U bent hier

De heer Vaneeckhout heeft het woord.

Minister, we hebben hierover al eerder van gedachten gewisseld en ik had gehoopt hier niet met deze beslissing te moeten zitten. Op 6 december besliste de Vlaamse Regering om de lopende procedure – die een ware kwelling voor de Vlaamse Regering geworden was – voor de invulling van de betrekking van gouverneur voor de provincie Oost-Vlaanderen stop te zetten. Een aantal maanden geleden heb ik u als kersvers minister over deze procedure ondervraagd en daarop antwoordde u dat u het dossier nog ten gronde wilde bekijken omdat het enkele juridische angels bevatte. Vorige week, net voor wij de vraag stelden, tweette een kandidaat die als beste uit de selectieprocedure kwam, dat er rond de fout gelopen procedures nog een zaak hangende was bij de Raad van State omtrent zijn niet-benoeming.

We hebben al een paar keer van gedachten gewisseld over het nut, al dan niet, van politieke benoemingen of objectieve procedures. Blijkbaar hebt u het dossier ondertussen voldoende kunnen bestuderen om te beslissen dat de lopende procedure kon worden stopgezet. En ik ga ervan uit dat er op een andere manier beslist zal worden over de aanstelling van de toekomstige gouverneur voor de provincie Oost-Vlaanderen – dat is ook wat de beslissing van de Vlaamse Regering laat uitschijnen –, en ook voor Limburg en Vlaams-Brabant, waar de positie van gouverneur binnenkort ook vacant is.

Waarom nam u de beslissing om deze procedure stop te zetten? Wat was er mis mee? In welke mate heeft zij het initiële opzet van de procedure niet kunnen inlossen?

Welke impact heeft de stopzetting van de procedure op de juridische procedure die eruit voortvloeide? Kan de stopzetting op zich opnieuw leiden tot juridische procedures?

Is er over de stopzetting al overleg gepleegd met de kandidaat die als beste uit de proeven was gekomen?

Welke procedure zult u nu toepassen voor de invulling van de gouverneursposten die vacant zijn of binnenkort vacant worden? Hoe zult u ervoor zorgen dat de beste man of vrouw op die plaats terechtkomt?

De heer De Loor heeft het woord.

Dit debat is in deze commissie al enkele keren aan bod gekomen en ik wil even recapituleren. De Vlaamse Regering besliste in het verleden om de provinciegouverneurs aan te stellen op een objectieve, een open, een transparante manier. Men zegt ‘the proof of the pudding is in the eating’, maar bij de aanstelling van de eerste nieuwe gouverneur, die van Oost-Vlaanderen, was het onmiddellijk prijs. In oktober 2018 ging het al mis. Er ontstond politiek getouwtrek met op zijn zachtst gezegd toch wel vijandige uitspraken en reacties. Het resultaat is een politieke patstelling rond de aanstelling van een nieuwe gouverneur in Oost-Vlaanderen.

Minister, hoewel er in het nieuwe Vlaams regeerakkoord of in uw beleidsnota niets stond over het aanpassen van de selectieprocedure voor de gouverneurs, konden we toch opvangen dat er in de marge van de regeringsvorming beslist zou zijn om de objectieve selectieprocedure stop te zetten en terug te grijpen naar een politieke benoeming. Zoals collega Vaneeckhout daarnet al vermeld heeft, werden die vermoedens op 6 december dan ook bevestigd, want de Vlaamse Regering besliste om de lopende objectieve selectieprocedure met betrekking tot de aanstelling van een nieuwe gouverneur in Oost-Vlaanderen – en ik citeer – “met onmiddellijke ingang” stop te zetten.

We stellen vast dat er zowel in Oost-Vlaanderen als in Limburg en Vlaams-Brabant, die er ondertussen ook zijn bij gekomen, nieuwe gouverneurs aangesteld moeten worden, en vandaar heb ik een aantal vragen.

Waarom, minister, besliste de Vlaamse Regering om de huidige, lopende selectieprocedure stop te zetten?

Vreest u niet dat deze stopzetting een juridische procedureslag tot gevolg zal hebben, met name door de vijftien kandidaten die geschikt waren bevonden? Er werden immers vijftien kandidaten geschikt bevonden bij de selectie.

