U bent hier

Mevrouw Sleurs heeft het woord

Minister, we hebben het deze voormiddag hier al veel gehad over werkbaar werk. Iets dat daarbij misschien toch wel aansluit, alhoewel het op het eerste gezicht niet zo zal lijken, is Flanders’ Care, het programma van de Vlaamse overheid dat inzet op innoveren en ondernemen in de zorg. Ik zal mijn vraag niet volledig voorlezen, want dat is ook een herhaling van uw beleidsnota. Ik heb de vraag ook aan uw collega, minister Beke, gesteld, omdat zorg en innovatie elkaar natuurlijk overlappen in dezen. Van minister Beke mocht ik vernemen dat de betrokken administraties al hadden samengezeten, maar gezien het belang van Flanders’ Care zou ik toch wel uw visie willen kennen, en wat er de komende maanden en weken staat te gebeuren.

Wanneer zal de evaluatie van de werking en de doelstelling van Flanders’ Care gebeuren? Hoe zult u de contouren geven van het nieuwe Actieplan Flanders’ Care? In de beleidsnota wordt ook meer de nadruk gelegd op de opportuniteiten voor het verbeteren van de zorg. Ik denk dat dat ook wel past bij de vorige vragen, over werkbaar werk. Welke opportuniteiten ziet u ter zake? Hoe zult u zorgen voor een gemakkelijke toegang voor onze ondernemingen om te experimenteren met innovatieve zorgconcepten? Op welke manier kunnen het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO) en de regelluwe zones daarbij een rol spelen?

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

Collega Sleurs, dank u wel, ook voor de bondige formulering van uw vragen. Het is goed dat u ook verwijst naar het feit dat u de vraag hebt gesteld aan collega Beke. Ik kan ook bevestigen dat ik op 25 november zelf met collega Beke – dus we waren daar ook persoonlijk bij –, met het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) en het departement heb samengezeten om een aantal startafspraken te maken over de concretisering van de engagementen in het regeerakkoord inzake Flanders’ Care. Momenteel worden de lijnen die deel zullen uitmaken van het nieuwe Flanders’ Care-actieplan op ambtelijk niveau voorbereid. Ik ben ook in blijde verwachting van de evaluatie op basis waarvan die validatie kan gebeuren. Het feit dat we er persoonlijk bij waren, heeft de mensen er ook wel van overtuigd, zeker mocht dat niet zo zijn geweest, dat het erg belangrijk is om ter zake goede nieuwe afspraken te maken, maar ik kan nog niet te veel vooruitlopen op wat het precies zal worden.

In de beleidsnota leg ik inderdaad de nadruk op de opportuniteiten voor het verbeteren van de zorg. Impact is voor mij immers een heel belangrijk principe dat moet worden gehanteerd in het beleid, en dat willen we ook toepassen op wat we samen willen doen in Flanders’ Care. Er moet dus een duidelijke impact zijn qua verbetering van de zorg. Dat is belangrijk als statement van wat we moeten nastreven. Hoe we dat concreet maken zal deel uitmaken van onze gezamenlijke voorbereidingen. Bij de administratie ligt er nu natuurlijk een belangrijk pakket inzake de vraag hoe we die toekomststrategie voor zorginnovatie gaan maken.

De toegang voor ondernemingen om te experimenteren is heel, heel belangrijk. Ik denk dat we ter zake wel wat zullen moeten vernieuwen. Het eerste dat we nu willen doen, is de regelgevende drempels identificeren en proberen een kader te maken voor regelluwheid dat kwaliteit voor de zorgbehoevende kan garanderen. Als je immers iets regelluw maakt, moet je er ook wel zeker van zijn dat diegene die zorg nodig heeft, niet op een of andere wijze het slachtoffer daarvan is. Anderzijds is het nodig dat men ruimte heeft om te experimenteren als we innovatie en ook zorginnovatie snel willen implementeren in Vlaanderen.

Regelluwe zones kunnen bijdragen aan de introductie van innovatie binnen de zorg om via beperkte pilots aan te tonen dat de oplossing relevant is en waar de bestaande regelgeving de toepassing ervan beperkt. We zullen goed moeten afbakenen waar we dat kunnen doen. De patiënt of de zorgbehoevende mag nooit het slachtoffer zijn van het regelluwe kader dat we willen maken.

