ondernemen om nog meer organisaties of projecten te doen instappen in ‘Iedereen verdient vakantie’, zodat het aanbod voor de doelgroepen kan worden uitgebreid?

Plant u, naast deze subsidies, andere initiatieven om drempels te verlagen voor personen in armoede? Op welke manier wilt u ervoor zorgen dat de doelgroepen nog meer de weg vinden naar de initiatieven van ‘Iedereen verdient vakantie’?

Minister Demir heeft het woord.

Minister Zuhal Demir

Dank u, collega, voor uw vraag. Wij voorzien inderdaad 1 miljoen euro extra budget voor ‘Iedereen verdient vakantie’. Het jaarlijkse budget komt daardoor op 2.252.000 euro. Het bedrag bestaat uit de huidige 484.000 euro voor projectsubsidies, 768.000 euro voor de werkingssubsidies van de sociaal-toeristische verenigingen, en dan nog 1 miljoen euro extra budget. Er is geen vastgelegde verdeling van de middelen over de provincies. Het heeft betrekking op het hele Vlaamse Gewest en het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.

Alle ingediende subsidiedossiers worden afgetoetst aan vooraf bepaalde beoordelingscriteria, die zijn vastgesteld in het ministerieel besluit van 15 januari 2019. Projecten moeten voldoen aan de voorwaarden die beschreven staan in de artikelen 5 tot 7 van dat besluit. De einddatum van de ingediende projecten is 31 december 2020. De begunstigde dient ten laatste op 30 april 2021 de inhoudelijke en financiële eindrapportage van het project in te dienen. Na afloop van het project kan dat evenwel in stand worden gehouden met eigen middelen. Er kan maximaal één project per indiener worden ingediend. Er is wel een samenwerking tussen verschillende projectindieners binnen één project mogelijk. Binnen het samenwerkingsproject moet er een primaire indiener zijn die de subsidie aanvraagt en aan wie de eventuele subsidie wordt toegekend en uitbetaald. De mogelijkheid bestaat om een deel van de subsidie door te geven aan een of meer secundaire begunstigden indien deze de intentie op voorhand hebben aangegeven. Een indiener kan slechts eenmaal primaire indiener zijn. De ingediende projecten mogen niet tot de reguliere werking van de organisatie behoren.

Wat de vraag over de uitbreiding van de doelgroepen en de verlaging van de drempels betreft, kan ik meedelen dat het decreet voorziet in de mogelijkheden om nieuwe organisaties en nieuwe initiatieven te ondersteunen. Ik wil in de eerste plaats inzetten op een volledige uitvoering van het decreet. Een van de sterktes van het decreet is net dat het alle initiatieven samenbrengt die de drempels voor personen in armoede verlagen. Het decreet voorziet ook in nieuwe instrumenten. Het meest in het oog springend instrument is de ondersteuning door het Steunpunt Vakantieparticipatie van alle leden van het netwerk. Alle sociaal-toeristische actoren worden samengebracht in een versterkt ‘Iedereen verdient vakantie’-netwerk.

Mevrouw Lambrecht heeft het woord.

Minister, ik dank u voor het uitgebreid antwoord, maar ik heb nog een vraag. Ik heb het misschien verkeerd begrepen, maar blijkbaar is er geen verdeling per provincie. Het zou dus theoretisch mogelijk zijn dat de provincie Antwerpen met 70 procent van het geld voor ‘Iedereen verdient vakantie’ gaat lopen. Wie het eerst en het slimst is, krijgt het meest.

Minister Zuhal Demir

Zo werkt het niet. Zodra de dossiers zijn ingediend, wordt nagekeken wie aan de hand van de beoordelingscriteria al dan niet in aanmerking komt. Ik heb geen gegevens over de provincie Antwerpen. Misschien wonen in die provincie meer mensen die hier behoefte aan hebben. Dat weet ik niet. De beoordelingscriteria zijn in het ministerieel besluit vastgelegd en elk dossier moet hieraan beantwoorden.