U liet in een interview met TV Oost weten dat de objectieve selectieprocedure juridisch niet in orde zou zijn. Dat roept natuurlijk heel wat vragen op. Welke juridische hiaten ziet u in de huidige procedure?

Welke volgende stappen zal de Vlaamse Regering nemen in dit dossier? Ik heb ondertussen vastgesteld dat de Vlaamse Regering vorige week vrijdag al een nieuwe procedure heeft opgesteld, waardoor de provinciegouverneurs nu, zoals we vermoedden, politiek benoemd zullen worden. Welke verdere stappen worden in dit dossier genomen en wat is de timing daarvoor, zowel voor de gouverneur van Oost-Vlaanderen als voor die van Vlaams-Brabant en Limburg?

De heer Janssens heeft het woord.

Minister, de politieke benoemingen zijn blijkbaar terug van nooit weggeweest. Ik denk dat de voorgaande collega’s de ‘coup de théâtre’ van de voorbije maanden al voldoende geschetst hebben, evenals de huidige impasse rond de aanstelling van de gouverneur van Oost-Vlaanderen en in de komende maanden ook voor de aanstelling van de gouverneurs van Vlaams-Brabant en Limburg. Wat de neutrale toeschouwer nu ziet, is toch wel een gênante poespas, een toonbeeld ook van een ziekte, de benoemingsziekte die blijkbaar moeilijk of niet te genezen valt. Als we nu namelijk lezen in de pers dat de objectieve selectieprocedure voor de benoeming van gouverneurs wordt stopgezet en dat de regering gouverneurs in de toekomst opnieuw zelf zal aanduiden, dan worden de wenkbrauwen hier en daar toch wel terecht gefronst. Het is dan ook een bizarre beslissing. Die objectieve procedure was het werk van de vorige Vlaamse Regering, de regering-Bourgeois, die nochtans uit dezelfde partijen bestaat als de huidige Vlaamse Regering, de regering-Jambon. Van die procedure werd toen gezegd dat ze er kwam om komaf te maken met die politieke benoemingen, maar bij de eerste zogenaamd objectieve procedure, die voor de aanstelling van een gouverneur in Oost-Vlaanderen, liep het blijkbaar al meteen mis.

Minister, het moet hierbij gezegd worden dat uw partij, Open Vld, in dit spel toch wel een opvallende rol speelt. Toen in de voormalig blauwe gouw Oost-Vlaanderen voor het eerst een gouverneur werd aangesteld die niet over een blauwe partijkaart beschikte, riep uw partij om een objectieve procedure. Wanneer die dan wordt opgestart en uitgerold maar de beste kandidaat niet de gewenste liberale kandidaat blijkt te zijn, moet die procedure van uw partij opnieuw worden stopgezet en zelfs worden afgevoerd en moet er teruggegaan worden naar het systeem van de oude politieke cultuur, het systeem van de platte politieke benoemingen. Dat lijkt me toch een schaamteloze postjespolitiek van partijen die daarmee alleen het cliché bevestigen dat ze vooral met zichzelf bezig zijn. Dit is ook levende reclame voor de antipolitiek van diezelfde partijen die toch beweren dat ze net die antipolitiek willen bestrijden. En nu wordt er dus in de huidige regeringskringen gezegd dat men een nieuwe formule wil uitwerken om die gouverneurs opnieuw aan de te duiden. Een terugkeer dus naar de politieke benoeming. En de regeringspartijen zouden dan waarschijnlijk, bij de komende drie benoemingen die moeten gebeuren in Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant, elk hun eigen favoriete kandidaat naar voren kunnen schuiven.

Minister, kunt u de beslissing bevestigen om de objectieve procedure stop te zetten en kunt u de nieuwe formule om gouverneurs aan te wijzen toelichten? Bevestigt u of kunt u ontkennen dat het gouverneursmandaat opnieuw een pure politieke benoeming wordt?

Minister Somers heeft het woord.

Minister Bart Somers

De motieven voor de stopzetting worden opgesomd in de beslissing van de Vlaamse Regering van 6 december 2019. Ik geef ze hieronder weer.