Er lopen in het PIO nu al een aantal projecten in de zorgsector. Voor de ontwikkeling van innovatieve zorgconcepten is het project Digitaal Zorgplatform van het Vlaams agentschap Zorg en Gezondheid wellicht het belangrijkste project. Met het Digitaal Zorgplatform wil men op een innovatieve manier en vertrekkend vanuit de noden van de zorgbehoevende, de samenwerking ondersteunen tussen de verschillende betrokken hulp- en zorgverleners en de mantelzorgers. Het project zit nog in een voorbereidende fase, maar het is de bedoeling om een of meerdere aanbestedingen in de markt te zetten waarop bedrijven zullen kunnen intekenen om de oplossingen te ontwikkelen, uit te testen en uit te rollen voor implementatie.

Het PIO biedt begeleiding tijdens de voorbereidingsfase van het aankoopproces, met bijvoorbeeld ook de organisatie van een uitgebreide consultatie van de markt. Het PIO zorgt ook voor cofinanciering van de aankoop van de ontwikkeling en de validering van de oplossingen.

Ik heb in mijn beleidsnota aangekondigd dat ik het PIO zal evalueren om net die betere aansluiting te realiseren bij het beleidsdomeinoverschrijdende innovatiebeleid. Alle ontwikkelingen in zorg en gezondheid vormen daarbij een belangrijk aandachtspunt. Die evaluatie is dan ook weer mee opgenomen in de planning die VLAIO aan het opstellen is.

Mevrouw Sleurs heeft het woord.

Minister, bedankt voor uw uitgebreide antwoord. Ik onthoud uw bezorgdheden, maar ook uw persoonlijke aanwezigheid stelt mij enorm tevreden. Zowel ten aanzien van de verschillende sectoren, de ondernemers, de zorgsector als de projecten zelf, is het een goed signaal dat u als daar ministers persoonlijk achter staat. Er zitten in het evenwicht tussen de kwaliteit van werkbaar werk en innovatie heel veel toekomstmogelijkheden en opportuniteiten, maar de bezorgdheden die u geuit hebt, ondersteun ik volledig. Ik zou voorstellen dat we de komende evaluatie en de bijhorende plannen die daaruit zouden voortvloeien, hier in de commissie bespreken.

De heer Ongena heeft het woord.

Ik sluit mij kort aan, op vraag van mijn zieke collega Maurits Vande Reyde, die ook heel begaan is met Flanders’ Care en die daar in de commissie Welzijn ook al heel veel vragen over heeft gesteld. Zoals u weet, zijn wij als Open Vld één en ondeelbaar. Daarom geef ik zijn punt en zijn bekommernis daarover graag even mee. (Opmerkingen)

De bekommernis die hij heeft, is dat men kiest voor speerpunten in Flanders’ Care, dat men dus niet heel ruim gaat, maar echt gaat zoeken naar mogelijke speerpunten en die dan gaat valoriseren. Want in dezen is niet kiezen, verliezen. Die bekommernis geef ik graag aan u mee, minister.

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

Collega Ongena, het kiezen voor speerpunten is zeker van belang, maar ook het zoeken naar manieren om echt te gaan operationaliseren. Dat is mijn grote zorg: hoe raken de innovaties die we willen, ook geïmplementeerd in de dagelijkse praktijk? Daar blijken toch wel wat hinderpalen te bestaan. Maar ik ben het au fond eens met de nood aan focus.

Mevrouw Sleurs heeft het woord.

De grote problematiek is inderdaad de implementatie van de vernieuwingen. Op de werkvloer is het niet gemakkelijk om de innovatieve zaken te implementeren. Ik kom ook uit de zorgsector, ik kan ervan meespreken. Ik denk dat daar heel veel informatie, uitleg en massage voor nodig zal zijn, maar het is toch belangrijk voor de toekomst en de kwaliteit van de zorg en voor onze bedrijven dat we dat goed kunnen samenbrengen.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.