Mevrouw Coudyser heeft het woord.

Voorzitter, de cijfers in verband met het hele subsidiepakket voor ‘Iedereen verdient vakantie’ zijn al vermeld. Dit omvat onder meer de werkingssubsidies voor de sociaal-toeristische organisaties, namelijk 780.000 euro.

Tijdens de vorige legislatuur is het nieuw decreet goedgekeurd. In afwachting van de uitvoeringsbesluiten is al in meer middelen voorzien. Een van de zaken waarvoor in middelen is voorzien, is de projectoproep. We moeten dat eigenlijk beschouwen als een voorbereiding van de uitvoering van het nieuwe decreet. Het nieuwe decreet is nog niet in uitvoering. De idee is dat de nieuwe zaken die in het decreet zijn opgenomen, al eens moeten worden getest.

Ik kan een voorbeeld in verband met innovatie geven. We willen met dit decreet meer doelgroepen vatten. Als een organisatie veel ervaring heeft en een heel goed concept in verband met autisme heeft, kan ze op de projectoproep ingaan. Ze kan dan, bijvoorbeeld, een partnerschap met een andere organisatie aangaan om te na te gaan of het concept naar een concept voor andere doelgroep kan worden overgedragen. Het is net voor die projectoproepen dat in 448.000 euro is voorzien.

Voor zover ik weet, loopt die projectoproep nog en die projecten zullen volgend jaar worden uitgevoerd. Dan zal worden bekeken of er sprake is van kennisoverdracht tussen de verschillende doelgroepen, alsook of er innovatieve zaken uit voortkomen. Tijdens de uitvoering van het nieuwe decreet zullen we die zaken al dan niet verder stimuleren of evalueren of het wel zin heeft.

Minister, ik heb nog een nieuwe vraag, die enigszins aansluit bij een vraag om uitleg die straks nog volgt. Wordt eraan gedacht volgend jaar nog een dergelijke projectoproep te organiseren of zal het bij deze ene projectoproep blijven die nu moet worden uitgevoerd en waaruit we dan al conclusies kunnen trekken.

Mevrouw Jans heeft het woord.

Minister, het extra budget van 1 miljoen euro, gaat dat naar de projecten of naar de organisaties?

Mevrouw Talpe heeft het woord.

Minister, het gaat hier om een substantiële verhoging van het budget, met 1 miljoen euro. Dat is eigenlijk een verdubbeling ten opzichte van voorheen. Ik heb nog een aanvullende vraag over niet-aangewende budgetten uit het verleden. Bij de projectoproep 2019 werd het budget vastgelegd op 484.000 euro, terwijl er een bedrag rond de 454.000 euro werd uitgegeven. Dat is ongeveer een marge van 30.000 euro die over is. We weten dat er per project gemiddeld zo’n 30.000 euro kan worden toegewezen. Wat zal er nu gebeuren met die 30.000 euro die over is? Gaat dat gewoon in de pot van de begroting Toerisme, of zal dat effectief ook aan het sociaal toerisme worden toegewezen?

Minister Zuhal Demir

Mevrouw Talpe, dat van die 30.000 euro zal ik moeten navragen.

Mevrouw Jans, die 1 miljoen euro gaat naar de projecten. Dat is niet om extra personeel aan te werven. Dat moet gaan naar de kwetsbare mensen die een project indienen voor ‘Iedereen verdient vakantie’.

Wat men vooral moet onthouden, is dat we 1 miljoen euro extra voorzien. Dat wil zeggen dat we toch weer heel wat mensen kunnen begeleiden richting de doelstelling van ‘Iedereen verdient vakantie’. Dat is een zeer mooi initiatief, dat we ten volle moeten benutten.

Ik ben het eens met de minister dat het een zeer mooi initiatief is, dat we ten volle moeten benutten.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.