Ten eerste bepaalt de wetgeving dat het selectiebureau louter een lijst met geschikte kandidaten overmaakt. Het blijft echter het prerogatief van de regering om uit die lijst de meest geschikte kandidaat te kiezen. Er werd echter geen eensgezindheid bereikt binnen de vorige Vlaamse Regering over de meest geschikte kandidaat.

Ten tweede wil de Vlaamse Regering, gelet op het regeerakkoord, binnen de functie van gouverneur meer gewicht geven aan een actieve verbindings- en verzoeningsrol tussen de gemeenten en de Vlaamse overheid. De functie van gouverneur is dus op basis van het regeerakkoord geëvolueerd: naast de uitvoering van federale taken heeft de provinciegouverneur meer en meer een actieve verbindings- en verzoeningsrol tussen gemeenten en de Vlaamse overheidsdiensten in de provincie.

Ten derde is het belangrijk dat de benoeming van de gouverneur berust op een bijzondere vertrouwensband met de Vlaamse Regering.

Ten vierde zal de Vlaamse Regering het besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2004 tot vaststelling van het statuut van de provinciegouverneurs en de adjunct van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant wijzigen. Dat is intussen gebeurd.

Tot slot is het te verkiezen dat de benoemingen die elkaar in een kort tijdsbestek opvolgen, alle rekening houden met hogergenoemde doelstellingen.

De bestaande benoemingsprocedure houdt dus te weinig rekening met de bijzondere vertrouwensband tussen de functie van gouverneur en de Vlaamse Regering, en met het grotere gewicht dat de Vlaamse Regering wil geven aan de actieve verbindings- en verzoeningsrol van de gouverneur tussen de gemeenten en de Vlaamse overheidsdiensten die actief zijn in de provincie.

Een beslissing tot stopzetting maakt de lopende procedure bij de Raad van State zonder voorwerp. De overheid kan in elke fase van een benoemingsprocedure afzien van de benoeming, mits degelijke motivering van de beweegredenen. De Vlaamse Regering heeft deze beslissing omstandig gemotiveerd op 6 december 2019. De kandidaten werden hiervan op de hoogte gebracht. Elke beslissing in het kader van een benoemingsprocedure kan worden aangevochten bij de Raad van State.

Ik heb op TV Oost gezegd dat de lopende procedure kwetsbaar was. Door de mediatisering van het lopende benoemingsdossier, dat nu reeds het voorwerp uitmaakt van een procedure voor de Raad van State, is het problematisch om nog tot een rechtszekere benoemingsbeslissing te komen.

De stopzetting van een lopende benoemingsprocedure is een prerogatief van de benoemende overheid die hier autonoom over oordeelt. Hierover moet geen voorafgaand overleg gepleegd worden met de kandidaten.

Een aanpassing van het personeelsstatuut van de gouverneurs wordt momenteel voorbereid. De nieuwe procedure zal onder meer rekening houden met het feit dat de benoeming van gouverneur berust op een bijzondere vertrouwensband met de Vlaamse Regering. Nog voor het kerstreces zal deze voor principiële goedkeuring worden voorgelegd aan de Vlaamse Regering.

De procedure zal verlopen conform het provinciedecreet, met name de benoeming van de gouverneur door de Vlaamse Regering, op eensluidend advies van de federale ministerraad. De huidige procedure, met onder meer het onafhankelijk selectiebureau, wordt opgeheven in het personeelsstatuut, zodat opnieuw de statutaire bepalingen van het oorspronkelijke statuut van de gouverneurs zullen gelden. Deze bepalingen gaan ervan uit dat de benoeming van de gouverneur berust op een bijzondere vertrouwensband met de Vlaamse Regering, die, behoudens een kennelijke beoordelingsfout of machtsafwending als dusdanig, de keuze verantwoordt die door de benoemende overheid is gemaakt. De gouverneur zal dus opnieuw rechtstreeks gekozen worden door de Vlaamse Regering. Volgens arresten van de Raad van State is voor dergelijke vertrouwensfunctie geen vergelijking van titels en verdiensten nodig. Deze nieuwe procedure zal gelden voor de invulling van het vacante ambt van gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen en tevens voor de invulling van de vacante ambten van gouverneur van Vlaams-Brabant en Limburg.

De regering wil de benoemingen zo snel mogelijk laten volgen op de definitieve goedkeuring van het vermelde wijzigingsbesluit van het statuut van de gouverneurs. In afwachting hiervan heeft de Vlaamse Regering voor de drie vacante functies waarnemende gouverneurs aangesteld.

De terugkeer naar de vorige formule heeft het voordeel van de duidelijkheid. Bovendien is er algemene tevredenheid over de gouverneurs die in het verleden door de Vlaamse Regering zijn aangeduid. De Vlaamse Regering zal erover waken dat de toekomstige kandidaat-gouverneurs blijk geven van een groot vermogen om de verbinding te maken tussen de verschillende politieke niveaus.

De heer Vaneeckhout heeft het woord.

Minister, ik dank u voor uw antwoord. Ik moet zeggen dat het toch wel een beetje een pijnlijk spektakel is. De anders zo flamboyante en voluntaristische minister Somers leest hier boekhoudkundiggewijs een antwoord voor zonder veel overtuigingskracht. Ik begrijp het, want ik heb u een paar weken geleden gezegd dat ik er tegen kan dat het traag gaat in de politiek, maar niet dat we stappen achteruitgaan. En dat is wat de Vlaamse Regering heeft beslist te doen. We laten een objectieve procedure varen. Twee legislaturen geleden waren er blijkbaar voldoende redenen om voor die procedure te kiezen, maar we hebben ze niet eens uitgetest of nagegaan of het zorgt voor een competent iemand op de juiste plaats. Neen, het wordt te gevaarlijk. We kunnen niet onze gewenste politieke kleur aanduiden, dus schrappen we de procedure opnieuw.

De functie van gouverneur – en dat is het enige in uw antwoord waar ik het eens mee ben – is een belangrijke functie. Op die stoel moet iemand zitten met de juiste competenties. De komende jaren zal die functie waarschijnlijk alleen maar belangrijker worden. Die gouverneur moet een neutrale rol kunnen spelen. Hij of zij moet dat terecht kunnen doen in een bijzondere vertrouwensband met de Vlaamse Regering, met deze Vlaamse Regering maar ook met alle toekomstige Vlaamse Regeringen.

Ik wijs er graag op dat de binnenkort afscheidnemende gouverneur van Vlaams-Brabant die functie ongeveer twintig jaar vervult. Hij heeft toch wel enkele Vlaamse Regeringen meegemaakt. Dat is net de reden waarom er een keuze is gemaakt voor een objectieve procedure: de juiste man of vrouw op de juiste plaats met de juiste competenties, die politiek neutraal haar of zijn rol kan spelen.

Minister, u had de ambitie – en u toont die iedere keer zeer bevlogen –, om het geloof in de politiek te herstellen. Ik vraag me echt af of u zelf gelooft wat u aan het verkondigen bent, en dan is dat bijzonder betreurenswaardig voor uw geloofwaardigheid als bezieler van die ‘andere’ politiek. Dan zou u finaal niet meer zijn dan een marionet van een postjescoalitie die intern wat evenwichten heeft verdeeld en zorgt dat alle politieke kleuren op de juiste plaatsen zitten.

Minister, hoe zult u garanderen dat de juiste persoon op de juiste plaats komt? Erkent u dat dit een terugkeer is naar een pure politieke benoeming op basis van de juiste partijlidkaart, die niks te maken heeft met de juiste competenties om zo'n functie te vervullen?

De heer De Loor heeft het woord.

Minister, ik dank u voor uw antwoord, maar ik mis iets. Collega Vaneeckhout heeft er al naar verwezen. In schril contrast met uw bevlogenheid en enthousiasme, uw flair waarmee u de voorbije maand uw beleidsnota hebt toegelicht en altijd heel gedreven hebt geantwoord op onze vragen om uitleg, zit u nu als een boekhouder – inderdaad – uw antwoord af te lezen. Ik snap het, minister, want u doet het niet graag. U denkt waarschijnlijk: politiek gezien even bukken en slikken en vooruit. Het zal de storm wel doorstaan. Het doel heiligt de middelen.

Minister, ik vind dat bijzonder jammer, want ik heb heel veel vertrouwen in u als minister van Binnenlandse Zaken, en ik denk dat ik niet alleen ben in deze commissie. Ik heb heel veel vertrouwen in u en ik heb heel veel respect voor u. Maar in dezen vind ik de beslissing die u neemt, die de Vlaamse Regering neemt, hallucinant. Na het pijnlijke schouwspel van het voorbije jaar is dit de negatieve kers op de taart. Jammer genoeg, minister, moeten we dat in dit dossier vaststellen.

U was zelf twee legislaturen geleden, naar aanleiding van de aanstelling van de Oost-Vlaamse gouverneur, de eerste om voor die objectieve procedure te pleiten, want het was een regering met CD&V, N-VA, en sp.a die deze procedure op aandringen van Open Vld heeft ingeschreven. Het kon niet fout gaan, het werd kamerbreed gedragen door alle partijen. Toch stellen we vast, minister, dat u ons nu met deze beslissing terug in de tijd katapulteert. Dit is bijzonder jammer. Het is ook geld dat in het water wordt gegooid. Die 69.452 euro is weggegooid belastinggeld. Daar komt waarschijnlijk nog een schep bovenop, minister, want de wolligheid en de manier waarop u die beslissing hier hebt gedefinieerd en gemotiveerd, slaat als kut op dirk. Dat houdt juridisch geen steek, en u weet dat, u beseft dat. Blijkbaar gaat u er toch mee door, nog niet goed wetende of beseffende dat dit een bom geld gaat kosten indien een van die vijftien geschikt bevonden kandidaten naar de Raad van State zal trekken.

Ik vind dat heel jammer, minister. Ik heb er de functiebeschrijving van een aantal jaren geleden bij genomen waarop deze procedure is gebaseerd en uitgerold. Ik ga ervan uit dat u dat ook hebt gedaan. In de motivering en de argumenten die u gebruikt, staat dat men een rechtstreekse vertrouwenspersoon van de Vlaamse Regering met een actieve verbindings- en verzoeningsrol tussen de gemeenten en de Vlaamse overheidsdiensten zoekt. Dat staat in de vorige functiebeschrijving, minister, dat staat hierin. Het is bijzonder jammer dat wat u zegt, nu wordt aangewend. Het hangt juridisch met haken en ogen aan elkaar. Hier komen nog ‘klodden’ van, zoals ze dat bij ons in zuidelijk Oost-Vlaanderen zeggen. Die ‘klodden’ zullen vooral veel geld kosten en zullen ook opnieuw de geloofwaardigheid van de politiek in het gedrag brengen. Dat is bijzonder jammer.

De heer Janssens heeft het woord.

Ik heb twee bemerkingen, een over de vorm en een over de inhoud.

Wat de vorm betreft, moet ik de vorige collega’s bijtreden, niet wanneer ze zeggen dat ze veel vertrouwen in u als minister hebben, maar wel in het feit dat u hier in deze commissie de geplogenheid hebt om zeer vrijuit te spreken en te freewheelen in uw antwoorden. U geeft heel vaak uw antwoorden op basis van uw eigen ervaringen. Je kunt het daar inhoudelijk wel of helemaal niet mee eens zijn – wat in mijn geval meestal zo is –, maar u hebt dan in elk geval voldoende overtuiging om de commissieleden ervan te overtuigen dat u staat achter wat u zelf zegt. In dezen hebt u inderdaad een tekstje afgelezen, dat blijkbaar een consensustekst van de drie regeringspartijen is, maar waarmee u niemand van de oppositie kunt overtuigen dat u daar zelf achterstaat. En dus zegt u dat de beslissing die de Vlaamse Regering heeft genomen, het voordeel van de duidelijkheid heeft. Dat heeft in één richting het voordeel van de duidelijkheid: de Vlaamse regeringspartijen stappen ervan af om de procedure op een objectieve manier te volgen, zoals dat hoort bij de aanwerving van personeel. U kiest er gewoon opnieuw voor om naar de oude politieke cultuur terug te keren, naar de platte postjespolitiek.

Ik betreur dat ten zeerste, zeker omdat de politiek dezer dagen in een niet al te fraai daglicht staat, en omdat u nu opnieuw het beeld bevestigt dat die politieke partijen alleen maar met zichzelf bezig zijn. Ik vind dat totaal ongepast, want bij de aanwerving van personeel, en zeker personeel voor belangrijke functies, vind ik dat men maar naar één ding moet kijken: is hij of zij voldoende gekwalificeerd of geschikt voor die functie? Wel, dat is voor de Vlaamse Regering blijkbaar niet meer van belang. Alleen de kleur van de partijkaart geldt, en ik vind dat een totaal gebrek aan politiek fatsoen van deze regeringspartijen.

Minister Somers heeft het woord.

Minister Bart Somers

Collega’s, ik neem er akte van dat mijn tussenkomst van daarnet vergeleken wordt met die van een boekhouder. Ik beschouw dat eerlijk gezegd als een grote eer, omdat ik dat een eerbiedwaardig beroep vind. Ik zie die vergelijking dan ook als een positieve vergelijking. We zitten hier uiteraard in een juridische context – dat begrijpt iedereen – en daarom is het ook belangrijk om accuraat antwoord te geven en een duidelijke juridische lijn te trekken; in een meer politieke context is er misschien wat meer ruimte.

Het is inderdaad de overtuiging van deze regering dat de invulling en versterking van de rol van een gouverneur, die conform het nieuwe regeerakkoord dichter bij het politieke en beleidsmatige handelen van de Vlaamse Regering wordt betrokken, rechtstreeks benoemd moet kunnen worden, zoals dat ook gebeurt met regeringscommissarissen. Een gouverneur is natuurlijk ook altijd een commissaris van de Vlaamse Regering.

Ik wil mij in dezen in het bijzonder tot de heer De Loor richten. Mijnheer De Loor, u moet natuurlijk opletten – en ik ben daar zeer zuinig mee – dat u uw geloofwaardigheid niet volledig te grabbel gooit. U tekent bezwaar aan tegen een procedure waarbij de politiek de gouverneurs, die dan wel geen partijpolitieke rol hebben, maar wel een politieke rol, benoemt, maar ik zou u graag een mail voorlezen van de provinciale voorzitter van sp.a Limburg, een mail van 4 december: “Beste. Gezien het onverwachte nieuws van het vertrek van de gouverneur vanaf 1 februari 2020, wil ik melden dat sp.a Limburg vanuit een vroeger provinciaal akkoord wenst aanspraak te maken op dit mandaat voor de resterende termijn.” Ik hoef waarschijnlijk niet verder te lezen? Ik mag hier stoppen? (Opmerkingen van Kurt De Loor)

Ik zou dus willen vragen, Mijnheer de Loor, dat, als een provinciale voorzitter van uw partij zulke mails verstuurt, u enige terughoudendheid aan de dag legt in dit debat. Dat zou uw geloofwaardigheid sieren.

Voor de rest denk ik dat ik alle elementen uit de gestelde vragen beantwoord heb. Ik denk dat deze regering voor duidelijkheid heeft gekozen met het dichterbij trekken van de gouverneur bij de politieke werking en de stopzetting van de huidige procedure. De volgende gouverneurs zullen aangeduid worden zoals in het verleden altijd gebeurd is, zonder grote problemen of discussies rond de werking, integriteit of kwaliteit van de gouverneurs in kwestie. Ook deze regering zal erover waken dat ze bekwame kandidaten naar voren schuift en dat ze de rol van gouverneur goed invult.

De vraagstellers kunnen nog een repliek geven.

De heer Vaneeckhout heeft het woord.

Minister, u bent vandaag niet uzelf: enerzijds bent u een beetje timide of beschaamd in het geven van uw antwoord en anderzijds kiest u er heel fors voor om de camera te richten op andere zaken, zodat u niet op onze vragen hoeft te antwoorden. U bent niet uzelf en u bent volgens mij en mijn fractie niet de minister waarop de Vlamingen op dit moment rekenen, want u en de Vlaamse Regering hebben opnieuw gekozen voor de oude politieke cultuur. U trekt nu uw ‘kop in kas’.

Er is niemand van de meerderheid die nog het lef heeft om hierop te reageren, dit te steunen of er vragen over te stellen. U trekt nu uw ‘kop in kas’ en denkt: dit zal wel voorbijgaan. Wel, het zal niet voorbijgaan, en dat hebben de verkiezingen ook aangetoond. Dit soort zaken zijn dodelijk voor de geloofwaardigheid van de politiek. Dit soort zaken zorgt ervoor dat we de juiste mensen niet op de juiste plaats krijgen, als het gaat over belangrijke functies als die van de gouverneur. Dit soort zaken zorgt ervoor dat ook de autoriteit van de gouverneurs zelf in vraag gesteld wordt, omdat mensen weten dat ze politiek benoemd zijn en dat enkel hun partijkaart van belang was. En helaas – ik had het anders gehoopt – blijkt vandaag dat ook de bevlogen Bart Somers finaal een marionet is van een regering die postjes verkiest boven een degelijk bestuur. Helaas is dit weer een voorbeeld van oude politieke cultuur en dat baart mij heel erg zorgen.

De heer De Loor heeft het woord.

Minister, ik dank u voor uw antwoord, maar ik heb nog altijd geen objectieve argumenten gehoord waarmee u deze procedure denkt te rechtvaardigen. Op juridisch vlak begeeft u zich op glad ijs door die procedure nu eenzijdig stop te zetten. Nu bestaat de mogelijkheid dat een van die kandidaten of elk van die vijftien geschikt bevonden kandidaten naar de Raad van State zal stappen. Ik geef u nu op een blaadje dat dit zal gebeuren. En dan ben ik van oordeel, minister, dat u niet als een goede huisvader optreedt met belastinggeld: er wordt al bijna 70.000 euro in de vuilnisbak gekieperd, en wie weet wat ons nog boven het hoofd hangt van mogelijke schadeclaims.

Ik heb nog twee bedenkingen. Wie zal zich ooit nog kandidaat willen stellen voor overheidsfuncties wanneer men weet dat de resultaten van een procedure die bijna is afgelopen, zomaar van tafel worden geveegd?

Verder sluit ik me aan bij de heer Vaneeckhout dat dit een stap terug in de tijd is en dat daar geen goede kant aan is. Dat vind ik bijzonder jammer.

De heer Janssens heeft het woord.

Minister, als er iets is waar u ons niet van moet overtuigen, dan is het wel dat ook de socialisten niet vrij zijn van zonden. Wanneer u zegt dat boekhouder een eerbiedwaardig beroep is, dan ben ik het met u eens. Dat is inderdaad zo. Een boekhouder baseert zich op vele dingen maar niet op politieke overtuiging en op politieke ideologie. Ik stel vast dat u zich daar vandaag bij aansluit.

U ontwaart in de samenleving altijd allerlei vormen van extremisme maar u ontwaart blijkbaar geen extremisme in uw eigen partij en uw eigen regering. Ik zie die nochtans wel: er zit in uw regering, in uzelf en in uw partij een bijzondere vorm van extremisme, met name postjesextremisme. Alles voor de postjes en voor de poen, en dat is inderdaad de reden waarom steeds meer mensen een afkeer krijgen van de politiek, en ik betreur dan ten zeerste.

Wanneer u zegt dat dit dossier nog op de tafel van de Vlaamse Regering terechtkomt voor het kerstreces, dan kan ik slechts afsluiten met één oproep: wanneer u en de ministers van de N-VA nog van enig politiek fatsoen willen getuigen, als u het geloof van de mensen in de politiek wilt versterken in plaats van het teniet te doen, stop dan met die politieke benoemingen.

Zolang die provinciebesturen bestaan, zolang er dus nog mandaten van gouverneurs moeten worden ingevuld, is maar een ding van tel, namelijk de vraag of die persoon geschikt is voor de functie. De politieke partijkaart mag daarbij niet van tel zijn. Mijn finale oproep aan u is dan ook te kiezen voor kwaliteit en niet voor de kleur van de partijkaart, te kiezen voor objectiviteit en niet voor opportunisme, te kiezen voor geloofwaardigheid en niet voor vriendjespolitiek. Als u dat niet doet, zult u de antipolitiek alleen maar versterken.

De vragen om uitleg zijn afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.